Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 18. 12. 2017
konaného dne 14. 12. 2017

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc, MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Mgr. Karel Herold

                                                                                 

Schválený program 25. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Komunitní plán sociálních služeb
 3. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 4. Rozpočet města na rok 2018
 5. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 22.11.2017
  Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 15.11.2017 a 13.12.2017
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:672-Hlasováno 14.12.2017 16:17:29
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 25/2017/OP/3

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1358 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 165 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1902 (objekt k bydlení), pozemku p. č. 1359 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 142 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1903 (objekt k bydlení) a pozemku p. č. 1360 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2), jehož součástí je stavba č.p. 1904 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781, za kupní cenu v celkové výši 6.303.085 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Naděje 2018, družstvo, se sídlem Revoluční 1902, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28295781 (dále jen bytové družstvo Naděje 2018), jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 23. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Naděje 2018, jako kupujícím, v předloženém znění.       

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:673-Hlasováno 14.12.2017 16:19:29
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

b) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej, popř. pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou na odprodej pozemku, a to části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zelené plochy u stávajícího objektu na ul. Vnitřní č.p. 2525/8, ZR 5, postaveném na p. č. 2467 ve výměře 135 m2 v k.ú. Město Žďár v souvislosti se zamýšlenou přestavbou komerčního objektu na objekt pro bydlení (vznik 1 bytové jednotky) v lokalitě sídliště „Vysočany“ ul. Vnitřní, ZR 5.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:674-Hlasováno 14.12.2017 16:20:30
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

c) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 1146 – zahrada ve výměře 99 m2, p. č. 1147 – zahrada ve výměře 110 m2a p. č. 1148 – zahrada ve výměře 113 m2 – v celkové výměře 322 m2 v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem pěstování zeleniny a ovocných stromů.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:675-Hlasováno 14.12.2017 16:21:47
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví p. J. L. ZR 7, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár, a to k p. č. 774/34 – orná půda ve výměře 9 547 m2 (podíl id. 1/2) na LV č. 263 a k p. č. 774/29 – orná půda ve výměře 1 264 m2 (podíl id. 1/24) na LV č. 51 v lokalitě Klafar II ve Žďáře nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem dalšího plánovaného rozvoje sídliště v této lokalitě dle ÚP - částečně určeno pro výstavbu bytových domů, částečně pro obchvat a částečně pro zeleň
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:676-Hlasováno 14.12.2017 16:22:47
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Mgr. R. B. a L. B. DiS, (SJM), ZR 5, a to p. č. 6136/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 217 m2, p. č. 6136/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 21 m2, p. č. 6137 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 13 m2, p. č. 6138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 203 m2 a p. č. 6139 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 80 m2– za účelem majetkoprávního vypořádání stávajícího stavu - na části pozemku p. č. 6136/2 je umístěna nemovitá kulturní památka (Boží muka) ve vlastnictví města, na dalších parkoviště, chodníky, zeleň a pozemek určený pro plánovanou výstavbu parkoviště v ul. Nádražní, ZR 6
- za kupní cenu, a to:
- p. č. 6136/1, 6136/2 a 6137 – pozemky zeleně v celkové výměře 251 m2 - za dohodnutou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2
- p. č. 6138 a 6139 – stavební pozemky pro ostatní plochy, komunikace celkem ve výměře 283 m2 - za cenu obvyklou stanovenou ZP ve výši 850 Kč/m2.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:677-Hlasováno 14.12.2017 16:23:35
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o výstavbě, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AGRO – Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČ 49434179, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:678-Hlasováno 14.12.2017 16:27:18
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (5):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení předmětné stavby v souvislosti s odprodejem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2486/8, a to části p. č. 8008/1 – orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár (přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě sídliště „Klafar – II“, ZR 3 – za účelem výstavby bytového domu.
Prodloužení termínu stanoveného ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016 a v Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2017 se na základě žádosti společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. Žďár nad Sázavou schvaluje tak, že prodloužený stanovený termín pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 1. 2018 se nově prodlužuje do 30. 6. 2018.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:679-Hlasováno 14.12.2017 16:28:25
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

  

2. Usn. 25/2017/OS/4

Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020

Zastupitelstvo města pro projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou  pro období 2018 – 2020 vyjma bodu 4.2 – přemístění azylové ubytovny v části Osoby v nepříznivé životní situaci.

Hlasování: Pro 8, proti 6, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:680-Hlasováno 14.12.2017 16:51:27
Pro (8):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (6):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Radek Černý, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (9):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďár nad Sázavou pro období 2018 – 2020.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:681-Hlasováno 14.12.2017 16:51:53
Pro (17):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (6):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

3. Usn. 25/2017/OF/1

Rozpočtové opatření č. 8/2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:682-Hlasováno 14.12.2017 16:54:32
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 25/2017/OF/2

Rozpočet města na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení položky Financování – Převod neukončených akcí předchozího roku o 7 mil. Kč a zařazení výdajové položky 37.10 Revitalizace zeleně Žďár ve výši 7 mil. Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:683-Hlasováno 14.12.2017 17:52:13
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje rozpočet města na rok 2018 v upraveném znění
  • Schvaluje rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022 v upraveném znění.
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:684-Hlasováno 14.12.2017 17:52:51
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (6):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Bc. Ladislav Bárta, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v. r.

Mgr. Karel Herold v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města