Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 26. 5. 2011
konaného dne 26. května 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 26. května 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

Omluven:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka, Jakub Pustina

 

Schválený program 4. zasedání zastupitelstva města:

 1. Odstoupení členů osadního výboru Stržanov, schválení nových členů
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o SFRB
 3. Půjčky SFRB
 4. Přijetí úvěru
 5. Hospodaření 2010
 6. Rozpočtová opatření
 7. Žádosti o změny ÚP č. 4
 8. Schválení závěrečného účtu UNESCO
 9. Změna zřizovací listiny ZŠ Komenského 6
 10. Projekt terénní program ZR 3
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Vyhlášení záměru Neumannova
 13. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Osadní výbor Stržanov

Zastupitelstvo města po projednání:

Odvolává na základě vlastní žádosti: předsedu  a člena Osadního výboru Stržanov p. Miloslava Melichara a další členy osadního výboru Stržanov: p. Martu Hemzovou, p. Boženu Čičátkovou, p. Evu Nedvědovou, p. Olgu Strašilovou, p. Petru Matulkovou, p. Antonína Havelku, p. Miroslava Kršku.

Určuje nové členy Osadního výboru Stržanov:  p. Andreu Kučerovou,  p. Alenu Mittigovou

Volí jako předsedu Osadního výboru Stržanov paní Andreu Kučerovou

Určuje, že s účinností od 26.5.2011 bude mít Osadní výbor Stržanov 3 členy a to:

p. Andreu Kučerovou, p. Alenu Mittigovou a p. ing. Petra Brabce (stávající člen)

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

3. Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvod bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Přijetí úvěru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- přijetí úvěru od České spořitelny, a.s.

- uzavření smlouvy o úvěru č. 10597/11 LCD o poskytnutí zajištění v ní uvedené,

- použití úvěru dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Závěrečný účet 2010 – Přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2010 – Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2010/ZM

Zastupitelstvo města  ukládá radě města prověřit profinancování části nákladů spojených s akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra úvěrem.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2

 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci rekonstrukce a přestavby vstupu do budovy MěÚ dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 21, proti 2, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010/ZM

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4

 

7. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 1 – manž. Topinkových

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 2 – p. Martin Kudláček

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 3 – p. Jaroslava Šimková

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 4 – p. Milan Černý

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 5 – p. Ctibor Bauer

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

8. Schválení závěrečného účtu UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Změna zřizovací listiny ZŠ Komenského 6

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

10. Terénní program ZR 3

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora terénní práce pro rok 2011 – II. kolo u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Zastupitelstvo dále schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

11. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266 a to p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 75 m2, p. č. 5550/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 25 m2, p. č. 5550/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 43 m2 a p. č. 5506/1 – orná půda ve výměře 39 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci výstavby areálu obchodního centra na ul. Brněnská, ZR 1.

- za kupní cenu stanovenou dle ZP, tj. v celkové hodnotě 155.900,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Jana Bukovského, bytem  ZR 1 – podíl ½ a společnosti LOSENKA, s. r. o. se sídlem Strojírenská 6, ZR 1 – podíl ½ a to p. č. 3764 – zastavěná plocha ve výměře 146 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem občanské vybavenosti čp. 1697 nám. Republiky 61, ZR 1 (pod prodejnou pečiva ENPEKA) - za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a objektu pro provozování prodejny pečiva, potravin a rychlého občerstvení.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. 284.630,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR a paní Lucie Hříbkové, Sázava  592 11 Velká Losenice a to p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR a paní Lucie Hříbkové, Sázava  592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 (2m x 7,065m) – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování schodiště a zádveří k rekonstruovanému objektu čp. 1654 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky,  Křižánky , 592 02 Svratka a to p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povoleník trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

f) Předkladatelem staženo z projednávání 4. zasedání zastupitelstva města.

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ABRAMATE, s. r. o. se sídlem U Malého lesa 368/10, ZR 1 a to části p. č. 7354 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby pojezdové brány do areálu firmy ABRAMATE, s. r. o. v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 65 m2

- p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha - ve výměře 94 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha - ve výměře 108 m2

- p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 78 m2

- p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 187 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 119 m2

- p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 391 m2

- p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 1 m2

- p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 40 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou dle GP č. 3003-23/2009, vzniklých zaměřením             skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava a to části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice (II/353) v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 723 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem dokončení veřejně prospěšné stavby „Chodník Radonín“ (úsek chodníku z místní části Radonín v souběhu se silnicí II/353 na hranice intravilánu města Žďáru n. Sáz. byl dokončen již v r. 2007) - prodloužení chodníku od hranice intravilánu města po přístupový chodník do firmy Hettich ČR, k.s., opět v souběhu se silnicí II/353, v délce cca 137,5 m a šířce 3 m.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po výstavbě a zaměření skutečného stavu oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí objektu sportovního zařízení – buňky SKI areálu – z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 10, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – umístěného na části pozemku p. č. 818/5 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nově dle GP č. 708-143/2010 na p. č. 818/19 – zastavěná plocha ve výměře 83 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „ K Salvátoru“, u Pilské nádrže, ZR 2, v souvislosti se zajištěním lyžařských tratí.

- za kupní cenu ve výši 190.000,-- Kč splatnou ve 2 splátkách a to následovně:

1. splátka 95.000,-- Kč do 30.06.2011

2. splátka 95.000,-- Kč do 31.12.2012

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 2

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Josefa Bílka,  ZR 5 a to p. č. 755/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 516 m2 a části pův. p. č. 774/9 – orná půda – dle GP č. 720-92/2011 ze dne 6. 5. 2011 nově oddělené p. č. 774/83 – orná půda ve výměře 2 000 m2 v k.ú. Zámek Žďár pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar III., ZR 3 v souvislosti s realizací stavby „Obytný soubor Klafar III. část C1“ s navrženými 25 stavebními pozemky pro výstavbu RD a obslužnou komunikaci.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Prokopa Šmirause – podíl ½ a Ludmily Šmirausové – podíl ½ , oba trvale  Stržanov  a to p. č. 352/23 – trvalý travnatý porost ve výměře 727 m2 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace (dle ÚP vyčleněného pro příjezdovou komunikaci k čp. 107 a k p. č. 352/21.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví (každý podíl ½) Ing. Josefa Kopečného, Sklené  a Ing. Pavla Kučery, Bohdalec  a to p. č. 9736 – lesní půda ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ – za účelem rozšíření lesního majetku města v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 35.000,-- Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí vedení veřejného osvětlení včetně stožárů, vybudovaného na částech pozemků p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví p. Kalába) a částech p. č. 8765/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Jihlava, odděl. TSÚ Žďár n. Sáz. – silnice III/35420) z vlastnictví p. Františka Kalába, Mělkovice, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s budováním „obytného souboru RD Mělkovice“ včetně komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Kalába v obci Mělkovice – místní části Žďáru n. Sáz. Reprodukční pořizovací cena darovaného díla činí 125.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou, ZR 5, v předloženém znění

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž 1

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.03.2011 do 30.04.2011.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej:

- bytového domu č.p. 60 a č.p. 61, který  je umístěn na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že přístup do bytového domu je částečně z náměstí Republiky a částečně z ulice Veselská

- pozemků p.č. 198/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 250 m2 a p.č. 199/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 465 m2 v k.ú. Město Žďár

za kupní cenu ve výši 10.121.693 Kč níže uvedeným kupujícím:

Manželé JUDr. Zbyněk Poledna a Bc. Marie Polednová,  oba bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 44965/105355

Pan ThDr. Václav Pavlosek, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 10929/105355

Pan Karel Vařák, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 9508/105355

Paní Martina Homolová, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 8895/105355

Paní Lucie Světlíková, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5454/105355

Paní Magda Michálková, bytem   591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 4929/105355

Pan Radek Kašpar, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5982/105355

Pan Jaroslav Beránek, I.Č. 18797415, bytem Stržanov,  591 02 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, spoluvlastnický podíl ve výši 14693/105355

a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení projektu kanalizační řád Palachova 72, inv.č. 21/60-42/0/302 z majetkové evidence města.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

12. Neumannova – vyhlášení záměru

1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení týkající se  35 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu vč. doplnění.

2. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení týkající 9 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu vč. doplnění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka v.r.

Jakub Pustina v.r.

 

 

   
Bc. Ladislav Bárta v.r. Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

2. místostarosta města

starostka města