Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 12. 12. 2013
konaného dne 12. prosince 2013 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 12. prosince 2013 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

MUDr. Radek Černý, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Rudolf Voráček

 

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu
  3. Rozpočtová opatření č.8
  4. Žádost o dotaci na terénní program Žďár nad Sázavou 3
  5. Komunitní plánování sociálních služeb
  6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na přípravě projektu ISNOV
  7. Rozpočet měst na rok 2014
  8. Návrh grantových programů 2014
  9. Různé

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/11 – orná půda ve výměře 8 886 m2 v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví pí Věry Řetické,  ZR 2 – za účelem budoucího rozvoje lokality Klafar ve Žďáře nad Sázavou

- za kupní cenu ve výši 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o. se sídlem 289 41 Oseček 87 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda - dle GP č. 3542-38/2013 nově p.č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dokončení rozestavěné stavby na pozemku – za účelem realizace podnikatelského záměru za podmínek shodných s podmínkami prodeje pozemků v PZ Jamská

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 12. 9. 2013 a to:

- pozemku p. č. 7999/4 - orná půda ve výměře 1 129 m v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavoudo podílového spoluvlastnictví pí PharmDr. Lucie Havlíčkové, MBA, ZR 6 a p. Mgr. Pavla Kubiše, ZR 3 s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich bude tvořit ½ - za kupní cenu ve 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku původně p. č. 7999 nově po geometrickém zaměření na p.č. 7999/2, p.č. 7999/3 a p.č. 7999/4 v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“ v délce 24,3 m, ul. Sázavská, ZR 3, dle Kupní smlouvy č. 1212000361/151390 na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2013 (mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím) mezi Městem Žďár nad Sázavou - prodávajícím a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem - kupujícím - za kupní cenu v hodnotě 40.000,-- Kč (bez DPH) včetně DPH (21%) 8.400,-- Kč, tedy v celkové hodnotě 48.400,-- Kč, do majetku společnosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 a částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 13. 12. 2012 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2015.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 8. 2013 do 30. 11. 2013.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje:

1. prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, umístěné na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č. 317 a budovy bez č.p./č.ev. postavené na pozemku p.č. 316 a dále prodej pozemku p.č. 316, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 914 m2 a prodej pozemku p.č. 317, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1612 m2, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví panu Ing. Marku Žákovi, Brno, za kupní cenu ve výši 4.500.000 Kč za účelem provedení rekonstrukce objektu na polyfunkční dům za následujících podmínek:

a) výměna oken, oprava fasády do náměstí Republiky a Doležalova náměstí a oprava střechy budou provedeny v termín do 30 měsíců ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí

b) Nemovitosti budou uvedeny do užívání v souladu s předloženou studií Ing. Muroně do 60 měsíců ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou o provedení vkladu vlastnického práva k prodávaným nemovitostem do katastru nemovitostí

2. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a smlouvu o zřízení práva věcného břemene v předloženém znění s tím, že odst. III. Prohlášení prodávajícího bude doplněn o odstavec ve znění: „Prodávající se zavazuje k součinnosti s kupujícím při realizaci vybudování parkovacích míst ve smyslu studie ing. Muroně v rozsahu nutném pro uvedení nemovitostí do užívání v souladu se závazkem kupujícího čl. V. odst 2.

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 3

 

2. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 1 – Osadního výboru Veselíčko a Ivany Kutilové, Ladislava Šímy, Jaroslava Poukara, Miroslava Hromádky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Źďáru n.S. v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh č. 2 – Tomáše Novotného a Jaroslava Novotného na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 3 – AQUASYS spol. s r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 5

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

4. Žádost  o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2014 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Terénní práci v lokalitě ZR 3, která je zakotvena ve stávajícím Komunitním plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008 – 2013 a bude zapracována i v aktualizovaném komunitním plánu pro rok 2014 a následující období, neboť ji město Žďár nad Sázavou považuje za velmi potřebnou.

Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti města Žďár nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

5. Komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města se seznámilo s postupem prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008-2013.

Zastupitelstvo města schvaluje platnost stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008-2013 i pro rok 2014, a to až do doby schválení aktualizovaného komunitního plánu sociálních služeb.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě projektu ISNOV

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 1.6.2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

7. Rozpočet města na rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání:

· Schvaluje rozpočet na rok 2014

· Přijetí KTK úvěru ve výši 50 mil.Kč, napojeného na běžný účet města Źďár nad Sázavou č. 1473416/0300 vedeného u ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění a pověření starostky podpisem smluv

· Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2014-2018

· Bere na vědomí investiční výhled na roky 2014-2016

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

8. Návrh grantových programů pro rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrhy grantových programů v celkovém objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2014 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Źďáru nad Sázavou a to ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2014 - 400 tis. Kč

2. KULTURA 2014 - 500 tis. Kč

3. SPORT 2014 - 3 500 tis Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

9. Různé

Zastupitelstvo města pověřuje MěÚ jednáním s příslušnými institucemi ve věci řešení autobusové zastávky na ul. Brodská u lékárny a ukládá s výsledky jednání a navrhovaným řešení seznámit ZM na příštím zasedání.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města pověřuje MěÚ jednáním s příslušnými institucemi ve věci řešení dopravní situace v okolí Doležalova náměstí a ukládá s výsledky jednání a navrhovaným řešením seznámit ZM na příštím zasedání.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 Zastupitelstvo města schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva města:

 V článku 10, bodu 4, se doplňuje

- na internetových stránkách města bude zveřejněn detailní přehled o hlasování jednotlivých členů zastupitelstva a audiozáznam ze zasedání;

s platností od 1.1.2014

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

Ing. Rudolf Voráček v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města