Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 10. 11. 2011
konaného dne 10. listopadu 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 10. listopadu 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

Omluveni:

Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Vladimír Novotný, MUDr. Radek Černý, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka,Stanislav Růžička

 

 

Schválený program 6. zasedání zastupitelstva města:

 1. Požární řád města
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Vyřazení majetku
 4. Spádové obvody základních škol
 5. Financování služebního vozidla Městské policie
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
 7. Dar Satt a.s. 
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2011
 9. Společensko relaxační centrum –navýšení finančních prostředků
 10. Návrh na podání ústavní stížnosti
 11. Podání žádosti na projekt „Terénní  práce v lokalitě ZR 3“
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 – Požární řád města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města. č. 2/2011 Požární řád města.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

2. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti KOVO KOUKOLA Invest, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno a to p. č. 9525/3 – orná půda ve výměře 561 m2, p. č. 9528/3 – orná půda ve výměře 237 m2 a p. č. 9541/5 – orná půda ve výměře 3 985 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – rozšíření zázemí stávající firmy – 1. etapa výstavba výrobních prostor, 2. etapa výstavba vývojového a výzkumného pracoviště včetně exteriérů (zpevněné a nezpevněné plochy, parkoviště) - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci povolení stavby.

Povolení stavby musí být vydáno nejpozději:

1. etapa – do 31. 12. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby, nejpozději do 31. 12. 2014.

- Povolení 2. etapy stavby musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby, nejpozději do 31. 12. 2015.

- V případě, že povolení 1. etapy stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Tomáše Straky a Mgr. Markéty Strakové Holemářová (SJM),  ZR 1 a to p. č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1006 v ul. Na Prutech 24, ZR 5 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Františka Tejkala,  ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši ve výši 1.580,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby splaškové kanalizace – stoka BB-2 – kamenina DN 250 v délce 116,5 m v reprodukční ceně 400.000,-- Kč a dále vodovodu – rozváděcí řad 3-6 tvárná litina DN 80 K9 s vnější zinkoaluminiovou vrstvou v délce 115,5 m v reprodukční ceně 200.000,-- Kč v souladu s  Kolaudačním souhlasem, vydaným Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, č.j. ŽP/1178/11/MB ze dne 10. 5. 2011 v souvislosti s užíváním stavby vodního díla: „Obytný soubor RD – KLAFAR II – ulice Povoznická – dešťová kanalizace, splašková kanalizace a vodovod“ na pozemcích p.č. 7998/18 a 7992/5 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 74/1 – zahrada – dle GP č. 3317-148/2011 ze dne 17. 10. 2011 – nově označ. díl „a“ ve výměře 1 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3, sloučený nyní do p. č. 80/3 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením stavby cyklostezky – Propojení Nábřežní ul. s Farskými humny, ZR 1.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje převod majetku – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a to splaškové kanalizace – VEŘEJNÁ STOKA z kameninového potrubí DN 250 v délce 118 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1915/11/MB ze dne 23. 9. 2011 v rámci stavby vodního díla „Obchodní centrum Saller I. etapa – splašková kanalizace – změna“ na části pozemků p. č. 5349/1 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 5349/15 – trv. trav. porost a p. č. 5495 – ost. pl., manipulační plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR1.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.08.2011 do 15.10.2011.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

h)Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Active – středisko volného času, příspěvkovou organizací dle předloženého návrhu – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

3. Vyřazení majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

4. Spádové obvody základních škol

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Financování služebního vozidla Městské policie

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí úvěru ve výši 177 tis.Kč poskytnutého ČSOB a.s. určeného k financování služebního vozidla Městské policie.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

7. Dar Satt a.s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Satt a.s.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rozpočtová opatření č.6/2011/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2011/ZM a schvaluje Darovací smlouvu Nadace České spořitelny s účelovým určením.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

9. Společensko relaxační centrum – navýšení finančních prostředků

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření na akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou na zajištění statiky objektu, podle předloženého materiálů – kombinovaná varianta.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

10. Návrh na podání ústavní stížnosti

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh ústavní stížnosti na financování výkonů státní správy a ukládá vedení města tuto záležitost projednat se Svazem měst a obcí a na Asociaci tajemníků a dohodnout se na společném vyhodnocení a následném postupu vůči politice státu v oblasti financování veřejných rozpočtů.

Hlasování: Pro 5, proti 12, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města schvaluje podání ústavní stížnosti dle předloženého materiálu, ukládá MěÚ zajistit zastupování města před Ústavním soudem advokátem a zmocňuje starostku města k podpisu plné moci k tomuto zastupování.

Hlasování: Pro 16, proti 3, zdrž. 3

 

11. Terénní program ZR 3

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotace v programu Podpora terénní práce pro rok 2012 u Rady vlády ČR  pro záležitosti romské komunity.

Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka v.r.

Stanislav Růžička v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města