Zápis ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 13. 12. 2007
konaného dne 13. prosince 2007 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 13. prosince 2007 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Vratislav Knoflíček
PaedDr. Ivo Strejček

 

 

Schválený program 7. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Odpis majetku
 3. Zřízení výjezdového stanoviště RLP
 4. Klafar II – žádost o změnu regulativu
 5. Doplnění Statutu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města
 6. Odprodej VS a BS
 7. Obecně závazná vyhláška 2/2007 – poplatek KO
 8. Grantové programy 2008
 9. Statut Fondu správy aktiv
 10. Rozpočtová opatření č. 5
 11. Rozpočet města na rok 2008
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění již schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 6. 9. 2007 do vlastnictví Roberta Fialy, Třebíč, Horka-Domky, podnikající pod jménem Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč, v souvislosti s projektem na výstavbu objektu občanské vybavenosti – obchodního centra firmy Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč na pozemcích části p. č. 6222 – ost. plocha, části p. č. 6211 – orná půda a části p. č. 6209/4 – ost. plocha – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – stavba „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ a to o část pozemku p. č. 6210 – orná půda ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6 – za předpokladu dodržení obvyklých stanovených podmínek pro výstavbu a podmínky dodržení územního plánu.

- Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej byt. jednotky v ul. Bezručova 436/50, ZR 2 - bytu č. 436/5, umístěném v 1.N.P. vpravo od schodiště při pohledu od vchodu, v budově čp. 435, 436, číslo orientační 48, 50, na pozemcích parc. č. 741/6 a parc. č. 741/7, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 97/2000 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 741/6 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 a parc. č. 741/7 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 228 m2 o velikosti 97/2000, k. ú. Zámek Žďár - do vlastnictví p. Stanislava Jirka, ZR 2

- za kupní cenu ve výši 148 000,-- Kč

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej byt. jednotky v ul. Dolní 1726/33, ZR 1 - bytu č. 1726/9,umístěnémv 5.N.P. vlevo od schodiště při pohledu od vchodu z ulice Dolní v budově čp. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc. č. 3329, parc. č. 3330, parc. č. 3331, parc. č. 3332 a parc. č. 3333 včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům parc. č. 3328 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, parc. č. 3329 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3330 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, parc. č. 3331 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, parc. č. 3332 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a parc. č. 3333 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250 k. ú. Město Žďár - do vlastnictví manželů Marie a Petra Peškových (SJM), ZR 1

- za kupní cenu ve výši 327 636,-- Kč

 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Miroslava Drdly, bytem Šípková 222/5, ZR 5 a to p. č. 570/1 - orná půda ve výměře 9 531 m2 a p. č. 576 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s realizací úprav okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2 na základě navrženého provedení parkových úprav včetně osázení území veřejnou zelení a vybudování přístupových komunikací.

- za kupní cenu ve výši 80,-- Kč/m2

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 9019 - orná půda ve výměře 1 900 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Bencových, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s přípravou výstavby výrobní zóny a dále za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 352/11 – louka ve výměře cca 330 m2 (30 m x 11 m) z vlastnictví p. Jitky Šanderové, Stržanov dále p. č. 352/12 – louka ve výměře cca 620 m2 (56 m x 11 m) z vlastnictví manželů Miroslava a Marty Stehnových (SJM), ZR 3 – vše v k. ú. Stržanov – za účelem uložení kanalizačního potrubí do pozemku v souvislosti s připravovanou výstavbou – investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou.

- za kupní cenu ve výši 65,-- Kč/m2

 

 

h)

 

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení ZM ze dne 7. 6. 2007 ve věci částečné směny pozemkůa to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9063 – orná půda - podél pozemku p. č. 8999 a nově navrhované komunikace ve výměře cca 800 – 1 000 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví p. M. Břečkové – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví města se oceňují částkou ve výši 7,28 Kč/m2 a doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků bude p. Břečkovou doplacen ve výši 150,-- Kč/m2.

- Nabytí a směna pozemků se uskuteční za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou výstavbou části silničního obchvatu Žďár n. Sáz., jehož část vede z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice.

- Přesná výměra pozemků bude upřesněna po zaměření a vyhotovení geometrického oddělovacího plánu.

- Revokace se schvaluje tak, že toto usnesení se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 8999 – orná půda ve výměře cca 27 m2, p. č. 9000 – orná ve výměře cca 7 m2 a p. č. 9001 – orná půda ve výměře cca 51 m2 – vše v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky – za účelem výstavby části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Konečné výměry stavbou dotčených pozemků budou zřejmé až po zhotovení stavby komunikace.

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

 

3. Zastupitelstvu města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Miloslavy Břečkové, Moravské Křižánky a to části p. č. 9063 – orná půda ve výměře cca 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár (část pozemku přilehlého k p. č. 8998/3 ve vlastnictví fyz. osoby) – za účelem rozšíření parkoviště u „Autobazaru Vysočina“ ve Žďáře nad Sázavou – Mělkovicích v návaznosti na výstavbu části silničního obchvatu Žďár n. Sáz. (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Prodej pozemku se uskuteční po vybudování stavby a to v době do 1 měsíce od nabytí PM kolaudačního rozhodnutí na předmětnou komunikaci.

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

 

 

i)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 6. 9. 2007, týkající se odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5.

Částečná revokace se schvaluje tak, že bod 2. b) majetkoprávní úkony odst. 2 - Prodej …… v části „na výstavbu bytového domu“ - se mění takto:

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu polyfunkčního objektu.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje v ostatních bodech - mimo shora uvedeného bodu 2. - žádost shromáždění Společenství vlastníků jednotek RADOST se sídlem Neumannova čp. 2040, Žďár n. Sáz. - o nové projednání a revokaci usnesení RM ze dne 15. 10. 2007, týkající se odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 3755 – ost. plocha ve výměře cca 400 m2 a p. č. 3759 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 mezi bývalým nákupním centrem Albert, parkovištěm za městskou tržnicí a velkoprodejnou spol. Lidl – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby polyfunkčního objektu relaxačního centra a provozovny drobných služeb včetně kryté pasáže nad stávající pěší komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu do vlastnictví p. Věry Černé, ZR 5.

 

Hlasování o bodu i): Pro 15, proti 4, zdrž. 4

 

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu podmínky č. 1 čl. V. kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. a firmou VODASERVIS, s. r. o. Brněnská 1146, ZR 1 ze dne 1. 8. 2007, týkající se odprodeje pozemků částí p. č. 9512/18 – orná půda ve výměře 883 m2 a p. č. 9516/9 – louka ve výměře 2 235 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1- za účelem výstavby výr. objektu v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

Změna se schvaluje tak, že firma zajistí vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu a to nejpozději v termínu do 30. 6. 2008.

 

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 14. 3. 2007 (původní usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006) ve věci odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaroslava Chalupy, ZR 4 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12ti měsíců ode dne schválení prodeje v ZM, tzn. nejpozději do 31. 3. 2007, prodlouženo do 31. 3. 2008. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení, tj. nejpozději do 31. 3. 2009.

- za kupní cenu ve výši 1 200,-- Kč/m2

 

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se prodlužuje termín pro vydání pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu (nyní schválený nejpozději do 31. 3. 2008) nově nejpozději do 12 měsíců od data kladného vyrozumění MěÚ ZR o změně územního plánu (snížení podlaží a zrušení průchodu) a kupující zároveň provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar z majetku Města Žďár nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to vodovodu IPE 110 2007 v délce 56,9 m v celkové hodnotě 125 842,-- Kč - cena bez DPH – včetně osazení hydrantu na konci větve, napojení vodovodu je na stávající vodovod PVC 225, v souvislosti s realizací stavby „Parkovací plochy u Klafárku, ZR – prodloužení vodovodu“ na pozemku p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár před Biskupským gymnáziem Žďár n. Sáz. v lokalitě U Klafárku ZR 3a na základě kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vydaného dne 3. 10. 2007 Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem životního prostředí, č.j. ŽP/2752/07/MB v souladu s ust. § 122 odst. 3 staveb. zákona, stavebník – Město Žďár nad Sázavou.

 

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu movité věci – telefonní ústředny v pořizovací hodnotě 144 569,50 Kč mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako dárcem a Základní školou Palachova 35, Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným dle předloženého návrhu.

 

 

n) Zastupitelstvo městapo projednání schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ze dne 25. 10. 2000 včetně dodatku ze dne 20. 12. 2000, dodatku ze dne 6. 12. 2001, dodatku ze dne 14. 10. 2002, dodatku ze dne 22. 12. 2003, dodatku ze dne 17. 12. 2004, dodatku ze dne 16. 12. 2005 a dodatku ze dne 15. 12. 2006, uzavřené mezi Tělovýchovnou jednotou ŽĎAS, se sídlem ve Žďáře nad Sázavou 1, Jungmannova 10 - jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou - jako obdarovaným tak, jak je předložen v příloze č. 11

 

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako věřitelem a Obcí Polnička – jako dlužníkem ze dne 24.3. 2006 uzavřena Smlouva o půjčce, předmětem které je závazek věřitele půjčit dlužníkovi částku ve výši 2 000 000,-- Kč, za účelem dokrytí nákladů na realizaci stavby „Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou – Polnička – 2. etapa“ a závazek dlužníka půjčené finanční prostředky použít pouze k tomuto dohodnutému účelu a půjčené peníze vrátit zpět věřiteli. V souladu se vzájemnou dohodou účastníků se mění ustanovení čl. IV. Lhůta splatnosti a režim splácení půjčky – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 12.

 

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvalujeuzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 11.8.2007 do 21.11.2007.

 

Hlasování body a), c) – f), j) -p): Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města po opětovném projednání schvaluje zřízení výjezdového stanoviště rychlé lékařské pomoci v budově č. 4 na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 5

 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje změnu regulativů rodinných domků, u prodeje pozemků v obytném souboru Klafar II a to typ oplocení směrem do ulice. Přípustné je použití režného zdiva na sloupcích s kovovou výplní.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplnění Statutu fondu pro poskytování půjček na opravy bytového fondu města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0,zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech:

Libušínská 15, Libušínská 13, Libušínská 11, Kovářova 2, Studentská 46-50, Haškova 6-12, Revoluční 41,43 – a.s. SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem – celková cena 444.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0,zdrž.0

 

 

6. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2002, o místním poplatku za provoz systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.1

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2008 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

1. VOLNÝ ČAS 2008 300 tis.Kč
2. KULTURA 2008 500 tis.Kč
3. EDIČNÍ ČINNOST 2008 200 tis.Kč

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2008 podle platného Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

 

4. SPORT 2008 2 500 tis.Kč

 

Hlasování: Pro 25, proti 0,zdrž. 0

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje statut Fondu správy finančních prostředků.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž.0

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

František Cihlář v.r.

 

Mgr. Bc. Miloslav Straka v.r.

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města