Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 6. 10. 2014
konaného dne 1. října 2014 v 17.00 h v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 23

Omluveni:

Ing. Irena Pechová, Rostislav Dvořák, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová, Ing. Tomáš Havlík

 

Schválený program 23. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Rozpočtová opatření č. 7
  3. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města
  4. Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“
  5. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:95-Hlasováno 1.10.2014 17:26:30
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vamafil, s. r. o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1 a to části p. č. 9513/1 – orná půda, části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost a části p. č. 9518/5 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3799-192/2014 pro rozdělení pozemku ze dne 23. 9. 2014 - z pův. p. č. 9513/1 – orná půda v celkové výměře 16 392 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 2 410 m2 a z pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 8 450 m2 nově oddělen díl „b“ ve výměře 2 554 m2 a oba oddělené díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9513/16 – orná půda ve výměře 4 964 m2 a dále z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2 oddělen nově pozemek p. č. 9517/8 – travní porost ve výměře 1 068 m2 – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 6 032 m2) v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající firmy (přístavba nových výrobních hal) a dále za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru.

- za kupní cenu určenou znaleckým posudkem a to:

- kupní cena pozemků nezatížených ochrannými pásmy inž. sítí činí výši 680,-- Kč

- kupní cena pozemků zatížených ochrannými pásmy inž. sítí činí výši 300,-- Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:96-Hlasováno 1.10.2014 17:31:16
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Vodaservis, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost - dle GP č. 3799-192/2014 ze dne 23. 9. 2014 pro rozdělení pozemku - z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2 oddělen nově pozemek p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 542 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy.

- za kupní cenu určenou znaleckým posudkem:

- kupní cena pozemků nezatížených ochrannými pásmy inž. sítí činí výši 680,-- Kč

Hlasování: Pro 13, proti 1, zdrž. 8 - Neschváleno detail hlasování skrýt
ID:97-Hlasováno 1.10.2014 17:43:28
Pro (13):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Petr Stoček
Zdržel se (8):
František Eichler, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Cooper–Standard Automotive Česká Republika s.r.o. se sídlem Jamská 2191/33, ZR 1 a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 a p. č. 5386/7 – orná půda ve výměře 1 937 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření a modernizace výroby společnosti působící na p. č. 5389 a 5390/1 (p. č. 5387/3 – využití jako zpevněná plocha pro logistiku - skladování obalového materiálu, vnitřní komunikaci pro kamionovou dopravu, případně parkovací místa zaměstnanců a p. č. 5386/7 - využití jako zpevněná plocha pro logistiku, skladování obalového materiálu).

- za kupní cenu stanovenou ZP a to za cenu obvyklou – pozemek p. č. 5386/7 ve výši 400,-- Kč/m2 a pozemek p. č. 5387/3 ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:98-Hlasováno 1.10.2014 17:44:21
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Marie Košťálová, Ing. Petr Stoček
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření souhlasného prohlášení č.j. UZSVM/BZR/2222/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 266/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 9 487 mpod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička) a pozemku p. č. 323 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 031 m2 pod tělesem silnice II. třídy č. 350 ve vlastnictví Kraje Vysočina (část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Světnov) - vše v k. ú. Stržanov z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.), v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:99-Hlasováno 1.10.2014 17:45:50
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření souhlasného prohlášení č.j. ÚZSVM/BZR/3276/2014-BZRM ve věci zápisu pozemkůp. č. 647/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 531 m2 (zčásti pod tělesem silnice III. třídy č. III/35016 a zčásti tvoří pomocný silniční pozemek této komunikace), dále pozemku p. č. 647/8 – ost. plocha, silnice ve výměře 51 m2 a pozemku p. č. 647/9 – ost. plocha, silnice ve výměře 47 m2 (pomocné silniční pozemky silniční komunikace III. třídy č. III/35016 – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina) - část silnice ze Žďáru nad Sázavou směrem do obce Polnička - vše v k. ú. Zámek Žďár, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:100-Hlasováno 1.10.2014 17:46:22
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to p. č. 266/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 542 m2 v k. ú. Stržanov a dále p. č. 647/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 391 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 206 m2 oba v k. ú. Zámek Žďár (pod částí silnice III. tř. ze ZR do Polničky – těleso silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:101-Hlasováno 1.10.2014 17:46:55
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí - dar pozemků p. č. 6158 – ost. plocha, zeleň o výměře 349 m2 a p. č. 6163/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 51 m2 vzniklý z dílu „i“ o výměře 12 m2 a dílu „h“ o výměře 39 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a bezúplatný převod - dar pozemku p. č. 6157/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 331 m2 vzniklý z dílů „d“ + „e“ o výměře 43 m2 a dílu „c“ o výměře 288 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - dle GP č. 3594-145/2013 ze dne 22. 7. 2013 - převod pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům u Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:102-Hlasováno 1.10.2014 17:47:51
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 a uzavření darovací smlouvy mezi společností SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, týkající se bezúplatného nabytí – dar objektu bývalé výměníkové stanice čp. 1713 v ul. Studentská 38, ZR 4 ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, umístěného na pozemku p. č. 3308 – zastavěná plocha ve výměře 308 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:103-Hlasováno 1.10.2014 17:55:02
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Marie Košťálová
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod pozemku p. č. 2043/4 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 383 m2 v k.ú. Město Žďár, jehož součástí je vedlejší stavba občanského vybavení bez čp., z majetku Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3 ve Žďáře nad Sázavou 3 - po realizaci předmětné stavby v souladu se Smlouvou o budoucí darovací smlouvě, o spolupráci při realizaci potřeb školy, o budoucí smlouvě o nájmu nemovitosti a o budoucí kupní smlouvě, uzavřenou dne 22. 9. 2008 mezi Městem Žďár nad Sázavou a SŠG A. Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár nad Sázavou 3 s tím, že kupní cena činí 1,-- Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:104-Hlasováno 1.10.2014 17:55:41
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Marie Košťálová
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9023 – orná půda ve výměře 3 356 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví PhDr. Ladislava Hladkého, Brno – Bystrc – za účelem přípravy nové výrobní zóny mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:105-Hlasováno 1.10.2014 17:56:15
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Marie Košťálová
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 3766-100/2014 ze dne 21. 5. 2014 – části pův. p. č. 8066/1 – orná půda – nově p. č. 8066/4 – orná půda ve výměře 47 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část pův. p. č. 8066/2 – orná půda – nově p. č. 8066/5 – orná půda ve výměře 47 m2 ve spoluvlastnictví Michala Bačovského (podíl ½) a Martiny Bačovské (podíl ½), ZR 2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem zarovnání pozemků pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě obytného souboru Klafar III ve Žďáře nad Sázavou.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i M. Bačovského a M. Bačovské, oceňují částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:106-Hlasováno 1.10.2014 17:56:54
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Marie Košťálová
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (1):
Jana Svobodová

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 5538 – ost. plocha, silnice ve výměře 218 m2 a dále části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře 279 m2 ve vlastnictví p. Josefa Uchytila, 594 44 Radostín nad Oslavou  za pozemky p. č. 6841/1 – orná půda ve výměře 620 m2, části p. č. 6844/4 – orná půda ve výměře 366 m2, části p. č. 6845 – trvalý travní porost ve výměře 174 m2 a části p. č. 6846 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 471 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s již dříve provedenou výstavbou a kolaudací „Místní komunikace z průmyslové oblasti Jamská na ul. Brněnskou, ZR 1“ s doplatkem rozdílu hodnoty pozemků ve prospěch města s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Doplatek p. Uchytila městu činí částku ve výši 36.288 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:107-Hlasováno 1.10.2014 17:57:49
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p.č. 2595 – zahrada ve výměře 5 m2 a části p. č. 2469/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 m2, nově dle GP č. 3800-180/2014 označen jako p.č. 2595 – ve výměře 6 m2 - zahrada ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p.č. 2596 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 24 m2, nově dle výše uvedeného GP označen jako p. č. 2596/2 ve vlastnictví manželů Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelove (SJM),  ZR 5 - vše v k. ú. Město Žďár u RD čp. 1043 na p. č. 2593 v sídlišti Vysočany ul. Na Prutech, ZR 5 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků.

Doplatek města manželům Rangelovým činí částku ve výši 6.672,-- Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:108-Hlasováno 1.10.2014 17:58:33
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to dle GP č. 208-193/2014 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků ze dne 23. 9. 2014, z pův. p. č. 909 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 348 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 42 m2 a z části pův. p.č. 1585 oddělen díl „b“ ve výměře 3 m2 – oba sloučeny do p. č. 909 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2, z pův. p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 436 m2 nově oddělen díl „e“ ve výměře 14 m2 a z pův. p. č. 1584 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 669 m2 oddělen díl „f“ ve výměře 8 m2 – oba nově označ. jako p. č. 1585/2 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 22 m2, z pův. p. č. 1585 – ost. plocha, ost. komunikace oddělen díl „g“ ve výměře 58 m2,z pův. p. č. 911/1 díl „h“ ve výměře 25 m2 a z pův. p. č. 1581/14 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 574 m2 oddělen díl „i“ ve výměře 27 m2 – všechny nově označ. jako p. č. 1585/3 ve výměře 110 m2 (celkem 177 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM),  Veselíčko  za část z pův. p. č. 1581/13 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 234 m2 – nově p. č. 1581/13 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 180 m2 a p. č. 1587/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 (celkem 187 m2) ve vlastnictví manželů Otakara a Jany Ondráčkových (SJM), Veselíčko  do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání místní komunikace a pozemku u RD čp. 12 ve spoluvlastnictví žadatelů s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se tyto směňované pozemky p.č. 909, 1585/2 a 1585/3 v k. ú. Veselíčko u ZR ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oceňují částkou ve výši 163,96 Kč/m2 a pozemky p. č. 1581/13 a 1587/2 v k. ú. Veselíčko u ZR ve vlastnictví manželů Ondráčkových se oceňují částkou ve výši 155,19 Kč/m2.

Hlasování: Pro 23, Proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:109-Hlasováno 1.10.2014 17:59:48
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, které bude uzavřeno mezi ZO KOVO ŽĎAS a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15545938 a městem Žďár nad Sázavou a ve kterém bude prohlášeno, že na základě Protokolu o předání a převzetí majetku dle § 15 zákona č. 290/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  ze dne 20.4.2007 je vlastníkem pozemku p.č. 7866, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m2 ZO KOVO ŽĎAS a.s., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:110-Hlasováno 1.10.2014 18:01:32
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

p) Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 25. 8. 2011 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana,  ZR 2 a paní Lucie Hříbkové, Sázava , 592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p. č. 4320 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:111-Hlasováno 1.10.2014 18:09:47
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci odprodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, spočívající v opravě správného názvu subjektu, tj. že se nově převádí do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Výchovného ústavu, základní školy a střední školy se sídlem Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 a to objektu č.p. 32 umístěného na pozemku p. č. 737 ve výměře 709 m2 a přilehlých pozemků, oddělených GP č. 3751-39/2014 ze dne 7. 3. 2014 – z pův. p. č. 716 – nově p. č. 716/1 – zahrada ve výměře 2 503 m2 a z pův. p. č. 736 – nově p. č. 736/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 327 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská 45, ZR 1 – za účelem využití objektu pro výchovný ústav – odloučené pracoviště ve Žďáře n. Sáz., v současné době užívaného na základě pronájmu.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, t.j. 5.987.820,-- Kč

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:112-Hlasováno 1.10.2014 18:10:30
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje seznam místních a pomístních názvů včetně grafického přehledu v katastrálním území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v rámci prováděné revize údajů katastru nemovitostí v kat.území Veselíčko u Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:113-Hlasováno 1.10.2014 18:11:10
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

s) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Závazného prohlášení Města Žďáru nad Sázavou, učiněného ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, v souvislosti se stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou, Mělkovice - přeložka“ – investor ŘSD ČR – Správa Jihlava, o převzetí hospodářského sjezdu – stavební objekt „Hospodářský sjezd vpravo km 0,550 na pozemek p. č. 9063/3 v k. ú. Město Žďár“ v obci Žďár nad Sázavou, vyznačený v PD pro výše uvedenou stavbu do vlastnictví města z vlastnictví  ŘSD ČR – Správa Jihlava a zároveň Město Žďár nad Sázavou vyslovuje souhlas s výše uvedeným závazným prohlášením, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:114-Hlasováno 1.10.2014 18:12:07
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

t) Zastupitelstvo města po projednání schvalujeodpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu v celkové částce 104.000,-- Kč, z toho:

- nedobytné pohledávky ve výši 52.000,-- Kč převést na podrozvahové účty

- nedobytné pohledávky ve výši 52.000,-- Kč zcela vyřadit z účetní evidence

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:115-Hlasováno 1.10.2014 18:12:48
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014 vč. dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:116-Hlasováno 1.10.2014 18:14:47
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

3. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh č. 1 – Karla Novotného na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:117-Hlasováno 1.10.2014 18:26:15
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 2 – Automotoklubu Enduro Žďár nad Sázavou na pořízení změny č. 4 územního plánu města Źďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:118-Hlasováno 1.10.2014 18:26:47
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Tomáš Havlík
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 3  - společnosti Cooper Standard Automotive Česká republika s.r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:119-Hlasováno 1.10.2014 18:27:14
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

4. Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2015 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:120-Hlasováno 1.10.2014 18:29:22
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, František Eichler, Ing. Tomáš Havlík, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Vratislav Knoflíček, MUDr. Marie Košťálová, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Miloslav Odvárka, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina, Ing. Petr Stoček, Jana Svobodová, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Stanislav Večeřa, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Rudolf Voráček
Omluven (4):
Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová, Stanislav Růžička, Ing. Karel Straka
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Marie Košťálová, v.r.

Ing. Tomáš Havlík, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta, v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města