Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 25. 11. 2010
konaného dne 25. listopadu 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 25. listopadu 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

Miloslav Odvárka, Ing. Karel Straka, Ing. Irena Pechová

 

Ověřovatelé zápisu:

František Cihlář, Stanislav Růžička

 

Schválený program 1. zasedání zastupitelstva města:

  1. Řešení provozu sportovišť města – dodatek ZL
  2. Zajištění úpravy lyžařských tratí
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Rozpočtová opatření
  5. Změna pověření zastupitele města při projednávání ÚP
  6. Různé

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 1/2010/2.MST/2

Řešení provozu sportovišť města – dodatek ZL

Zastupitelstvo města po projednání:

  1. bere na vědomí návrh řešení provozu sportovišť dle předloženého návrhu
  2. bere na vědomí dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace CERUM
  3. ukládá radě města materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání zastupitelstvu města 15.12.2010

Hlasování: Pro 3, proti 20, zdržel se 1 -  NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  1.  schvaluje řešení provozu sportovišť dle předloženého návrhu
  2.  schvaluje dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace CERUM

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdržel se 0

 

2. Usn. 1/2010/OŠKS/3

Zajištění úpravy lyžařských tratí

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh, že od 1.1.2011 bude město Žďár nad Sázavou zajišťovat úpravu lyžařských tratí ve stávajícím rozsahu a ukládá 2. místostarostovi, odboru školství, kultury a sportu a odboru majetkoprávnímu připravit návrh k projednání do ZM.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0

 

3. Usn. 1/2010/OP/1

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b)Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, bytem Veselíčko 47 a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem rekonstrukce a údržby rybníka pro drobný chov ryb včetně zkulturnění prostředí v okolí rybníka za podmínek:

- zřízení věcného břemene na požární nádrž ve prospěch města

- podmínka odbahnění rybníka do 2 let od prodeje pozemků pod sankcí odstoupení od smlouvy

- kupní cena v min. výši stanovené znaleckým posudkem a to ve výši 120.620,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společnosti ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

- za kupní cenu ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem Tyršova 480/1, ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 5386/5 ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování kancelářských a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu.

- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2013.

V případě, že stavební povolení na stavbu předmětného objektu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 9035 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9036 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví p. Milana Černého, bytem Studentská 1705/8, ZR 4 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (naproti průmyslové zóně) – za účelem vzájemně výhodného zarovnání tvarů pozemků při zachování stávající výměry s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9035 - orná a p. č. 9036 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem Hlohová 1467/35, ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. - B1.

p. č. 8031 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 30.6.2014, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu bude vydáno nejpozději do 30.6.2014, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.09.2010 do 30.10.2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 1210001003 mezi prodávajícím -Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - předmětem které je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - realizováno v rámci stavby „Rozšíření STL plynovodu“ v průmyslové zóně Jamská, ZR 1, k. ú. Město Žďár - za kupní cenu ve výši 158.000,-- Kč včetně DPH (20%) t.j. 31.600,-- Kč – celkem tedy 189.600,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j)

1.Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29. 5. 2002 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřený mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947, v předloženém znění.

2.Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1/2010/OF/4

Rozpočtová opatření č. 6/2010/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2010/ZM.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1/2010/ORÚP/5

Změna pověření zastupitele města při projednávání územního plánu

Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, po projednání určuje Mgr. Jaromíra Brychtu za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu na pořízení územního plánu města Žďáru nad Sázavou a nahradí tak v této funkci dříve určenou Ing. Dagmar Zvěřinovou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

František Cihlář v.r.

Stanislav Růžička v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města