Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 25. 8. 2011
konaného dne 25. srpna 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 25. srpna 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

Omluveni:

Mgr. Karel Herold, František Eichler, Jakub Pustina, Miloslav Odvárka, Ing. Zdeněk Štursa

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová, Vratislav Knoflíček

 

 

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva města:

  1. Slib nového člena zastupitelstva města Ing. Tomáše Havlíka
  2. Přijetí p. Jiřího Švarce u příležitosti udělení titulu „Zasloužilý hasič“
  3. Smlouva o úvěru s ČSOB
  4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s ČS
  5. Majetkoprávní úkony 
  6. Návrh zadání územního plánu města Žďár nad Sázavou
  7. Rozšíření Regionálního muzea Žďár n.S.
  8. Rozpočtová opatření č. 5
  9. Zastupování města v SATT, a.s.
  10. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Slib nového člena zastupitelstva města Ing. Tomáše Havlíka.

 

2. Přijetí p. Jiřího Švarce u příležitosti udělení titulu „Zasloužilý hasič“

 

3. Usn. 5/2011/O/F/2

Smlouva o úvěru s ČSOB

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- přijetí úvěru od ČSOB, a.s. ve výši 45 mil.Kč a splatností 10 let na stavební úpravy a přístavbu objektu (revitalizace a rozšíření) společensko relaxačního centra na adrese Švermova 4, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01

- návrh smlouvy o úvěru č. 1209/11/5638

- zajištění úvěru formou vystavení biankosměnky a sjednání dohody o vyplňovacím právu

a pověřuje starostku města podpisem smluv.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 5/2011/OF/3

Dodatek ke smlouvě o úvěru s ČS

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD ze dne 27.5.2011.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 5/2011/OP/4

Majetkoprávní úkony

a) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 25.11.2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky,  ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP - za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Toto usnesení se ruší.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky,  ZR 1 - dle GP č. 3236-48/2011 ze dne 16. 3. 2011 pro rozdělení pozemku z parcely č. 411 – ost. plocha zeleň v zástavbě ve výměře 236 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 19 m2 nově označ. jako p. č. 411/15 – ost. pl., jiná plocha a dále oddělen díl „b“ ve výměře 1 m2 z p.č. 409 – ost. plocha, ost. komunikace, rovněž sloučený do nově vzniklé p. č. 411/15 v celkové výměře 20 m2 – vše v k.ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky, Křižánky, 592 02 Svratka a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 42 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vchodu do domu a zřízení nového parkovacího místa k rekonstruovanému objektu čp. 1657 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou (objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz.) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského 54, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1657 na byt. jednotku v ul. Makovského 54, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR 2 a paní Lucie Hříbkové, bytem Sázava, 592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové,  ZR 3 (SJM) a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 105 m2 - za účelem vybudování přístupového chodníku, přístavby k pův. objektu, dřevěné terasy k rekonstruovanému objektu čp. 1663 na objekt k trvalému bydlení a vybudování nového parkovacího místa, přípojky plynovodu a dalších cca 10 m2 za účelem vybudování okapového chodníku ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7 na p. č. 4645 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p.č. 6209/4 – ostatní plocha ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění reklamního pylonu v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u areálu společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 v rámci stavby „Rozšíření vnějších ploch areálu AUTO…“ dle vydaného stavebního povolení č.j. SÚ/1164/09-VPS s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 440,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Bc. Pavla a Mgr. Martiny Růžičkových (SJM), oba  ZR 6 a to p. č. 9190 – trvalý travní porost ve výměře 518 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem údržby pozemku v blízkosti rekreačního objektu na p. č. 9202 a přilehlé zahrady p. č. 9203 z důvodu zabránění vytváření černé skládky.

- pozemek za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 + trvalý porost v hodnotě 18.275,-- Kč (ocenění dle znaleckého posudku č. 4422 - 094/2011 ze dne 24. 7. 2011 vypracovaného Ing. Karlem Strakou) + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Potockých (SJM), ZR 1 a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Svobody, ZR 3 a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy Spektrum – prodej a montáž kuchyňských linek – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 5. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 5. 2014.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20 proti 0, zdrž. 2

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.5.2010, uzavřený mezi městem Žďár nad sázavou a společností PLF dům s.r.o., se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 2 514 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a p. č. 830/1 – louka ve výměře 2 905 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu a vzhledem k dalšímu využití v souladu s územním plánem.

- za kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku p. č. 8028 - orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Martiny Bačovské a Michala Bačovského, Žďár nad Sázavou 2 (spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½) za část pozemku p. č. 8066 - orná půda ve výměře 960 m2 – dle GP č. 3276-175/2011 ze dne 26. 7. 2011 oddělena část – nově označ. jako p. č. 8066/2 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou  ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v lokalitě Klafar v souvislosti s další připravovanou bytovou výstavbou.

Hodnota směňovaných pozemků činí 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 7972 – orná půda ve výměře 1 770 m2 a p.č. 7974 – orná půda ve výměře 57 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 (za řadovými garážemi u Sattu) ze spoluvlastnictví Mgr. Hany Cikánové, 193 00 Praha – Horní Počernice (podíl ½) a Blanky Švecové, 356 01 Sokolov (podíl ½) – za účelem připravované další bytové výstavby v lokalitě Klafar.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 7992/5, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 826 m2 a pozemku p.č. 7992/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 898 m2 v k.ú. Město Žďár (dle GP číslo 3272-82/2011) a dále bezúplatný převod komunikace, zpevněných ploch a chodníků, obslužné komunikace, zpevněné plochy a  parkoviště, veřejného osvětlení  a terénních a zahradních úprav, ozelenění vše na pozemcích p.č. 8001/1, p.č. 8001/24, p.č. 8001/25 a p.č. 8002/1 v k.ú. Město Žďár a komunikace postavené na pozemcích p.č. 7998/18, p.č. 7992/5 a p.č. 7992/20 v k.ú. Město Žďár, veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 8002/1, p.č. 7998/18, p.č. 7992/20, p.č. 7992/5, p.č. 7990/2, p.č. 7991, p.č. 7977 a p.č. 7998/1,  sadových úprav na pozemcích p.č. 7998/1 a p.č. 7992/20 v k.ú. Město Žďár, dešťové kanalizace – stoka AB-2 – betonové potrubí DN 300 v délce 114,7 m, splaškové kanalizace – stoka BB-2 – kamenina DN 250 v délce 116,5 m a vodovodu – rozváděcí řad 3-6 tvárná litina DN 80 K9 s vnější zinkoaluminiovou vrstvou v délce 115,5 m tak, jak jsou uvedeny v příloze uvedených darovacích smlouvách, z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a to p. č. 6958 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 90 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného částečně jako chodníku a travnatého pásu za železničním mostem ČD směrem k firmě Hettich.

- za kupní cenu v celkové výši 27.600,-- Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to části vodovodu – stavba SO 02 Vodovod – řad PE 110 x 6 v délce 19,5 m a řad PE 160 x 9,5 v délce 134,7 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/777/11/MB ze dne 20. 4. 2011 v rámci stavby vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ – část vodovod na pozemcích p. č. 9512/2, 9523, 9525, 9528/1 a 9538 v k. ú. Město Žďár. Hodnota stavby činí 979.662,-- Kč včetně DPH – dále viz smlouva v předloženém znění - příloha č. 15.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby SO 09 Prodloužení vodovodního řadu v souladu s povolením vydaným MěÚ  Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1522/11/MB v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy  Českých drah“ na pozemcích p. č. 6402,  6411, 6412 a 6415 v k. ú. Město Žďár. Hodnota stavby činí 706.857,39 Kč bez DPH – dále viz smlouva v předloženém znění - příloha č. 16.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

q) 1.Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 26. 5. 2011 ve věci schválení Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou, , ZR 5 – pohledávka v celkové výši 38.100,-- Kč, kde výše měsíčních splátek činila 1.000,-- Kč.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení – pohledávka v celkové výši 38.100,-- Kč, kde výše měsíčních splátek činí 500,-- Kč, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou,  ZR 5, v předloženém znění – viz příloha č. 17.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 – viz níže uvedený záměr - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinného domu v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to:

ruší původní usnesení:

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM),  ZR 7

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

schvaluje nové usnesení:

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 – pí Vladimíře Götzové, ZR 7

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

s) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, v předloženém znění – viz příloha č. 18.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

t) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu automobilu ŠKODA PICK-UP mezi městem Žďár nad Sázavou a Občanským sdružením Ječmínek, IČ 26538377,  se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Jiřího z Poděbrad 402/15,  v předloženém znění – viz příloha č. 19.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

u) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.05.2011 do 31.07.2011.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 5/2011/ORÚP/5

Návrh zadání územního plánu Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje po doplnění dle § 47 odst. 5 uvedeného stavebního zákona, § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006., zadání územního plánu Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 5/2011/ORÚP,PK/6

Rozšíření Regionálního muzea Žďár n.S. – revokace usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 2/2010/ORÚP,PK/9 ze dne 15.12.2010 ve věci Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou (Moučkův dům) – schválení předfinancování stavby: část usnesení „v odhadované výši 10,2 mil.Kč“ se mění na „v odhadované výši 11.555 mil.Kč vč. DPH“.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 5/2011/OF/1

Rozpočtové opatření č. 5/2011/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011/ZM vč. doplnění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 5/2011/Starostka/7

Zastupování města ve společnosti SATT a.s.

Zastupitelstvo města:

1. rozhoduje, že o návrhu zástupců města ve společnosti SATT a.s. se sídlem Žďár nad Sázavou, Okružní 11, PSČ 591 01, IČ 607 49 105 (dále jen SATT a.s.) bude rozhodnuto veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

2. navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit stávající zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě SATT a.s. a to pana Rostislava Dvořáka a pana ing. Petra Stočka.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

3. navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana ing. Vladimíra Novotného z funkce člena dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

4. navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Františka Eichlera členem dozorčí rady SATT a.s.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

5. navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit do představenstva SATT a.s.  zástupce města Žďáru nad Sázavou  a to pana Mgr. Jaromíra Brychtu, pana ing. Vladimíra Novotného a pana JUDr. Miloše Jirmana

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3

 

6. potvrzuje zastupování města na valných hromadách a radě akcionářů společnosti  SATT a.s.  panem Mgr. Jaromírem Brychtou

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

Zastupitelstvo města ukládá radě města zjistit podmínky aktualizace Energetického generelu Města Žďáru nad Sázavou a předložit je zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Irena Pechová v.r.

Vratislav Knoflíček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města