Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 6. 6. 2014
konaného dne 5.června 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 25

Omluveni:

Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka, Stanislav Růžička

 

Schválený program 21. zasedání zastupitelstva města:

  1. České dědictví UNESCO
  2. Udělení čestného občanství města
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Změna jednacího řádu
  5. Vyřazení majetku
  6. Závěrečný účet města za rok 2013
  7. Účetní závěrka města za rok 2013
  8. Rozpočtová opatření č. 4/2013
  9. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:30-Hlasováno 5.6.2014 16:23:23
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 21/2014/ŠKS/1

České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2013.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:31-Hlasováno 5.6.2014 16:26:05
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

2. Usn. 21/2014/ŠKS/2

Udělení čestného občanství města

Zastupitelstvo města schvaluje udělení čestného občanství p. Josefu Chromému, narozenému 18.12.1930 za mimořádný přínos v celosvětové propagaci města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:32-Hlasováno 5.6.2014 16:37:52
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

3. Usn. 21/2014/OP/6

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej nemovitostí ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy a střední školy se sídlem Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 a to objektu č.p. 32 umístěného na pozemku p. č. 737 ve výměře 709 m2 a přilehlých pozemků, oddělených GP č. 3751-39/2014 ze dne 7. 3. 2014 – z pův. p. č. 716 – nově p. č. 716/1 – zahrada ve výměře 2 503 m2 a z pův. p. č. 736 – nově p. č. 736/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 327 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská 45, ZR 1 – za účelem využití objektu pro výchovný ústav – odloučené pracoviště ve Žďáře n. Sáz., v současné době užívaného na základě pronájmu.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, t.j. 5.987.820,-- Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:33-Hlasováno 5.6.2014 16:39:15
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Václava Rubera,  ZR 1 a to části pův. p. č. 6386 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3759-90/2014 ze dne 2.5.2014 oddělen nově pozemek p. č. 6386/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 108 m2 – za účelem provedení terénních úprav u objektu na ul. Strojírenská čp. 2238, ZR 1 na p. č. 6390 v k.ú. Město Žďár v podílovém spoluvlastnictví žadatele.

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem - za cenu obvyklou ve výši 54.000,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:34-Hlasováno 5.6.2014 16:39:54
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, Veselíčko  a to části pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace – dle GP č. 209-88/2014 ze dne 2.5.2014 z pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen nově pozemek p. č. 1263/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 623 m2 – za účelem údržby pozemku pod hrází rybníka a jeho využití k chovu drobného domácího zvířectva (kozy, ovce) v k. ú. Veselíčko u ZR.

- za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 36,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:35-Hlasováno 5.6.2014 16:40:29
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

d)

1. Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví pana MUDr. Michaela Jirčíka, Javorek,  postavené na pozemku p.č. 6548, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 118.000,-- Kč.

2. Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže ve vlastnictví manželů Stanislava a Jany Havlíčkových (SJM),  ZR 3, postavené na pozemku p. č. 6492, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) ve Žďáře nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:36-Hlasováno 5.6.2014 16:41:15
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitosti ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pozemku části pův. p. č. 8025/1 – orná půda – dle GP č. 3767-101/2014 ze dne 19.5.2014 oddělen nově pozemek p. č. 8025/3 – orná půda ve výměře 1 114 m2 v k. ú. Město Žďár, rychlobruslařce Martině Sáblíkové, ZR 1, za dlouhodobou významnou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou - pozemek pro stavbu rodinného domu v lokalitě Klafar III ve Žďáře nad Sázavou 3 s tím, že RD bude postaven do 24 měsíců ode dne povolení stavby, které bude vydáno do 12 měsíců ode dne dokončení komunikace a inženýrských sítí v dané lokalitě.

Hlasování: Pro 15, proti 2, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:37-Hlasováno 5.6.2014 16:42:40
Pro (15):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Tomáš Havlík, MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (4):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, MUDr. Marie Košťálová, Jakub Pustina
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – křížů a božích muk z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s nálezem opuštěných věcí, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou a dále místních částí Mělkovice, Radonín a Stržanov v jednotlivých katastrálních územích:

- v k. ú. Město Žďár

 1.  boží muka č. 1 na pozemku p. č. 5287/3

 2.  boží muka č. 2 na pozemku p. č. 5041/1 a p. č. 5334/2

 3.  kříž č. 3 na pozemku p. č. 5282

 4.  kříž č. 4 na pozemku p. č. 13/1

 5.  kříž č. 5 na pozemku p. č. 15

 6.  kříž č. 6 na pozemku p. č. 15

 8.  kříž č. 8 na pozemku p. č. 8097/4

 9.  kříž č. 9 na pozemku p. č. 4005 –kříž je zapsán v Ústř. seznamu kulturních památek

10. kříž č. 10 na pozemku p. č. 5287/1

11. kříž č. 11 na pozemku p. č. 8989

12. kříž č. 12 na pozemku p. č. 8927

13. kříž č. 13 na pozemku p. č. 3830

14. kříž č. 14 na pozemku p. č. 8902

16. kříž č. 16 na pozemku p. č. 8769

17. kříž č. 17 na pozemku p. č. 7020

18. kříž č. 18 na pozemku p. č. 7165

- do vlastnictví Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I, Tvrz 12, ZR 1

 

- v k. ú. Zámek Žďár

20. kříž č. 20 na pozemku p. č. 1

21. kříž č. 21 na pozemku p. č. 582/4

22. kříž č. 22 na pozemku p. č. 850

23. kříž č. 23 na pozemku p. č. 1030

- v k. ú. Stržanov

24. kříž č. 24 na pozemku p. č. 202/1 a 202/2

25. kříž č. 25 na pozemku p. č. 255/3

26. kříž č. 26 na pozemku p. č. 430/1

27. kříž č. 27 na pozemku p. č. 261/1 a 266/1

- do vlastnictvíŘímskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2

 

15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála,  Mělkovice

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:38-Hlasováno 5.6.2014 16:44:15
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/BZR/2029/2014-BZRM, uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, týkající se převodu pozemku p. č. 6034/2 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 4.042 m2 – v k.ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku, který tvoří zčásti zpevněné plochy, sloužící jako přístupové komunikace (chodníky) k přilehlým bytovým domům v sídlišti a k 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6 a zčásti travnaté plochy s účelem využití jako veřejná zeleň, v předloženém znění včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této smlouvy včetně zřízení věcného práva v čl. IV. smlouvy.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:39-Hlasováno 5.6.2014 16:45:05
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9015 – orná půda ve výměře 2 390 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví p. Ladislava Vyhlídala,  ZR 5 – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:40-Hlasováno 5.6.2014 16:45:41
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9043 – orná půda ve výměře 1 716 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 ze spoluvlastnictví pí Jany Pospíchalové (podíl ½) a pí Moniky Pospíchalové (podíl ½),  ZR 2 – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:41-Hlasováno 5.6.2014 16:46:16
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu a nabytí pozemků a to dle GP č. 3767-101/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8025/1 – orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 1 278 m2 a z pův. p.č. 8026 oddělen díl „b“ ve výměře 26 m2 – sloučeny nově do p. č. 8025/4 – orná půda ve výměře 1 304 m2, z pův. p. č. 8026 - orná půda oddělen díl „g“ ve výměře 1 083 m2 a z pův. p. č. 8025/1 oddělen díl „h“ ve výměře 18 m2 – sloučeny nově do p. č. 8026/2 – orná půda ve výměře 1 101 m2, z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělen nově pozemek p. č. 8065/5 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 89 m2, z pův. p. č. 8069/1 – orná půda nově oddělen díl „e“ ve výměře 18 m2 a z pův. p. č. 8066/1 – orná půda nově oddělen díl „f“ ve výměře 5 m2 – sloučeny nově do p. č. 8069/3 – orná půda ve výměře 23 m2  - vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 2 517 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou- za pozemky p. č. 8056 – travní porost ve výměře 755 m2, p. č. 8057 – travní porost ve výměře 426 m2 a p.č. 8058 – orná půda ve výměře 5 187 m2 (celkem ve výměře 6 368 m2) - ve vlastnictví manželů Zdeňka a Jarmily Bílkových (SJM),  ZR 2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

Předmětem smlouvy bude vzájemná směna pozemků ve výměře 2 517 m2.

Rozdíl ve výměře 3 851 m2 bude manželům Bílkovým městem doplacen ve výši 262,-- Kč/m2.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se směňované pozemky v k. ú. Město Žďár oceňují částkou - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8025/4 – orná půda ve výměře 1 304 m2 ve výši 249,-- Kč/m2, p. č. 8026/2 – orná půda ve výměře 1101 m2 ve výši 200,82 Kč/m2, p. č. 8065/5 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 89 m2 ve výši 204,96 Kč/m2 a p. č. 8069/3 – orná půda ve výměře 23 m2 ve výši 236,17 Kč/m2, (tj. celkem 2 517 m2 za cenu ve výši 226,25 Kč) a ve vlastnictví manželů Bílkových p. č. 8056 – travní porost ve výměře 755 m2 ve výši 226,25 Kč/m2, p. č. 8057 – travní porost ve výměře 426 m2 ve výši 226,25 Kč/m2 a části z p.č. 8058 – orná půda ve výměře 5 187 m2 - z toho část ve výměře 1 336 m2 ve výši 226,25 Kč/m2 a část ve výměře 3 851 m2 ve výši 262,-- Kč/m2 (celkem ve výměře 6 368 m2).

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:42-Hlasováno 5.6.2014 16:47:35
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to - dle GP č. 3765-99/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8037/2 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8037/4 – orná půda ve výměře 82 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za pozemky z pův p. č. 8036/1 – orná půda nově oddělena p. č. 8036/4 – orná půda ve výměře 45 m2 a p. č. 8036/5 – orná půda ve výměře 37 m2 (celkem ve výměře 82 m2) ve vlastnictví Mgr. Pavla Kratochvíla,  ZR 3 – za účelem zarovnání hranic pozemků pro budoucí výstavbu sídliště Klafar.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i p. Pavla Kratochvíla, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:43-Hlasováno 5.6.2014 16:48:16
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to - dle GP č. 3765-99/2014 ze dne 19.5.2014, z pův. p. č. 8033 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8033/2 – orná půda ve výměře 603 m2 a z pův p. č. 8036/1 – orná půda nově oddělena p. č. 8036/5 – orná půda ve výměře 37 m2 (budoucí vlastník Město Žďár n. Sáz. po předchozí realizaci směny s Mgr. Pavlem Kratochvílem) - celkem tedy ve výměře 640 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za p. č. 8030 – orná půda ve výměře 640 m2 ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše a Ivety Peterkových (SJM),  Polnička  -  vše v k.ú. Město Žďár - pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se směňované pozemky v k. ú. Město Žďár oceňují částkou - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8036/5 – orná půda ve výměře 37 m2 ve výši 300,-- Kč/m2 a p. č. 8033/2 – orná půda ve výměře 603 m2 ve výši 248,74 Kč/m2 a ve vlastnictví manželů Ing. Tomáše a Ivety Peterkových p.č. 8030 – orná půda ve výměře 640 m2 ve výši 251,70 Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:44-Hlasováno 5.6.2014 16:49:11
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (3):
František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

m)  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to - dle GP č. 3766-100/2014 ze dne 21.5.2014, z pův. p. č. 8066/1 – orná půda oddělen nově pozemek p. č. 8066/3 – orná půda ve výměře 1 296 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za pozemky z pův. p. č. 8064 – orná půda oddělená nově p. č. 8064/1 – orná půda ve výměře 398 m2, dálep. č. 8064/3 – orná půda ve výměře 293 m2 a  p. č. 8064/5 – orná půda ve výměře 605 m2 (celkem ve výměře 1 296 m2) ve vlastnictví Agro - Měřín a.s., Zarybník 516, Měřín - vše v k.ú. Město Žďár - za účelem vypořádání výstavby budoucí komunikace a pro budoucí výstavbu RD v lokalitě Klafar III, ZR 3.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se směňované pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8066/3 – orná půda ve výměře 1 296 m2 oceňují částkou ve výši 250,-- Kč/m2 a p.č. 8064/1 – orná půda ve výměře 398 m2, dálep.č. 8064/3 – orná půda ve výměře 293 m2 ap. č. 8064/5 – orná půda ve výměře 605 m2 (celkem ve výměře 1 296 m2) v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví Agro - Měřín a.s., Zarybník 516, Měřín rovněž částkou ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:45-Hlasováno 5.6.2014 16:50:20
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (3):
František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9182 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 679 m2 v k. ú. Město Žďár za sousední pozemky p. č. 9179 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 9180 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. Jiřího Pokorného,  Hamry nad Sázavou - vše v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem ucelení pozemků p. č. 9181 a p. č. 9183 po těžbě dřeva ve vlastnictví Ing. Pokorného v souvislosti se záměrem nové výsadby lesa na jaře 2014.

Rozdíl v ceně nemovitostí činí částku ve výši 1.042,50 Kč ve prospěch města. Tento rozdíl bude městu Ing. J. Pokorným doplacen.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0 detail hlasování skrýt
ID:46-Hlasováno 5.6.2014 16:51:02
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (3):
František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to – dle GP č. 3764-98/2014 ze dne 19.5.2014 z pův. p. č. 194/1 – ost. pl., jiná plocha oddělen nově pozemek p. č. 194/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část z pův. p. č. 194/3 – ost. pl., jiná plocha oddělen nově pozemek p. č. 194/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 ve vlastnictví manželů Františka a Lucie Partykových, ZR 1 - za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavby RD, příp. polyfunkčního objektu na p. č. 190, 191 a 194/3 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i manželů Partykových, oceňují částkou ve výši 80,84 Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:47-Hlasováno 5.6.2014 16:51:40
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (3):
František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710), týkající se směny lesních pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou v majetku LDO Přibyslav za pozemky ve vlastnictví členských obcí LDO Přibyslav v katastrálních územích jednotlivých členských obcí a to:

- p. č. 3567 ve výměře 5 074 m2, p. č. 3584 ve výměře 1 775 m2, p. č. 3611 ve výměře 2 036 m2, p. č. 3618 ve výměře 1 006 m2, p. č. 3619 ve výměře 939 m2, p. č. 3621 ve výměře 596 m2, p. č. 3622 ve výměře 343 m2, p. č. 3632 ve výměře 21 569 m2, p. č. 3454 ve výměře 4 185 m2, p. č. 3544 ve výměře 2 343 m2, p. č. 3569 ve výměře 2 812 m2, p. č. 3570 ve výměře 1 163 m2, p. č. 3571 ve výměře 1 146 m2, p. č. 3572 ve výměře 416 m2, p. č. 3573 ve výměře 3 184 m2, p. č. 3576 ve výměře 1 289 m2, p. č. 3579 ve výměře 1422 m2, p. č. 3606 ve výměře 212 m2, p. č. 3557 ve výměře 268 m2, p. č. 3139 ve výměře 9 434 m2, p. č. 3593 ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3440 ve výměře 311 m- v celkové výměře 65 350 m2 – vše lesní pozemky v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav

za p. č. 427/1 ve výměře 2 236 m2, p. č. 427/2 ve výměře 256 m2, p. č. 427/3 ve výměře 1 595 m2 – vše KN – ost. plocha a p. č. 307/4 (PK) ve výměře 7 375 m2 - vše k. ú. Staré Ransko, p. č. 531 ve výměře 6 182 m2 – ost. plocha k. ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, p. č. 331/1 ve výměře 3 766 m2 – ost. plocha k. ú. Cikháj, p. č. 507/7 ve výměře 1 091 m2 – p. č. 507/8 ve výměře 1 099 m2 a p. č. 507/9 ve výměře 428 m2 – vše ost. plocha k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, p. č. 1821/2 ve výměře 641 m2 a p. č. 1821/4 ve výměře 532 m2 – vše ost. plocha k. ú. Obyčtov, p. č. 259/3 ve výměře 701 m2 – ost. plocha k. ú. Račín u Polničky, p. č. 456 ve výměře 673 m2,p. č. 458 ve výměře 421 m2,p. č. 475/31 ve výměře 54 m2  a p. č. 482 ve výměře 3 539 m2  – vše ost. plocha k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, p. č. 1052/15 – travní plocha ve výměře 232 m2, p. č. 1087/11 ve výměře 324 m2, p. č. 1087/12 ve výměře 213 m2 a p. č. 1087/13 ve výměře 77 m2 – vše ost. plocha k. ú. Světnov, p. č. 596/2 ve výměře 2 316 m2 – ost. plocha k. ú. Vatín,  p. č. 1768/3 ve výměře 1 555 m2, p. č. 1768/4 ve výměře 2 028 m2, p. č. 1768/5 ve výměře 303 m2 a p. č. 1768/6 ve výměře 96 m2,– vše ost. plocha k. ú. Vepřová, p. č. 245/3 ve výměře 1 112 m2, p. č. 245/4 ve výměře 523 m2, p. č. 247/4 ve výměře 2 447 m2, p. č. 247/5 ve výměře 528 m2, p. č. 247/6 ve výměře 499 m2, p. č. 262/9 ve výměře 352 m2 a p. č. 262/10 ve výměře 284 m2 – vše ost. plocha k. ú. Vysoké, p. č. 1570 ve výměře 180 m2 a p. č. 1571/3 ve výměře 938 m2 – vše ost. plocha k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, p. č. 438/9 ve výměře 7 542 m2 – lesní pozemek k. ú. Radostín u Vojnova Městce, p. č. 1853/4 ve výměře 3 565 m2, p. č. 1853/5 ve výměře 449 m2, p. č. 1853/6 ve výměře 5 070 m2 a p. č. 1853/7 ve výměře 641 m2 – vše lesní pozemek k. ú. Havlíčkova Borová – v celkové výměře 61 863 m2 ve vlastnictví jednotlivých podílnických obcí LDO Přibyslav – Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) – vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků lesních cest užívaných LDO Přibyslav

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:48-Hlasováno 5.6.2014 16:53:25
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Radek Černý
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (3):
František Eichler, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Změny č. 1 ke smlouvě o budoucí směnné smlouvě ze dne 20.4.2009 v souvislosti s budoucí změnou kategorie pozemní komunikace 12-OM-002814 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava a Městem Žďár nad Sázavou v souvislosti se silniční stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:50-Hlasováno 5.6.2014 17:05:10
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

r)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný vklad majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 446.505,-- Kč a vodovodu v hodnotě 212.421,-- Kč, vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“ v rámci výstavby nových RD v ul. Vápenická, ZR 3 „Obytný soubor Klafar II – B2, Žďár nad Sázavou IS pro 4 RD“, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku v souvislosti s bezúplatným vkladem majetku do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 446.505,-- Kč a vodovodu v hodnotě 212.421,-- Kč, vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Obytný soubor KLAFAR II – B2, Žďár nad Sázavou, IS pro 4 RD – vodovod, dešťová a splašková kanalizace“ v rámci výstavby nových RD v ul. Vápenická, ZR 3 „Obytný soubor Klafar II – B2, Žďár nad Sázavou IS pro 4 RD“, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/1599/13/MB ze dne 21.8.2013.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:51-Hlasováno 5.6.2014 17:06:47
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dohody o zániku předkupního práva – dle ust. § 1981 zák. č. 89/2012 Sb. o předkupním právu, mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Miloslavem Odvárkou,  ZR 6, týkající se zániku předkupního práva zřízeného ve prospěch Města Žďáru nad Sázavou dle kupní smlouvy se smlouvou o zřízení předkupního práva ze dne 20. 9. 2004 na pozemek p. č. 6910/1, jehož součástí je stavba haly bez čp/če a pozemků p. č. 6908 a 6911 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 v souvislosti s činností odpadového hospodářství firmy ODAS.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:52-Hlasováno 5.6.2014 17:07:48
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Miloslav Odvárka
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

t) Zastupitelstvo města po projednání nově stanovuje termín pro dokončení přestavby stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k. ú. Město Žďár, p. Ondřejovi Zemanovi, , ZR 2 a paní Lucii Hříbkové,  Sázava,  a to nejpozději do 31. 8. 2014.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:53-Hlasováno 5.6.2014 17:08:54
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

4. Usn. 21/2014/OP/7

Změna Jednacího řádu

Zastupitelstvo města schvaluje změnu a doplnění Jednacího řádu zastupitelstva města v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:54-Hlasováno 5.6.2014 17:11:27
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

5. Usn. 21/2014/OP/8

Vyřazení majetku

Materiál uvedla Dr. Prokopová.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

· vyřazení nepotřebného majetku s PC 139 661 Kč dle předloženého návrhu

· vyřazení nefunkčního majetku s PC 43 249,50 Kč dle předloženého návrhu

· vyřazení rozpracované investiční akce „Miniareál koupaliště u Piláku“ v celkové výši 5 575 941,52 Kč

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:55-Hlasováno 5.6.2014 17:12:09
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

6. Usn. 21/2014/OF/3

Závěrečný účet města za rok 2013

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

· Hospodaření města za rok 2013 – Závěrečný účet města

· Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:56-Hlasováno 5.6.2014 17:15:22
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 21/2014/OF/4

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2013

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účetní závěrku  města Žďár nad Sázavou za rok 2013 v rozsahu předložených podkladů:

1. Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 21.12.2013 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o  změnách vlastního kapitálu.

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

4. Zprávy interního auditora

5. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2013

6. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:57-Hlasováno 5.6.2014 17:17:50
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 21/2014/OF/5

Rozpočtová opatření č. 4/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.4/2014 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:58-Hlasováno 5.6.2014 17:19:16
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

9. Různé

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit ve spolupráci s odbornými útvary a komisí rozvoje a kultury zadání pro dokončení nových webových stránek města.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:59-Hlasováno 5.6.2014 18:08:08
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, Jakub Pustina, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jana Svobodová
Nehlasoval(3):
MUDr. Radek Černý, František Eichler, MUDr. Marie Košťálová
Omluven (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka v. r.

Stanislav Růžička v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města