Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 30. 6. 2016
konaného dne 23. 6. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

21

 

Omluveni:

Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek  Zlesák, Michal Olšiak

 

Ověřovatelé zápisu:

PhDr. Zdeněk Kulhánek, Šárka Vidergotová

 

Schválený program  15. zasedání zastupitelstva města

 1. Závěrečná zpráva UNESCO                                        
 2. Dodatek zřizovací listiny PO MŠ                                   
 3. Přijetí finančních darů Kraje Vysočina na rok 2016      
 4. Majetkoprávní jednání                                                    
 5. Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů         
 6. Závěrečný účet města za rok 2015                               
 7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638      
 8. Rozpočtové opatření č. 4/2016                                      
 9. Dodatky veřejnoprávních smluv
 10. Obecně závazná vyhláška města Žďár n. S. č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládá se stavebním odpadem na území města Žďár n. S.
 11. Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis              
 12. Změna člena Osadního výboru Veselíčko                     
 13. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko             
 14. Memorandum o spolupráci Národní geopark Železné hory     
 15. Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďár nad Sázavou
 16. Různé: Pro informaci: Zápis ze zasedání kontrolního výboru  ze dne 24.2. a 18. 5. 2016
                                     Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 21. 6. 2016
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:424-Hlasováno 23.6.2016 16:18:31
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn.15/2016/ŠKS/1

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:425-Hlasováno 23.6.2016 16:24:58
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

2. Usn.15/2016/ŠKS/2

Dodatek zřizovací listiny PO MŠ Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:426-Hlasováno 23.6.2016 16:26:42
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

3. Usn. 15/2016/ŠKS/3

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2016 ve výši 497 000,-Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 497 000,-Kč v předloženém znění.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2016 ve výši 375 257,-Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 375 257,-Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:427-Hlasováno 23.6.2016 16:31:30
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

4. Usn.15/2016/OP/4

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2, předmětem kterého je upřesnění výměry pozemků, prodávaných v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 26. 6. 2015 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2016 a dle vyhotoveného GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016 takto: od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále od pův. pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2, oba tyto oddělené díly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, který bude předmětem převodu – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:428-Hlasováno 23.6.2016 16:33:40
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
-       Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997,  který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
-       Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
-       Dodatek č. 2, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 18.12.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
-       Dodatek č. 3, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 4.11.1996, ve znění dodatku č. 1 k ní ze dne 10.6.1997 a dodatku č. 2 k ní ze dne 16.6.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
-       Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění
-       Dodatek č. 1, ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 25.9.1997, který bude uzavřený mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v předloženém znění

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:429-Hlasováno 23.6.2016 16:35:22
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

c) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 86 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 174 m2 a p. č. 87 – zahrada ve výměře 255 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 – za účelem výstavby malého rodinného domu - na základě žádosti p. I. B.  ZR 2

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:430-Hlasováno 23.6.2016 16:38:40
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J.E. Mirošov (podíl id. 5/12), Ing. O.H. Praha  (podíl id. 1/24), RNDr. T.S. Bílovice nad Svitavou (podíl id. 1/2) a p. P. U. Most (podíl id. 1/24), a to p. č. 5295 – zahrada ve výměře 72 m2 v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3322, obec Žďár nad Sázavou
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2, tj. celkem 36.000,-- Kč

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:431-Hlasováno 23.6.2016 16:40:21
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků dle GP č. 4082-44/2016 pro rozdělení pozemku, a to: z části pův. p. č. 1968 – ost. plocha, zeleň ve výměře 1 491 m2, dosud ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, nově oddělen pozemek p. č. 1968/2 – ost. plocha, zeleň ve výměře 717 m2, který bude směněndo vlastnictví společnosti Organizační kanceláře, s.r.o. ZR za část z pův. pozemku p. č. 1969 - ostatní plocha, zeleň ve výměře 1 190 m2nově odděleného dílu označeného jako p. č. 1969/2 - ostatní plocha, zeleň ve výměře 329 m2, v budoucím vlastnictví společnosti Organizační kancelář, s.r.o. se sídlem Strojírenská 1089/14, ZR 1 – směna do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár s tím, že rozdíl ve výměře pozemků bude doplacen ve výši ceny obvyklé, tj. ve výši 1.100,-- Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:432-Hlasováno 23.6.2016 16:42:00
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak

 

f) Zastupitelstvo města po projednání vyhovuje žádosti p. M. M. a schvaluje prominutí zbývající části dlužného nezaplaceného poplatku z prodlení ve výši 309.187,-- Kč, a to s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky zastupitelstva města stanovené pro prominutí zbývající části poplatku z prodlení.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:433-Hlasováno 23.6.2016 16:43:03
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Petr Stoček
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:434-Hlasováno 23.6.2016 16:44:30
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

5. Usn. 15/2016/OP/5

Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v předloženém znění.

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:435-Hlasováno 23.6.2016 17:00:06
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

6. Usn. 15/2016/OF/6

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Hospodaření města za rok 2015 – Závěrečný účet města bez výhrad
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:436-Hlasováno 23.6.2016 17:05:15
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

7. Usn.15/2016/OF/8

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1209/11/5638
  • Úhradu jednorázového poplatku za úhradu příslušenství úvěru ve výši 995 107 Kč v rámci rozpočtových opatření č. 4/2016.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž 0 detail hlasování skrýt
ID:437-Hlasováno 23.6.2016 17:10:21
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

8. Usn.15/2016/OF/7

Rozpočtové opatření č. 4/2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku a vyjma položek 33.25 Mobilní pódium a 363.4 územní plán, studie (organizační zajištění architektonické soutěže ul. Nádražní), finanční prostředky budou převedeny do položky 6399.3 Rezerva.

Hlasování: Pro 7, proti 12, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:438-Hlasováno 23.6.2016 17:46:22
Pro (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (1):
MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 vč. dodatku.

Hlasování: 11, proti 4, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:439-Hlasováno 23.6.2016 17:46:54
Pro (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 včetně dodatku vyjma položky 363.4 Územní plán, studie – architektonická soutěž ul. Nádražní.

Hlasování: Pro 14, proti 2, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:451-Hlasováno 23.6.2016 20:00:36
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

9. Usn.15/2016/OS/9

Dodatky veřejnoprávních smluv

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a osobami:
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Ječmínek, o.p.s.
Portimo, o.p.s.
Kolpingovo dílo České republiky z. s.
v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:440-Hlasováno 23.6.2016 17:49:59
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

10. Usn.15/2016/KS/10

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:441-Hlasováno 23.6.2016 17:58:54
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

11. Usn.15/2016/ORUP/15

Ulice Smetanova – reakce na otevřený dopis

Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude provedena s protihlukovým povrchem (tichým asfaltem) a dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h po celé délce ulice v obou směrech.

Hlasování: Pro 4, proti 7, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:442-Hlasováno 23.6.2016 19:17:10
Pro (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Proti (7):
Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (10):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h. Ihned po dokončení stavby zahájí město jednání s Policií ČR o provádění průběžné kontroly dodržování dopravních předpisů. Zastupitelstvo města dále pověřuje vedení města jednáním s dodavatelem stavby o prodloužení záruky v případě tichého asfaltu, a to po konzultaci s odborem dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina a využití jeho zkušeností.

Hlasování: Pro 11, proti 2, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:443-Hlasováno 23.6.2016 19:17:38
Pro (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Martin Mrkos
Zdržel se (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města se na svém jednání seznámilo s otevřeným dopisem obyvatel ulice Smetanova a po projednání schvaluje postup přípravy a realizace stavby Rekonstrukce povrchů ul. Smetanova, podle předloženého návrhu. V rámci stavby bude provedena změna dlažby (na dlažbu 10x10,8 cm), doplněna šachta pro dopravní signalizaci a instalován ukazatel rychlosti, komunikace bude provedena s původně navrženým asfaltovým povrchem a dopravní značky budou osazeny pro rychlost 30 km/h.

Hlasování:  Pro 17, proti 2, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:444-Hlasováno 23.6.2016 19:18:19
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

12.  Usn.15/2016/Star./11

Změna člena Osadního výboru Veselíčko

Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Šímy z funkce člena Osadního výboru Veselíčko a vyjadřuje mu poděkování za činnost v osadním výboru.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:445-Hlasováno 23.6.2016 19:21:01
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nového člena Osadního výboru Veselíčko bude hlasovat veřejně.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:446-Hlasováno 23.6.2016 19:21:28
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

Zastupitelstvo města volí za člena Osadního výboru Veselíčko p. Janu Blažíčkovou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:447-Hlasováno 23.6.2016 19:21:52
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

13. Usn. 15/2016/Star/12

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Žďársko

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko, vstup města Žďár nad Sázavou do tohoto dobrovolného svazku obcí, znění smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí a znění stanov tohoto svazku.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:448-Hlasováno 23.6.2016 19:27:03
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

14. Usn.15/2016/Star./13

Memorandum o spolupráci  - Národní geopark Železné hory

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Vodní zdroje, spol. s r. o., zřizovatelem Národního geoparku Železné hory.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:449-Hlasováno 23.6.2016 19:30:23
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

15. Usn.15/2016/Star./14

Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:450-Hlasováno 23.6.2016 19:32:06
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (1):
Michal Olšiak

 

16. Různé

Zastupitelstvo města vyjadřuje poděkování ředitelkám paní Mgr. Janě Svobodové z příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a paní Mgr. Miladě Vránkové z příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou v souvislosti s odchodem do důchodu za jejich dlouholetou činnosti v oblasti školství.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:452-Hlasováno 23.6.2016 20:08:14
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Anna Janů, Jaroslav Miklík, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nepřítomen (2):
JUDr. Miloš Jirman, Michal Olšiak

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r.
Šárka Vidergotová, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města