Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 31. 10. 2013
konaného dne 31. října 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 31. října 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Karel Straka, Jana Svobodová

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Stanislav Růžička

 

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva města:

  1. Dar od fy SATT, a.s.
  2. Rozpočtové opatření č. 7
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Odpis pohledávek
  5. Smlouva o meziobecní spolupráci
  6. Spolupráce při VI. zimní dětské olympiádě dětí a mládeže Kraje Vysočina
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Dar Satt a.s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu města Žďáru nad Sázavou a Satt a.s.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

3. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1,a to dle GP č. 3658-223/2013 ze dne 8.10.2013 pro rozdělení pozemku, z pozemku pův. p. č. 9512/11 – orná půda ve výměře 197 m2 oddělena část nově označena jako p. č. 9512/26 – orná půda ve výměře 115 m2 a dále z pův. p. č. 9513/1- orná půda ve výměře 23 268 m2 oddělena nově p. č. 9513/12 – orná půda ve výměře 636 m2  - celkem tedy pozemky ve výměře 751 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávající výrobní haly firmy VAMAFIL s.r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 510.680,-- Kč, tj. 680,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 3666-225/2013 ze dne 9.10.2013 z části pův. p. č. 8069 – orná půda ve výměře 3 008 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8069/1 – orná půda ve výměře 1 541 m2 ve vlastnictví JUDr. Jiřiny Čirkové, bytem Kopečná 690/4, ZR 3 (podíl ½) a p. Františka Špinara, bytem Pelikánova 1653/34, ZR 7 (podíl ½) - za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z pův. p. č. 8070/1 – orná půda ve výměře 1 961 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8070/3 – orná půda ve výměře 1 288 m2 a z pův. p. č. 8071 – travní porost oddělen nově pozemek p. č. 8071/1 travní porost ve výměře 253 m2 (celkem tedy 1 541 m2) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i JUDr. Jiřiny Čirkové a p. Františka Špinara, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 3579-48/2013 ze dne 19. 6. 2013 z pův. p. č. 8036 – orná půda ve výměře 1 996 m2 nově oddělena p. č. 8036/2 ve výměře 599 m2 a p. č. 8036/3 ve výměře 106 m2 (celkem 705 m2) ve vlastnictví p. Pavla Kratochvíla, bytem Vápenická 2322/11, ZR 3 za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2 oddělena nově p. č. 8037/3 ve výměře 705 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3  – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace a zároveň ZM schvaluje Směnnou  smlouvu v předloženém znění.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i p. Pavla Kratochvíla, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – nabytí stavby a pozemků a to Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ v níže uvedené hodnotě bez DPH:

- SO 01.1 Místní komunikace – 1.etapa - 834.900,-- Kč

- SO 08.1 Dešťová kanalizace – 1.etapa - 322.921,-- Kč

- SO 09.1 Splašková kanalizace – 1.etapa - 273.629,-- Kč

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - 180.289,-- Kč

- SO 16.1 Sadové úpravy – 1.etapa - 65.000,-- Kč

- SO 17.1 Místní rozhlas a veř. osvětlení – 1.etapa - 78.650,-- Kč

celkem v hodnotě - 1.755.389,-- Kč bez DPH

 

na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ.prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB a dále Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby I.etapa – Obytný soubor „KLAFAR II“ – ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III - dopravní infrastruktura“, vydal odbor stavební MěÚ Žďár n.S. dne 18.7.2013 pod č.j. SÚ/1348/13-Ka-5-Souh,

 

a dále bezúplatný převod pozemků v k.ú. Město Žďár:

- části p.č. 7992/27 a části p.č. 8014/15 – nově dle GP 3579-48/2013

- p.č.7992/27, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 392 m2 (okolní pozemek)

  v hodnotě bez DPH - 137.200,-- Kč

- p.č.8014/15, ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 280 m2 (pozemek pod místní komunikací)

v hodnotě bez DPH - 98.000,-- Kč

celkem v hodnotě - 235.200,-- Kč bez DPH

- za účelem – převodu do majetku a správy města z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to v rámci bezúplatného převodu stavby Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“ z vlastnictví Výstavba Klafar, s.r.o. se sídlem Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou - po dokončení stavby technické infrastruktury, komunikace a chodníku v ul. Rytecká, ZR 3 - na základě Sdělení - kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla: Obytný soubor RD – Klafar II – ulice Rytecká – 1.etapa, F.2 Dešťová kanalizace, F.3 Splašková kanalizace a F.4 Vodovod, vydal odbor živ. prostředí MěÚ Žďár n.S. dne 3.6.2013 pod č.j. ŽP/902/13/MB:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina v délce 45,0 m

  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m

  v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou po dokončení a převodu stavby „Obytný soubor Klafar II – ul. Rytecká, ZR 3 - technická a dopravní infrastruktura“, a to:

- SO 09.1 Splašková kanalizace –1.etapa – BB-1 DN 250–kamenina v délce 45,0 m

  v hodnotě 273.629,-- Kč bez DPH

- SO 10.1 Vodovod – 1.etapa - vodovodní řad 3-5 DN 80-tvárná litina v délce 45,0 m

 v hodnotě 180.289,-- Kč bez DPH

 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

z majetkové evidence města s tím, že bude výše uvedený majetek nadále veden na účtu 903.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 12.9.2013 ve věci prodeje pozemku pí Klusáčkové – oprava kupní ceny a to následovně:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 27.6.2013 a to:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové, bytem Lesní 375/2, Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 - tato část usnesení se nahrazuje následujícím zněním:

- pozemku p. č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2  do vlastnictví paní Pavlíny Klusáčkové, bytem Lesní 375/2, Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.100,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření „Darovací smlouvy MV-98922-1/KAP-2013“, mezi ČR - Ministerstvem vnitra se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku ke dni 1. 1. 2014, který má obec – Město Žďár nad Sázavou zapůjčen do 31. 12. 2013 na základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce MV-26148-1/REG/2-2010“ dle seznamu přílohy č. 1 návrhu smlouvy, využívaný  obcí pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí v souhrnné účetní hodnotě daru ve výši 381.834,92 Kč – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plán společných zařízení  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Budeč u ZR a na části k. ú. Město Žďár dle předloženého návrhu a to vybudování vodohospodářského opatření – nového rybníka (soukromou osobou na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby) v k.ú. Budeč „N 4 – vodní nádrž na jihu území vedle rybníka Fedrpyš“ – stavba rybníka je rozšířena na část k. ú. Město Žďár a dále schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravy vlastnických vztahů – stávající části cesty nazývané „Žďárská“ – C 11 – stávající vedlejší polní cesta – p. č. 10130 v k. ú. Město Žďár – v současné době je ve vlastnictví ČR, ve správě Státního pozemkového úřadu Praha, po vlastnických úpravách bude pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 27.6.2013 ve znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Na pozemku bude vybudována chráněná dílna a budou v ní zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013 a termín dokončení stavby do 31. 12. 2015.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 12. 9. 2013 a to:

- pozemku p. č. 7999/3 - orná půda ve výměře 1 131 m2  do vlastnictví (SJM) manželů Ing. Leoše Zažímala a Mgr. Dany Zažímalové, oba bytem Růžová 1013/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.360,-- Kč/m2

- pozemku p. č. 7973/1 - orná půda ve výměře 948 m2   do vlastnictví pana Jana Procházky, bytem Brodská 1991/62, 591 01 Žďár nad Sázavou, za  kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2

 

2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena se shora uvedenými nabyvateli  pozemků v lokalitě Klafar II. v předloženém znění

 

3. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

 

4. Vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

4. Odpis pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- Vyřazení a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové částce 176.000 Kč

- Úplné vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 106.224 Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

5. Smlouva o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu se Svazem měst a obcí ČR dle předloženého návrhu včetně jejich příloh.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Spolupráce při VI. Zimní olympiádě dětí a mládeže Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji Vysočina konaných ve dnech 19.-24.1.2014.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zařadit do rozpočtu města na rok 2014 částku ve výši 250 tis.Kč na zajištění některých aktivit zimní olympiády dětí a mládeže na území města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v. r.

Stanislav Růžička v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města