Zápis ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 23. 10. 2007
konaného dne 23. října 2007 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 23. října 2007 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

Omluveni:

 

Ing. Martin Bořil
PharmDr. Vilém Frendl
Ing. Josef Mička
Jaroslav Miklík
PaedDr. Ivo Strejček
 

 

Schválený program 6. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Žádost TJ ŽĎAS o prominutí penále
  3. Přijetí dotace
  4. Přijetí úvěru
  5. Vyhláška o místních poplatcích
  6. Rozpočtová opatření č.4
  7. Sdružení Dům kultury
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Majetkoprávní úkony:

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ZZN Hospodářské potřeby, a. s. se sídlem Jihlavská 1148/16, ZR 1 a to p. č. 6929/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 476 m2, p. č. 6921 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 363 m2, p. č. 6920 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 185 m2 a p. č. 6929/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 582 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním vlastnictví příjezdových cest k pozemkům města a k objektům města, městským rybníkům a lesům v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1.

– za kupní cenu dle znaleckého posudku, t.j. v celkové výši 625 440,-- Kč

 

b)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení původního usnesení ZM ze dne 21. 6. 2006 ve věci uzavření Kupní smlouvy a Darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Jihomoravskou plynárenskou, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, předmětem kterých je převod plynárenského zařízení do vlastnictví Jihomoravské plynárenské, a. s.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Kupní smlouvu na převod movitých částí rozvodného plynárenského zařízení vybudovaného Městem Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, Zámek Žďár a Hamry nad Sázavou – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 2 písemného materiálu.

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou, IČO 093050 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 3.

 

d) Zastupitelstvo města po opětovném projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Věry Černé, a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude upřesněna po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu bytového domu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30.6.2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30.6.2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu polyfunkčního objektu nebude vydáno nejpozději do 30.6.2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu 1 200,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování bod d): Pro 16, proti 4, zdrž. 2

 

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Čestného prohlášení, týkajícího se nabytí objektu obč. vybavenosti čp. 329 a pozemku p. č. 23 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Tvrz 1, ZR 1 (býv. „Moučkův dům“) ve znění předloženého návrhu.

 

Hlasování bod e): Pro 14, proti 6, zdrž. 1

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 18. 3. 2004, částečná revokace dne 21. 9. 2007 ve věci odprodeje pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Vlastimila a Petry Chmelařových (SJM), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 500 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby rodinného domu v sídlišti „Vodojem“ na ul. Kavánova ve Žďáře n. Sáz. 7 vedle RD čp. 1366/20 na p. č. 4954 - za předpokladu dodržení stanovených podmínek: dokončení stavby do 2 let od nabytí právní moci staveb. povolení s tím, že pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2004, částečná revokace do 31. 10. 2007. Kupní smlouva na odprodej pozemku bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu stanoveného typu rodinného domu - atriový domek nebo přístavba řadového RD.

- Tato částečná revokace spočívá v tom, že se prodlužuje původně stanovený termín pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí novostavby RD manželů Chmelařových z původně stanoveného termínu nejpozději do 31. 12. 2006, částečná revokace nejpozději do 31. 10. 2007, nově nejpozději do 30. 6. 2008.

 

Hlasování body a) –c), f): Pro 22, proti 0,zdrž.0

 

 

2. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo prominout, z důvodu zamezení tvrdosti podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, Tělovýchovné jednotě Žďas, Jungmannova č. 1496/10, 591 01 Žďár nad Sázavou odvod penále ve výši 39.107,-Kč za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odstavec 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů v důsledku nedodržení ustanovení Smlouvy o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 16. 1. 2006.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace pro akci „Místní komunikace ul. Brněnská – průmyslová oblast Jamská, Žďár n.S.“.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0,zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru ve výši 15.000.000,-Kč od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje bod 1. odstavec g) článku 7 části II. návrhu vyhlášky o místních poplatcích č. 1/2007/OF.

 

Hlasování: Pro 17, proti 4, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášku o místních poplatcích č.1/2007/OF.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Rozpočtová opatření:

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení zvýšení položky 11.9 Veřejná zeleň – sečení o 500 tis.Kč na celkovou částku 7 mil.Kč.

 

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek na úhradu ztráty hospodaření sdružení Dům kultury za rok 2006 ve výši 500 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 1

 

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení zvýšení položky 11.9 Veřejná zeleň – sečení o 710 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 11, proti 11, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2007/ZM včetně schválených změn.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh stanov zájmového sdružení Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 183/30.

 

Zastupitelstvo města ukládá zástupcům města ve schůzi členů sdružení Dům kultury předložit návrh vnitřního předpisu (řádu) pro účtování jednotlivých středisek zájmového sdružení Dům kultury ve Žďáře nad Sázavou, Dolní 183/30 a ukládá zástupcům města ve schůzi sdružení DK tento návrh projednat se ZO OS KOVO ŽĎAS do příštího zasedání zastupitelstva města.

 

Zastupitelstvo města pověřuje MěÚ jednáním s OS KOVO ŽĎAS o vypořádání vnitřního vybavení Městského divadla – ve vlastnictví OS KOVO ŽĎAS – do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a výsledek tohoto jednání předložit příštímu zasedání zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

MUDr. Jaroslav Bělohlávek v.r.

Ing. Pavel Černý v.r.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města