Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 12. 9. 2013
konaného dne 12. září 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 12. září 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

21

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Tomáš Havlík, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, Ing. Irena Pechová, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová, Miloslav Odvárka

 

Schválený program 16. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Prodej pozemků v lokalitě Klafar
  3. Návrh na vyřazení majetku
  4. Poznej aktivně Žďársko
  5. Rozpočtová opatření č. 6
  6. Petice rodičů dětí z 12. MŠ Sluníčko – bez usnesení
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 2

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Miloslava a Radmily Janotových (SJM),  ZR 1, a to p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, užívaného jako část zahrady u byt. domu čp. 1186 na p. č. 5564 a u zahrady p. č. 5663/1 ve výměře 327 m2 a p. č. 5554/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 14 m2 (ve vlastnictví fyzických osob) v k. ú. Město Žďár v ul. Lučiny 1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 39.690,-- Kč, tj. 630,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku do vlastnictví p. Jiřího Sádovského,  ZR 2 a to p. č. 2076 – zastav. plocha ve výměře 246 m2 pod budovou postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku (sjednocení vlastnictví budovy a pozemku).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 270.600,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/9,umístěném v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích parc. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům  par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2, par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, do vlastnictví manželů Jiřího a Olgy Pazourových (SJM), ZR 1 - za kupní cenu ve výši 420.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pův. p. č. 5 – ostatní plocha ve výměře 30 m2 v k. ú. Stržanov - dle nově zhotoveného návrhu GP na rozdělení pozemku – nově vzniklé p. č. 5/1 ve výměře 23 m2 do vlastnictví manželů Ing. Petra a JUDr. Jaroslavy Brabcových (SJM), Stržanov – za účelem přístupu k rodinnému domu čp. 84 s tím, že Jednotě, spotřebnímu družstvu Velké Meziříčí jako vlastníku objektu na p. č. 4/1 bude novým vlastníkem p. č. 5/1 zřízeno věcné břemeno spočívající v právu cesty (chůze a jízdy) přes tento dotčený pozemek ve prospěch vlastníka objektu na p. č. 4/1 – vše v k.ú. Stržanov

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 11.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2

a dále odprodej nově vzniklé p. č. 5/2 ve výměře 7 m2 do vlastnictví Ing. Romana Krčila, ZR 5 – za účelem přístupu k opravám rodinného domu postaveného na pozemku p. č. 20 – zastav. plocha a nádvoří – vše v k.ú. Stržanov

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 3.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle zpracovaného znaleckého posudku č. 499-46/2013 ze dne 10. 7. 2013, a to – stavba pro energetiku (transformační stanice TS 06 Bazén) na pozemku p. č. 3836 včetně pozemku p. č. 3836 – zastavěná plocha ve výměře 96 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, kabelového elektrického vedení NN u plaveckého bazénu, NN technologií a příslušenství – za účelem vybudování samostatné trafostanice pro napájení Relaxačního centra, 4. základní školy a mateřské školy Srdíčko ve Žďáře n. Sáz. 4, Vančurova 14, s cílem snížit provozní náklady na spotřebovanou elektrickou energii

- za kupní cenu ve výši  1.389.472 Kč + DPH u technologií a vedení, pokud budou DPH podléhat.

Hlasování:  Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, č.j. ÚZSVM/BZR/2825/2013-BZRM, mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemků a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 65 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 108 m2

- p. č. 5510    – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 1 197 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 119 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou, vzniklých zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy a zároveň se schvaluje uzavření čestného prohlášení starostky o současném a budoucím využití pozemků.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 ve věci bezúplatného nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 a p. č. 5976/11 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Částečná revokace se schvaluje tak, že p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 v k. ú. Město Žďár, nebude předmětem převodu z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, č.j. ÚZSVM/BZR/2732/2013-BZRM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemků a to:

p. č. 6006 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 34 m2, p. č. 6060/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 332 m2, p. č. 6061/1 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1.370 m2, p.č. 6062/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2, p. č. 6063/6 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 a pozemku p. č. 6063/7 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 58 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, které tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy a zároveň se schvaluje uzavření čestného prohlášení starostky města o současném a budoucím využití pozemků.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž.0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření souhlasného prohlášení ve věci zápisu pozemku p. č. 647/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 6 338 mv k. ú. Zámek Žďár - pozemek pod tělesem silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina č. III/35016 (část silnice ze Žďáru nad Sázavou od firmy TOKOZ směrem do obce Polnička) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku ve vlastnictví Ing. Jana Klímy, Útěchov, 644 00 Brno, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 369/1 – zastavěná plocha nově dle GP č. 772-127/2013 ze dne 18. 6. 2013 oddělen pozemek označen jako p. č. 369/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár, na kterém se nachází chodník pro pěší, užívaný širokou veřejností, v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, před RD čp. 440/58 na p. č. 369/2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku v souvislosti s připravovanou akcí města „Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova, Žďár n. Sáz.“ - za dohodnutou kupní cenu ve výši 700,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 8/24) k pozemkům ve vlastnictví p. Ivo Tubla, Praha 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III

- za kupní cenu ve výši 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve spoluvlastnictví pozemků pí Zdenky Endlové, ZR 3 (podíl ½) a pí Vladimíry Doležalové,  ZR 7 (podíl ½) a to p. č. 4206 – louka ve výměře 1 110 m2, p. č. 4382 – louka ve výměře 826 m2 a p. č. 4387 – louka ve výměře 70 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ mezi řadovými garážemi za ul. Neumannova a ul. Makovského, ZR 7

p. č. 5987 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 581 m2 v k. ú. Město Žďár mezi ul. Jihlavská ZR 1 (za areálem Krajské správy a údržby silnic – u bývalé trati ČD) a byt. domy v ul. Haškova a hřištěm u ZŠ Palachova, ZR 6

p. č. 7691 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 797 m2, p. č. 7692 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 264 m2, p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p.č. 7694/1 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 513 m2, p. č. 7834 – rybník, potok ve výměře 56 m2, p. č. 7836 – rybník potok ve výměře 96 m2 a p. č. 7837 – lesní půda ve výměře 875 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U viaduktu“ ZR 3 v blízkosti zahrádkářské kolonie na jedné straně trati ČD z druhé strany u čistírny odpadních vod ŽĎAS a.s.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu zjištěnou včetně trvalých porostů v celkové výši 1.277.610,-- Kč

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 756-104/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Zámek Žďár z pův. p. č. 774/52 – orná půda v celkové výměře 6 472 m2 oddělena část určená pro směnu ve výměře 5 207 m2 označ. jako p. č. 774/52 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka, ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3566-103/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k.ú. Město Žďár a to části z pův. p. č. 8033 – orná půda nově oddělen díl „d“ ve výměře 38 m2, z části pův. p. č. 8034 – orná půda nově oddělen díl c ve výměře 93 m2 – oba sloučeny nově do p. č. 8034 – orná půda ve výměře 131 m2, části z pův. p. č. 8043/2 – orná půda nově oddělena výměra 40  m2 nově označena jako p.č. 8043/3 – orná půda, části z pův. p. č. 8053 – orná půda nově oddělena výměra 2 220 m2 nově označena jako p. č. 8053/2 – orná půda a části z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělena část ve výměře 116 m2 nově označena jako p. č. 8065/4 – ost. plocha, ost. komunikace a dále části z pův. p. č. 8059 – orná půda nově oddělen díl „g“ve výměře 1 450 m2 a části z pův. p. č. 8061 – orná půda nově oddělen díl „h“ ve výměře 1 250 m2 - oba sloučeny nově do p. č. 8059/2 - orná půda ve výměře  2 700 m2 - vše v celkové výměře 5 207 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality Klafar, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se směňované pozemky v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oceňují takto:

p. č. 8034 – orná půda  částkou ve výši 272,52 Kč/m2

p. č. 8043/3 – orná půda  částkou ve výši 250,--  Kč/m2

p. č. 8053/2 – orná půda  částkou ve výši 250,--  Kč/m2

p. č. 8059/2– orná půda  částkou ve výši 300,--  Kč/m2

p. č. 8065/4 – ost. plocha částkou ve výši 204,95 Kč/m2

a pozemek Ing. Josefa Bílka p. č. 774/52 v k. ú. Zámek Žďár se oceňuje částkou ve výši 275,49 Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 5. 2013 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 a to části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby - za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 100.800,-- Kč, tj. 700,-- Kč/m2 s tím, že toto usnesení se ruší.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to:

1a) Vodovodní řad z PVC 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

1b) Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 8731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 903.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

q) Zastupitelstvo města odstupuje od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené mezi společností KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. a Městem Žďár nad Sázavou dne 28.6.2013v případě, že kupní cena nebude uhrazena do 10.10.2013.

Hlasování: Pro 18, proti 3, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena Mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Kolpingovo dílo České republiky o.s., náměstí Republiky 22, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 2

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

 

t) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 26.5.2011 ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky, Křižánky  592 02 Svratka a to pozemku p.č. 4456, zast.plocha ve výměře 114 m2 v k.ú. Město Žďár za účelem přestavby bývalé kotelny na ul. Makovského, ZR 7 na bytovou jednotku - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku a stavby a dále a usnesení ze dne 25.8.2011 ve věci odprodeje části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 42 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vchodu do domu a zřízení nového parkovacího místa k rekonstruovanému objektu čp. 1657 v ul. Makovského 54, ZR 7 s tím, že  povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 30.6.2014.

V ostatním zůstává usnesení  zastupitelstva  nezměněno.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

u)

1. Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní a to dle dohody obou účastníků, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Jaroslavem Černým, bytem Pavlov 119 v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení ze dne 8.3.2012 ve věci  odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Jaroslava Černého,  bytem Pavlov  594 44 Radostín nad Oslavou a to částí p. č. 9537/1 – orná půda, p. č. 9538 – orná půda, p. č. 9541/1 – orná půda – celkem ve výměře max. cca 5 250 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem výstavby administrativního zázemí „Centra služeb motoristům BENONE, dispečink asistenční služby ABA a ŘSD ČR, prodejní prostory show room, prodejní prostory autopříslušenství, doplňků a autokosmetiky, servisní zázemí oprav automobilů“ - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání povolení k užívání stavby, t.j. nejpozději do 31. 3. 2015.- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2013, toto usnesení pozbývá platnosti - za kupní cenu ve výši 610,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

2. Prodej pozemků v lokalitě Klafar

Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 27.6.2013 a to:

- pozemku p.č. 7999/2, orná půda ve výměře 1 138 m2   do vlastnictví (SJM) manželů Romana Vítka  a Evy Vítkové,  591 01 Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2    do vlastnictví pana Aleše Koukoly,  Sklené nad Oslavou, za  kupní cenu ve výši 1.640 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2    do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové,  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7973/8, orná půda ve výměře 1 063 m2    do vlastnictví (SJM) manželů ing. Davida Pavlise a Jitky Pavlisové,  591 01 Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 2.520 Kč/m2  

- pozemku p.č. 7998/7, orná půda ve výměře    949 m2    do vlastnictví (SJM) manželů Mgr. Miroslava Pivoňky a MUDr. Miroslavy Pivoňkové,  591 01 Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.630 Kč/m2

2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena se shora uvedenými nabyvateli  pozemků v lokalitě Klafar II. v předloženém znění

3. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

4. Vyhlášení záměru na prodejpozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemku p.č. 7999/3, orná půda ve výměře 1 131 m2

pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2

pozemku p.č. 7973/1, orná půda ve výměře    948 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

 

3. Vyřazení majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 82 562,50 Kč

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

 

4. Poznej aktivně Žďársko

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předfinancování projektu „Poznej aktivně Žďársko“ z rozpočtu města na rok 2014 v případě získání dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování v celkové výši 1,07 mil.Kč.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rozpočtové opatření č. 6/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.6/2013.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová v. r.

Miloslav Odvárka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města