Zápis ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 3. 12. 2009
konaného dne 3. prosince 2009 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 3. prosince 2009 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Jaroslav Bělohlávek,  František Cihlář, Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl,  Ing. Petr Stoček

 

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva města:

  1. Problematika Domu kultury
  2. Navýšení kapacity MŠ
  3. Rozpočtová opatření č. 7
  4. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje:

a) Smlouvu o vypořádání práv a závazků Zájmového sdružení právnických osob Dům kultury, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

b) Kupní smlouvu týkající se movitého majetku, užívaného  zájmovým sdružením právnických osob Dům kultury, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

c) nabytí budovy č.p. 183, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku p.č. 2058, budovy č.p. 2038, objekt občanské vybavenosti,  postavené na pozemku p.č. 7866 a pozemku katastru nemovitostí p.č. 7866  – zastavěná plocha  o výměře 45 m2, vše v k.ú. Město Žďár se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové výši 15.016.611,-- Kč a dále schvalujekupní  smlouvu týkající se nabytí uvedeného nemovitého majetku, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. v předloženém znění

d) Rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace města Kultura Žďár, příspěvková organizace v předloženém znění

e) Zřizovací listinu příspěvkové organizace města Kultura Žďár, příspěvková organizace v předloženém znění

Hlasování: Pro 19, proti 3, zdrž. 2

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, Vančurova 1131/4 v rejstříku škol a školských zařízení na celkový počet 693 dětí a kapacitu školní výdejny Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace na celkový počet 118 dětí.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Návrh na vyřazení Novoročního ohňostroje z rozpočtu

Zastupitelstvo města hlasovalo o vyřazení částky 50.000,-Kč z návrhu rozpočtu města na rok 2010 na Novoroční ohňostroj plánovaný na 1. ledna 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 15, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé zápisu:

PharmDr. Vilém Frendl v.r.

Ing. Petr Stoček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města