Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 13. 12. 2012
konaného dne 13. prosince 2012 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 13. prosince 2012 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

Anna Janů, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Jana Svobodová

 

 

Schválený program 12. zasedání zastupitelstva města:

 1. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu a změnu č. 2 regulačního plánu
 2. Zrušení prohlášení pozemku za kulturní památku
 3. Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky - předfinancování stavby
 4. Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním využitím – předfinancování stavby
 5. Přijetí daru – zvonkohra
 6. Vyhláška č. 5/2012 o poplatku za komunální odpad
 7. Rozpočtová opatření č. 10
 8. Návrh grantových programů pro r.2013
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Revokace usnesení ZM
 11. Rozpočet města na rok 2013
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou a změny č. 2 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 1 – Zemědělského družstva Světnov na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh č. 2 – Sallerovy výstavby  - Invest I, s.r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 3 – Ing. Lubomíra Königa na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 22, proti 0 zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města schvaluje dle § 62 odst. 2 písm.b písm.b) pořízení změny č. 2 regulačního plánu města Dostavba Veselská ulice a Farských humen.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 1 – Ing. Lubomíra Königa na pořízení  změny č. 2 regulačního plánu  Dostavba Veselské ulice a Farských humen v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 2 – Městského úřadu na pořízení změny č. 2 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zrušení prohlášení pozemku za kulturní památku

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na zrušení prohlášení pozemku parc.č.198/2 v k.ú. Město – Žďár, rejstříkové číslo kulturní památky – 20226/7-4632, za kulturní památku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – předfinancování stavby

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 41 mil.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím – předfinancování stavby

Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Žďárský Santiniho okruh za poznáním a vyžitím“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 31 mil.Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Přijetí daru – zvonkohra

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – zvonkohry od a.s. ŽĎAS.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 20, proti 2 zdrž. 3

 

7. Rozpočtová opatření č. 10/2012/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.10/2012/ZM vč. dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

8. Návrh grantových programů pro rok 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2013 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2013 - 400 tis.Kč

2. KULTURA 2013 - 500 tis.Kč

3. SPORT 2013 - 3.100 tis.Kč

4. EDIČNÍ ČINNOST 2013 - 100 tis.Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

9. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Aleny Plevové,  ZR 6, a to části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost – dle oddělovacího GP č. 3480-251/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 15.11.2012, z pův. p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 1 350 m2 oddělen pozemek nově označ. jako p. č. 5942/10 – zahrada ve výměře 14 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5939 u ŘRD čp. 1773 na p. č. 5938 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 9.100,-- Kč, tj. 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Lady Štěpánkových (SJM),  ZR 2 a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha – dle oddělovacího GP č. 745-254/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 20.11.2012, z pův. p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 86 m2 oddělen pozemek nově označen jako p. č. 570/453 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 47 m2 v k. ú. Zámek Žďár, přilehlý k parcelám č. 570/104 – zahrada a p. č. 570/309 – zastav. plocha pod RD čp. 455 v ul. Vejmluvova 26, ZR 2 – za účelem scelení s těmito pozemky ve vlastnictví žadatelů a k využití pro osázení zelení.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 27.260,-- Kč, tj. 580,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka a Jitky Sáblíkových (SJM),  Veselíčko  a to části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. (ve skutečnosti se jedná o pozemek pod rybníkem) – dle GP č. 198-269/2012 ze dne 25. 11. 2012 z pozemku pův. p. č. 1160/1 – trvalý trav. porost oddělena část nově označená jako p. č. 1160/26 – trvalý trav. porost ve výměře 319 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (rybník vybudovaný fyzickou osobou).

za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 14.360,-- Kč, tj. 45,02 Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 774/3 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár - dle zhotoveného GP č. 743-234/2012 ze dne 2. 11. 2012 z pův. pozemku p. č. 774/3 – orná půda oddělena část nově označená jako p. č. 774/84 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků pro klienty ÚSP Křižanov v rámci akce „Transformace ÚSP Křižanov“.

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2

Kupní smlouva bude uzavřena po povolení stavby s tím, že povolení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013. V případě, že do stanoveného termínu nebude povolení stavby vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od povolení stavby.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 a p. č. 5976/11 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka,  Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, 140 00 Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2, p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 a p.č. 4669/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 659 m2 v k. ú. Město Žďár (chodník a břeh za zahradami u RD v ul. Blažíčkova, ZR 7) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2, celkem tedy 1.311.000,-- Kč za pozemky ve výměře 6 555 m2 + náhrada ve výši 86.765,-- Kč za porosty starší 60 let, kupní cena v celkové výši 1.397.765,-- Kč

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Rámiše,   ZR 4 a to p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 a p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka, na kterých se nachází zčásti veřejná zeleň a místní komunikace – chodník včetně zastávky MHD.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou u pozemku p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 ve výši 72.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2 a u pozemku p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 ve výši 3.200,-- Kč, tj. 800,-- Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) – původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013 se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2014.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Pavlem Špinarem,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 8. 2012 do 10. 11. 2012.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou, předmětem které je převod objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

10. Revokace usnesení zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání ruší v celém rozsahu svoje usnesení č.j.  Usn.11/2012/STAR/7 ve znění:

„Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

1. Zastupitelstvo města rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

2. Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

3. Zastupitelstvo města deleguje starostku města paní ing. Dagmar Zvěřinovou do správní rady obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“

4. Zastupitelstvo města schvaluje  roční provozní příspěvek ve výši 12 Kč na obyvatele města.

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Statutu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s“ a žádá budoucí správní radu obecně prospěšné společnosti „Santiniho Žďársko o.p.s.“ zpracovat definitivní podobu Statutu v intencích tohoto návrhu.“, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva města, konaném dne 18.10.2012.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

11. Rozpočet města na rok 2013

Zastupitelstvo města schvaluje vytvoření položek ve výdajů kapitole 33 Kultura, a to:

Pol. 33.25 Finanční spoluúčast pro Farnost Žďár 1 ve výši 140 tis.Kč

Pol. 33.26 Finanční spoluúčast pro Farnost Žďár 2 ve výši 140 tis.Kč,

s finančním krytím z rezervy v celkové výši 280 tis.Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013 včetně doplnění.

- bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2013-2017

- bere na vědomí investiční výhled na roky 2013-2015

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž 2

 

12. Různé

Zastupitelstvo města pověřuje 2. místostarostu Bc. Ladislava Bártu jednáním s řediteli ZŠ o rozšíření možnosti využívání vzdělávacích programů preventivní péče včetně finančních potřeb pro jejich zajištění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo pověřuje radu města zavedením kontinuálního periodického procesu revize smluvních dodavatelských vztahů města s dobou platností smlouvy nejdéle 5 let.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v. r.

Jana Svobodová v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města