Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 9. 2012
konaného dne 6. září 2012 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 6. září 2012 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

 

Omluveni:

Ing. Irena Pechová, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Zdeněk Štursa, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Stanislav Růžička

 

 

Schválený program 10. zasedání zastupitelstva města:

  1. Slib nového člena zastupitelstva města pana Jaroslava Miklíka
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Zakládací smlouva o.p.s. „Santiniho Žďársko“
  4. Prodloužení splatnosti půjčky
  5. Rozpočtová opatření č. 8
  6. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Slib nového člena zastupitelstva města pana Jaroslava Miklíka

 

2. Majetkoprávní úkony

a)
1. Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení ze dne 18.3.2009, 11.6.2009 a 6.5.2010 ve věci prodeje části  pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí  bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště, veřejné zeleně a křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 do vlastnictví společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ  282 93 096.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ  282 93 096, uzavřením které dojde k  ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy,  předmětem které je budoucí převod  části  pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha, v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí  bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště, veřejné zeleně a křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sáz. 6, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

b)  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Františka Kostelence ml.,  Veselíčko  a to p. č. 907/2 – zahrada ve výměře 60 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - za účelem přístupu na p. č. 907/1 pro budoucí výstavbu RD.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 400,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Martina Kachlíře (podíl ½),  Havlíčkův Brod a p. Pavla Kusého (podíl ½), ZR 3 a to p.č. 6032 – zastav. plocha ve výměře 282 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 (pod býv. kotelnou SATT a.s.) – za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku (budova ve vlastnictví žadatelů).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Romana Krčila,  ZR 5 a to části pův. p. č. 178/1 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 6 549 m2 a části pův. p. č. 27 – zahrada ve výměře 157 m2 – nově dle GP č. 285-144/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 20.7.2012 z pův. p. č. 27 – zahrada odděleného pozemku p. č. 27/2 – zahrada ve výměře 56 m2 a z pův. p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace odděleného pozemku p. č. 178/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 27 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem zajištění vstupu a vjezdu z místní komunikace na pozemek zahrady p. č. 22 u RD Stržanov čp. 8 (v současné době je možný pouze úzký průchod pro pěší).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Martiny Cočevových (SJM), ZR 1 a to části pův. p. č. 254/16 – orná půda v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“- dle GP č. 286-154/2012 ze dne 20. 7. 2012 nově odděl. p. č. 254/75 – orná půda ve výměře 60 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem zřízení hospodářského přístupu na pozemek p. č. 254/66 přes p. č. 254/73 (oba ve vlastnictví žadatele).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 17,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5986/3 – ost. pl., silnice ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle GP č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 odděleno z pův. p. č. 5986/2 – ost. plocha, jiná plocha – za účelem majetkoprávního vypořádání části silnice v lokalitě ul. Jihlavská (u areálu spol. ZDAR, a.s.) – do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587/33 Jihlava.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VHS Bohemia a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná – nově dle zhotoveného GP č. 3407-82/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:
z pův. p. č. 9516/1   - trv. trav. porost - oddělen díl „a“ ve výměře 2 452 m2
z pův. p. č. 9512/10 - orná půda         - oddělen díl „b“ ve výměře      14 m2
z pův. p. č. 9517/5   - trv. trav. porost - oddělen díl „c“ ve výměře 2 242 m2
z pův. p. č. 9521/15 - trv. trav. porost - oddělen díl „d“ ve výměře      66 m2
- všechny díly sloučeny nově do p. č. 9516/17 – trv. trav. porost ve výměře 4 774 m2
z pův. p. č. 9518/5 - orná půda – oddělena část ve výměře 913 m2 – nově označ. jako p.č. 9518/7 – orná půda
- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 5 687 m2 v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 625,92 Kč/m2
- K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby kolaudace rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:
- p. č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2
- p. č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2
- p. č. 405    – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2
- vše v k. ú. Zámek Žďár ze spoluvlastnictví
p. Jaroslava Landsmanna,  ZR 4 – podíl 1/24
Mgr. Jiřiny Balušíkové, ZR 2 – podíl 1/12
p. Josefa Judy,  Světnov – podíl 1/12
pí Mileny Schneiderové, ZR 5 – podíl 1/36
p. Karla Herolda, ZR 2 – podíl 1/12
Mgr. Karla Herolda, ZR 2 – podíl 1/24
p. Pavla Herolda, , ZR 2 – podíl 1/24
pí Marie Minářové,  ZR 2 – podíl 1/24
pí Jaroslavy Jirsové,  Brno-střed – Pisárky – podíl 1/24
Ing. Josefa Součka, ZR 2 – podíl 1/96
MUDr. Ilony Součkové,  ZR 2 – podíl 3/96
pí Jany Prokopové,  ZR 2 – podíl 3/96
Ing. Jana Vetchého, Čelákovice – podíl 1/96
pí Petry Zárubové,  Světnov  – podíl 1/24
pí Dany Kuldové,  ZR 2 – podíl 1/6
- za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku v ul. Bezručova, ZR 2 – v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě
- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem za cenu obvyklou v celkové výši 86.800,- Kč.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to:
- p.č. 317/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 47 m2   
 - p.č. 404/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 64 m2
- p.č. 405    – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 13 m2
v k. ú. Zámek Žďár (celkem 124 m2)ze spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové, ZR 2 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 - do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou
za část pův. p. č. 75/23 – ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 739-155/2012 ze dne 20. 7. 2012 – nově oddělena p. č. 75/41 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár
- za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku – chodníku na ul. Bezručova v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí chodníků v této lokalitě a zajištění parkovací plochy pro osobní automobil před domem čp. 79, č. or. 77 ve spoluvlastnictví pí Květoslavy Benešové a manž. Ing. Františka a Květoslavy Faltysových,  ZR 2
- Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude vypořádán na základě ocenění dle znaleckých posudků, tj. rozdíl ve výši 2 470,- Kč bude městem uhrazen pí. Benešové.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě „Bartačky“ do spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2,  ZR 3 za části pozemků ve spoluvlastnictví p. Miloše Zítky – podíl 1/2,  ZR 1 a p. Petra Zítky – podíl 1/2, bytem Okružní 2018/70, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům – bývalých zastavěných parcel a přístupové cesty k objektům samoty „Bartačky“, ZR 1 - uvedení do souladu se skutečným stavem – nově dle zhotoveného GP č. 3400-75/2012 ze dne 27. 4. 2012 pro rozdělení pozemků takto:
- p. č. 9584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 49 m2 – nově sloučená do p. č. 9583 - ost. pl., ost. komunikace ve vlastnictví Zítkových
- p. č. 9606 – orná půda ve výměře 623 m2 – nově sloučená do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových
- z pův. p. č. 9611 - ost. pl., ost. komunikace - oddělen díl „f“ ve výměře 19 m2 - nově sloučen do p. č. 9607 – orná půda ve vlastnictví Zítkových
Celková výměra těchto směňovaných pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou včetně p. č. 9582 – zastav. plocha ve výměře 107 m2 – vše v k. ú. Město Žďár činí výměru 798 m2.

Z vlastnictví Zítkových přechází do vlastnictví města dle tohoto GP pozemky:
- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2
z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 107 m2
z p. č. 9590 – orná půda – díl „c“ ve výměře 265 m2
z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace – díl „d“ ve výměře 12 m2
- vše sloučeno do pův. p. č. 9604 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře 798 m2 v k. ú. Město Žďár

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 9584 + p. č. 9611 - ost. plocha, ost. komunikace oceňují částkou ve výši 204,95 Kč/m2, p. č. 9606 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 6,36 Kč/m2 a p. č. 9582 – zastav. plocha se oceňuje částkou ve výši 815,31 Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemky ve vlastnictví Zítkových v k. ú. Město Žďár přecházející do vlastnictví města se oceňují takto:
- p. č. 9604 – trv. trav. porost ve výměře 414 m2 částkou ve výši 77,72 Kč/m2
z p. č. 9583 – ost. pl., ost. komunikace odděl. díl „b“ ve výměře 107 m2 částkou ve výši 440,-- Kč/m2
z p. č. 9590 – orná půda odděl. díl „c“ ve výměře 265 m2 částkou ve výši 77,72 Kč/m2
z p. č. 9592 - ost. pl., ost. komunikace odděl. díl „d“ ve výměře 12 m2 částkou ve výši 440,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

                      

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 11a, Praha 3 - Žižkov a to p.č. 735/9 – trv. trav. porost ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Milířů“ u řeky Sázavy za ul. Purkyňova, ZR 2 - za účelem využití pro sport a rekreaci.

- za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku č. 1027-128/12, vypracovaného Ing. Martinou Dlabačovou, v celkové výši 369.120,-Kč, tj. 105,46 Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

l)
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Marie Janů (podíl 2/4), Ing. Milana Janů (podíl 1/4) a p. Ivo Janů (podíl 1/4), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4872 u rodinného domu čp. 1325/3 na p. č. 4871, ul. Alšova 3, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2.Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zrušení usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM),  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4874 u rodinného domu čp. 1326/1 na p. č. 4873, ul. Alšova 1, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 včetně doplnění tohoto usnesení – schváleno v RM dne 21. 5. 2012 a v ZM dne 7. 6. 2012 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to nově s tím, že dochází ke změně výměr prodávaných pozemků dle oddělovacího GP č. 3438-164/2012 ze dne 7. 8. 2012 pro rozdělení pozemků - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem upřesnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1.

K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby povolení užívání nemovitostí jako odstavné plochy.
- za kupní cenu stanovenou rozhodnutím usnesení ZM, tj.za  450,-- Kč/m2 – za pozemek p.č. 9537/1, který není zatížen vedením VN a za 250,-- Kč/m2 – za pozemek p.č. 9537/8, který je zatížen vedením VN včetně ochranného pásma  a za kupní cenu zjištěnou znaleckým posudkem v obvyklé výši 700,- Kč/m2 za pozemky p.č. 9528/10 a p.č. 9523/9, které nejsou zatíženy vedením VN a za kupní cenu v obvyklé výši 450,- Kč/m2 za pozemky p.č. 9528/1, 9529/1 a p.č. 9523/8, které jsou zatíženy vedením VN včetně ochranného pásma.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:
- části  p. č. 119/2 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3441-101/2012 ze dne 14.8.2012 nově oddělen pozemek p. č. 119/33 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Ing. Zdeňka Galušky,  ZR 2 – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování 2 osobních automobilů za objektem čp. 16 na pozemku p. č. 119/26 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.
- části p. č. 147/3 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3441-101/2012 ze dne 14.8.2012 nově oddělen pozemek p. č. 147/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 159 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Ing. Lubomíra Königa, Račín, 592 11 Velká Losenice – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování osobních automobilů a provedení terénních úprav za objektem čp. 17 na pozemku p. č. 119/24 a 119/25 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.
- K pozemkům se zřizuje předkupní právo města a to do doby povolení užívání pozemků jako odstavné plochy pro parkování osobních automobilů.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

p) Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 17.12.2009  ve znění:
1.Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Power Plastics, s. r. o. se sídlem Brněnská 30, ZR 1 a to části p. č. 9512/2 – orná, části p. č. 9525/1 – orná a části p. č. 9523 - orná v celkové výměře cca 2 880 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“ ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – vybudování provozovny pro velkoobchod s trubkami, ventily a tvarovkami pro potravinářský, strojírenský a vodárenský průmysl, drobnou montáž a projekční a poradenskou činnost - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem. Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 30. 9. 2012. V případě, že pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního objektu nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2010 toto usnesení pozbývá platnosti. K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Power Plastics s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 30, PSČ 591 01, IČO  253 07 711, v předloženém znění – viz příloha č. 16.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrzích usnesení:

1. Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
2. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
3. Zastupitelstvo města deleguje starostku města paní ing. Dagmar Zvěřinovou do správní rady obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
4. Zastupitelstvo města schvaluje  roční provozní příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele města.
5. Zastupitelstvo města požaduje předložení Statutu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“ ke schválení.

Hlasování: Pro 12, proti 6, zdrž. 3

NESCHVÁLENO
 

Zastupitelstvo města deklaruje vůli stát se vůdčím subjektem v přípravě funkčního projektu MAS v našem regionu a zavazuje se k jeho dokončení.
Zastupitelstvo města ukládá radě města spolupracovat s ostatními zakládajícími členy o.p.s. na dopracování materiálů nutných ke správnému fungování obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“, zejména statutu organizace popisujícímu její vnitřní fungování a dále harmonogram plávaných činností. Tyto materiály rada města předloží zastupitelstvu města při schvalování zakládající smlouvy obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

Hlasování: Pro 7, proti 7, zdrž. 7

NESCHVÁLENO
 

1. Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
2. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
3. Zastupitelstvo města deleguje starostku města paní ing. Dagmar Zvěřinovou do správní rady obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“
4. Zastupitelstvo města schvaluje  roční provozní příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele města

Hlasování: Pro 11, proti 3, zdrž. 7

NESCHVÁLENO

 

4. Prodloužení splatnosti půjčky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh na prodloužení splatnosti půjčky pro PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 ve výši 200 tis.Kč od zřizovatele na realizace projektů ESF.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rozpočtová opatření č. 8/2012/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012/ZM.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0


 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák

Stanislav Růžička

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města