Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 10. 2012
konaného dne 18. října 2012 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 18. října 2012 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa

 

 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města:

  1. Prodloužení splatnosti bezúročné půjčky
  2. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Odpis a vyřazení majetku
  5. Rozpočtová opatření č. 9
  6. Zakládací smlouva o.p.s. „Santiniho Žďársko“
  7. Spádové obvody základních škol
  8. Projekt Terénní práce v lokalitě ZR 3
  9. Různé

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Prodloužení splatnosti bezúročné půjčky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení splatnosti bezúročné půjčky poskytnuté z rozpočtu města Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 do 31.12.2013.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

2. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje prodej budovy bývalé 1. ZŠ a ukládá radě města pokračovat v diskuzi o využití objektu se zapojením komise rozvoje města a se zapojením veřejnosti a předložit návrhy řešení zastupitelstvu města do 30.6.2013.

Hlasování: Pro14, proti 6, zdrž. 7

 

3. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 386.400,-- Kč, tj. 1.400,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar pozemku ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2043/7 - dle GP č. 3449-52/2012 ze dne 23.8.2012 – nově p. č. 2043/8 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 442 m2, k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby školní kuchyně.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2

 

c)

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení městského zastupitelstva ze dne 19.4.1999 ve věci směny pozemků a to p. č. 709/144 + 709/146 o celkové výměře 4 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jarmily Jiříkovských, ZR 5 za p.č. 709/143 + 709/145  o  celkové výměře 42 m2  ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.,  vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání úpravy hranic pozemků v sídlišti „Vysočany“, ZR 5 dle geometrického plánu z r. 1994 - s doplatkem kupní ceny dle znal. posudku, zvýšené o daň z převodu nemovitostí - nabyvatelé větší výměry pozemků manželé Jiříkovských.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p.č. 2861 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 a p. č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5, ve vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), ZR 5 a dále p. č. 2857/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 m2 u RD čp. 1204 na p. č. 2856 a zahrady 2857/1 v ul. Hlohová 1, ZR 5 v k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské,  ZR 5 za pozemky p. č. 2863 – zahrada o výměře 30 m2 a p. č. 2862 – zahrada o výměře 19 m2 v k. ú Město Žďár u RD čp. 995 na p. č. 2858 a zahrady p. č. 2859 v ul. Na Prutech 36, ZR 5 - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude doplacen za cenu dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, Přibyslav, předmětem které jsou pozemky ve vlastnictví podílnických obcí:

p. č. 259/4 – ost. plocha ve výměře 1 149 m2, p. č. 256 – ost. plocha ve výměře 176 m2, p. č. 253 – orná půda ve výměře 3 105 m2 – vše v k. ú. Račín u Polničky, p. č. 471/2 – vodní plocha ve výměře 231 m2 v k. ú. Staré Ransko, p. č. 1759 – vodní plocha ve výměře 235 m2 v k. ú. Krucemburk, p. č. 733/22 – ost. plocha ve výměře 654 m2 v k. ú. Hodíškov, p. č. 1670 – ost. plocha ve výměře 1 366 m2, p. č. 1580/4 – ost. plocha ve výměře 94 m2 a  p. č. 1580/5 – ost. plocha ve výměře 163 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR, část p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 5 132 m2 - nově dle GP pro k. ú. Jámy č. 379-213/2011 ze dne 15. 12. 2011 - p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 4 487 m2 p. č. 2282/11 – vodní plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 256 – vodní plocha ve výměře 626 m2 - vše v k. ú. Jámy

- v jednotlivých členských podílech - podíl Města Žďáru nad Sázavou ve výši 6/710

za pozemky p. č. 3583 – lesní pozemek ve výměře 999 m2, p. č. 3593 – lesní pozemek ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3599 – lesní pozemek ve výměře 7 913 m2 - vše v k. ú. Újezd u ZR ve vlastnictví LDO se sídlem Ronovská 338, Přibyslav.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6006 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 34 m2, p. č. 6014 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 465 m2, p.č. 6034/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 4.042 m2, p. č. 6060/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 332 m2, p. č. 6061/1 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1.370 m2, p.č. 6062/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2, p. č. 6063/6 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 a pozemku p. č. 6063/7 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 58 m2 – vše v k.ú. Město Žďár z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, které tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

4. Odpis a vyřazení majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech v celkové částce 649.187,50 Kč

- úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 897.902 Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM

Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012/ZM včetně dodatku.

Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 0

 

6. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

1. Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

2. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

3. Zastupitelstvo města deleguje starostku města paní ing. Dagmar Zvěřinovou do správní rady obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

4. Zastupitelstvo města schvaluje  roční provozní příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele města.

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Statutu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s“ a žádá budoucí správní radu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“ zpracovat definitivní podobu Statutu v intencích tohoto návrhu.

Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 1

 

7. Spádové obvody ZŠ

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 4/2012 o stanovení spádových obvod základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

8. Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2013 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík

Ing. Zdeněk Štursa

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města