Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 3. 3. 2011
konaného dne 3. března 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 3. března 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, František Eichler

 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města:

 1. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010
 2. Půjčka Polnička
 3. Rozpočtová opatření č. 9/2010
 4. Rozpočtová opatření č. 1/2011
 5. Rozpočtová opatření č. 2/2011
 6. SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí
 7. Monitorovací zpráva UNESCO
 8. Půjčka TJ Sokol
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Vyhodnocení inventarizace za rok 2010
 11. Žádosti o prominutí pohledávky
 12. Různé

Odvolání člena finančního výboru ZM , volba člena finančního výboru ZM

Pro informaci:

 1. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2011
 2. Seznámení s organizační strukturou a činnosti MěÚ

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

2. Půjčka Polnička

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce obci Polnička včetně doplnění o úročení dlužné částky 2 % p.a.

Hlasování: Pro 10, proti 8. zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce obci Polnička

- schvaluje rozpočtové opatření o snížení příjmové a výdajové strany rozpočtu na rok 2011 o 280 tis. Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 7,  zdrž. 3

 

3. Rozpočtová opatření č. 9/2010

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2011

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 včetně finančního vypořádání roku 2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

5. Půjčka TJ Sokol

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 123/14, včetně ručení fyzickou osobou dle návrhu finančního výboru.

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 1

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4

 

7. SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí

Zastupitelstvo města schvaluje projekt „SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí“ a jeho předfinancování z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací projektu ve výši 465.454,- tis. Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž 1

 

8. Monitorovací zpráva UNESCO

Zastupitelstvo města schvaluje Monitorovací zprávu lokality UNESCO za rok  2010.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

9. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. následovně:

Druh pozemku stanovená kupní cena pro rok 2011 (Kč za m2)
Pozemek zahrady nebo ostatní plochy 450
Pozemek pod bytovým domem a související 1.180
Pozemek související s bytovým domem 470
Pozemek pod garáží 1.580
Pozemek pod rodinným domem a související 1.140
Pozemek pod výrobní, skladovou budovou a pozemek související (VČ) 630
Pozemek související s budovou pro VČ 250
Pozemek pod budovou pro obchod a pozemek související 710
Pozemek související s budovou pro obchod 290
Pozemek ostatní, ostatní komunikace 440

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 3788 – ost. ol., ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování trafostanice pro připojení stávajících odběratelů u budovy SATT a. s. (Klub Batyskaf), nám. Republiky 146, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, bytem Řečice  592 33 Radešínská Svratka a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

-  Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje – na základě doporučení komise ze dne 14. 2. 2011 pro vyhodnocení záměru č. 5-/2010-OP - odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Blanky Tomiczkových (SJM),  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 77 m2 – nově dle GP č. 3189-271/2010 ze dne 23.11.2010 p. č. 4669/64 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 4669/65 – zahrada ve výměře 72 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova čp. 1525/21 na p. č. 4595, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Čičátka, bytem Stržanov  a to p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) - za účelem zarovnání pozemku pro budoucí výstavbu RD na pozemku p. č. 41 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Emilie Kašparové,  ZR 4 a to části p. č. 2035/19 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 a části p. č. 2036 – orná půda ve výměře cca 950 m2 dle stávajícího oplocení – na základě mapového podkladu v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ - za účelem ucelení vlastnictví sousedních nemovitostí a to RD čp. 2304/10 na p. č. 2030/2, p. č. 2030/1 – orná půda a p. č. 2029 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

-za  kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Jany Raudenských (SJM),  ZR 3 a to části p. č. 2036 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle nově předloženého GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově vzniklá p. č. 2036/7 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ – na základě mapového podkladu - za účelem ucelení a sjednocení vlastnictví sousedních nemovitostí v okolí RD čp. 2302/6 na p.č. 2028/2, p.č. 2028/1 – orná půda a p.č. 2039/2 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VERTIK, s.r.o., montáže a servis výtahů se sídlem Studentská 1700, ZR 4 a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín - objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

- K prodávanému pozemku se zřizuje předkupní právo ve prospěch města pro případ jakéhokoliv zcizení pozemku.

- Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že bude budovu užívat pouze k vymezenému účelu k jakému v současné době slouží a která neruší klid v okolí – sídlo společnosti a poskytování služeb, servisu a montáží výtahů, popř. nástavby byt. jednotek pod sankcí odstoupení od smlouvy.

- Ve smlouvě bude dále sjednáno oprávnění města odstoupit od smlouvy v případě převodu budovy na prodávaném pozemku postavené.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2014. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od vydání povolení stavby pod sankcí smluvní pokuty, popř. odstoupení od smlouvy.

- K prodávanému pozemku se zřizuje do doby vydání povolení k trvalému užívání stavby předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení předkupního práva k pozemkům ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984/4 – lesní pozemek ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – pův. lesní pozemek - dnes ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Předkupní právo bude zřízeno do 31. 3. 2014 pro společnost TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – jako dárcem a městem Žďár n. Sáz. – jako obdarovaným s tím, že dárce daruje městu finanční prostředky ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vynětí pozemku p. č. 6984/4 v k. ú. Město Žďár ze ZPF.

Smlouva o zřízení předkupního práva a smlouva darovací budou uzavřeny současně.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zrušení předkupního práva, uzavřenou mezi společností Hettich, k.s. a Městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je zrušení předkupního práva z části pozemku p. č. 6984/3 v k. ú. Město Žďár, GP č. 3214-16/2011 označené jako díl „c“ ve výměře 2 705 m2.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5989/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 842 m2 v k. ú. Město Žďár – část hřiště u ZŠ Palachova 2189/35, ZR 6, ze spoluvlastnictví Ing. Aranky Petruccové,    118 00 Praha 1  (podíl ½) a Petra Karena,  561 69 Králíky (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 15.12.2010 ve věci níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM),  ZR 7

nové usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – Ing. Radku Roštokovi, ZR 7

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

směnu

- ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM),  ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 do vlastnictví p. Pavla Košťála,  ZR 7 a části p. č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p. č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM),  ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví p. Pavla Košťála, ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 15.12.2010 – bod a) 15. (částečná revokace pův. usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 č.j. 19/2010/OP/6 v bodě a) 13.) nabytí do vlastnictví města pozemku p. č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM),  ZR 5 s tím, že nově bylo po vypořádání dědictví schváleno nabytí z vlastnictví p. Jana Daňka,  ZR 5 (podíl ½) a pí Jarmily Čejkové, ZR 5 (podíl ½).

Nově se částečná revokace usnesení – viz výše schvaluje takto:

a) 15. nabytí - do vlastnictví města pozemku p. č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví pí Jarmily Čejkové,  ZR 5

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

10. Vyhodnocení inventarizace za rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek a odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

11. Žádosti o prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města vyhovuje žádosti pana Mgr. Petra Přichystala a promíjí mu zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 193.659,82 Kč a dále zastupitelstvo města vyhovuje žádosti pana Miroslava Šebka a promíjí mu zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 26.927,59 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

12. Odvolání člena Finančního výboru ZM Žďár nad Sázavou

Jmenování člena Finančního výboru ZM Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města odvolává pana Ing. Stanislava Kopala z funkce člena finančního výboru.

Zastupitelstvo města volí paní Ludmilu Dostálovou členkou finančního výboru zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v.r.

František Eichler v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města