Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 21. 2. 2013
konaného dne 21. února 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 21. února 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová, Jana Svobodová, Miloslav Odvárka

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík, Stanislav Růžička

 

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města:

  1. Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou
  2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012
  3. Grantový program Organizovaný sport 2013
  4. Vyřazení majetku vložené do SVK Žďársko
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  7. Rozpočtové opatření č. 2/2013
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 200.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastní města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 100.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 60.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti  s účastí města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 70.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky ve výši 60.000 Kč určené k financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti  s modernizací a údržbou MKDS ve výši 100.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2012-2013.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012.

Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování městské policii a Policii ČR za jejich činnost v roce 2012.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

3. Grantový program Organizovaný sport 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2013 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou ve výši:

ORGANIZOVANÝ SPORT 2013 - 1.500 tis.Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko z evidence

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko z majetkové evidence města dle předloženého postupu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to p. č. 3127 ve výměře 14 m2 – pod TS Žďár T51 Vysočany – ul. K Přehradě, ZR 5, p. č. 3298 ve výměře 24 m2 –  pod TS Žďár T34 Potok Libušín – ul. Studentská, ZR 4, p. č. 3311 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T31 Dětské středisko – ul. Dolní ZR 1, p. č. 3318 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T32 Vodaři Libušín – ul. Studetská, ZR 4, p. č. 6012 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T54 Palachova 1 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6025 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T55 Palachova 2 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6029 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T56 Palachova 3 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6031 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T57 Palachova 4 – ul. Palachova, ZR 6 a p. č. 6076 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T30 Jihlavská blok 18 – ul. Jihlavská, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod objekty technické vybavenosti – trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou:

- p. č. 3127  -  za částku ve výši 10.500,-- Kč, tj.    750,-- Kč/m2

- p. č. 3298  -  za částku ve výši 26.400,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3311  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3318  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 6012  -  za částku ve výši   9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6025  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6029  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6031  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6076  -  za částku ve výši 22.500,-- Kč, tj.    900,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Věry Pejchalových (SJM), ZR 5, a to dle GP č. 3513-19/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 25.1.2013 - z pův. p. č. 8025 – orná půda ve výměře 6 504 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8025/1 – orná půda ve výměře 6 480 m2, který přechází do majetku města, dále z pův. pozemku p. č. 8022 - trvalý travnatý porost vzniká nově p. č. 8022/2 – trvalý travní porost ve výměře 431 m2, z pův. pozemku p. č. 8023 – orná půda ve výměře 4 663 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 1 811 m2 a z pův. p. č. 8024 – orná půda ve výměře 4 199 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 2 977 m2 a nově oba sloučeny do p. č. 8024/2 – orná půda ve výměře 4 788 m2, z pův. p. č. 8065 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 907 m2 byla nově oddělena p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 781 m2 a z pův. p. č. 8070 – orná ve výměře 2 441 m2 nově oddělena p. č. 8070/2 – orná ve výměře 480 m2, celkem rovněž ve výměře 6 480 m2, které přecházejí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Pejchalových (SJM) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar – za účelem vybudování inž. sítí pro připravovanou výstavbu 25 RD Klafar III, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, přecházející do vlastnictví manželů Pejchalových, oceňují takto:

p. č. 8022/2 – trvalý travnatý porost se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8024/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2 a p. č. 8070/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 300,-- Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemek p. č. 8025/1 ve vlastnictví Pejchalových v k. ú. Město Žďár přecházející do vlastnictví města se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 648/1 – orná půda ve výměře 2 090 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve spoluvlastnictví PhDr. Dany Votoupalové, Brno–sever, Husovice (podíl ½) a Ing. Jarmily Daňkové,  Brno–sever, Černá Pole (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou akcí města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou“.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zpětný převod historického majetku dle z. č. 173/2012 Sb. do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to pozemků p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 (pův. PK p. č. 1425/2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 1803) v k.ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a části p. č. 7902 – zahrada (pův. PK p. č. 2408 a 2409 ve výměře cca 1 500 m2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 377), výměra bude upřesněna po zaměření GP, v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské osady Brodská, ZR 3.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku Obci Polnička a to p. č. 835/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 306 m2 – podíl ½ v k. ú. Polnička, obec Polnička, v rámci majetkoprávního vypořádání listu vlastnictví č. 551 býv. MěNV Žďár n. Sáz. s vlastnickým právem ČR - podíl ½ a Kámen Brno, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, Brno-střed – Veveří, 602 00 Brno 2 v podílu ½ na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Polnička.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 18. 10. 2012 - snížení kupní ceny ve věci schváleného odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se schvaluje odprodej za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem Ing. Karla Straky, tj. za cenu obvyklou ve výši 331.200,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

g) Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 10. 11. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Františka Tejkala,  ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši ve výši 1.580,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2013

Finanční vypořádání roku 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2012 a rozpočtové opatření č. 1/2013.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rozpočtové opatření č.2/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2013 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Miklík v. r.

Stanislav Růžička v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města