Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 28. 6. 2018
konaného dne 21. 6. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

20

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, Mgr. Karel Herold   

 

Schválený program 29. zasedání zastupitelstva města

 1. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO
 2. Finanční dar pro město CHUST
 3. Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Volba přísedící Okresního soudu ve Žďár n. S.
 6. Centrum sociálních služeb Žďár n. S.
 7. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017. Přezkoumání hospodaření města za rok 2017.
 8. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2017
 9. Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018
 10. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 11. Stanovení počtu členů zastupitelstva města
 12. Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec Škrdlovice
 13. Různé
  Pro informaci:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23.05.2018
  Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 18.06.2018
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:746-Hlasováno 21.6.2018 16:13:03
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 29/2018/ŠKS/3

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města schvaluje návrh závěrečného účtu a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2017.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:747-Hlasováno 21.6.2018 16:15:04
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová

 

2. Usn. 29/2018/ŠKS/4

Finanční dar pro město Chust

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 235 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny za účelem úhrady vzdělávacích potřeb města Chust.

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny v upraveném  znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 14 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:748-Hlasováno 21.6.2018 16:33:34
Pro (6):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (14):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová

 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 tis. Kč partnerskému městu Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny za účelem úhrady vzdělávacích potřeb města Chust.

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a městem Chust v oblasti Zakarpatské Ukrajiny v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:749-Hlasováno 21.6.2018 16:34:01
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (5):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová

 

3. Usn. 29/2018/ŠKS/10

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje finanční dar Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 ve výši 704 782,- Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:750-Hlasováno 21.6.2018 16:36:45
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 29/2018/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemků p. č. 8141 – orná půda ve výměře 6 172 m2 a p. č. 8143 – orná půda ve výměře 13 121 m2 (v celkové výměře 19 293 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Na Prutech“ za sídlištěm Vysočany, ZR 5, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3459, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví p. J. J. Dolní Heřmanice
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 ,tj. v celkové výši 964.650 Kč  

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:751-Hlasováno 21.6.2018 16:38:01
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4974, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Diecézní charity Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6362 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 170.000 Kč.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:753-Hlasováno 21.6.2018 16:38:42
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, týkající se směny lesních pozemků v podílovém spoluvlastnictví podílnických obcí, a to dle GP č. 307-20/2018 ze dne 7. 3. 2018 pozemku p. č. 351/4 o výměře 1 337 m2 (lesní pozemek), vedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 203 pro obec Radostín a katastrální území Radostín u Vojnova Městce – za pozemky ve vlastnictví LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav,  a to  p. č. 310/7 o výměře 42 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/8 o výměře 97 m2 (lesní pozemek), p. č. 310/14 o výměře 82 m2 (lesní pozemek) a p. č. 310/15 o výměře 1 120 m2 (lesní pozemek) v celkové výměře 1 341 m2 v katastrálním území Račín u Polničky, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 612 pro obec Račín a katastrální území Račín u Polničky, vzájemná hodnota směňovaných pozemků činí výši 22.463 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnnou smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:752-Hlasováno 21.6.2018 16:39:32
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 8436 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 351 m2 a p. č. 8575 - orná půda ve výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár za pozemek p. č. 8620 – trvalý travní porost ve výměře 164 m2 v k.ú. Město Žďár ve vlastnictví p. T. V., Mělkovice, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 9811, obec Žďár nad Sázavou - vše v lokalitě místní části Mělkovice - za účelem majetkoprávního vypořádání stávajících cest v souvislosti s plánovanou úpravou cest v místní části Mělkovice s tím, že doplatek rozdílu v hodnotě pozemků za cenu obvyklou ve výši 10.960 Kč bude p. V. městu Žďár nad Sázavou doplacen.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:754-Hlasováno 21.6.2018 16:40:24
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1582/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Veselíčko u ZR, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, bezprostředně přilehlé části k pozemku u RD  Veselíčko na p. č. 90 – na základě žádosti Ing. J. M.  za účelem zajištění bezpečného vjezdu, práce na údržbě budovy a občasné možnosti složení a naložení nákladu.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:755-Hlasováno 21.6.2018 16:41:34
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 29/2018/OP/6

Volba přísedící na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou

1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním.
2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 – 2022 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou p. L. D. Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:756-Hlasováno 21.6.2018 16:44:31
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 29/2018/OS/8

Centrum sociálních služeb města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na projekt „Centrum sociálních služeb“ (ul. Dvořákova, Žďár n. S.). V případě získání dotace schvaluje zajištění zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 20 mil. Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 2, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:757-Hlasováno 21.6.2018 17:11:54
Pro (15):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (2):
Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 29/2018/OF/1

Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2017
Přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje Hospodaření města za rok 2017 – Závěrečný účet města bez výhrad
  • Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bez výhrad
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:758-Hlasováno 21.6.2018 17:15:33
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 29/2018/OF/2

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2017

Zastupitelstvo města rozhodlo počtem 20 hlasů, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2017 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2017 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
  3. Zprávy interního auditora za rok 2017.
  4. Roční zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2017
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2017.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s č. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:759-Hlasováno 21.6.2018 17:19:07
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 29/2018/OF/12

Zhodnocení finančních prostředků 05/2017 – 05/2018

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků města za období 05/2017 – 05/2018.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:760-Hlasováno 21.6.2018 17:30:18
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 28/2018/OF/7

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:761-Hlasováno 21.6.2018 17:32:20
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 29/2018/star/9

Stanovení počtu členů zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:762-Hlasováno 21.6.2018 17:33:17
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

12. Usn. 29/2018/taj./11

Doplnění VPS k zadávání veřejných zakázek pro svazek obcí Subregion Velké Dářko a obec Škrdlovice

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy se svazkem obcí Subregion Velké Dářko a obcí Škrdlovice dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:763-Hlasováno 21.6.2018 17:35:22
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (7):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Roman Vorálek, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů v. r.

Mgr. Karel Herold v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města