Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 29. 3. 2017
konaného dne 23. 3. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček

 

Schválený program 20. zasedání zastupitelstva města

Slib nového člena zastupitelstva města

 1. Prevence kriminality města
 2. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016
 3. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2017
 4. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2017
 5. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017
 6. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017
 7. Obecně závazná vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol
 8. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
 9. Veřejnoprávní smlouvy – dotace
 10. Projektová žádost na naplňování MPI
 11. Projektová žádost na podporu činnosti asistentů prevence kriminality
 12. Projektová žádost na vytvoření a pilotní ověření koncepce sociálního bydlení
 13. Revize Strategického plánu sociálního začleňování
 14. Koncepce města Žďáru n. S. pro oblast závislostí
 15. Plán odpadového hospodářství města Žďár n. S.
 16. Majetkoprávní jednání
 17. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 18. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti
 19. Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek
 20. Změna územního plánu města Žďár n. S. - schválení pořízení
 21. Žádosti o pořízení změny č. 1 územního plánu města za období 9/2016 – 2/2017
 22. ČOV Žďár n. S. – příprava modernizace a intenzifikace
 23. Finanční vypořádání 2016 – rozpočtové opatření č. 1/2017
 24. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 25. Úvěr 2017
 26. Zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků
 27. Participativní rozpočet
 28. MA 21 – ustanovení odpovědného politika
 29. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápisy ze zasedání kontrolního výboru ze dne 18. 1. 2017 a 1. 3. 2017
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:532-Hlasováno 23.3.2017 16:21:04
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 20/2017/MP/9

Prevence kriminality města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 vyhlášeného MV ČR.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:533-Hlasováno 23.3.2017 16:25:07
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 20/2017/MP/10

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2016.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:534-Hlasováno 23.3.2017 16:35:08
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 20/2017/ŠKS/1

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2017

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017 činnost sportovních oddílů mládeže a dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní akce, v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „SPORT 2017“ TJ Žďár nad Sázavou z. s. oddílu short track dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2017 činnost sportovních oddílů mládeže a M. K. B., Žďár nad Sázavou dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2017 - sportovní akce.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:535-Hlasováno 23.3.2017 16:40:34
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Michal Olšiak
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 20/2017/ŠKS/2

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“ v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2017“ subjektu Celé Česko čte dětem o.p.s. Ostrava dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2017“.  

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:536-Hlasováno 23.3.2017 16:42:42
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 20/2017/ŠKS/3

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2017

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Sportoviště 2017“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu „Sportoviště 2017“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:537-Hlasováno 23.3.2017 16:44:38
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 20/2017/ŠKS/6

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:538-Hlasováno 23.3.2017 16:46:27
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 20/2017/ŠKS/4

Obecně závazná vyhláška města o stanovení spádových obvodů základních škol

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2017 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízené městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:539-Hlasováno 23.3.2017 16:49:20
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 20/2017/ŠKS/5

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:540-Hlasováno 23.3.2017 16:52:38
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 202/2017/OS/11

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Svazem důchodců České republiky, Městskou organizací Žďár nad Sázavou, p. s., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:541-Hlasováno 23.3.2017 16:56:01
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 20/2017/OS/21

Projektová žádost na naplňování Místního plánu inkluze

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 02_16_21 Inkluzivní vzdělávání v KPSVL Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:542-Hlasováno 23.3.2017 17:06:44
Pro (21):
Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 20/2017/OS/22

Projektová žádost na podporu asistentů prevence kriminality

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:543-Hlasováno 23.3.2017 17:08:35
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Martin Mrkos
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

12. Usn. 20/2017/OS/23

Projektová žádost na podporu vytvoření a pilotní ověření Koncepce sociálního bydlení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou v neinvestičním projektu vedoucím k naplňování cílů Strategického plánu sociálního začleňování v rámci výzvy č. 052 Podpora sociálního začleňování v SVL 3 Operačního programu Zaměstnanost, a to způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:544-Hlasováno 23.3.2017 17:18:08
Pro (18):
Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(3):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

13. Usn. 20/2017/OS/24

Revize Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Místní plán inkluze Strategického plánu sociálního začleňování Žďár nad Sázavou doplněný o aktivitu „Město rozvíjí infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:545-Hlasováno 23.3.2017 17:23:59
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Roman Vorálek, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

14. Usn. 20/2017/OS/28

Koncepce města Žďár nad Sázavou pro oblast závislostí

Zastupitelstvo města schvaluje Koncepci města Žďáru nad Sázavou pro oblast závislostí pro období 2016 – 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:546-Hlasováno 23.3.2017 17:35:02
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

15. Usn. 20/2017/OKS/12

Plán odpadového hospodářství města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje plán odpadového hospodářství (POH) původce – města Žďár nad Sázavou pro období let 2017 – 2026 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:547-Hlasováno 23.3.2017 18:11:22
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

16. Usn. 20/2017/OP/13

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1363 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1877 (objekt k bydlení), pozemku parc. č. 1364 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1878 (objekt k bydlení) a pozemku parc. č. 1365 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1879 (objekt k bydlení), na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou, za kupní cenu v celkové výši 6.526.477 Kč.

Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  jako kupujícím, a která bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 29.10. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo U kaštanů, IČO 283 05 639, sídlem Revoluční 1879, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, jako budoucím kupujícím, se doplňuje o dovětek: „v předloženém znění“.           

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:548-Hlasováno 23.3.2017 18:13:00
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to části pův. p. č. 774/3 – orná půda – dle GP č. 837-119/2016 ze dne 16. 11. 2016 odděleného dílu nově označeného jako pozemek p. č. 774/90 - orná půda ve výměře 1741 m2 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3, do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – za účelem výstavby dvou objektů transformovaného bydlení pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvková organizace v rámci realizace projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ (nákup a výstavba nových objektů k bydlení bude realizována v rámci projektu transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení a bude financována prostřednictvím evropského fondu IROP).
- za kupní cenu dle ZP ve výši 2.250 Kč/m2 a k této ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši, pokud bude prodej pozemku DPH podléhat.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:549-Hlasováno 23.3.2017 18:15:42
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZDV Novoveselsko, družstvo se sídlem Dolní 180, 592 14 Nové Veselí,, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 209, pro obec Budeč, a to p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2 a p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 m2 v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou – za účelem užívání k zemědělské činnosti (p. č. 473 součást uživatelského bloku č. 2801/10 a p. č. 457 sousedí s tímto uživatelským blokem).
- za kupní cenu ve výši 57.764 Kč za pozemek p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2, tj. 78,27 Kč/m2 a za cenu ve výši 49.964 Kč za pozemek p. č. 457 - orná půda ve výměře 638 m2, tj. 78,31 Kč/m2 oba v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:550-Hlasováno 23.3.2017 18:17:31
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

d) Tento bod byl stažen z projednávání.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Z. T., Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a to pozemku p. č. 5336 – trvalý travní porost ve výměře 2 200 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 2051, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 770.000 Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:551-Hlasováno 23.3.2017 18:21:40
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. M. J., Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, a to pozemku p. č. 773/7 – trvalý travní porost ve výměře 2 552 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 436, obec Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem ve výši 893.200 Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:552-Hlasováno 23.3.2017 18:22:27
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar místní komunikace z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, zastoupená ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to stavby pozemní komunikace v průmyslové zóně Jamská ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár (komunikace vedená v souběhu se železniční tratí) v celkové délce 793 m – začátek úseku je v km 0,000 (dílčí uzlový bod okružní křižovatky se silnicí I/37 – ul. Brněnská) - konec úseku v km 0,793 (křižovatka se silnicí III/35421 ul. Jamská), rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru dopravy, č.j. OD/1543/16/LK ze dne 3. 10. 2016, právní moc 21. 10. 2016, vyřazená ze sítě místních komunikací města Žďáru nad Sázavou s tím, že po převodu bude předmětná komunikace zařazena do silniční sítě silnic I. tříd – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka“ – v účetní hodnotě 29.561.955,80 Kč a zároveň ZM schvaluje Darovací smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:553-Hlasováno 23.3.2017 18:24:44
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to p. č. 243 – lesní pozemek ve výměře 29 281 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 314 pro obec a k. ú. Březí nad Oslavou a p. č. 700 – lesní pozemek ve výměře 5 028 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 216 pro obec a k. ú. Obyčtov - za pozemky v majetku LDO Přibyslav, nacházející se v k. ú. jednotlivých členských obcí, a to p. č. 1452 – lesní pozemek ve výměře 2 687 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 739 pro obec a  k. ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 – lesní pozemek ve výměře 757 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 143 pro obec Lhotka a k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou a dále za pozemky p. č. 814 – lesní pozemek ve výměře 1 211 m2, p. č. 815 – lesní pozemek ve výměře 16 122 m2, p. č. 816/1 – lesní pozemek ve výměře 6 030 m2, p. č. 816/2 – lesní pozemek ve výměře 2 572 m2 a p. č. 872 – lesní pozemek ve výměře 6 404 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 117 pro obec a k. ú. Obyčtov s tím, že rozdíl hodnoty směňovaných pozemků ve výši 3.000,-- Kč bude podílnickými obcemi doplacen LDO Přibyslav.

Zastupitelstvo města schvaluje předmětnou směnnou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:554-Hlasováno 23.3.2017 18:25:55
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města  Ing. Josefa Klementa k zadání vypracování znaleckého posudku, který stanoví hodnotu společnosti SATT a.s., IČ 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v případě jejího prodeje.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:555-Hlasováno 23.3.2017 18:28:02
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, jako budoucím prodávajícím a společností CELO invest s.r.o., se sídlem Kupecká 2461/13, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02495333, jako budoucím kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:556-Hlasováno 23.3.2017 18:29:53
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K. V.Nové Město na Moravě, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy.
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva ze dne 13. 5. 2016 se na základě žádosti p. Vybírala schvaluje tak, že původně stanovený termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 30.4.2017 se nově prodlužuje do 30. 7. 2017.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:557-Hlasováno 23.3.2017 18:31:45
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

l) 1. Zastupitelstvo města po projednáníschvaluje neuplatnění předkupního práva města k nemovitostem - pozemku p. č. 2041/11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 469 m2, jehož součástí je stavba obč. vybavenosti č.p. 2037, pozemku p. č. 2043/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 336 m2, pozemku p. č. 2043/3 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 150 m2a pozemku p. č. 2043/6 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2, nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4577, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VHS Bohemia a.s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná - za kupní cenu ve výši 12.000.000 Kč.  

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:558-Hlasováno 23.3.2017 18:57:41
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (6):
Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města  stahuje bod 16  písm. l)  odst. 2  z programu jednání na tomto zasedání.

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:559-Hlasováno 23.3.2017 19:00:09
Pro (16):
Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

m) 1. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Kupní smlouvě a  smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 13. 12. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2016, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a společností Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČ 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, jako  kupujícím, v upraveném  znění.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje neuplatnění předkupního práva města k pozemku p. č. 9513/10, orná půda ve výměře 6 240 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414 obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o.,  IČ 26115875, se sídlem Oseček, Oseček č.p. 87, PSČ 289 41, za podmínky, že mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AKRONA medical s.r.o., IČ26274531se sídlem Zlín, Tř. Tomáše Bati 373, PSČ 761 12, jako budoucím nabyvatelem shora uvedeného pozemku, bude uzavřena dohoda, ve které společnostAKRONA medical s.r.o.přijme následující závazek:

V případě, že doba výstavby stavby, tj. povolení užívání stavby (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas apod.), vydané stavebním odborem MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (kromě povolení předčasného užívání stavby, zkušebního provozu apod.) přesáhne termín 31. 12. 2018, sjednává se a společnost  AKRONA medical s.r.o.se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč měsíčně za každý celý kalendářní měsíc takovéhoto prodlení s výstavbou stavby. Za zavinění se považuje i nedostatek finančních prostředků určených pro výstavbu, jakož i převod případné rozestavěné stavby na tomto pozemku postavené. Výše smluvní pokuty je stanovena vzhledem k tomu, že jde o zájmové a rozvojové území města.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:560-Hlasováno 23.3.2017 19:10:26
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:561-Hlasováno 23.3.2017 19:26:25
Pro (16):
Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová
Proti (0):
Zdržel se (6):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

‐ prodej pozemku p. č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů O. a D. K., Škvorec, za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely O. a D. K., v předloženém znění

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:562-Hlasováno 23.3.2017 19:28:32
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

17. Usn. 20/2017/OP/19

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města stahuje bod č. 17 z tohoto jednání.

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:563-Hlasováno 23.3.2017 20:01:23
Pro (15):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

18. Usn. 20/2017/OP/20

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Žďár nad Sázavou a k užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti.

Zastupitelstvo města stahuje bod č. 18 z tohoto jednání.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:564-Hlasováno 23.3.2017 20:03:22
Pro (20):
Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

19. Usn. 20/2017/OP/14

Inventarizace 2016 – vyřazení majetku, odpis pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení majetku uvedeného v příloze č. 1 a to:

  • vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 774.965,30 Kč  dle předloženého návrhu
  • vyřazení nefunkčního dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 3.789.362,55  Kč dle předloženého návrhu
  • vyřazení stavby v celkové částce 49.270 Kč dle předloženého návrhu
  • vyřazení majetku vedeného v podrozvahové evidenci v celkové částce 177.900 Kč  dle předloženého návrhu
  • odpis pohledávek – převod na podrozvahovou evidenci v celkové částce 82.874 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:565-Hlasováno 23.3.2017 20:05:15
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

20. Usn. 20/2017/ORÚP/25

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:566-Hlasováno 23.3.2017 20:08:51
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

21. Usn. 20/2017/ORÚP/26

Žádosti o pořízení změny č. 1 ÚP města za období 9/2016 – 2/2017

 1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. J. K.  na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
 1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh p. T. M. na pořízení změny územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:567-Hlasováno 23.3.2017 20:10:43
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Zdeněk Štursa
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

22. Usn. 20/2017/ORÚP/27

ČOV Žďár n. S – příprava modernizace a intenzifikace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje připojení obce Hamry n. S. na ČOV Žďár nad Sázavou za předpokladu, že se obec Hamry n. S. bude podílet na financování modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou a po schválení postupu města Žďár nad Sázavou na modernizaci ČOV.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:568-Hlasováno 23.3.2017 20:27:02
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

23. Usn. 20/2017/OF/15

Finanční vypořádání roku 2016,  rozpočtové opatření č. 1/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání roku 2016 a rozpočtové opatření č. 1/2017.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:569-Hlasováno 23.3.2017 20:28:43
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

24. Usn. 20/2017/OF/16

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 včetně  dodatku.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:570-Hlasováno 23.3.2017 20:33:32
Pro (21):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

25. Usn. 20/2017/OF/17

Úvěr 2017

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 40 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, s fixní úrokovou sazbou 0,71 % a splatností úvěru 7 let.
  • Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru
Hlasování: Pro 15, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:571-Hlasováno 23.3.2017 20:35:31
Pro (15):
Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (3):
Mgr. Roman Vorálek, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Anna Janů, Ing. Vladimír Novotný
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

26. Usn. 20/2017/OF/18

Zhodnocení finančních prostředků z FSFP

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zhodnocení finančních prostředků s:

  1. J&T Banka, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ 471 15 378 ve výši 30 mil. Kč.
  2. Conseq  Investment  Management, a.s. Rybná 682/14, Praha 1, IČ 266 42 671 ve výši 20 mil. Kč.

v investičním horizontu 1 roku.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:572-Hlasováno 23.3.2017 20:48:06
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

27. Usn. 20/2017/STAR/8

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2018 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:573-Hlasováno 23.3.2017 20:53:51
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

28. Usn. 20/2017/STAR/7

MA 21 – ustanovení zodpovědného politika

Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje zodpovědného politika pro MA 21  starostu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:574-Hlasováno 23.3.2017 20:54:48
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v. r.

Ing. Rudolf Voráček v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města