Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 8. 3. 2012
konaného dne 8. března 2012 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 8. března 2012 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, Jakub Pustina

 

 

Schválený program 8. zasedání zastupitelstva města:

 1. Projekt ISNOV
 2. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů ZM
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 a obecně závazná vyhláška č. 2/2012
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2011
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2012
 8. Prevence kriminality města Žďáru n.S.
 9. Zpráva o činnosti Městské a Policie ČR za r.2011
 10. Zastupování města v a.s. SATT
 11. Dodatek č. 1 zřizovací listiny ZUŠ
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Různé
 14. Vystoupení z Rybářského sdružení ČR

 

PRO INFORMACI

Zpráva o činnosti  BOZP a PO za r.2011

Zápis z finančního výboru dne 7.3.2012

Zápisy ze zasedání kontrolních výborů č.2/2011, 3/2012

 

Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 00

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Projekt ISNOV

Zastupitelstvo města bere na vědomí dokumentaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a souhlasí s pokračováním prací na projektu podle dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina, který preferuje umístění zařízení ZEVO v lokalitě města Jihlavy.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestováních náhrad členům zastupitelstva města s účinností od 1.1.2012.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší OZV č.3/2011, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

· obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 23/2011, o místních poplatcích

·a obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích

· obě vyhlášky s účinností 15. dnem pro vyhlášení.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

4. Rozpočtové opatření č. 9/2011/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.9/2011/ZM.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2012/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2011 a rozpočtové opatření č. 1/2012/ZM.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM – Návrh na rezervaci výdajů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 2

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/2012/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012/ZM.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1

 

8. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 a Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2012.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 ve výši 90.000 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města u Programů sociálních výcviku „Šance pro tebe I“ a „Šance pro tebe II“ ve výši 13.800 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů v případě obdržení účelové dotace.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční  spoluúčast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2012 ve výši 22.800 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů v případě obdržení účelové dotace.

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s rozšířením MKDS ve výši 200.000 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2012-2013.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční prostředky ve výši 50.000 Kč určené k financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 1

 

9. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2011.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

10. Zastupování města ve společnosti SATT, a.s.

Zastupitelstvo města po projednání odvolává pana Mgr. Jaromíra Brychtu ze zastupování města Žďár nad Sázavou na valných hromadách a radě akcionářů společnosti SATT a.s.

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje paní starostku města Ing. Dagmar Zvěřinovou zastupováním města Žďár nad Sázavou na valných hromadách a radě akcionářů společnosti SATT, a.s.

Hlasování: Pro 16, proti 4, zdrž. 7

 

11. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZUŠ Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

12. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

1. prodej bytové  jednotky č. 1729/14 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1724,1725,1726,1727,1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč do vlastnictví pana Radka Zity,  bytem ve Žďáře nad Sázavou.

 

2. prodej bytové jednotky 2045/3 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 48/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 249.346,-- Kč do společného jmění manželů Zbyňka a Jarmily Mühlfeitových, bytem Žďár nad Sázavou 4

 

3. prodej bytové jednotky 2046/16 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví pana Aleše Synka, bytem  Žďár nad Sázavou 4

 

4. prodej bytové jednotky 2046/17 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví paní Hany Lisé, bytem  Žďár nad Sázavou 4 

 

5. prodej bytové jednotky 2046/22 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 54/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 283.992,-- Kč do vlastnictví paní Libuše Dvorské, bytem  Žďár nad Sázavou 4

 

6. prodej bytové jednotky 2046/27 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 334.912,-- Kč do společného jmění manželů Bc. Jana a Lindy Hrnčířových, bytem  Žďár nad Sázavou 4

 

7. prodej bytové jednotky 2047/38 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 334.386,-- Kč do společného jmění manželů Zdeňka a Marie Mestekových, bytem Žďár nad Sázavou 4

 

8. prodej bytové jednotky 2045/7 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 13/487, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 112.234,-- Kč do výlučného vlastnictví Ing. Luďka Havelky, bytem   Žďár nad Sázavou 4.

 

9. prodej bytové jednotky 2045/8 a spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 54/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 93.846 Kč do vlastnictví pana Ivana Sýkory, bytem  Žďár nad Sázavou 4

 

10. mimosoudní dohodu ve věci vypořádání v rámci soudního sporu žalobce Ing. Havelky a p. Sýkory proti žalovanému městu Žďár nad Sázavou a OS Neumann, který byl veden u Okresního soud ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 11 C 34/2007 dle předloženého návrhu – příloha č. 1, 2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KONSTRUKTOR CZ a.s. se sídlem 182 00 Praha 8, Kobylisy, Kyselova 1185/2, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře od cca 3 500 m2 do 4 000 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem vybudování objektu pro zpracování balíkových zásilek a doručování listovních zásilek, budovaného v rámci logistické sítě České pošty, popřípadě vybudování sídla společnosti - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání povolení k užívání stavby, t.j. nejpozději do 31. 3. 2015.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2013, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 720,-- Kč/m2 za pozemky nedotčené ochranným pásmem inženýrských sítí a ve výši 330,-- Kč/m2 za pozemky dotčené ochranným pásmem inženýrských sítí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Jaroslava Černého,  bytem Pavlov  594 44 Radostín nad Oslavou a to částí p. č. 9537/1 – orná půda, p. č. 9538 – orná půda, p. č. 9541/1 – orná půda – celkem ve výměře max. cca 5 250 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem výstavby administrativního zázemí „Centra služeb motoristům BENONE, dispečink asistenční služby ABA a ŘSD ČR, prodejní prostory show room, prodejní prostory autopříslušenství, doplňků a autokosmetiky, servisní zázemí oprav automobilů“ - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání povolení k užívání stavby, t.j. nejpozději do 31. 3. 2015.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2013, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 610,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 6167/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem výstavby objektu trafostanice (cca 3 m x 3 m) v souvislosti s připojením polyfunkčního objektu ve Žďáře n. Sáz. na ul. Nádražní ZR 6 (před budovou zdravotní školy) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu úředně stanovenou ve výši ceny obvyklé 1.450,-- /m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 56 m2, p. č. 404/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 427 m2 a p. č. 404/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání chodníků v ul. Bezručova, ZR 2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov ve správě Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 a to p. č. 725/1 – ost. plocha, hřiště ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár - pozemek s asfaltovým povrchem - hřiště pro minigolf, nacházející se na ul. Dvorská u Bránského rybníka, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku – na základě uzavřeného Prohlášení o závazku Města Žďáru nad Sázavou uhradit Povodí Vltavy, s.p. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek za stanovených podmínek.

- za cenu, která bude sjednána s ohledem na znalecký posudek, kde bude uvedena cena administrativní a cena v místě a čase obvyklá, a s ohledem na cenu pozemku, vedenou v evidenci s. p. Povodí Vltavy

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví manželů Jiřího (podíl ½) a Miluše (podíl ½) Měsíčkových, bytem Vančurova 2097/6, ZR 4 a to části p. č. 9545 – orná půda ve výměře cca 1 402 m2 v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu - (celková výměra 21 711 m2) v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku části příjezdové komunikace do lokality „Krejdy“, navazující na hlavní komunikaci z ul. Brněnská, ZR 1 s tím, že přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9068 – orná půda ve výměře cca 2 012 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, bytem  ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové, bytem  ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, bytem Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 266.400,-- Kč, tj. 132,41 Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to p. č. 5340 – trv. trav. porost ve výměře 707 m2 a p. č. 5341 – trv. trav. porost ve výměře 21 m2 (celkem 728 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské kolonie „Jamská“, ZR 1 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla, bytem  ZR 3 – za účelem přípravy výstavby místní komunikace – propojky mezi ul. Brněnskou, Jamskou a Novoměstskou, ZR 1 – za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9651/11 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 450 m2 a p. č. 9642/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 (celkem 465 m2) v k.ú. Město Žďár, sloužící jako příjezdová komunikace u firmy AMPO s.r.o. a aWORLD s.r.o. v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 a navazující na pozemky ve vlastnictví p. Šikla.

- Rozdíl 263 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem ve prospěch p. Šikla doplacen za cenu ve výši 200,-- Kč/m2.

Pro účely přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemky v k. ú. Město Žďár oceňují následovně:

p. č. 5340 – trv. trav. porost za cenu ve výši 6,36 Kč/m2

p. č. 5341 – trv. trav. porost za cenu ve výši 6,36 Kč/m2

p. č. 9651/11 – ost. pl., jiná plocha za cenu ve výši 200,--  Kč/m2

p. č. 9642/3 – ost. pl., jiná plocha za cenu ve výši 200,--  Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení ze dne 18.12.2008 ve věci prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jamská a to následovně:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků do vlastnictví AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 -  části p. č. 9523 - orná, části p. č. 9525/1 - orná, části p. č. 9528/1 - orná, části p. č. 9537 - orná, části p. č. 9538 - orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 - orná, nově Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, změny hranic pozemků, ze dne 7.12.2011 číslo 3345-306/2011 označených jako

- pozemek p.č. 9528/6, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 125 m2

- pozemek p.č. 9528/7, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 114 m2

- pozemek p.č. 9541/6, ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 16 893 m2

- pozemek p.č. 9541/8, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 66 m2

- pozemek p.č. 9541/9, ostatní plocha, zeleň ve výměře 162 m2

- pozemek p.č. 9541/1, zastavěná plocha a nádvoří,  ve výměře 2 767 m2

v k.ú. Město Žďár,  za účelem vybudování stavby „Průmyslový areál a školící centrum AQUASYS“ – průmyslová zóna na Jamské Žďár nad Sázavou včetně komunikace - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu do vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma.

Kupující provede výstavbu tak, že povolení  stavby bude vydáno nejpozději do 31.7.2010 a termín vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 30.6.2012.

V případě, že povolení stavby administrativně technického zázemí společnosti nebude vydáno nejpozději do 31.7.2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby povolení užívání stavby (vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí) předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí komunikace, jejíž součástí je i vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovodní přípojka, vybudované v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“  zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz..  z vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o.. do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 13.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ZM ze dne 25. 8. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Svobody, bytem  ZR 3 a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy Spektrum – prodej a montáž kuchyňských linek – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 5. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 5. 2014.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Částečná revokace se schvaluje tak, že termín pro vydání pravomocného stavebního povolení - musí být vydáno nejpozději 31. 8. 2012 (původně do 31. 5. 2012) a kolaudace do kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 8. 2014 (původně do 31. 5. 2014).

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 8. 2012 (původně do 31. 5. 2012), toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkovou organizací a mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací v předloženém znění – viz příloha č. 14, 15.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 16.10.2011 do 31.01.2012.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. UZSVM/BZR/5637/2011-BZRM o bezúplatném převodu věci movité, mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako vlastníkem a převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, předmětem které je bezúplatný převod souboru 2 keramických plastik – reliéfů „Žena a muž“ vyhotovených akademickým sochařem doc. Vladimírem Drápalem, v účetní hodnotě 44.000,-- Kč, napevno zabudovaných ve stěně vestibulu budovy sídla MěÚ čp. 227/1, ZR 1 na pozemku p. č. 1135, zapsané na LV č. 1, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, budova ve vlastnictví města, včetně přiložené doložky – souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami, uvedeným v čl. III. smlouvy – dle předloženého návrhu – příloha č. 16.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/711 nemovitostí uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy z vlastnictví města Chotěboře do podílového spoluvlastnictví obcí sdružených v LDO Přibyslav s tím, že spoluvlastnický podíl města Žďáru nad Sázavou k uvedeným nemovitostem činí 6/711 a současně doporučuje ke schválení Kupní smlouvu o prodeji nemovitostí, uzavřenou mezi městem Chotěboří a obcemi sdruženými v LDO Přibyslav v předloženém znění – viz příloha č. 17.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava a to části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice (II/353) - dle GP č. 3340-260/2011 ze dne 12. 12. 2011, nově oddělené p. č. 6955/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 269 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem dokončení veřejně prospěšné stavby „Chodník Radonín“ (úsek chodníku z místní části Radonín v souběhu se silnicí II/353 na hranice intravilánu města Žďáru n. Sáz. byl dokončen již v r. 2007) - prodloužení chodníku od hranice intravilánu města po přístupový chodník do firmy Hettich ČR, k.s., opět v souběhu se silnicí II/353, v délce cca 137,5 m a šířce 3 m.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Usnesení finančního výboru ze dne 7.3.2012

Zastupitelstvo města doporučuje radě města apelovat na ředitele příspěvkových organizací města k větší manažerské aktivitě při vyhledávání finančních zdrojů určených pro realizaci a podporu připravovaných projektů v rámci jednotlivých PO.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města provedením revizí všech uzavřených smluv, v nichž je město členem s úhradou členského příspěvku a vyhodnocením dosavadního přínosu pro město. Rada města předloží do jednání příštího zastupitelstva zprávu s výčtem uzavřených smluv, vyhodnocením efektivity a případným návrhem na ukončení členství u vybraných smluvních závazků.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0.

 

14. Vystoupení z Rybářského sdružení České republiky a odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, poradenství a informací mezi Rybářským sdružením a Městem Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vystoupení z Rybářského  České republiky a odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, poradenství a informací mezi Rybářským sdružením a Městem Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Zpráva o činnosti v oblasti BOZP a PO za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012

Zápis č. 2/2011 a Zápis č. 3/2012 ze zasedání kontrolního výboru.

Zápis ze zasedání finančního výboru 7.3.2012.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý v.r.

Jakub Pustina v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města