Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 15. 2. 2018
konaného dne 8. 2. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak,  Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst, Ing. Rudolf Voráček

 

Schválený program 26. zasedání zastupitelstva města

 1. Majetkoprávní jednání 
 2. Prodej pozemků pro řadové RD                               
 3. Volba přísedících na volební období 2018-2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou   
 4. Žádost o změnu územního plánu města                
 5. Program obnovy kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení   
 6. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA        
 7. Různé
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:685-Hlasováno 8.2.2018 16:13:35
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
MUDr. Romana Bělohlávková

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 26/2018/OP/1

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V. Nové Město na Moravě, jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:686-Hlasováno 8.2.2018 16:15:05
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
MUDr. Romana Bělohlávková

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K. Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:687-Hlasováno 8.2.2018 16:16:35
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Bc. Lucie Zemanová
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to dle zhotoveného GP č. 851-114/2017 ze dne 29. 11. 2017 pro rozdělení pozemku, od pův. p.č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. - nově oddělených dílů „n + o“ ve výměře 91 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále od pův. p. č. 76/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Zámek Žďár, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - nově oddělených dílů „k + l“ ve výměře 56 m2, nově sloučených do p. č. 76/1 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár a.s. s tím, že rozdíl 35 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po realizaci stavby města „Pěší trasy podél barokního mostu – přechod pro chodce, autobusová zastávka“, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2 v k. ú. Zámek Žďár
- doplatek rozdílu výměry směňovaných pozemků hrazený městem ve výši 400,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 14.000,-- Kč + platná sazba DPH.  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:688-Hlasováno 8.2.2018 16:17:43
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to:

1. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 - za účelem výstavby „Souboru 2 bytových domů A“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu 5.700 Kč/m2 + platná sazba DPH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

2. části pozemku p. č. 8037/2 - orná půda v k. ú. Město Žďár (v rozsahu a umístění uvedeném v mapovém podkladu cca 840 m2 pro 1 bytový dům), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – do vlastnictví společnosti Prima bydlení s.r.o., Komenského 1190/1, ZR 3, IČ 06331033 – za účelem výstavby „Souboru 2 bytových domů B“ v lokalitě „Klafar – ulice Hrnčířská“ s tím, že bytové domy budou postaveny v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu bytových domů v ul. Hrnčířská ve Žďáře nad Sázavou, přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP
- za kupní cenu 4.000 Kč/m2 + platná sazba DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:689-Hlasováno 8.2.2018 16:19:36
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 26/2018/OP/2

Prodej pozemků po řadové rodinné domy

Zastupitelstvo města schvaluje:

 1. Prodej části pozemku p.č. 8036/4 orná půda a části pozemku p.č. 8037/2, orná půda, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, nově označených geometrickým plánem pro rozdělení pozemku číslo 4286-65/2017 jako pozemky:

- p.č. 8037/6, orná půda, ve výměře 398 m2 do vlastnictví p. V. Ř. Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/7, orná půda, ve výměře 397 m2 do vlastnictví p. L. Ř. Žďár nad Sázavou,  za  kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/8, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů p. Z. M.  a p. E. M. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/9, orná půda, ve výměře 397 m2 do společného jmění manželů p. R. L. a p. E. L.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/10, orná půda, ve výměře 396 m2 do společného jmění manželů p. P. S. a p. A. S., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/11, orná půda, ve výměře 396 m2 do vlastnictví p. Ing. M. M.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/12, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví  MUDr. J. G.,  Žďár nad Sázavou,  a p. MUDr. K. B., Žďár nad Sázavou nad Sázavou 7 s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/13, orná půda, ve výměře 395 m2 do podílového spoluvlastnictví pana Ing. J. D. Žďár nad Sázavou a p. K. P. Šlakhamry s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/14, orná půda, ve výměře 395 m2 do společného jmění manželů p.  M. G.  Žďár nad Sázavou a p. D. G. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- pozemku p.č. 8037/15, orná půda, ve výměře 401 m2 do společného jmění manželů p. J. N. a p. L. N. 591 01 Žďár nad Sázavou  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/16, orná půda, ve výměře 434 m2 do podílového spoluvlastnictví p. D. P. 591 01 Žďár nad Sázavou, a p. L. B. Žďár nad Sázavou, s tím, že spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/17, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů p. M. J. a p. I. J. Žďár nad Sázavou,   za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/18, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů p. Z. S. a p. D. S. Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/19, orná půda, ve výměře 435 m2 do společného jmění manželů p. J. P. a p. R. P.,  Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/20, orná půda, ve výměře 423 m2 a pozemku p.č. 8065/7, ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 18 m2 do společného jmění manželů  p. P. V.  a p. V. V. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/21, orná půda, ve výměře 328 m2, pozemku p.č. 8065/8 ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 67 m2 a pozemku  p.č. 8064/6, orná půda, ve výměře 69 m2 do vlastnictví  p. S. S., Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/22, orná půda, ve výměře 457 m2 do vlastnictví p. J. M., Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 28, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/23, orná půda, ve výměře 455 m2  do společného jmění manželů p.  R. Š.a p. J. Š. Vysoké, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/24, orná půda, ve výměře 454 m2 do společného jmění manželů p. Ing. R. Z. a  Bc. L. Z. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/25, orná půda, ve výměře 453 m2 do společného jmění manželů p. Mg. J. K. a p. Mgr. S. K. Praha 4, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/26, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů p. Mgr. R. V. a  p. Mgr. Z. V. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/27, orná půda, ve výměře 451 m2 do společného jmění manželů p. R. Ř. a p. J. Ř.,  Předhradí, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/28, orná půda, ve výměře 443 m2 do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/29, orná půda, ve výměře 434 m2 do společného jmění manželů p. F. Ř. a p. B. Ř. , Žďár nad Sázavou,  za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/30, orná půda, ve výměře 426 m2  do vlastnictví p. M. M. Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2,
- p.č. 8037/31, orná půda, ve výměře 425 mdo společného jmění manželů p. V. J., Nové Město na Moravě a p. Ing. K. J.  Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2.

 1. Vzor Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a shora uvedenými, v předloženém  znění.
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:690-Hlasováno 8.2.2018 16:26:02
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Martin Mrkos, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 26/2018/OP/3

Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním.
 2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 - 2022 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, a to:

Mgr. J. H., Žďár nad Sázavou
M. J., Žďár nad Sázavou
Mgr. M. K., Žďár nad Sázavou
F. L., Žďár nad Sázavou
Mgr. R. M., Žďár nad Sázavou
J. M., Žďár nad Sázavou
Bc. L. M., Žďár nad Sázavou
B. N., Žďár nad Sázavou
Mgr. M. P., Žďár nad Sázavou
JUDr. S. P., Žďár nad Sázavou
J. S., Žďár nad Sázavou
P. R., Žďár nad Sázavou
S. Š., Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:691-Hlasováno 8.2.2018 16:28:37
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 26/2018/ORÚP/4

Žádost o změnu územního plánu města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- Návrh p. J. M. a p . L. M. na pořízení změny územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:692-Hlasováno 8.2.2018 16:33:23
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 26/2018/ORÚP/5

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení

Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, jak je doporučuje hodnotící komise, včetně subjektů a výše dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:693-Hlasováno 8.2.2018 16:37:18
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 26/2018/ŠKS/6

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA  z. s.

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA z. s. se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:694-Hlasováno 8.2.2018 16:41:19
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst v. r.

Ing. Rudolf Voráček v. r. 

  

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města