Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 16. 5. 2013
konaného dne 16. května 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 14. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 16. května 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Tomáš Havlík, MUDr. Radek Černý

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová, Miloslav Odvárka

 

 

Schválený program 14. zasedání zastupitelstva města:

  1. Závěrečný účet města
  2. Účetní závěrka roku 2012
  3. Rozpočtová opatření č. 3
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Závěrečná zpráva UNESCO
  6. Vyřazení majetku
  7. Grantový program Prezentace města Žďár n.S. v zahraničí
  8. Žádost o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár n.S.
  9. OZV č.2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 – Tržní řád
  10. Různé

 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Závěrečný účet města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření města za rok 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2012 – Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

2. Účetní závěrka město Žďár nad Sázavou za rok 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 v rozsahu předložených výkazů:

- Rozvaha

- Výkaz zisku a ztráty

- Příloha

- Přehled o peněžních tocích

- Přehled vlastního kapitálu

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rozpočtová opatření č. 3/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 vč. předloženého dodatku.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 0

 

4. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 a to části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 100.800,-- Kč, tj. 700,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž.0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – využití předkupního práva schváleného v ZM dne 3. 3. 2011 – do vlastnictví společnosti Technoservice – technické a komerční služby, s.r.o. se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha 3 - a to p. č. 6984/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření firmy - plánovaná výstavba výrobní haly TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

- za  sjednanou kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy QSR24h Czech s.r.o. se sídlem Sázavská 2429/6, ZR 3 a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 2 900 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání vyřazuje bod odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Na pozemku bude vybudována chráněná dílna a budou v ní zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013 a termín dokončení stavby do 31. 12. 2015.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to p. č. 8710 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 555 m2 v k. ú. Město Žďár, pozemku zastavěného silnicí III/35420 v místní části Mělkovice, po realizaci stavby silnice „III/35417, 35420 Slavkovice – Mělkovice“ (investor stavby Kraj Vysočina), kterou došlo k rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice ve správě státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Dagmar Daňhelové,  ZR 1 a to p. č. 9012 – orná půda ve výměře 4 149 m2, p. č. 9044 – orná půda ve výměře 1 896 m2, p. č. 9047 – orná půda ve výměře 2 414 m2 a p.č. 9051 – orná půda ve výměře 2 503 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, naproti průmyslové zóně v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou v celkové výši 2.274.260,-- Kč, tj. 207,47/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 9020 – orná půda ve výměře 3 253 m2 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla,  ZR 3 za stejnou část p. č. 9017 – orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3541-52/2013 ze dne 19. 3. 2013 pro rozdělení pozemku - z pozemku pův. p. č. 9017 – orná půda ve výměře 9 017 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oddělena část nově označená jako p. č. 9017/1 – orná půda ve výměře 3 253 m2, k. ú. Město Žďár - v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i Ing. Františka Šikla, oceňují částkou ve výši 200,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 9021 – orná půda ve výměře 3 484 m2 ve vlastnictví Ing. Jaroslava Chalupy, trvale  ZR 2 v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu za část p. č. 677/1 – trv. travní porost ve výměře cca 144 m2 a část p. č. 690/1 – trv. travní porost ve výměře cca 41 m2 v k. ú. Zámek Žďár dle předloženého GP č. 752-64/2013 ze dne 3. 4. 2013 činí část určená pro směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - oddělená z pův. p.č. 690/1 – trv. travní porost, nově označená jako p. č. 690/7 – trv. travní porost výměru 49 m2 (pův. cca 41 m2) a část oddělená z p. č. 677/1 – trv. travní porost, nově označená jako 677/3 – trv. travní porost výměru 214 m2 (pův. cca 144 m2) –  celkem 263 m2 vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem přístupu k objektu na p. č. 690/4 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě U Pilské nádrže a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků Ing. J. Chalupovi, tj . celkem 3 220 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i Ing. Jaroslava Chalupy, oceňují částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, týkající se převodu stavby „Dynamický zpomalovací semafor“ pro vozidla na komunikaci I/37, ul. Bezručova ve Žďáře n. Sáz. 2, na částech pozemků p. č. 75/1, 75/8, 75/9, 75/30, 493/2, 504/11, 741/11 a 801 v k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v hodnotě 497.166,34 Kč – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání ruší původní usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 ve věci prodeje bytové jednotky 2046/16 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví pana Aleše Synka, Žďár nad Sázavou 4 z důvodu, že p. A. Synek dne 1.3.2013 zemřel.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Vyřazení majetku

Zastupitelstvo města schvaluje:

- Vyřazení nefunkčního a zastaralého dlouhodobého hmotného majetku v celkové PC 1 398 488,96 Kč

- Odpis nedobytné pohledávky a následnou evidenci pohledávky na podrozvahovém účtu v celkové částce 29 500 Kč

- Odpis zastaralého a nepoužitelného majetku, který je součástí MKDS v celkové částce 864 881 Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2012.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nové znění Stanov dobrovolného svazku měst a obcí České dědictví UNESCO.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

7. Grantový program Prezentace města Žďár nad Sázavu v zahraničí

Zastupitelstvo města v rámci platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou po projednání schvaluje  výzvu a žádost grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013“ dle předloženého návrhu a vyčlenění 150.000 Kč z rozpočtové rezervy do tohoto grantového programu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

8. Žádost o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 1 – Ing. Romana Krčila na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 tržní řád.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu zajistit dostatečné informováni obyvatel města, firem, ve městě působících složek IZS a ostatních o přesném harmonogramu všech stavebních prací na komunikacích na území Města Žďár nad Sázavou v roce 2013.

Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu aktivně zastupovat město při všech jednáních o stavebních prací na komunikacích na území města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová v. r.

Miloslav Odvárka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města