Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 22. 5. 2018
konaného dne 17. 5. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Bc. Ladislav Bárta

 

Schválený program 28. zasedání zastupitelstva města

 1. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích
 2. Vyhláška města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 3. Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě
 4. Vyhodnocení žádostí dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb“
 5. Dotace Oblastní charita a Svaz důchodců ČR      
 6. Majetkoprávní jednání 
 7. Volba přísedící Okresního soudu Žďár n. S.                     
 8. Rozpočtové opatření č. 3/2018         
 9. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru z 18.04.2018
  Zápis ze zasedání finančního výboru z 16.05.2018
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:729-Hlasováno 17.5.2018 16:14:39
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Michal Hubert Zrůst, MSc.
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 28/2018/OF/7

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2018 o místních poplatcích s účinností od 01.07.2018.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:730-Hlasováno 17.5.2018 16:19:14
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

2. Usn. 28/2018/KS/1

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č.1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v upraveném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:731-Hlasováno 17.5.2018 16:26:11
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

3. Usn. 28/2018/OS/2

Projekt Naše nemocnice – finanční dar Nemocnici Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z rezervy rozpočtu v rámci projektu Naše nemocnice.

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:732-Hlasováno 17.5.2018 16:28:24
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 28/2018/OS/3

Vyhodnocení žádosti dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2018“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace, které budou uzavřeny mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:733-Hlasováno 17.5.2018 16:37:47
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

5. Usn. 28/2018/OS/4

Veřejnoprávní smlouvy – dotace

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:734-Hlasováno 17.5.2018 16:40:35
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

6. Usn. 28/2018/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) 1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2(dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy – za objekt bývalého vodojemu (tato stavba by byla s městem bezplatně směněna) na pozemku p. č. 9539/2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10640, obec Žďár nad Sázavou  ve vlastnictví fyzických osob) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.

2. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9525/1 – orná půda a části p. č. 9523/1 – orná půda v celkové výměře cca 450 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.   

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:735-Hlasováno 17.5.2018 16:42:50
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

b) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částičásti p. č. 324/4 – orná půda ve výměře cca 1 400 m2v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu – části původní cesty od silnice po hranice pozemků p. č. 324/12 a 324/9) z důvodu stávajícího oddělení pozemků v soukromém vlastnictví za účelem jejich scelení.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:736-Hlasováno 17.5.2018 16:44:22
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

c) Staženo z projednávání zastupitelstva.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 659 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy LS MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou a splnění podmínek stavebního řízení (podíl zastavěnosti pozemku).

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:737-Hlasováno 17.5.2018 16:47:30
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

e) Zastupitelstvo města ukládá vedení města, aby jednalo se společností Agrovysočina, a.s., Zarybník 516, Měřín o možnosti nabytí a podmínkách nabytí a využití objektu č.p. 1687, který je součástí pozemku p. č. 349, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou na ulici Horní 1687/30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 – „hotel Fit“ do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:738-Hlasováno 17.5.2018 16:53:24
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. M. a E. P., a to dle GP č. 4298-147/2017 ze dne 14. 11. 2017 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 5611 – ost. plocha, ostatní komunikace oddělen díl ve výměře 41 m2 nově označený jako p. č. 5611/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 41 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem umožnění přístupu a příjezdu k soukromému pozemku p. č. 5568 – zahrada u byt. domu na p. č. 5564 v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou ve výši 800 Kč/m2, tj. celkem ve výši 32.800 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:739-Hlasováno 17.5.2018 16:54:25
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava, a to p. č. 75/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u „Dolního hřbitova“ v ul. Santiniho, ZR 2, zastavěný stavbou komunikace „I/37 Žďár nad Sázavou“ ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupené ŘSD ČR Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – za účelem majetkoprávního vypořádání stavby po dokončení.
- za kupní cenu stanovenou dle ZP v celkové výši 7.740 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:740-Hlasováno 17.5.2018 16:55:21
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4340-42/2018 pro rozdělení pozemku takto:

- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 378 m2a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/5 ve výměře 94 m2do vlastnictví p. J. V.
- z části pův. p. č. 7310 - ostatní plocha, jiná plocha nově oddělený pozemek p. č. 7310/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 374 m2a dále z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/6 ve výměře 100 m2do vlastnictví manželů R. a I. F. (SJM).
- z části pův. p. č. 7311/1 – trvalý travní porost nově oddělený pozemek p. č. 7311/4 -  trvalý travní porost ve výměře 951 m2do vlastnictví p. P. J.
- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
- za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + platná sazba DPH + úhrada souvisejících nákladů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:741-Hlasováno 17.5.2018 16:57:53
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která byla dne 26. 3. 2018 uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. J. K. a p. T. V.v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:742-Hlasováno 17.5.2018 16:58:36
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(2):
Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5 – ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2015. Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2017 a Dodatku č. 4 ze dne 6. 11. 2017, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 31. 12. 2018 a termín pro dokončení stavby zůstává nezměněn s tím, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2021.                                                         

Hlasování: Pro 18, proti 4, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:743-Hlasováno 17.5.2018 16:59:55
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (4):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

7. Usn. 28/2018/OP/6

Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním.
2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 – 2022 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou p. Ing. N. J.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:745-Hlasováno 17.5.2018 17:01:09
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

8. Usn. 28/2018/OF/8

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:744-Hlasováno 17.5.2018 17:04:21
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Radek Černý, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Ladislav Bárta v. r.

Anna Janů v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města