Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 11. 11. 2010
konaného dne 11. listopadu 2010 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 11. listopadu 2010 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

27

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Miloslav Odvárka

 

Schválený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu, jmenování zapisovatele
 3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 4. Jmenování volební komise
 5. Stanovení počtu členů rady města
 6. Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a jejich pověření některými úkoly
 7. Volba starosty/ky
 8. Volba místostarosty/tů
 9. Volba členů rady města
 10. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
 11. Způsob volby členů finančního a kontrolního výboru
 12. Volba členů finančního výboru
 13. Volba členů kontrolního výboru
 14. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
 15. Organizační záležitosti
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání.

 Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zastupitelstvo města určuje zapisovatelkou ustavujícího zasedání paní Ilonu Markovou.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

3. Zastupitelstvo města určuje ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání:

Rostislava Dvořáka

Miloslava Odvárku

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 1

 

4. Zastupitelstvo města určuje předsedu volební komise ustavujícího zasedání:

Františka Cihláře

Za členy volební komise ustavujícího zasedání určuje zastupitelstvo:

Ing. Evu Štěpničkovou

Ing. Zdeňka Štursu

MUDr. Marii Košťálovou

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

5. Zastupitelstvo města v souladu s § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích stanovuje počet členů rady města na 9.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

6. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje, že funkce starosty/ky, 1. místostarosty/ky a 2. místostarosty/ky budou vykonávány uvolněnými členy zastupitelstva.

Hlasování:Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

7. Zastupitelstvo města v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích stanovuje zastupování starosty/ky v době nepřítomnosti v pořadí 1. místostarostou/kou a v případě i jeho/jí nepřítomnosti pak 2. místostarostou/kou. Zastupitelstvo města současně svěřilo starostovi/ce a místostarostům/kám některé úkoly a to následovně:

Starostovi/ce plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech

- projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU

- regionální a mezinárodní spolupráce včetně cestovního ruchu

- finanční kontroly a interního auditu

- městské policie

1. místostarostovi/ce v plnění  úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech

- rozpočtu a finančního řízení

- správy majetku města

- územním plánování

- komunálních služeb

- zdravotnictví a příspěvkové organizace Poliklinika

- organizačních složek města

- zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce, povodňové komisi a požární ochraně

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci osadním výborům a finančnímu výboru ZM

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci komisím RM

2. místostarostovi/ce v plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činnosti v oblastech

- strategického rozvoje města

- příspěvkových organizací města vyjma příspěvkové organizace Poliklinika

- sociální

- životního prostředí

- školství, kultury a sportu

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci kontrolnímu výboru ZM

- zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci komisím RM

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

8. Zastupitelstvo města zvolilo starostkou města Žďáru nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou počtem 23 hlasů.

 

9. Zastupitelstvo města zvolilo 1. místostarostou města Žďáru nad Sázavou

Mgr. Jaromíra Brychtu počtem 20 hlasů.

 

10. Zastupitelstvo města zvolilo 2. místostarostou města Žďáru nad Sázavou

Bc. Ladislava Bártu počtem 23 hlasů.

 

11. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou zvolilo další členy rady města Žďáru nad Sázavou v tomto složení:

Mgr. Karel Herold                 v počtu 22 hlasů

JUDr. Miloš Jirman                v počtu 25 hlasů

Ing. Vladimír Novotný            v počtu 26 hlasů

PaedDr. Jaroslav Ptáček        v počtu 25 hlasů

Ing. Karel Straka                   v počtu 24 hlasů

Jana Svobodová                    v počtu 22 hlasů

 

12. Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít 11 členů a kontrolní výbor bude mít 11 členů.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru Rostislava Dvořáka počtem 24 hlasů.

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Stočka počtem 21 hlasů.

Zastupitelstvo města rozhoduje o volbě členů kontrolního a finančního výboru s tím, že tato volba proběhne veřejným hlasováním.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města volí za členy finančního výboru:

pana Jiřího Kvasničku

pana Ing. Stanislava Kopala

pana Ing. Pavla Chrousta

pana Víta Filipínského

pana Vratislava Knoflíčka

pana JUDr. Jaromíra Jůna

pana Jakuba Pustinu

pana Mgr. Redu Ifraha

paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou

pana Radka Žáka

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města volí za členy kontrolního výboru:

pana Milana Šustra

pana Josefa Hromádku

pana MUDr. Jana Mokříše

pana PaeDr. Jaroslava Ptáčka

pana Františka Cihláře

paní Ing. Irenu Pechovou

pana Michaela Kubíka

pana Ing. Josefa Klementa

pana Ing. Tomáše Havlíka

pana Bohumila Trávníka

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 1

 

13. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje měsíční odměny členům ZM a RM dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon člena zastupitelstva následovně:

Člen RM                            2.100,- Kč

Předseda výboru ZM           1.910,- Kč

Předseda komise RM         1.910,- Kč

Člen výboru, komise            1.580,- Kč

Člen ZM                               490,- Kč

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v.r.

Miloslav Odvárka v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města