Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 4. 2. 2016
konaného dne 28. 1. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

21

 

Omluveni:

Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc., Bc. Ladislav Bárta, Rostislav Dvořák

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Jaroslav Miklík

 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města:

 1. Obecně závazná vyhláška města č. 1, kterou se vydává Požární řád města  
 2. Majetkoprávní jednání                                    
 3. Veřejnoprávní smlouvy, dotační program  Obnova kulturních památek
 4. Schválení Stanov dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko          
 5. Různé
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:346-Hlasováno 28.1.2016 16:16:17
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 11/2016/Kř/1

Obecně závazná vyhláška města, kterou se vydává Požární řád města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  OZV, kterou se vydává Požární řád města.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:347-Hlasováno 28.1.2016 16:18:32
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

2. Usn. 11/2016/OP/2

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů  P.aB.Š.  (SJM), Nové Město na Moravě, a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ost. komunikace, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u ZR - dle GP č. 214-30011/2015 ze dne 30. 11. 2015 pro změnu hranice pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku z pův. p. č. 1263/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 857 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 20 m2, nově sloučen do p. č. 1264 – zahrada ve vlastnictví manž. Š. – za účelem zarovnání parcel ve vlastnictví fyzických osob a rozšíření zelené plochy zahrady p. č. 1264 a 1270 před stavební parcelou č. 86 se stavbou RD Veselíčko  – vše v k. ú. Veselíčko u ZR
- za kupní cenu zjištěnou ZP, a to cenu obvyklou ve výši 230,-- Kč/m2, tj. celkem 4.600,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:348-Hlasováno 28.1.2016 16:19:52
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a E.ON Distribuce a.s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:349-Hlasováno 28.1.2016 16:20:43
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, a to části pův. p. č. 8731/1 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou, před řadovými rodinnými domky v Mělkovicích čp. 1479–1482 – dle GP č. 3446-100/2012 ze dne 26. 9. 2012 nově oddělené p. č. 8731/1 – orná půda ve výměře 157 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání místní asfaltové komunikace sloužící k přístupu a k příjezdu do RD.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:350-Hlasováno 28.1.2016 16:21:30
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6463 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Chelčického v blízkosti železniční zastávky Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby objektu pro realizaci podnikatelského záměru.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:351-Hlasováno 28.1.2016 16:22:22
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 1149 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření pozemku zahrady p. č. 1139/1 u RD č.p. 668 na p. č. 1138 v lokalitě ul. Dr. Drože 2, ZR 1 z důvodu, že dosud není vyřešena situace na pozemku p. č. 1143 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jde o možný koridor pro technickou infrastrukturu.  

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:352-Hlasováno 28.1.2016 16:23:11
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

3. Usn. 11/2016/ORÚP/3

Veřejnoprávní smlouvy, dotační program „Obnova kulturních památek“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření

  • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – I, Tvrz 12, ZR 2 na obnovu kulturních památek – kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, 1 za účelem chemického ošetření konstrukce krovu a výmalby interiéru, kaple sv. Barbory ve Žďáře nad Sázavu 1, za účelem  chemického ošetření konstrukce krovu a hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem chemického ošetření konstrukce krovu;
  • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování levé části chórových lavic (nábytkové části a plastik);
  • Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem dokončení obnovy interiéru chórků 1. ochozu.
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:353-Hlasováno 28.1.2016 16:25:25
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

4. Usn. 11/2016/Star/4

Schválení Stanov dobrovolného svazu obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:354-Hlasováno 28.1.2016 16:51:57
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Bc. Ladislav Bárta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, v. r.

Jaroslav Miklík, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města