Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 1. 2. 2017
konaného dne 26. 1. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

 

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Šárka Vidergotová

 

Schválený program 19. zasedání zastupitelstva města

  1. Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb, včetně VPS
  2. Majetkoprávní jednání 
  3. Odměny členům zastupitelstva města        
  4. Vzor veřejnoprávní smlouvy                          
  5. Různé
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:518-Hlasováno 26.1.2017 16:10:39
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 19/2017/ORÚP/1

Vyhodnocení dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, včetně veřejnoprávních smluv

Zastupitelstvo města schvaluje hlasování v bodě 1. programu zastupitelstva města po jednotlivých příjemcích dotace.

Hlasování: Pro 7, proti 7, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:519-Hlasováno 26.1.2017 16:39:24
Pro (7):
Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (7):
Ing. Josef Klement, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

Zastupitelstvo města, po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům a ve výši dle Přílohy č. 3.

Zastupitelstvo města, po seznámení se s výsledky hodnocení žádostí dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, které provedla komise, schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům a ve výši dle Přílohy č. 4.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 4.

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ subjektům dle Přílohy č. 5.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:520-Hlasováno 26.1.2017 16:40:28
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

2. Usn. 19/2017/OP/2

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 22. 9. 2008, schvaluje prodej pozemku p. č. 735/3, zastavěná plocha a nádvoří, ve výměře 370 m2, jehož součástí je budova s číslem popisným – objekt k bydlení č.p. 454, č. or. 7, na ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, za kupní cenu v celkové výši 9.978.734 Kč.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Purkyňova 454/7 – Žďár, družstvo, se sídlem Purkyňova 454/7, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28295234, jako kupujícím v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:521-Hlasováno 26.1.2017 16:41:39
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- prodej pozemku p. č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů L. B.  Žďár nad Sázavou 5 a S. B.  Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.010 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely L. B. a S. B. v předloženém znění
- prodej pozemku p. č. 8032, orná půda ve výměře 815 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pana M. Č. Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.001 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Č., v předloženém znění
- prodej pozemku p. č. 8027, orná půda ve výměře 876 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů P.N. a Ing. K. N. část Žďár nad Sázavou 4, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely P. N. a Ing. K. N., v předloženém znění
- prodej pozemku p. č. 8031, orná půda ve výměře 824 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů J. K. a H. K. Nové Dvory, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely J. K. a  H. K., v předloženém znění
 - prodej pozemku p. č. 8035, orná půda ve výměře 810 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů V. P. a J. P. Žďár nad Sázavou 6, za kupní cenu ve výši 1.150 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely V. P. a J. P., v předloženém znění

Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:522-Hlasováno 26.1.2017 16:50:46
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Michal Olšiak
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 26.6.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2016 a dodatku č. 2 ze dne 25.5.2016,  schvaluje prodej pozemku p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, který vznikl v souladu s GP č. 4065-4/2016 ze dne 24. 3. 2016, když od pův. pozemku p. č. 9537/9, orná půda byl oddělen díl „a“ ve výměře 480 m2 a dále byl od pův. pozemku p. č. 9541/2, orná půda oddělen díl „b“ ve výměře 7 314 m2 s tím, že oba tyto oddělené díly byly nově sloučeny do pozemku označeného jako pozemek p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7794 m2, vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1. Prodej pozemku p. č. 9541/16, orná půda ve výměře 7 794 m2 se uskuteční z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551, za kupní cenu v celkové výši 1.601.200 Kč bez DPH, tj. 1.937.452 Kč včetně DPH.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o., se sídlemSklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01, IČ 28284551,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:523-Hlasováno 26.1.2017 16:51:32
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje následující usnesení:

1. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné  nabytí pozemku p. č. 8468 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ve výměře 133 m2 a části pozemku p. č. 8467 – ostatní plocha,  jiná plocha, ve výměře cca 120 m2 (v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno v mapovém podkladu)  v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana Mgr. P. N.  Praha do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi panem Mgr. P. N. Praha a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:524-Hlasováno 26.1.2017 16:53:06
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí podílu o velikosti id. 1/6 paní I. S. Veselí nad Moravou, podílu o velikosti id. 4/6 p. S. S. Bílek  a podílu id. 1/6 paní Ing. J. Š.  Nové Veselí, k pozemku p. č. 637/1, trvalý travní porost ve výměře 10 491 m2, v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu obvyklou, zjištěnou ZP ve výši celkem 3.671.850 Kč.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:525-Hlasováno 26.1.2017 17:07:11
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (5):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, která byla dne 19.3.2012 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a společností Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2, jako kupujícím, ve znění dodatků č. 1 – 4, předmětem kterého je prodloužení stanoveného termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 8. 3. 2018, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:526-Hlasováno 26.1.2017 17:11:03
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Stržanov, a to:

komunikace v k. ú. Stržanov na pozemcích, součástí kterých je odvod   srážkových vod z komunikace:

- p.č. 254/80 ve výměře 278 m2 v hodnotě 830.011 Kč z vlastnictví pí V.Z.
- p.č. 254/81 ve výměře 21 m2 v hodnotě 94.899 Kč z vlastnictví p. J.B. 
- p.č. 254/84 ve výměře 58 m2 v hodnotě 163.830 Kč z vlastnictví p. J.B.

veřejné osvětlení v k. ú. Stržanov na pozemcích:

- p.č. 254/82 a 254/61 v hodnotě 67.209 Kč z vlastnictví p. B. a pí. Z.

pozemky, které tvoří zeleň v k. ú. Stržanov na p. č.:

- p.č. 254/86 ve výměře  32 m2 v hodnotě 5.344 Kč z vlastnictví pí V.Z.
- p.č. 254/82 ve výměře 135 m2 v hodnotě 22.545 Kč z vlastnictví pí V.Z.
- p.č. 254/76 ve výměře 21 m2 v hodnotě 35.700 Kč z vlastnictví p. J.B.
- p.č. 254/61 ve výměře 46 m2 v hodnotě 267 Kč z vlastnictví p. J.B.
- p.č. 254/37 ve výměře 26 m2 v hodnotě 4.342 Kč z vlastnictví pí V. Z.

do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Zastupitelstvo města dále schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi p. J. B.  Stržanov a pí V. Z., ZR 2, jako dárci a městem Žďár nad Sázavou, jako obdarovaným, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:527-Hlasováno 26.1.2017 17:11:57
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí části pozemku p. č. 2158/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, označené v souladu s geometrickým plánem č. 4203-131/2016 jako pozemek p. č. 2158/3, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 153 m2 v k.ú. Město Žďár z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou z.s., se sídlem Jungmannova 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, za kupní cenu v celkové výši 41.539 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:528-Hlasováno 26.1.2017 17:12:50
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 19/2017/OF/3

Odměny členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navýšení měsíčních odměn členům ZM podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev od 1. 2. 2017:

Člen RM - 2.428 Kč
Předseda výboru ZM - 2.207 Kč
Předseda komise RM - 2.207 Kč
Člen výboru, komise - 1.829 Kč
Člen ZM - 566 Kč

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:529-Hlasováno 26.1.2017 17:15:31
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 19/2017/taj./4

Vzor veřejnoprávní smlouvy k zadávání VZ malého rozsahu a dobrovolnými svazky obcí

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy (VPS) k zadávání zakázek malého rozsahu pro svazky obcí ORP Žďár nad Sázavou a pověřuje starostu města uzavíráním VPS podle tohoto vzoru.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:530-Hlasováno 26.1.2017 17:18:25
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Zdeněk Štursa
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

5. Různé

Zastupitelstvo města ukládá radě města rozhodnout o zastavení přípravy projektu Centra sociálních služeb v lokalitě ul. Dvořákova a hledat jinou vhodnou lokalitu pro umístění Centra.

Hlasování: Pro 7, proti 8. Zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:531-Hlasováno 26.1.2017 18:01:05
Pro (7):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček
Proti (8):
MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (4):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Petr Stoček
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v. r.

Šárka Vidergotová v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města