Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 15. 9. 2016
konaného dne 8. 9. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Mgr. Ludmila Řezníčková

 

Schválený program 16. zasedání zastupitelstva města

 1. Majetkoprávní jednání 
 2. Prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Klafar, ul. Hrnčířská                     
 3. Vyhodnocení dotačního programu  
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2016
 5. Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln                   
 6. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb“
 7. Žádosti o změnu č. 4  územního  plánu  města  za  období 1 – 8 /2016
 8. Návrh na vydání ÚP města Žďáru n. S. opatřením obecné povahy
 9. Strategie rozvoje města
 10. Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 11. Seznámení se stížnostmi a peticemi
 12. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 22. 6. 2016
  Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne  6. 9. 2016
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:453-Hlasováno 8.9.2016 16:16:20
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 16/2016/OP/1

Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů M. a S. M.  (SJM), ZR, a to dle GP č. 833-62/2016 ze dne 1. 6. 2016 pro rozdělení pozemku: z pův. pozemku p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 25 810 m2 nově oddělen díl „a“ ve výměře 35 m2a z pův. pozemku p.č. 570/389 – orná půda nově oddělen díl „b“ ve výměře 39 m2 - oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 570/462 – zahrada ve výměře 74 m2a zároveň z pův p. č. 570/13 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 570/463 – zahrada ve výměře 2 m2 a tyto nově vzniklé pozemky zahrad v celkové výměře 76 m2 jsou předmětem převodu – vše v k. ú. Zámek Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům, užívaným jako rozšířená zaplocená zahrada u řadového rodinného domu na p. č. 570/201 a přilehlé zahrady p. č. 570/19 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750,-- Kč/m2, tj. celkem 57.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:454-Hlasováno 8.9.2016 16:19:19
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí podílu do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o velikosti id. ½ p. I. P. ZR  a podílu o velikosti id. ½ p. A. T.  ZR, k částem pozemku pův. p. č. 399 – zahrada v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3101, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4153-59/2016: oddělené nově vzniklé p. č. 399/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 76 m2 a dále dílu „a“ ve výměře 1 m2odděleného z pův. p. č. 399, který je sloučen do p.č. 5856/1 – ostatní plocha, ost. komunikace v ul. Smetanova a dále části chodníku podél ul. Hutařova, a to dílu „c“ ve výměře 9 m2odděleného z pův. p. č. 399, který se slučuje do p.č. 410 – ostatní plocha, ost. komunikace ve vlastnictví města - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem v ul. Smetanova podél domu ZR 1 v rámci provedených stavebních úprav chodníku v souvislosti s rekonstrukcí stavby městské komunikace v ul. Smetanova, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:455-Hlasováno 8.9.2016 16:20:23
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí  z vlastnictví fyzických osob – viz níže do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - dle návrhu GP č. 4160-40/2016 pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené hranice pozemků, a to:

- z pův. p. č. 9079 – travní porost oddělena část ve výměře 23 m2 nově označ. jako p. č. 9079/2 – travní porost z vlastnictví p. V. Ch., ZR
- z pův. p. č. 9082 – lesní pozemek oddělena část ve výměře 6 m2nově označ. jako p. č. 9082/2 – lesní pozemek z vlastnictví p. V. Ch. ZR
- z pův. p. č. 9119 – orná půda oddělena část ve výměře 223 m2 nově označ. jako p. č. 9119/2 – orná půda z vlastnictví p. F. D. Jámy
- z pův. p. č. 9120 – orná půda oddělena část ve výměře 12 m2 nově označ. jako p. č. 9120/2 – orná půda z vlastnictví p. J. B., Pohled
- z pův. p. č. 9121 – orná půda oddělena část ve výměře 680 m2 nově označ. jako p. č. 9121/2 – orná půda a dále oddělena část ve výměře 3 m2 nově označ. jako p. č. 9121/3 – orná půda z vlastnictví p. M. Š. ZR
- z pův. p. č. 9122 - orná půda oddělena část ve výměře 7 m2 nově označ. jako p. č. 9122/2 – orná půda z vlastnictví Ing. K. K.  ZR
- z pův. p. č. 9123 - orná půda oddělena část ve výměře 4 m2 nově označ. jako p. č. 9123/2 – orná půda z vlastnictví p. M. P.  ZR

- vše v k. ú. Město Žďár
- za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod stavbou příjezdové komunikace k chatové oblasti Krejdy s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu obvyklou ve výši 150,-- Kč/m2         

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:456-Hlasováno 8.9.2016 16:21:46
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

d) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4814, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví manželů J. a D. K. (SJM),  Škrdlovice, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6708 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:457-Hlasováno 8.9.2016 16:22:51
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 657 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění
  • Dodatek č. 1, ke smlouvě č. 637 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne 10.9.1998,  který bude uzavřený mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:458-Hlasováno 8.9.2016 16:23:58
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 1142 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 281 m2, součástí je jiná stavba s č.p. 649/6 a p.č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2 a dále pozemků p. č. 1143 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m2, součástí je stavba RD s č.p. 659/8 a p.č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby RD včetně menší provozovny služeb sloužící k podnikání.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:459-Hlasováno 8.9.2016 16:27:44
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

2. Usn. 16/2016/OP/2

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská

Zastupitelstvo města vědomo si své odpovědnosti za vzhled města prozatím odkládá rozhodnutí o prodeji pozemků na rodinné domy v sídlišti Klafar III.

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit aktualizované regulativy, které budou opatřeny možnými návrhy podoby domků a to včetně cílového řešení celého území této lokality.

Zastupitelstvo města ukládá připravit k prodeji více pozemků, aby prodejní cena pozemků byla přitažlivá pro zájemce.

Hlasování: Pro 10, proti 9, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:460-Hlasováno 8.9.2016 17:37:03
Pro (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (9):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (4):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Jaroslav Miklík
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

Zastupitelstvo města schvaluje:

1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice Hrnčířská v předloženém znění

2. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemek p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2
pozemek p.č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2
pozemek p.č. 8027, orná půda ve výměře 876 m2
pozemek p.č. 8031, orná půda ve výměře 824 m2
pozemek p.č. 8032, orná půda ve výměře 815 m2
pozemek p.č. 8033/1, orná půda ve výměře 812 m2
pozemek p.č. 8035, orná půda ve výměře 810 m2
pozemek p.č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1  – ulice Hrnčířská

3. Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) v upraveném znění, kde v části 1. Prostorová regulace se mění věta „Projekt musí být v rozpracovanosti konzultován s městským architektem Ing. arch. Zbyňkem Ryškou.“ takto: „Projekt může být v rozpracovanosti konzultován s městským architektem, Ing. Zbyňkem Ryškou.“

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:461-Hlasováno 8.9.2016 17:37:33
Pro (19):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

3. Usn. 16/2016/OS/3

Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“

Zastupitelstvo města se seznámilo s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“, které provedla Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, uvedené v Příloze č. 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace dotačního programu „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:462-Hlasováno 8.9.2016 17:40:30
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
JUDr. Miloš Jirman, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

4. Usn. 16/2016/OF/4

Rozpočtové opatření č. 5/2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 s výjimkou položky 363.4. Územní plán, studie ve výši 450 tis. Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:463-Hlasováno 8.9.2016 18:23:14
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
Rostislav Dvořák, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje položku rozpočtového opatření č. 5/2016 363.4 Územní plán, studie ve výši 450 tis. Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 3, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:464-Hlasováno 8.9.2016 18:23:55
Pro (15):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (6):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

5. Usn. 16/2016/ŠKS/5

Partnerská smlouva s německým partnerským městem Schmölln

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Smlouvy o spolupráci mezi zastupitelstvy města Žďár nad Sázavou v České republice a města Schmölln/Thüringen v Německu v přeloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:465-Hlasováno 8.9.2016 18:29:32
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

6. Usn. 16/2016/ORÚP/6

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:466-Hlasováno 8.9.2016 18:40:32
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Rostislav Dvořák, JUDr. Miloš Jirman
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

7. Usn. 16/2016/ORÚP/7

Žádost o změnu č. 4 ÚP města Žďár nad Sázavou za období 1 – 8/ 2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Návrh p. Pavla Krčála na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:467-Hlasováno 8.9.2016 18:52:02
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst
  • Návrh p. Vladimíra Novotného a Milady Novotné na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:468-Hlasováno 8.9.2016 18:52:26
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

       Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje:

  • Návrh p. Marie Pokorné na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:469-Hlasováno 8.9.2016 18:52:51
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst
  • Návrh Ing. Libora Pospíšila na pořízení změny územního plánu Źďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:470-Hlasováno 8.9.2016 18:53:14
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst
  • Návrh Ing. Jaroslava Hajátka, Ivety Hajátkové, JUDr. Vlasty Pavlíčkové a Reginy Řetické na pořízení změny územního plánu Źďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:471-Hlasováno 8.9.2016 18:53:39
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

8. Usn. 16/2016/ORÚP/8

Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné povahy

Zastupitelstvo města po projednání:

I. Ověřilo před vydáním územního plánu Žďár nad Sázavou jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

II. Rozhodlo o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v materiálech příloha 7 a příloha 8 odůvodnění ÚP.

III. Vydává formou opatření obecné povahy Územní plán Žďár nad Sázavou, jako příslušný orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

IV. Bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání Územního plánu Žďár nad Sázavou dle materiálů příloha 4, příloha 5 a příloha 6 odůvodnění ÚP.

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:472-Hlasováno 8.9.2016 19:09:10
Pro (17):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (6):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

9. Usn. 16/2016/ORÚP/9

Strategie rozvoje města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Strategii rozvoje města Žďáru nad Sázavou v upraveném znění – opatření C1.3 nově zní „Vyvedení dopravy mimo zastavěné území města a podpora vybudování obchvatu města.“

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:473-Hlasováno 8.9.2016 20:16:59
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

10. Usn. 16/2016/Pol./10

Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 7 Zřizovací listiny PO Poliklinika Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:474-Hlasováno 8.9.2016 20:18:31
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
JUDr. Miloš Jirman, Bc. Lucie Zemanová
Omluven (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (1):
Ing. Vlastimil Forst

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v. r.

Mgr. Ludmila Řezníčková v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města