Zápis ze 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 19. 11. 2009
konaného dne 19. listopadu 2009 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 19. listopadu 2009 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Ing. Martin Bořil, Ing. Pavel Černý, Miloslav Odvárka, Ing. Josef Mička

 

Ověřovatelé zápisu:

Radek Chlubna, Mgr. Bc. Miloslav Straka

 

Hlasování o změně v návrhu programu 16. zasedání zastupitelstva města:

Zastupitelstvo města hlasovalo o vyřazení bodu č. 7  z předloženého návrhu programu 16. zasedání zastupitelstva města – Žádost TJ Žďár nad Sázavou- mat. č.16/09/OŠKS/7 a o odložení projednání tohoto bodu  na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2009.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

Schválený program 16. zasedání zastupitelstva města:

 1. Rozpočtová opatření č. 6
 2. Poplatek z ubytovací kapacity-Vyhláška 1/2009
 3. Daň z nemovitosti
 4. Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra – doplnění
 5. Naučná stezka kolem Zelené hory – doplnění
 6. Rekonstrukce povrchů a přístřešku  autobusového nádraží – doplnění
 7. Problematika DDM, ZUŠ
 8. Obecně závazná vyhláška č.2/2009
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Zastupování města v LDO Přibyslav
 11. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.6/2009/ZM.:

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- zvýšení poplatku z ubytovací kapacity

- Vyhlášku č.1/2009

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zvýšení koeficientu daně z nemovitostí.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje doplnění bodu 15/09/ORÚP/2 na znění:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 168 mil.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje doplnění dobu 15/09/ORÚP/3 na znění:

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 7 mil.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 20 mil.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace. Uvedená příspěvková organizace vzniká dnem 1.1.2010

2. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

3. Smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou o převzetí vzdělávací činnosti Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, dle předloženého materiálu

4. Smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou o bezúplatném převodu práv a závazků Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, dle předloženého materiálu

5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou týkající se movitého majetku Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, dle předloženého materiálu

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. Rozhodnutí o vzniku příspěvkové organizace Active  – středisko volného času, příspěvková organizace. Uvedená příspěvková organizace vzniká dnem 1.1.2010

2. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace

3. Smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou týkající se převzetí vzdělávací činnosti Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, dle předloženého materiálu

4. Smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou o bezúplatném převodu práv a závazků Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, dle předloženého materiálu

5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou týkající se movitého majetku Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, dle předloženého materiálu

6. Bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to:

dle výpisu z LV 5178 pro k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 135, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3809
budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 2274, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3347
pozemku par. č. 3347, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1812 m2
pozemku par. č. 3809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2
pozemku par. č. 3817, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m2
pozemku par. č. 3818 ostatní plocha, zeleň, o výměře 116 m2

dle výpisu z LV 282 pro k.ú. Koníkov, obec Věcov, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Koníkov, č.p. 11, bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 22/2
pozemku st. par. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 41 m2
pozemku st. par. č. 22/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 324 m2
pozemku st. par. č. 22/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2
pozemku par. č. 152, trvalý travní porost, o výměře 1654 m2
pozemku par. č. 153, trvalý travní porost, o výměře 97 m2
pozemku par. č. 275, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 967 m2

dle výpisu z LV 276 v k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Sklené, č.p. 40, ubyt. zař., postavené na pozemku st. par. č. 73
pozemku st. par. č. 73, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m2
pozemku par. č. 201/10, orná půda, o výměře 2973 m2
pozemku par. č. 272/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 925 m2
pozemku par. č. 272/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1617 m2

a schvaluje znění Darovací smlouvy mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou v předloženém návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č.2/2009, kterou se mění vyhláška č.1/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

9. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vladimíra a Renaty Rybenských (SJM), , ZR 2 a to části p. č. 517/2 ve výměře cca 30 m2v k. ú. Zámek Žďár - za účelem rozšíření zahrady p. č. 570/111 u ŘRD čp. 462 na p. č. 570/316 v ul. Vejmluvova 12, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Stanislava a Petry Trojanových (SJM),  ZR 5 a to části p. č. 8145/1 ve výměře cca 110 m2 (pruh o šíři cca 2,5 m) v k. ú. Město Žďár u RD čp. 2256 na p. č. 2882 ul. U Hrázek 18, ZR 5 – za účelem vybudování odvodňovacího valu v rámci protipovodňového opatření na vlastní náklady žadatelů včetně následného zatravnění a údržby s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 a to části p. č. 1967 – orná půda ve výměře cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce hlavní příjezdové brány do areálu SATTu, a. s. v ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví s.r.o. Kment) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. Víta Sošky,  ZR 4 a to části p. č. 6959, ost. pl., ost. komunikace ve výměře 185 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská – dle GP č. 2168-182/2004 z 14.6.2004 nově označeno jako p. č. 6959/2 – za účelem rozšíření firmy – provoz autobazaru.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8024 – orná ve výměře 4 199 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Ziky, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 8061, orná půda ve výměře 3 476 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví p. Vladimíra Štůly,  ZR 3  – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

- p. č. 8038, orná půda ve výměře 4 578 m2 v k. ú. Město Žďár lokalita „U Vápenné cesty“ z vlastnictví p. Marie Vintrové, ZR 5 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II – 1., 2. a 3. etapu

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h) 1.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11. 6. 2009 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města a to č. 2- p. č. 7995 – orná půda ve výměře 967 m2 - do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 – za kupní cenu ve výši 1.600,-- Kč/m2 - v k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar II– B1, ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008 s tím, že tento původně schválený odprodej za shora uvedenou kupní cenu ruší.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 a to p. č. 7995 ve výměře 967 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby rodinného domku v lokalitě Klafar II – B1 s tím, že součástí záměru jsou i Pravidla při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v zastupitelstvu města dne 18. 12. 2008.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 z vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM), ZR 1 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 1

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 9918 – orná půda ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Svobody,  Budeč, 592 14 Nové Veselí za část p. č. 9917 – orná ve výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Pavla Svobody, Budeč , 592 14 Nové Veselí, do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem zajištění přístupové cesty k městskému rybníku „Blátivý“ lokalita „Vetla“ za Radonínem s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 9918 - orná v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 7618 – dílu „a“ ve vým. 2 m2 a dílu „b“ ve vým. 2 m2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem ve výměře 4 m2 dle GP č. 2882-4/2009 ze dne 9.3.2009 z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. Josefa Vraspíra,  ZR 6 za část p. č. 7654 – díl „c“ ve vým. 4 m2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Josefa Vraspíra, ZR 6 do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po zaměření budovy ve vlastnictví p. J. Vraspíra, v lokalitě garáží u býv. Amylonu, ZR 1.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemek ve vlastnictví města p. č. 7618 – ost. pl., ost. komunikace v k. ú. Město Žďár oceňuje částkou ve výši 204,95 Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 12. 8. 2009 do 30. 10. 2009.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o půjčce, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, se sídlem  Purkyňova 454/7, ZR 2,  IČ 28295234, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 1

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis a likvidaci majetku dle předloženého návrhu – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku p. č. 126 ve výměře 37 m2 včetně objektu trafostanice umístěné na tomto pozemku a přilehlého pozemku p. č. 127 ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Veselská ul., ZR 1 - do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – za kupní cenu ve výši 1.188.559,-- Kč + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí – dle předloženého návrhu kupní smlouvy.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

10.

1. Zastupitelstvo města, na základě žádosti Mgr. Jaromíra Brychty, ruší pověření pana starosty Mgr. Jaromíra Brychty zastupováním města Žďáru nad Sázavou na členských schůzích Lesního družstva obcí Přibyslav a v záležitostech týkajících se Lesního družstva obcí Přibyslav a to ke dni 31.12.2009.

2. Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování starostovi města panu Mgr. Jaromírovi Brychtovi za práci vykonanou pro město Žďár nad Sázavou v Lesním družstvu obcí Přibyslav.

3. Zastupitelstvo města pověřuje ing. Kamila Leštinu, pracovníka MěÚ Žďár nad Sázavou, zastupováním města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a to s účinností od 1.1.2010.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

11. Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál oddělení finanční kontroly a interního auditu (OFKIA)  ze dne 18.11.2009 předložený zastupitelstvu města  a ukládá radě města předložit zastupitelstvu města  návrh řešení, které bude respektovat doporučení OFKIA.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Radek Chlubna v.r.

Mgr. Bc. Miloslav Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města