Zápis ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 7. 6. 2007
konaného dne 7. června 2007 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 7. června 2007 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

 

MUDr. Jaroslav Bělohlávek
Mgr. Luboš Straka
PaedDr. Ivo Strejček
 

 

Schválený program 4. zasedání zastupitelstva města:

 1. Slib zastupitele
 2. Volba kontrolního výboru
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Návrh na odpis majetku
 5. Odprodej výměníkových stanic
 6. Půjčky ze SFRB
 7. Názvy ulic na Klafaru
 8. Pořízení změny územního plánu č. 3
 9. Pořízení změny regulačního plánu č. 1 - ulice Veselská, Farská humna
 10. Závěrečný účet České dědictví UNESCO
 11. Žádost SDH ZR 2
 12. Žádost Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 13. Rozpočtová opatření č. 2 rok 2007
 14. Pověření rady města ke schvalování dotací
 15. Závěrečný účet města za r. 2006
 16. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Pan ing. Petr Stoček složil slib Zastupitele města Žďár nad Sázavou.

 

2. Zastupitelstvo města hlasovalo o doplnění programu 4. zasedání – zařazení žádosti SDH ZR 2.

 

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o doplnění programu 4. zasedání – zařazení žádosti Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4.

 

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2

 

 

3. Zastupitelstvo města zvolilo tříčlennou volební komisi ve složení:

p. Vratislav Knoflíček

p. Rostislav Dvořák

p. Jana Matějková

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3

 

 

Volba kontrolního výboru:

 

Zastupitelstvo města zvolilo tajnou volbou předsedu kontrolního výboru pana Ing. Petra Stočka počtem 15 hlasů.

 

Zastupitelstvo města zvolilo tajnou volbou členy kontrolního výboru:

p. Ing. Milana Krupičku počtem 21 hlasů

p. Milana Šustra počtem 20 hlasů

p. Ivu Zeronikovou počtem 20 hlasů

p. Ing. Martina Bořila počtem 19 hlasů

p. Ing. Josefa Hromádka počtem 18 hlasů

p. PaedDr. Jaroslava Ptáčka počtem 17 hlasů

 

 

4. Majetkoprávní úkony:

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Jaroslav Procházka – A-WORLD se sídlem Brněnská 2347/47, ZR 1 a to části p. č. 9651/9 – orná půda ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování podzemního základu a nadzemního pylonu pro umístění reklamního poutače v souvislosti se záměrem na výstavbu obchodního centra aWORLD na pozemku p. č. 9651/13 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Leoše a Mgr. Simony Eichlerových (SJM), ZR 5 a to části p. č. 3825 – ost. plocha, zeleň ve výměře cca 80 m2, části p. č. 3826 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2, části p. č. 3827 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 45 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 – za účelem vytvoření vhodných podmínek pro vlastní údržbu a provoz nemovitosti čp. 1128/2 na p. č. 3824 – zast. plocha (v rámci údržby objektu bude nutné provést opravu zpevněných částí ploch bezprostředně souvisejících s objektem a jejich odvodnění do kanalizačního systému z důvodu úpravy odtokových poměrů dešťových vod a z důvodu stavebně technického stavu stávajících ploch a okapového chodníčku tak, aby nedocházelo k podmáčení předmětného objektu) se záměrem výhledově vybudovat na pozemcích parkoviště pro osobní vozy a jízdní kola pro objekt čp. 1128/2, ZR 4 – provozovnu firmy Eichler Company, s. r. o. ZR, se skladovací, odbytovou a administrativní částí s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za úředně stanovenou kupní cenu + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy BENAWOOD, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou, část Veselíčko 74, IČ 25320131, a to částí p. č. 9512/2, p. č. 9523 a p. č. 9525 v celkové výměře cca 8 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1 – za účelem investiční výstavby (I. etapa) v oboru zpracovatelského průmyslu – truhlářské výroby a dalších činností dle OKEČ č. 20 (výroba a prodej truhlářských výrobků – malosériového nábytku a realizace zakázkových interiérů) s následným vytvořením příslušného počtu nových pracovních míst – cca 50 s tím, že skutečná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření geometrickým plánem.

- Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2010.

- V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

- K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

 

4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Josefa Kutílka, Stržanov a to části p. č. 504 – ost. plocha a části p. č. 505 – zahrada v celkové výměře cca 85 m2 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem rozšíření zahrady a oplocení parcely z důvodu zabránění poškozování sousedního rodinného domu čp. 97/41 postaveného na p. č. 502 ve výměře 333 m2 a zahrady p. č. 503 ve výměře 202 m2 v k. ú. Zámek Žďár s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku min. však ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů ing. Jana a p. Hany Synkových (SJM), ZR 6 a to části p. č. 5921/2 – louka nově p. č. 5921/10 – zast. plocha ve výměře 1 m2 dle GP č. 2547-80/2007 ze dne 20. 4. 2007 – pod novostavbou objektu na části p. č. 5931 – zahrada a p. č. 5921/8 – louka u ŘRD čp. 1769/58 ul. Palachova, ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku+ úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Dolní č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou 1, postavených na pozemcích parc. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6. Kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

- Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej bytových jednotek v bytovém domě na ul. Neumannova čp. 2056, 2057, 2058, číslo orientační 35, 37, 39 ve Žďáře nad Sázavou 4 na pozemcích parc. č. 3716, parc. č. 3717 a parc. č. 3718, včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem budovy a spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 3716 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2, parc. č. 3717 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 210 m2 a parc. č. 3718 - zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 221 m2 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví nájemců bytových jednotek - za kupní cenu tak, jak je uvedeno v příloze č. 6. Kupní cena bude uhrazena do 2 měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy.

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. PhDr. Vlasty Dvořáčkové, Praha 4 – Krč a to p. č. 9042 – orná půda ve výměře 3 022 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové oblasti „Jamská“ ZR 1 – za účelem dalšího rozšíření plánované výstavby.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků p. č. 9041 - orná půda ve výměře 3 541 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Petra Čepla, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a pozemku p. č. 9017 - orná půda ve výměře 4 175 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Dagmary Daňhelové, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 773/3 - trvalý travní porost ve výměře 924 m2 a p. č. 773/6 - trvalý travní porost ve výměře 1 839 m2 z vlastnictví p. ing. Josefa Bílka, ZR 5, dále p. č. 774/39 – orná půda ve výměře 3 805 m2 ze spoluvlastnictví p. Petra Tonara, ZR 1 a p. ing. Zdeňka Tonara, ZR 2 - každý (1/2), dále p. č. 774/40 – orná půda ve výměře 3 848 m2 z vlastnictví p. Vladimíra Krajiny, Hamry n. Sáz., dále p. č. 774/43 – orná půda ve výměře 5 730 m2 z vlastnictví p. Josefa Škarky, ZR 2 a dále p. č. 774/44 – orná půda ve výměře 6 494 m2 z vlastnictví p. Martina Škarky, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem bytové výstavby v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi společností A+R s. r. o. se sídlem 250 90 Jirny 353 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod – dar stavby „Autobusové zastávky pro Penny Market ve Žďáře nad Sázavou“, postavené na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 758 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 618 m2, p. č. 759 – ost. plocha, zeleň ve výměře 87 m2 a p. č. 7637/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 1 498 m2 v k. ú. Město Žďár, lokalita ul. Strojírenská, ZR 1, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti A+R s. r. o. se sídlem 250 90 Jirny 353. Hodnota daru je vyčíslena částkou 1 248 990,-- Kč bez DPH.

 

11.1

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 2201/20 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 368 m2, p. č. 2201/24 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 428 m2, p. č. 2201/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 65 m2, p. č. 2201/26 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 326 m2, p. č. 2201/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 144 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 834 m2, p. č. 75/23 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 284 m2, p. č. 75/28 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 78 m2, p. č. 75/29 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 251 m2, p. č. 75/30 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 638 m2 a p. č. 75/31 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 508 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

 

11.2

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ze správy Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2201/21 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 21 m2, 2202/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 43 m2- v k. ú. Město Žďár a p. č. 75/25 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 v k. ú. Zámek Žďár - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do správy ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 a to p. č. 3289/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/14 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 64 m2 – v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 75/13 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2, p. č. 360/12 – ost. plocha, silnice ve výměře 8 m2 a p. č. 360/11 – ost. plocha, silnice ve výměře 172 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

V případě daru i směny pozemků se jedná o majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům v úseku mezi ul. Jungmannova ZR 1, ul. Bezručova a Santiniho ZR 2 dle GP č. 529-276/2003 z 20. 10. 2003 a GP č. 550-94/2004 z 25. 3. 2004 po provedené rekonstrukci silnice I. třídy I/37 (průtah městem počínaje Brněnskou ulicí ZR 1 po ulici Bezručovu ZR 2).

- Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 82,57 Kč/m2.

- Pozemky ve vlastnictví ŘSD – viz příloha č. 10

 

12. 1

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8529 – orná půda ve výměře cca 144 m2, p. č. 8532 – orná ve výměře cca 857 m2, p. č. 8642 – orná ve výměře cca 885 m2 a p. č. 9002 – orná ve výměře 387 m2 – vše v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Jarmily Kůrkové, Poděbrady a dále části p. č. 8530 – orná půda ve výměře cca 297 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Jiřího Kristiana, ZR 6

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

 

12. 2.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou směnu pozemkůa to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky 592 02 Svratka do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 7,28 Kč/m2 a doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků bude p. Břečkovou doplacen ve výši 150,-- Kč/m2.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra pozemků bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění již schválené směny pozemků v ZM dne 14. 12. 2006 z vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 - p. č. 403/1 – ost. plocha ve výměře 1 234 m2 v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pro vybudování – rozšíření parkoviště v ul. Purkyňova, ZR 2 - za pozemky z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. - p. č. 689 – ost. pl. ve výměře 2 132 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 690/2 – trvalý travní porost ve výměře 428 m2 (mezi sádkami a kempem u Pilské nádrže), p. č. 1007/50 – orná půda ve výměře 1 648 m2 (podél cesty od sochy Mamlasa k Hamrům) – vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví MVDr. Radoslava Kinského, ZR 2 - včetně doplnění na vyhlášení záměru schváleného v RM dne 5. 3. 2007, týkající se získání pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Dr. Kinského, ZR 2 a to dále i p. č. 281/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 281/9 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 254 m2, p. č. 362/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 344 m2 – vše zbytkové pozemky v ul. Purkyňova, ZR 2, p. č. 341 – ost. pl., svah, skála ve výměře 103 m2 u RD v ul. Sychrova, ZR 2 a p. č. 571 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 392 m2 – býv. polní cesta pod Zelenou horou, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání – za účelem ucelení pozemků a majetkoprávního vypořádání s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

 

- Nové další doplnění se schvaluje tak, že se směna pozemků rozšiřuje o nabytí pozemku (dle schválení doplnění vyhlášení záměru v RM 30. 4. 2007) a to p. č. 776/1 – orná půda ve výměře 18 657 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě podél úvozu ke Klafárku k soše Mamlasa z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského, ZR 2, dále p. č. 582/7 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 600 m2 a p. č. 591/3 – lesní půda ve výměře 2 050 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Zelenou horou z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a majetkoprávní vypořádání pozemků po výstavbě rozšíření nového hřbitova na Zelené hoře, ZR 2 a to část p. č. 318/8 – lesní pozemek – nově dle GP č. 624-160/2006, 169-160/2006 ze dne 5. 12. 2006 p. č. 318/13 – ost. plocha, hřbitov ve výměře 25 m2 z vlastnictví Dr. Kinského do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pozemku p. č. 318/5 – lesní pozemek – nově dle GP p. č. 318/14 – lesní pozemek ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Dr. Kinského – vše v k. ú. Vysoké.

- Výše uvedená měna je prováděna za účelem celkového majetkoprávního vypořádání mezi oběma subjekty s tím, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude doplacen dle znaleckého posudku.

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi státním podnikem Lesy ČR, s. p. se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106 – soupis pozemků je uveden v příloze B – č. 13 - pozemky v k. ú. Radostín u Vojnova Městce, Račín u Polničky, Újezd u Žďáru n. Sáz., Vepřová, Sklené u Žďáru n. Sáz., Světnov a Hluboká u Krucemburku v celkové hodnotě 4,303.038,-- Kč a mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) za pozemky p. č. 1350 ve výměře 9 934 m2 v k. ú. Obyčtov, p. č. 553 ve výměře 5 983 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1422/1 ve výměře 67 592 m2, p. č. 1422/2 ve výměře 12 764 m2 a p. č. 1422/3 ve výměře 29 400 m2 v k. ú. Suky - vše kultura lesní pozemek v celkové hodnotě 4,266.860,- Kč – za účelem ucelení lesního majetku podílnických obcí a vyřešení spoluvlastnictví s Lesy ČR s. p. v k. ú. Hluboká u Krucemburku.

Rozdíl cen ve výši 36.178,-- Kč zvýšený o 50% nákladů vynaložených 1. smluvní stranou (Lesy ČR s. p.) na směnu ve výši 10.095,-- Kč bude uhrazen na účet 1. smluvní strany. Město Žďár n. Sáz. uhradí částku odpovídající podílu 6/710 a to 391,-- Kč (z toho 306,-- Kč za pozemky a 85,-- Kč činí náklady).

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi 44 podílnickými obcemi LDO Přibyslav (Město Žďár nad Sázavou podílový vlastník 6/710) a to p. č. 843/3 - zahrada o výměře 2 007 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz., p. č. 400/3 - ost. plocha o výměře 2 125 m2 a p. č. 424/3 - zahrada ve výměře 1 436 m2 v k. ú. Sklené u Žďáru n. Sáz., p. č. 981/3 - ost. plocha ve výměře 363 m2 v k. ú. Přibyslav, p. č. 555 - orná půda ve výměre 10 189 m2 a p. č. 551 - ostatní plocha ve výměře 7 972 m2 v k. ú. Kohoutov u Žďírce nad Doubravou a mezi Lesním družstvem obcí Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav za pozemky p. č. 216 ve výměře 3 966 m2, p. č. 218 ve výměře 5 386 m2, p. č. 221 ve výměře 928 m2, p. č. 225 ve výměře 1 641 m2 - vše lesní pozemek a p. č. 223/3 - trv. trav. porost ve výměře 3350 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1546/1 ve výměře 450 m2, p. č. 1546/2 ve výměře 58 m2, p. č. 1551/1 ve výměře 407 m2 a p. č. 1551/2 ve výměře 16 m2 - vše lesní pozemek v k. ú. Veselíčko u Žďáru n.. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání.

 

16. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS (dále jen TJ ŽĎAS) k objektu č.p. 1496, postaveném na pozemku p. č. 2159 a pozemku p. č. 2159 zastavěná plocha ve výměře 5434 m2, vše k. ú. Město Žďár, ve které bude sjednáno předkupní právo k uvedeným nemovitostem, s tím, že si město vyhrazuje, že TJ ŽĎAS, pokud bude chtít uvedené nemovitosti v budoucnu prodat, darovat nebo jinak převést vlastnické právo, nabídne je nejprve prodávajícímu a to za kupní cenu ve výši 1 Kč, ke které budou přičteny veškeré finanční prostředky, které TJ ŽĎAS vynaložila na úpravu, rekonstrukci nebo modernizaci objektu č.p. 1496 (zimní stadion) od roku 2007. V případě, že město Žďár nad Sázavou nevyužije svého předkupního práva, zavazuje se TJ ŽĎAS uhradit městu Žďár nad Sázavou veškeré finanční prostředky, které město Žďár nad Sázavou poskytlo TJ ŽĎAS na opravu, údržbu, úpravu, rekonstrukci nebo modernizaci objektu č.p. 1496 (sportovní haly) od 1. 1. 2007 a to nejpozději do 20ti dnů ode dne uzavření smlouvy, předmětem které bude převod vlastnického práva k objektu č.p. 1496 včetně zastavěného pozemku p. č. 2159 v k.ú. Město Žďár do vlastnictví jiné osoby, než je Město Žďár nad Sázavou. Předkupní právo bude sjednáno jako právo věcné a to v souladu s ustanovením § 603 občanského zákoníku.

 

17. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o zřízení zástavního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Čochtan klubem ŽĎAS k objektu č.e. 60, Polnička, postavené na pozemku p. č. 1288/1 a pozemkům p. č. 1288/1 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 234 m2, p. č. 1289 ostatní plocha ve výměře 48 m2 a p. č. 1290/2 ostatní plocha ve výměře 111 m2, vše k. ú. Polnička, obec Polnička, ve které bude sjednáno zástavní právo k uvedeným nemovitostem, kterým bude zajištěná půjčka, poskytnutá Městem Žďár nad Sázavou Čochtan klubu ŽĎAS.

 

18. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohody o uznání dluhů dle předloženého návrhu.

 

19. Zastupitelstvo městapo projednání schvaluje revokaci usnesení ZM ze dne 11. 3. 2002 ve věci nabytí pozemků z vlastnictví ČR – Okresního úřadu Žďár n. Sáz. do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to p. č. 686/5 – ost. plocha ve výměře 179 m2, p. č. 686/15 – ost. plocha ve výměře 11 m2 a p. č. 686/16 ve výměře 5 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s vybudováním příjezdové komunikace k hotelu Tálský mlýn v lokalitě „Pilská nádrž“ ZR 2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených touto stavbou dle zaměření geometr. plánem č. 483-3/2002 ze dne 16. 1. 2002 s tím, že převod bude uskutečněn z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to formou odprodeje za úředně stanovenou cenu dle znaleckého posudku.

 

20. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 21. 9. 2006 ve věci uzavření kupní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na odprodej pozemků a zařízení distribuční plynové soustavy z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP a. s. Brno a to části pozemku pův. p. č. 9513/1 – orná - dle GP č. 2253-67/2005 ze dne 26. 5. 2005 nově vzniklé p. č. 9513/8 – zastav. plocha – tech. vybavení ve výměře 11 m2 a p. č. 9513/9 – ost.plocha ve výměře 115 m2 včetně stavby VTL RS plynu 2000 na pozemku p. č. 9513/8 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 683 200,-- Kč bez DPH, tj. 3 188 220,-- Kč včetně DPH, která je tvořena těmito položkami:

technologická část 1 491 963,50 Kč

stavební část 997 482,-- Kč

(z toho příp. NN ….. 705 500,-- Kč)

oplocení 66 727,-- Kč

plynoměr 40 600,-- Kč

zpevněné plochy 61 227,50 Kč

pozemky 25 200,-- Kč

 

- Částečná revokace se schvaluje s tím, že výše uvedená kupní smlouva bude uzavřena se společností JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

- V ostatním se původní usnesení nemění.

 

21. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 14. 3. 2007 ve věci prodeje části pozemku p. č. 8007, ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II, ZR 3 z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví obchodní firmy VÝSTAVBA KLAFAR s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – za účelem výstavby viladomů za kupní cenu ve výši 900,-- Kč/m2.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu viladomů.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 6. 2009.

V případě, že stavební povolení na stavbu viladomů nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2007, toto usnesení pozbývá platnosti.

Tato částečná revokace se schvaluje tak, že termín pro vydání pravomocného SP se prodlužuje do 31. 8. 2007.

 

22. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006 a 14. 12. 2006 ve věci zřízení předkupního práva pro společnost KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88, k pozemku p. č. 9524/2 k. ú. Město Žďár s tím, že tato částečná revokace se schvaluje tak, že předkupní právo pro společnost KOVO Koukola, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 88, se zřizuje k části pozemků p. č. 9524/2, p. č. 9525, p. č. 9527, p. č. 9528, p. č. 9541/1, p. č. 9541/2 a p. č. 9542 – vše v k. ú. Město Žďár, lokalita průmyslové zóny Jamská, ZR 1, v celkové výměře cca 6 000 m2. Předkupní právo se zřizuje do 31. 12. 2010.

 

23. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 21.6.2006 a 14.3.2007 ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví stavebníků, kteří mají již schválený odprodej stavebních pozemků v ZM pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II, ZR 3 s tím, že se prodlužuje na základě žádostí stavebníků termín pro vydání pravomocného stavebního povolení nyní stanoveného nejpozději do 30. 6. 2007 nově nejpozději do 31. 7. 2007 společnosti Agroreal – Krejčí, s.r.o., (jednatelé ing. Jaroslav a Helena Krejčí), Novoměstská 2241/15, Žďár nad Sázavou 1 a zamítá žádost manželů ing. Karla a MUDr. Kateřiny Klímových, Praha 4 a dále manželů MUDr. Miroslava a MUDr. Jany Klímových, Boskovice.

 

24. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a Praha 3 – za účelem přípravy a následné realizace výstavby veřejně prospěšných staveb města v katastrálním území Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou a to:

- části p. č. 5342 – louka - dle GP č. 2504-256/2006 ze dne 8. 1. 2007 nově p. č. 5342/2 ve výměře 875 m2 – lokalita „Lučiny“ ZR 1 – část propojovací komunikace ul. Jamská x Novoměstská

- části p. č. 6462 – orná půda - dle GP č. 2449-255/2006 ze dne 8. 1. 2007 nově p. č. 6462/2 ve výměře 1 690 m2 – lokalita ul. Chelčického, ZR 6 – pro navržené parkoviště

- části p. č. 7294 – orná půda – dle GP č. 2328-254/2006 ze dne 8. 1. 2007 nově - p. č. 7294/2 ve výměře 1 152 m2 - lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – komunikace I. tř.

- části p. č. 7680 – zahrada – dle GP č. 2327-253/2006 ze dne 8. 1. 2007 nově p. č. 7680/2 ve výměře 448 m2 - lokalita zahrádkářské kolonie „U Viaduktu“ ZR 3 – komunikace I. tř.

 

25. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závazek pro vlastníka pozemku v lokalitě Klafar II. v předloženém znění.

 

Hlasování bod 1-25: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1.

- odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Okružní 84-90, Revoluční 17-25, Okružní 110-114, Okružní 98-102, Revoluční 10-14, Brodská 90-94, Okružní 49,51, Brodská 12-20, Brodská 48-54 a.s SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem

- celková cena 528.000,- Kč

- odprodej TZ výměníkových stanic v obytném domě Dolní 27-37 – Společenství vlastníků domu Dolní č.p.1724-1729, Žďár nad Sázavou, IČO 26891336 za ceny stanovené znaleckými posudky – 62.000,- Kč

 

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Brodská 96-102- Společenství vlastníků bytových jednotek domu Brodská 2023-2026, se sídlem Brodská 2025/9, Žďár nad Sázavou 3 IČ:26250527, za cenu dle znaleckého posudku -51.000,- Kč

 

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Revoluční 24-28- Revoluční 24-28, bytové družstvo, Žďár nad Sázavou IČO 25500996 za cenu dle znaleckého posudku -62.000,- Kč

 

- odprodej TZ bojlérové stanice v obytném domě Haškova 1273/2-Sdružení nájemníků Haškova 2, Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 26994020 za cenu dle znaleckého posudku -130.000,- Kč

 

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Libušínská 23-25 - Společenství pro dům Libušínská 23-25, Žďár nad Sázavou, se sídlem Libušínská č.p.209, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 27682137 za cenu dle znaleckého posudku -17.000,- Kč

 

2.

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Palachova 2234/70 s tím, že tento prodej se ruší.

 

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Brodská 37 s tím, že místo ulice Brodská 37 bude uvedeno Brodská 43.

 

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ bojlérové stanice v obytném domě Revoluční 37,39 s tím, že novým kupujícím bude na žádost vlastníků domu a.s. SATT, za cenu dle znaleckého posudku -45.000,- Kč

 

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města schvaluje názvy ulic v sídlišti Žďár n.S. III- Sázavská, Kamenická, U Křížku, Uhlířská, Kupecká, Povoznická, K Milířům.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města Žďáru n.S. včetně rozhodnutí o návrzích, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně schválených úprav návrhů.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“, Žďár n.S. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 19, proti 2, zdrž. 1

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí závěrečný účet spolu se závěrečnou zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření Sdružení České dědictví UNESCO za rok 2006.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění částky 800 tis.Kč z rezervy rozpočtu města na dofinancování cisternové automobilové stříkačky pro JSDH města Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí bezúročně půjčky ve výši 240 tis.Kč se splatností do 30. 9. 2008 z rezervy rozpočtu na překlenutí financování projektů Cesta ke ŠVP a Rozvoj klíčových kompetencí a integrace znevýhodněných dětí.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007 včetně půjčky ZŠ Švermova ve výši 240 tis.Kč a navýšení příspěvku na zakoupení CAS pro JSDH o 800 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 0

 

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2006 – závěrečný účet včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2006.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

Mgr. Karel Herold v.r.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města