Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 7. 6. 2012
konaného dne 7. června 2012 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 7. června 2012 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

František Eichler, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Miloslav Odvárka

 

 

Schválený program 9. zasedání zastupitelstva města:

 1. Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO
 2. Obecně závazná vyhláška č.3/2012 O zákazu konzumace alkohol.nápojů na veřejném prostranství
 3. Dar a.s. SATT
 4. Rozpočtové opatření č. 6
 5. Fond rozvoje bydlení
 6. Hospodaření města za r. 2011
 7. Poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Odpis pohledávek
 10. Schválení bankovního úvěru - PO Poliklinika Žďár n.S.
 11. Schválení čerpání kontokorentu na bankovním účtu – PO Poliklinika Žďár n.S.
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 00

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

3. Dar Satt a.s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu Města Žďáru nad Sázavou a Satt a.s.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2012/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření  č.6/2012/ZM včetně dotace z Kraje Vysočina na opravu MŠ a Slavnosti jeřabin.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

5. Fond rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- Splacení úvěru SFRB ve výši jistiny 659.210,-Kč a úroky ze stávajících účtů Fondu rozvoje bydlení města.

- V rámci RO č. 6/2012 převod částky 2,000.000,-Kč na  pokrytí žádosti o půjčky z FRB pro žadatele v roce 2012.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

6. Závěrečný účet města za rok 2011

Přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2011 – Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

7. Poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček z fondu pro rozvoj bydlení.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

8. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Miroslavy Blažíčkové,  ZR 2 a to částí p. č. 504/1 a 505 v k. ú. Zámek Žďár – nově dle GP č. 736-60/212 ze dne 5.4.2012 - části z pův. p. č. 504/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 12 m2 a části z pův. p. č. 505 – zahrada ve výměře 84 m2 v celkové výměře 96 m2, které byly nově sloučeny do p. č. 505 – zahrada ve výměře 96 m2 v ul. Bezručova 37, ZR 2 u objektu RD čp. 99 na p. č. 506 a zahrady p. č. 507 – za účelem rozšíření zahrady v blízkosti RD čp. 99 – vše v k. ú. Zámek Žďár.

-  za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem - cena obvyklá pozemku ve výši 60.500,-- Kč, tj. 630,-- Kč/m2 + cena trvalých porostů na pozemku ve výši 14 750,-- Kč, celkem tedy včetně trv. porostů činí výsledná cena po zaokrouhlení částku ve výši 75.250,-- Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 17 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 - nově p. č. 5942/9 - zahrada ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5937 u ŘRD čp. 1772 na p. č. 5936 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 – do vlastnictví manželů Jiřího a Marie Göttlerových (SJM),  ZR 6,

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/8 - zahrada ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5935 u ŘRD čp. 1771 na p. č. 5934 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 – do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Ludmily Modlitbových (SJM),  ZR 6

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 19 m2 a části p. č. 5942/6 – trvalý trav. porost ve výměře 40 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/6 - zahrada – díl „e“ ve výměře 19 m2 a díl „f“ ve výměře 40 m2 celkem ve výměře 58 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5933 u ŘRD čp. 1770 na p. č. 5932 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - do spoluvlastnictví manželů Ing. Luďka a Jindřišky Němcových (SJM) – podíl ½ a p. Slavomíra Hrbka – podíl ½, všichni  ZR 6

- vše za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem – cena obvyklá činí 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, bytem Řečice  592 33 Radešínská Svratka a to části p.č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 66 m2 – nově dle GP č. 3397-59/2012 ze dne 5. 4. 2012 p. č. 4669/66 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 60 m2 a p. č. 4669/67 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování parkovacího stání a přístupu do budovy včetně okapových chodníků v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 3. 3. 2011 a to p. č. 4577 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7 - za podmínky, že pozemek nebude oplocován z důvodu existence inž. sítí v pozemku.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 500,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Zdeňka Staňka,  ZR 6 a to části p. č. 3766 – ost. pl., ost. komunikace - dle GP č. 3407-82/2012 ze dne 9. 5. 2012 nově p. č. 3766/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 52 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování skladových prostor pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby STAPLAST na nám. Republiky čp. 150 na p. č. 3780.

za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 2.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to části p. č. 9523/3 – orná ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu), p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 233 m2 a p.č. 9529/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem doplnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bytové jednotky č. 1727/31/4 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na společných částech bytového domu č.p. 1724, 1725, 1726, 1727, 1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Aleny Večeřových (SJM), bytem ZR 6 – za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5510 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 197 m2 a p. č. 5511 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 605 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vybudovaného chodníku a zeleného pásu podél komunikace I/37 v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí komunikace do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to místní komunikace MS 9/40 – 2. část vybudované na p.č. 9538 a 9537/1 – dle GP č. 3345-306/2011 ze dne 7. 12. 2011 nově na p. č. 9541/7 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 455 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby místní komunikace vybudované v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - za cenu dle znaleckého posudku č. 1189-13/12 ze dne 5. 4. 2012, vyhotoveného Ing. Zdeňkem Tulisem, ve výši 1.089.302,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vklad majetku do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to splaškové kanalizace v hodnotě 1.447.590,-- Kč vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/997/08/MB ze dne 22.5.2011.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje využití předkupního práva z kupní smlouvy, uzavřené mezi městem a p. Linsbauerem dne 16.9.1996 a nabytí pozemku z vlastnictví p. Josefa Linsbauera, bytem Slavkovice  a to pův. p. č. 2189/14 nově p. č. 6207 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 100.350,-- Kč a vrácení darované částky ve výši 27.432,-- Kč panu Linsbauerovi, kterou poskytl městu z důvodu předpokládané realizace stavby elektroservisu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací v předloženém znění – viz příloha č. 8.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání uděluje souhlas se zápisem pozemků p. č. 1574/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 1 590 m2, p. č. 1583/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 10 007 m2 a p. č. 1612/2 – ost. plocha, silnice ve výměře 12 071 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Lenkou Pokornou v předloženém znění – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, předmětem které je dar překážky pro skate park do vlastnictví města. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ondřejem Procházkou, bytem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění – viz příloha č. 11.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11. 6. 2009, týkající se nabyvatele pozemku p. č. 8010/2 v k.ú. Město Žďár s tím, že kupující p. Vladimír Krajina se mění na kupující manžele Vladimíra a Nelli Krajinovi, bytem Hamry nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Odpis pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech v celkové částce 53 012 Kč a vyřazení nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 373.296,80 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

10. Schválení bankovního úvěru pro p.o. Poliklinika Žďár nad Sázavou na refinancování digitalizace RTG

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí bankovního úvěru ve výši 2,8 mil.Kč pro p.o. Poliklinika Žďár nad Sázavou na refinancování digitalizace RTG, a to bez ručení zřizovatele.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

11. Schválení čerpání kontokorentu na bankovním účtu Polikliniky Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 1 mil.Kč od ČSOB, a.s. poskytnutého příspěvkové organizaci Poliklinika Žďár nad Sázavou, včetně jeho  zajištění ručitelským prohlášením zřizovatele a pověřuje starostku města podpisem ručitelského prohlášení.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v.r.

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města