Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 30. 6. 2017
konaného dne 22. 6. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Michal Olšiak, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Dagmar Zvěřinová

                                                                       

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Stoček, Bc. Lucie Zemanová    

                                                                                 

Schválený program  22. zasedání zastupitelstva města

 1. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2016
 2. Závěrečný účet města Žďár n.S. za rok 2016, přezkoumání hospodaření za rok 2016
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III
 5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ul. Hrnčířská
 6. Názvy ulic – Klafar III, C2
 7. Revitalizace sportovní zóny – dotace
 8. Finanční dary Kraje Vysočina
 9. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 10. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO
 11. Rozpočtové opatření č. 4
 12. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 07.06.2017
  Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 14.06.2017

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:605-Hlasováno 22.6.2017 16:16:38
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Mgr. Tomáš Augustýn, PhDr. Zdeněk Kulhánek
 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 22/2017/OF/1

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2016

Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo 23 hlasy, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2016 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2016 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
  3. Zprávy interního auditora za rok 2016
  4. Roční zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2016
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2016

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2016 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s č. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014  zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:606-Hlasováno 22.6.2017 16:27:11
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

2. Usn. 22/2017/OF/2

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2016
Přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje hospodaření města za rok 2016 – Závěrečný účet města bez výhrad
  • Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad     
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:607-Hlasováno 22.6.2017 16:27:52
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

3. Usn. 22/2017/OP/4

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vlastnické právo ke:

- stavbě SO 04 Dešťová kanalizace, která byla postavena v rámci stavby:
„Obytný soubor KLAFAR ulice Rytecká – 8 RD, technická infrastruktura“ SO 03 Splašková kanalizace, SO 04 Dešťová kanalizace, SO 05 Vodovod,
ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 13.7.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/1218/16/MB za kupní cenu ve výši 1 Kč

- stavbě SO 08 Veřejné osvětlení, které bylo postaveno v rámci stavby:
„Obytný soubor 8 RD, Klafar II, ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III – technická a dopravní infrastruktura“,
ke kterému  byl vydán kolaudační souhlas dne 26.7.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1084/16/Ka-4-Souh za kupní cenu ve výši 1 Kč

- stavbě SO 02 Účelová komunikace, která byla postavena v rámci stavby:
„Obytný soubor 8 RD, Klafar II, ulice Rytecká, Žďár nad Sázavou III – dopravní infrastruktura“ (stavební objekt SO 02 – Účelová komunikace),
ke které byl vydán kolaudační souhlas dne 23.11.2016 rozhodnutím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odborem stavebním pod č.j. SÚ/1741/16/Ka-4-Souh za kupní cenu ve výši 1 Kč

a dále nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou vlastnické právo k:
pozemku  p. č. 7992/3, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 693 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku  p. č. 7992/46 orná půda ve výměře 8 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku  p. č. 7992/47, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 438 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku  p. č. 7990/7, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč
pozemku  p. č. 7990/1, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 242 m2, za kupní cenu ve výši 1 Kč,

- vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou,

- vše z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o.,se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:608-Hlasováno 22.6.2017 16:29:53
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví, popřípadě v budoucím vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o.,  IČ 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové maximální výměře 3 360 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v rozsahu, umístění a za  podmínek, stanovených ve Smlouvě o budoucí směnné smlouvě, která je součástí záměru.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:609-Hlasováno 22.6.2017 16:30:44
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR -Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupena Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to p. č. 8602/5 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 158 m2, p. č. 8602/7 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 11 315 m2, p. č. 8602/8 – lesní pozemek ve výměře 2001 m2, p. č. 8602/9 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 1 998 m2, p. č. 8642/2 – orná půda ve výměře 156 m2, p. č. 9063/6 – orná půda ve výměře 34 m2, p. č. 9063/7 – orná půda ve výměře 10 m2, p. č. 9063/8 – orná půda ve výměře 88 m2, p. č. 9063/9 – orná půda ve výměře 12 m2, p. č. 9063/10 – orná půda ve výměře 15 m2 (v celkové výměře 15 787 m2) – vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení stavby investora ŘSD ČR na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, a to silnice I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice
- za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2, tj celkem ve výši 1.578.700 Kč
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 12MP-002386 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:610-Hlasováno 22.6.2017 16:32:06
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví M.K. Ostrov nad Oslavou, a to dle GP č. 842-55/2017 ze dne 29. 5. 2017 z části pův. p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár nově odděleného pozemku označeného jako p. č. 818/21 – orná půda ve výměře 847 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2
- za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 59.290,-- Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:611-Hlasováno 22.6.2017 16:32:59
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:
-  nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží ke společenskému vyžití místních obyvatel
-  budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji místní komunikace

za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH
Zastupitelstvo města schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:612-Hlasováno 22.6.2017 16:34:49
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to částí p. č. 9512/2 – orná půda, p. č. 9523/1 – orná půda a p. č. 9525/1 – orná půda v celkové výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti KOVO KOUKOLA Invest, s.r.o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavba budovy – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.
- Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.
- za kupní cenu ve výši 850 Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:613-Hlasováno 22.6.2017 16:36:25
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 30. 11. 2017. Termín pro dokončení stavby se nemění, tzn., že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2019.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:614-Hlasováno 22.6.2017 16:38:10
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyřazení staveb – dřevěných plastik v celkové částce 40.100 Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:615-Hlasováno 22.6.2017 16:39:09
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

4. Usn. 22/2017/OP/5

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III

Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě Klafar III dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:616-Hlasováno 22.6.2017 17:10:47
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

5. Usn. 22/2017/OP/6

Vyhlášení záměru na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířská

Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemků pro výstavbu 4 bytových domů v lokalitě Klafar III, ulice Hrnčířská dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:617-Hlasováno 22.6.2017 17:12:56
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

6. Usn. 22/2017/ORÚP/7

Názvy ulice – Klafar III, C2

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, K Milířům a Barvířská.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:618-Hlasováno 22.6.2017 17:15:48
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Tomáš Augustýn

 

7. Usn. 22/2017/ORÚP/8

Revitalizace sportovní zóny – dotace

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště, opravy stávajícího zázemí fotbalového stadionu, na objekt zázemí u tenisových kurtů (pro tenis a fotbal) a na umístění nové nafukovací haly na části tenisových kurtů.
Stavby budou realizovány pouze v případě získání dotace z MŠMT.

Hlasování:  Pro 4, proti 13, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:619-Hlasováno 22.6.2017 18:20:53
Pro (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček
Proti (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (3):
Mgr. Roman Vorálek, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu akce „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n. S.“, zaměřenou na výměnu stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště, opravy stávajícího zázemí fotbalového stadionu, na objekt zázemí u tenisových kurtů (pro tenis a fotbal) a na umístění nové nafukovací haly na části tenisových kurtů.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:620-Hlasováno 22.6.2017 18:22:38
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z MŠMT na tuto akci, schvaluje její předfinancování z rozpočtu města a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 35 mil. Kč vč. DPH.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:621-Hlasováno 22.6.2017 18:23:22
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města deklaruje, že urbanistická studie Revitalizace sportovní zóny ve Žďáře nad Sázavou z roku 2012 je hlavním dokumentem se základní koncepcí a jasnou vizí, ke které by měl rozvoj tohoto území směřovat.

Hlasování: Pro 8, proti 5, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:622-Hlasováno 22.6.2017 18:24:02
Pro (8):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů
Zdržel se (7):
Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby v budoucnu bylo dle této studie Revitalizace sportovní zóny postupováno.

Hlasování: Pro 1, proti 9, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:623-Hlasováno 22.6.2017 18:24:50
Pro (1):
Bc. Ladislav Bárta
Proti (9):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (9):
Mgr. Jaromír Brychta, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Bc. Lucie Zemanová
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby vyvíjelo maximální úsilí k zajištění převodu plochy hřiště s umělým povrchem do majetku města.           

Hlasování: Pro 9, proti 1, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:624-Hlasováno 22.6.2017 18:25:26
Pro (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček
Proti (1):
Rostislav Dvořák
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Bc. Lucie Zemanová
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

8. Usn. 22/2017/ŠKS/9

Finanční dary Kraje Vysočina za rok 2017

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2017 ve výši 523.000,- Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 523.000,- Kč, v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2017 ve výši 369.290,- Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení ve výši 369.290,-Kč, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:625-Hlasováno 22.6.2017 18:28:50
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

9. Usn. 22/2017/ŠKS/10

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/6, Praha 6 – Dejvice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:626-Hlasováno 22.6.2017 18:30:41
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

10. Usn. 22/2017/ŠKS/11

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2016.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:627-Hlasováno 22.6.2017 18:32:37
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

11. Usn. 22/2017/OF/3

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:628-Hlasováno 22.6.2017 18:35:05
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

12. Různé

Zastupitelstvo města vyjadřuje nespokojenost s prací firmy GPF service s.r.o. při naplňování služby při sečení trávy ve městě v letošním roce.

Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby aktivně postupovalo při uplatnění reklamačních a sankčních mechanismů.

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby v případě opakujícího se porušení podmínek smlouvy přistoupilo k odstoupení od Smlouvy o dílo dle čl. 9 bodu 4.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:629-Hlasováno 22.6.2017 19:00:03
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Stoček v. r.

Bc. Lucie Zemanová v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města