Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 27. 6. 2013
konaného dne 27. června 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 15. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 27. června 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka, Stanislav Růžička, Vratislav Knoflíček, Ing. Zdeněk Štursa

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová, MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený program 15. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ
  3. Prodej pozemků v lokalitě Klafar
  4. Osadní výbor Mělkovice
  5. Rozpočtové opatření č. 4
  6. Povolení navýšení kapacity MŠ ZR v rejstříku škol a školských zařízení
  7. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Na pozemku bude vybudována chráněná dílna a budou v ní zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013 a termín dokončení stavby do 31. 12. 2015.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

1a)  Vodovodní řad z PVC 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

1b)  Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 9731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o provedení oprav a úprav nemovitosti v předloženém znění. Dohoda bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky o.s..

Hlasování: Pro 16, proti 1, zdrž. 4

 

2. Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej budovy bývalé 1. ZŠ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 16, proti 5, zdrž. 2

 

3. Prodej pozemků v lokalitě Klafar

Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

2. Vyhlášení záměru na prodejpozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemku p.č. 7999/2, orná půda ve výměře 1 138 m2

pozemku p.č. 7999/3, orná půda ve výměře 1 131 m2

pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2

pozemku p.č. 7973/1, orná půda ve výměře 948 m2

pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2

pozemku p.č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2

pozemku p.č. 7973/8, orná půda ve výměře 1 063 m2

pozemku p.č. 7998/7, orná půda ve výměře 949 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

3. Regulativy rodinných domků v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 15/2013/1.MST/4

Osadní výbor Mělkovice

Zastupitelstvo města se usnáší, že o personálních otázkách týkajících se Osadního výboru Mělkovice bude hlasovat veřejně (pozn.Jednací řád ZM – čl.7 určuje u personálních záležitostí tajnou volbu).

Zastupitelstvo města po projednání:

- Odvolává na vlastní žádost členy Osadního výboru Mělkovice:

p. Pavla Krčála, p. Františka Vrbase, p. Lubomíra Linsbauera

- Určuje počet členů Osadního výboru Mělkovice:  7 členů

- Určuje za členy Osadního výboru Mělkovice:

p. Petra Bloudka, p. Zbyňka Brabce, p. Tomáše Chalupu, p. Jiřího Pavelku,

p. Jakuba Pustinu, p. Tomáše Vrbase, p. Ing. Jana Zástěru

- Volí předsedu Osadního výboru Mělkovice p. Ing. Jana Zástěru

- Vyslovuje poděkování za práci odcházejícím členům Osadního výboru Mělkovice.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2

 

6. Navýšení kapacity MŠ Žďár nad Sázavou, p.o. v rejstříku škol a školských zařízení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení kapacity MŠ Žďár nad Sázavou,  p.o. v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Různé

Zastupitelstvo města rozhoduje o volbě člena kontrolního výboru s tím, že tato volba proběhne veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města volí členem kontrolního výboru p. JUDr. Jaromíra Juna.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města  pověřuje  vedení MěÚ a věcně příslušného místostarostu k jednání s ministerstvem financí a ministerstvem školství o urychlení dořešení problematiky převedení sportovišť (zimní stadion a hřiště s umělou trávou) z majetku TJ Žďár nad Sázavou do majetku města Žďár nad Sázavou nejpozději do konce roku 2013 s cílem snížení nákladů na provoz PO SPORTIS (úspora DPH) a zjednodušení účetní agendy.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města a vedení města zařadit do plánu investic pro rok 2014 vybudování samostatné trafostanice pro napájení Relaxačního centra, 4. základní školy a mateřské školy Srdíčko ve Žďáru n. Sáz. IV, Vančurova 14 s cílem snížit provozní náklady na spotřebovanou elektrickou energii.

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit zadání příslušným odborům městského úřadu k provedení transparentního ověřovacího řízení na dodavatele služeb pro město u dodavatelských smluv s trvající účinností v rozmezí 4-5 let. Výsledky řízení budou předloženy k projednání v radě města,  následně v zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat aktualizaci akčního plánu investic za roky 2014-2020 a tuto aktualizaci konzultovat s finančním výborem.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová v. r.

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města