Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 8. 9. 2014
konaného dne 4. září 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 24

Omluveni:

Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa, Jakub Pustina

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová, Rostislav Dvořák

 

 

Hlasování o doplnění programu 22. zasedání zastupitelstva města:

-       Doplnění  bodu č. 1 – Zařazení petice za zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:79-Hlasováno 4.9.2014 16:24:23
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

Schválený program 22. zasedání zastupitelstva města:

  1. Petice za zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou
  2. OZV č. 1/2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár n.S.
  3. Návrh na konání místního referenda
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Rozpočtová opatření č. 6
  6. Schválení navýšení kontokorentu  PO Poliklinika
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:61-Hlasováno 4.9.2014 16:26:06
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Písemný materiál/OP

Petice pro zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou

Zastupitelé města Žďáru nad Sázavou se seznámili s Peticí za zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou, doručenou městu Žďár nad Sázavou dne 25.8.2014.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:80-Hlasováno 4.9.2014 16:31:57
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 22/2014/OP/3

OZV č. 1/2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďár n.S. a petice za zachování provozních míst ve Žďáře nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2014 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu s vypuštěním čl.3 Přechodné ustanovení a přečíslováním čl.4 Účinnost na čl.3 Účinnost.

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:81-Hlasováno 4.9.2014 17:09:36
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Marie Košťálová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

3. Usn.22/2014/OP/2

Návrh na konání místního referenda

Zastupitelstvo města ukládá starostce města postupovat podle ustanovení § 13 odst.3 Zákona o místním referendu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:82-Hlasováno 4.9.2014 17:22:43
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Anna Janů, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 22/2014/OP/1

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města stahuje bod 4 a) z jednání 22. zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 15, proti 3, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:83-Hlasováno 4.9.2014 17:29:25
Pro (15):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Tomáš Havlík, Anna Janů, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Jana Svobodová
Proti (3):
Vratislav Knoflíček, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (6):
MUDr. Radek Černý, František Eichler, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Jany Michalových (SJM), Veselíčko a to dle vyhotoveného GP č. 207-87/2014 ze dne 2. 5. 2014:
z pův. p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „b“ ve výměře 54 m2, z pův. p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „a“ ve výměře 192 m2, z pův. p. č. 1581/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „c“ ve výměře 30 m2 a dále z pův. p. č. 1581/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace oddělen díl „d“ ve výměře 8 m2, všechny sloučeny do nově vzniklé p. č. 1263/3 – ostatní plocha, jiná plochav celkové výměře 284 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem rozšíření dvorku u RD Veselíčko čp. 30 a jeho využití k chovu drobných hospodářských zvířat a uskladnění dřeva na otop

- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 56.800,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:84-Hlasováno 4.9.2014 17:30:17
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

c)Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 623/1 – travní porost ve výměře 3 414 m2, p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 a spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pozemku p. č. 623/12 – travní porost ve výměře 2 101 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, Soběslav

- za kupní cenu dle znaleckého posudku - zjištěná cena pozemku p. č. 623/1 – trvalý travní porost ve výměře 3 414 m2 činí částku ve výši 250.314,48 Kč, tj. 73,32 Kč/m2 a cena p. č. 633 – orná půda ve výměře 764 m2 částku ve výši 56.016,48 Kč tj. 73,32 Kč/m2 (celkem 306.330,-- Kč) a p. č. 623/12 – trvalý travní porost ve výměře 2 101 m2 činí částku ve výši 154.045,-- Kč, tj. 73,32 Kč/m2 – z toho podíl p. Straky ½ činí částku 77.020,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:85-Hlasováno 4.9.2014 17:30:53
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 623/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 644 m2 ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 a spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k pozemku p. č. 623/5 – trvalý travní porost v celkové výměře 867 m2 (bývalá přístupová cesta) v podílovém spoluvlastnictví p. J. Vykoukala – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě naproti čerpací stanici PH, ZR 2

- za kupní cenu dle znaleckého posudku, tj. ve výši 73,32 Kč/m2 

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:86-Hlasováno 4.9.2014 17:31:22
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Městysem Krucemburk, náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, a to pozemků v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko - dle GP č. 210-1155/2013 ze dne 19. 7. 2013 nově vzniklé p. č. 27/8 - lesní pozemek o výměře 556 m2 a p. č. 27/9 - lesní pozemek o výměře 1 070 m2 (odděleno z původní parcely p. č. 27 – lesní pozemek ve výměře 11 783 m2), p. č. 34/1 – trvalý travní porost ve výměře 891 m2, nově vzniklé p. č. 36/4 - ostatní plocha o výměře 152 m2 (odděleno z původní p. č. 36 – ostatní plocha ve výměře 1 115 m2), p. č. 37 – trvalý travní porost ve výměře 957 m2, p. č. 466 - vodní plocha ve výměře 180 m2 a nově vzniklé p. č. 467/2 vodní plocha o výměře 155 m2 (odděleno z původní p. č. 467 – vodní plocha ve výměře 862 m2) – v celkové výměře 3 961 m2 v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemek p. č. 305/3 (PK) ve výměře 5 615 m2 v obci Krucemburk, k. ú. Staré Ransko ve vlastnictví městyse Krucemburk – dle návrhu směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:87-Hlasováno 4.9.2014 17:32:03
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a MUDr. Radkem Černým,  ZR 3, a to pozemků v obci Světnov, k. ú. Světnov - dle GP č. 616-18/2014 ze dne 11. 4. 2014 nově vzniklé p. č. 1041/54 – lesní pozemek o výměře 4 450 m2 (odděleno z původní p. č. 1041/3 – lesní pozemek ve výměře 60 085 m2) v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 448/1 – lesní pozemek o výměře 4 035 m2 a p. č. 448/2 – lesní pozemek o výměře 2 453 m2 v obci Sklené a k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví MUDr. Radka Černého,  ZR 3 – dle návrhu směnné smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:88-Hlasováno 4.9.2014 17:32:54
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Radek Černý
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to STL plynovodu a přípojek 4 RD, Žďár n. Sáz. – Uhlířská – Klafar II-B2 pod p. č. 7971/2 a p. č. 7971/3 v k. ú. Město Žďár - za kupní cenu v celkové hodnotě 115.500,-- Kč + DPH 21% ve výši 24.255,-- Kč, celkem tedy 139.755,-- Kč, do majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

- dle kupní smlouvy č. 941400917/179933, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako prodávajícím a společností RWEGasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17  Ústí nad Labem – jako kupujícím – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:89-Hlasováno 4.9.2014 17:33:42
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:90-Hlasováno 4.9.2014 17:34:16
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku p.č. 2159 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 434 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti - zimní stadion č.p.1496, na ulici Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a  pozemku p.č. 2160, ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 916 m2, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že budou dodrženy podmínky Ministerstva financí stanovené v souhlasu s převodem uvedených nemovitostí bez nároku na vrácení prostředků ve výši použité státní dotace zpět do státního rozpočtu ze dne 29.8.2014.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:91-Hlasováno 4.9.2014 17:38:57
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

5. Usn.22/2014/OF/4

Rozpočtové opatření č. 6/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:92-Hlasováno 4.9.2014 18:22:32
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Stanislav Růžička, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
MUDr. Marie Košťálová, MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (3):
MUDr. Radek Černý, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(1):
František Eichler
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (0):

 

6. Usn.22/2014/Pol./5

Schválení navýšení kontokorentu

Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou po projednání schvaluje navýšení kontokorentního úvěru na výši 2,5 mil.Kč od ČSOB a.s., poskytnutého příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavu, včetně jeho zajištění ručitelským prohlášením zřizovatele a pověřuje starostku města Žďár nad Sázavou podpisem ručitelského prohlášení.

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:94-Hlasováno 4.9.2014 18:50:47
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Marie Košťálová
Zdržel se (1):
Ing. Tomáš Havlík
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (1):
Stanislav Růžička

 

Zastupitelstvo města pověřuje radu města stanovením konkrétního termínu řediteli PO Poliklinika k doložení všech požadovaných informací auditorovi Ing. Haně Juráňové nezbytných k dokončení doposud neschválené účetní závěrky PO Poliklinika za rok 2013.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:93-Hlasováno 4.9.2014 18:50:21
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Tomáš Havlík, Jana Svobodová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Jakub Pustina, Ing. Karel Straka, Ing. Zdeněk Štursa
Nepřítomen (1):
Stanislav Růžička

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová, v.r.

Rostislav Dvořák, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta, v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města