Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 15. 12. 2011
konaného dne 15. prosince 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 15. prosince 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

Omluveni:

Ing. Tomáš Havlík, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Ing. Irena Pechová

 

 

Schválený program 7. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Zásady pro převod nemovitého majetku
  3. Změna č. 4 územního plánu města
  4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích
  5. Rozpočtové opatření č. 7
  6. Rozpočet 2012
  7. Grantové programy 2012
  8. Přijetí dědictví – sbírka obrazů
  9. Problematika ZŠ Komenského 6, ZR
  10. Různé

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Majetkoprávní úkony

a) 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Marie Janů (podíl 2/4), Ing. Milana Janů (podíl 1/4) a p. Ivo Janů (podíl 1/4), ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4872 u rodinného domu čp. 1325/3 na p. č. 4871, ul. Alšova 3, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM),  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4874 u rodinného domu čp. 1326/1 na p. č. 4873, ul. Alšova 1, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Zastupitelstvo města po projednání ruší původní usnesení ZM ze dne 25.8.2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Potockých (SJM), ZR 1 a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Potockých (SJM),  ZR 1 a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3291-113/2011 ze dne 6.9.2011 odděleného dílu „c“ ve výměře 16 m2 sloučeného nově do p. č. 7992/18 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem majetkoprávního vypořádání - narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3).

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví do vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2, p. č. 9537/1 – orná půda ve výměře cca 5 070 m2 a p. č. 9538 – orná půda ve výměře cca 100 m2 – celkem cca 5 500 m2 vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření již schváleného záměru na vybudování administrativně technického zázemí společnosti (umístění speciálních drtících zařízení a zařízení pro přepravu nadměrných nákladů) a vybudování prodloužení přístupové komunikace (inž. sítí) – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši:

450,-- Kč/m2 – za část pozemků, které nejsou zatíženy vedením VN

250,-- Kč/m2 – za část pozemků zatížených vedením VN včetně ochranného pásma na části p. č. 9537/1

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to části p. č. 5393/3 – trv. trav. porost ve výměře cca 19 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání pozemku p. č. 5386/5 ve vlastnictví firmy OBALY VYSOČINA, s.r.o. a zřízení vjezdu do areálu firmy s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 442,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků a to části p. č. 7639 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za většinovou část p. č. 7669 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 600 m2 ve vlastnictví Václava Rubera, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření, ucelení a rozvoje firmy RUBER v lokalitě za prodejnou PENNY MARKET v ul. Strojírenská (bývalý Amylon) ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem. Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 7639 -  ost. pl., jiná plocha a p. č. 7669 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 80,84 Kč/m2.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku - odprodej do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 6043/2 – zastav. plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár (pozemek zastavěný objektem s čp. 2189 ve vlastnictví města, využívaný pro účely občanské vybavenosti pro 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po ukončení řízení restitučního nároku.

- za kupní cenu ve výši 33.000,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž.0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání ruší původní usnesení ZM ze dne 22.9.2005 ve znění: ZM schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví PROFMAN s.r.o. Žďár n. Sáz., IČ 25513001, se sídlem Strojírenská 2230/32, ZR 1 (podíl 28/125), p. Václava Rubera,  ZR 1, podnikajícího pod obchodním jménem Václav Ruber, IČ 11509945, se sídlem podnikání Strojírenská 2238/10, ZR 1 (podíl 91/200) a ing. Josefa Pitky,  ZR 2, podnikajícího pod obchodním jménem ing. Josef Pitka-STAKO, IČ 12705161, se sídlem podnikání Lesní 273/30, ZR 2 (podíl 321/1000) a to části p. č. 6386 – ost. plocha ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár navazující na p. č. 6390 – za účelem zajištění přístupu do objektu na p. č. 6390 v ul. Strojírenská 10 a 32, ZR 1 a dále části p. č. 6386 ve výměře cca 20 m2 do podílového spoluvlastnictví p. Václava Rubera, ZR 1 podnikajícího pod obchodním jménem Václav Ruber, IČ 11509945, se sídlem podnikání Strojírenská 2238/10, ZR 1 (podíl ½) a p. Jana Ondry, Hamry n.Sáz., podnikajícího pod obchodním jménem Jan Ondra, IČ 10118659, se sídlem podnikání nám. Republiky 1487/3, Žďár n. Sáz. 1, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí. Pozemky se prodávají pro podnikatelskou činnost nabyvatelů.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 3. 3. 2011 – prodloužení termínu pro vydání povolení k provedení stavby ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, Řečice, 592 33 Radešínská Svratka a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2012 (původně 31.12.2011). Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2012 (původně do 31. 12. 2011), toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 26. 5. 2011 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to části p. č. 9517 – trv. trav. porost ve výměře cca 450 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – nově dle GP č. 3346-295/2011 ze dne 6. 12. 2011 oddělena část ve výměře 457 m2 označená nově jako p. č. 9517/6 – trv. trav. porost v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření zázemí areálu stávající firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že nově výše kupní ceny činí 450,-- Kč/m2.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 65759800, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

2. Zásady Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

3. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh č. 1 – p. Františka Prchala na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 2 – společnosti ALFA SCARP s.r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 4

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 3 – a.s. KINSKÝ Žďár na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh č. 4 – p. Václava Rubera na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 4

 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh č. 5 –  OK Marketu plus s.r.o. Žďár  na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 19, proti 2, zdrž. 3

 

4. OZV č. 3/2011, kterou se OZV č. 5/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 o místních poplatcích s účinností od 1. ledna 2012.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rozpočtová opatření č. 7/2011/ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2011/ZM včetně dodatku.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočet města na rok 2012

Zastupitelstvo města po projednání:

· Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012

· Bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2012-2016

· Bere na vědomí investiční výhled na roky 2012-2014

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2

 

7. Grantové programy 2012

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2012 podle předloženého statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1.  VOLNÝ ČAS 2012  -  400 tis.Kč

2.  KULTURA 2012  -  500 tis.Kč

3.  SPORT 2012  -  3.100 tis.Kč

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž 0

 

8. Přijetí dědictví – sbírka obrazů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí sbírky obrazů a zbylého peněžního majetku v souladu s dědickou smlouvou, kterou uzavřeli pan Albert Bödefeld a paní Jitka Bödefeld, rozená Kosinková.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

 

9. Problematika ZŠ Komenského 6

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v.r.

Ing. Irena Pechová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města