Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 3. 3. 2016
konaného dne 25. 2. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

 

Omluveni:

Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold   

 

Schválený program 12. zasedání zastupitelstva města:

  1. Majetkoprávní jednání
  2. Návrh kontrolního výboru
  3. Dotační program SPORT 2016 – veřejnoprávní smlouvy
  4. Dotační program pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb – veřejnoprávní smlouvy
  5. Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
  6. Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina
  7. Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů
  8. Různé
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:355-Hlasováno 25.2.2016 16:14:07
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 12/2016/OP/1

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Z. a L.Z. Světnov, a to dle GP č. 3994-29/2015 ze dne 11. 12. 2015 z části pův. p. č. 6923/2
– orná půda ve výměře 937 m2odděleného dílu nově označeného jako p. č. 6923/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 311 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem dopravního napojení v souvislosti se záměrem na výstavbu komerčního polyfunkčního objektu stávajícího vlastníka nemovitostí na pozemku p. č. 6942/3 v k. ú. Město Žďár.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 290,-- Kč/m2, tj. celkem 90.190,-- Kč+platná sazba DPH

Hlasování:  Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:356-Hlasováno 25.2.2016 16:19:42
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z.R. (podíl id. ½) a p.J.K. ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 570/458 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/24 u ŘRD č.p. 281 na p. č. 570/205 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Polní 37, ZR 2.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 4.500,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:357-Hlasováno 25.2.2016 16:20:40
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů  Z. a O. T. ZR 2, a to dle GP č. 825-2/2016 ze dne 18. 1. 2016 z části pův. p. č. 570/13 – ostatní pl., jiná plocha nově odděleného dílu označeného jako p. č. 570/456 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 24 m2 a dále dílu nově označeného jako p. č. 570/457 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů oploceného pozemku k zahradě p. č. 570/25 a p. č. 570/411 u ŘRD č.p. 282 na p. č. 570/206 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Polní 35, ZR 2.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 22.500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:358-Hlasováno 25.2.2016 16:21:21
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. V.B. Stržanov, a to dle GP č. GP č. 327-1/2016 ze dne 12.1.2016 z části pův. p. č. 89/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 2 422 m2 nově odděleného dílu označeného jako p. č. 89/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem vytvoření minimálního přípustného odstupu staveb od společné hranice pozemku v souvislosti s plánovanou přestavbou nemovitostí na p. č. 103 a 105/2 v k. ú. Stržanov.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 600,-- Kč/m2, tj. celkem 32.400,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:359-Hlasováno 25.2.2016 16:22:11
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. M.V. ZR 4, a to p. č. 4123 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) pod řadovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 15.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:360-Hlasováno 25.2.2016 16:22:54
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemku ve vlastnictví p. M. V. Praha 10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 932/8 – trvalý travní porost ve výměře 93 m2, zapsaného na LV č. 955 – podíl id. 1/234 v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejícího se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, louka u přístupové komunikace – polní cesty, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k tomuto pozemku.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:361-Hlasováno 25.2.2016 16:23:38
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 1133, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č.p. 1190 na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do doby doložení potvrzení, prokazujícího realizaci investic Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. do uvedené nemovitosti ve výši 3.600.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:362-Hlasováno 25.2.2016 16:24:26
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012, částečně změněném revokacemi usneseními ZM ze dne 13. 12. 2012, ze dne 12. 12. 2013 a ze dne 12. 2. 2015 – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP – ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.
- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.
- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:
Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) - původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013, prodlouženého do 8. 3. 2014, prodlouženého do 8. 3. 2015 a prodlouženého do 8. 3. 2016 (částečná revokace ZM 13. 12. 2012 a 12. 12. 2013, 12. 2. 2015) se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2017.
V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.
- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:363-Hlasováno 25.2.2016 16:28:42
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje zřízení práva věcného břemene, spočívající v umístění kulturní památky - sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého na pozemku - dle GP č. 824-206/2015 ze dne 16. 11. 2015 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 282, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zajišťující umožnění vstupu a vjezdu města, popřípadě jím pověřených osob, na pozemek po dobu a v nutném rozsahu pro provedení případných oprav, údržby, rekonstrukce nebo odstranění kulturní památky a doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. Ch.  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:364-Hlasováno 25.2.2016 16:30:36
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene – služebnosti mezi Ing. A.M. ZR  – jako povinnou a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem umístění a provozování dešťové kanalizace umístěné v rámci stavby „Žďár nad Sázavou – ul. Smetanova, rekonstrukce dešťové kanalizace k. ú. Město Žďár“, a to dle GP č. 4025-5/2016 ze dne 18. 1. 2016 pro vymezení rozsahu VB na části pozemku ve vlastnictví povinné p. č. 5921/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Smetanova, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5004, obec Žďár nad Sázavou, spočívající v uložení dešťové kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:365-Hlasováno 25.2.2016 16:31:24
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

k) Protinávrh:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD Veselíčko na p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 11, proti 8, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:366-Hlasováno 25.2.2016 16:43:01
Pro (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Zdeněk Štursa
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Původní návrh:
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD  Veselíčko na p.č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M. za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 11, proti 7, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:367-Hlasováno 25.2.2016 16:43:31
Pro (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Proti (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

l) Zastupitelstvo města schvaluje:
Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 173 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16. 4. 1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 174 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16. 4. 1998,  který bude zavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 154 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16. 4. 1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 175 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16. 4. 1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 176 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 16. 4. 1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:368-Hlasováno 25.2.2016 16:49:16
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

m) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 5333/1 ve výměře cca 1 100 m2 a p. č. 5331 ve výměře cca 8 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu na p. č. 5332/8 – na základě žádosti Ing. R. P.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:369-Hlasováno 25.2.2016 16:50:07
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

n) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, lokalita Klafar II, ZR 3, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1 - za účelem výstavby rodinného domu v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemku v lokalitě Klafar II a Regulativy rodinných domů, do vlastnictví p. R..T. Praha,  za kupní cenu ve výši 2.650,-- Kč/m2 + DPH a schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:370-Hlasováno 25.2.2016 17:15:20
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (1):
Jaroslav Miklík
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

2. Usn.12/2016/KV/2

Návrh kontrolního výboru

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit vytvoření přehledu plnění usnesení zastupitelstvu města s obsahem dle předloženého návrhu v termínu do 31. 3. 2016.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:371-Hlasováno 25.2.2016 17:25:40
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(1):
Ing. Vlastimil Forst
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

3. Usn.12/2016/ŠKS/3

Dotační program SPORT 2016 – veřejnoprávní smlouvy

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2016 – sportovní akce a dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2016 – činnost sportovních oddílů mládeže předloženého materiálu, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:372-Hlasováno 25.2.2016 17:37:04
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

4. Usn.12/2016/OS/4

Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“

Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní uvedené v Příloze č. 1.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 5 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:373-Hlasováno 25.2.2016 17:43:12
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

5. Usn.12/2016/OS/5

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Protinávrh/ Bc. Bárta

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa – limit osobních výdajů o částku ve výši 278 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 41 tis. Kč na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu.

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo města schvaluje provedení změny struktury složení pracovníků MěÚ Žďár nad Sázavou, která spočívá ve zrušení pozice komunitního koordinátora a uspořené prostředky využít k zajištění nové potřebné pozice manažera strategického plánu sociálního začleňování.

Zastupitelstvo města dále ukládá radě města zajistit tuto organizační změnu.

Hlasování: Pro 5, proti 15, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:374-Hlasováno 25.2.2016 18:21:28
Pro (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Proti (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Původní návrh:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa – limit osobních výdajů o částku ve výši 278 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 41 tis. Kč na pokrytí výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu.

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž.  0 detail hlasování skrýt
ID:375-Hlasováno 25.2.2016 18:23:31
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

6. Usn.12/2016/MST/6

Dopis hejtmanovi Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dopis hejtmanovi Kraje Vysočina s nabídkou ke spolupráci a spolufinancování ve věci připravovaného sportoviště pro Gymnázium a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:377-Hlasováno 25.2.2016 19:15:46
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Anna Janů, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

7. Usn.12/2016/ŠKS/7

Zřízení Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů

Zastupitelstvo města zřizuje Výbor po udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou.

Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním.

Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka.

Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou:
pana Ing. Vladimíra Novotného, pana Stanislava Růžičku, pana Ing. Petra Stočka, pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka, pana Rostislava Dvořáka a pana Ing. Vlastimila Forsta.

Za činnost ve Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou nenáleží  členům  žádná odměna.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:378-Hlasováno 25.2.2016 19:30:52
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Anna Janů, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Radek Černý, v. r.

Mgr. Karel Herold, v. r.          

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města