Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 14. 9. 2017
konaného dne 7. 9. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Bc. Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

              

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Roman Vorálek

                                                                                             

Schválený program 23. zasedání zastupitelstva města

  1. Slib nového člena zastupitelstva města
  2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
  3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě
  4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb
  5. Majetkoprávní jednání                                          
  6. Nabídka partnerství s městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny
  7. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místních poplatcích
  8. Rozpočtové opatření č. 6/2017               
  9. Různé
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:630-Hlasováno 7.9.2017 16:16:31
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Slib nového člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše Augustýna.

 

2. Usn. 23/2017/OKS/1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:631-Hlasováno 7.9.2017 16:22:06
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček

 

3. Usn. 23/2017/OS/3

Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci projektu Naše nemocnice.

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:632-Hlasováno 7.9.2017 16:27:04
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 23/2017/ORÚP/6

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:633-Hlasováno 7.9.2017 16:29:10
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

5. Usn. 23/2017/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. A. S.,  ZR , a to dle GP č. č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru:

Kupní smlouva, předmětem které bude prodej shora uvedených pozemků, bude uzavřena po předložení povolení umístění a provedení stavby (nejpozději do 12 měsíců po schválení prodeje pozemků v ZM), nejpozději do vydání dokladu o užívání stavby, (nejpozději do 36 měsíců ode dne povolení umístění a provedení stavby).

- za kupní cenu ve výši 2.250 Kč/m2, tj. celkem ve výši 900.000 Kč + platná sazba DPH ve výši 21 %

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:634-Hlasováno 7.9.2017 16:38:11
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p. č. 9056, orná půda ve výměře 1 900 m2 a p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČ 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové maximální výměře 3 360 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v rozsahu, umístění a za podmínek, stanovených ve Smlouvě o budoucí směnné smlouvě, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:635-Hlasováno 7.9.2017 16:39:06
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům, a to p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 59 pro obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ZR 2, z vlastnictví p. M. Ch., Stržanov  (podíl id. 1/32) do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem obnovy původních cest pro vycházkové trasy do přírody
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150 Kč/m2 (podíl ve výši id. 1/32), tj. za cenu ve výši 10.664 Kč.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:636-Hlasováno 7.9.2017 16:40:15
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání nevyužívá předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4800, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví M. F.,  ZR , postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6534 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:637-Hlasováno 7.9.2017 16:41:03
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu.
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou schvaluje tak, že původně stanovený termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 30. 11. 2017 se nově prodlužuje do 31. 1. 2018.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:638-Hlasováno 7.9.2017 16:42:27
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

f) 1.Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení zastupitelstva města ze dne 22.6.2017 ve znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele – za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- nebude nijak omezen provoz sousední klubovny „Hasičárna“, která slouží ke společenskému vyžití místních obyvatel
- budou zde vytvořena parkovací místa tak, aby auta neparkovala při okraji místní komunikace
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH

Zastupitelstvo města schvaluje znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba)

- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH

Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že povolení stavby nebude vydáno nejpozději do 31.12.2018

Zastupitelstvo města schvaluje znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:639-Hlasováno 7.9.2017 16:45:13
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 1155 – ostatní plocha, ost. komunikace a p. č. 1156 – ostatní plocha, jiná plocha celkem ve výměře cca 1 300 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování RD.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:640-Hlasováno 7.9.2017 16:46:12
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí části stavby pozemní komunikace v k.ú. Město Žďár, včetně všech součástí a příslušenství, a to úsek původní silnice I/19 v délce 2,173 km v ulici Novoměstská ve Žďáru nad Sázavou, jehož začátek je v km 169,259 původního provozního staničení v místě vyústění ze silnice I/37 (uzlový bod 2322A005) a konec v km 171,432 původního provozního staničení v křižovatce s novým úsekem silnice I/19 a se silnicí III/35420 před městskou částí Mělkovice (uzlový bod 2322A048)  z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupena Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – v souvislosti s dokončením silniční stavby I/19 Žďár nad Sázavou – Mělkovice, přeložka a vyřazením části silnice I/19 ze silniční sítě silnic I. tříd, v účetní hodnotě 7.836.639,32 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002520 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:641-Hlasováno 7.9.2017 16:49:20
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 23/2017/ŠKS/7

Nabídka partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s městem Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:642-Hlasováno 7.9.2017 16:58:07
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 23/2017/OF/4

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010 a 2/2012, o místních poplatcích.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:643-Hlasováno 7.9.2017 17:01:36
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 23/2017/OF/2

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:644-Hlasováno 7.9.2017 17:04:53
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

Mgr. Roman Vorálek v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města