Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 13. 9. 2018
konaného dne 6. 9. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluveni:

Bc. Lucie Zemanová

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený program 30. zasedání zastupitelstva města:

 1. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a architektonicky cenných staveb“
 2. Změna č. 1 územního plánu ZR -  schválení  pořízení   
 3. Změna č. 1 územního plánu ZR - částečná revokace usnesení
 4. Strategie Centrum
 5. Aktualizace Strategie rozvoje                        
 6. Majetkoprávní jednání
 7. Dodatek ke Zřizovací listině Regionálního muzea
 8. Dohoda o vzájemné spolupráci        
 9. Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc
 10. Návratná finanční výpomoc – PO MŠ Žďár nad Sázavou
 11. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 12. Různé

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:764-Hlasováno 6.9.2018 16:16:42
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 30/2018/ORÚP/1

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:765-Hlasováno 6.9.2018 16:21:17
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

2. Usn. 30/2018/ORUP/2

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 územního plánu bude pořizována zkráceným postupem.

Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat:

Změnu způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ.1) na části pozemku p. č. 9076 v k. ú.  Město Žďár na plochu rekreace – rodinné (individuální) rekreace (Rl). Bude prověřena možnost vymezení nové zastavitelné plochy rekreace rodinné menšího rozsahu, splňující rozměry pro podřazení do menších rekreačních ploch. Nově vymezená zastavitelná plocha v jihovýchodní či východní části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár se bude nacházet v dostatečném odsazení od zastavitelné plochy Z70. Ve zbylé části pozemku p. č. 9076 v k. ú. Město Žďár bude navrženo takové funkční využití, aby bylo v souladu se zachováním krajinného rázu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:766-Hlasováno 6.9.2018 16:24:17
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

3. Usn. 30/2018/ORUP/3

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usnesení

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení pořízení.

-  Původní usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

- se mění na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm. a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:767-Hlasováno 6.9.2018 16:27:07
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 30/2018/ORÚP/MA/5

Strategie Centrum

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál STRATEGIE CENTRUM.

Hlasování: Pro 12, proti 2, zdrž. 12 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:769-Hlasováno 6.9.2018 17:25:34
Pro (12):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Zdržel se (12):
Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje materiál STRATEGIE CENTRUM.

Hlasování: Pro 14, proti 2, zdrž. 10 detail hlasování skrýt
ID:770-Hlasováno 6.9.2018 17:25:59
Pro (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (10):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 30/2018/OPM/9

Aktualizace Strategie rozvoje města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje aktualizaci Strategie rozvoje města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:771-Hlasováno 6.9.2018 17:32:53
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 30/2018/OP/6

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Jamborova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 4666 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 922 m2), jehož součástí je stavba č. p. 1531 (objekt k bydlení), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva JAMBOROVA, družstvo, se sídlem Jamborova 1531/3 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7, PSČ 591 01, IČO 28294688 za kupní cenu v celkové výši 11.253.211 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:772-Hlasováno 6.9.2018 17:35:00
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Palachova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 6009 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 567 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2234 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Palachova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 a pozemku p. č. 6010, ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 759 m2 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Bytového družstva Palachova, družstvo, se sídlem Haškova 1136/17 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, PSČ 591 01, IČO 26286947 za kupní cenu v celkové výši 22.340.000 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:773-Hlasováno 6.9.2018 17:36:30
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287, v souladu s uzavřenou Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 11. 2016, a to část pozemku p. č. 8008/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár dle zhotoveného GP pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy č. 4355-44/2018:

- odděleného dílu ve výměře 585 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/13, zastavěná plocha
- odděleného dílu ve výměře 14 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/14, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 134 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/15, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 73 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/16, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 63 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/17, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 84 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/18, orná půda
- odděleného dílu ve výměře 29 m2, nově označen jako pozemek p. č. 8008/19, orná půda

- vše v k. ú. město Žďár v celkové výměře 982 m2 - za účelem výstavby novostavby objektu – bytového domu v lokalitě Klafar II, ul. Sázavská, ZR 3
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, tj. v celkové výši 2.113.264 Kč bez DPH + 21% sazba DPH, tj. celkem 2.557.049 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 27722287 – jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:774-Hlasováno 6.9.2018 17:38:41
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

d) 1. Zastupitelstvo města neschvaluje žádost manželů R. a E. L. ZR, o neuplatnění sankce vrácení části kupní ceny ve výši 50.000 Kč.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení, a to mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely R. a E. L., ZR, v souvislosti s žádostí manželů L. o odstoupení od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 26. 2. 2018 s tím, že pozemek nyní zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 11984 pro obec Žďár nad Sázavou, p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, určený pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3 bude vrácen nynějšími vlastníky zpět do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

ZM schvaluje Souhlasné prohlášení v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:775-Hlasováno 6.9.2018 17:42:51
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. O. B.  ZR  a pí Z. B. Nové Město na Moravě (budoucí SJM), a to p. č. 8037/9 – orná půda ve výměře 397 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro obec Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu ŘRD v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 3, který bude postaven v souladu se Závaznými regulativy pro výstavbu ŘRD Klafar III včetně Závazných regulativů pro výstavbu ŘRD Klafar III, vyplývajících z ÚP města Žďáru nad Sázavou, schválených v ZM dne 22. 6. 2017 jako součást záměru č. Z-191/2017-OP
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.999 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.652 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 793.603 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:776-Hlasováno 6.9.2018 17:43:58
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě Klafar, ul. U Křížku, ZR 3, v souladu se schválenými Pravidly postupu při prodeji pozemků pro RD a Závaznými regulativy pro výstavbu RD (schváleno v RM dne 25. 6. 2018), a to:

- p. č. 774/94 – orná půda ve výměře 1 016 m2 k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů J. a M. Š. ZR – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 2.033.016 Kč včetně DPH
- p. č. 774/95 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví manželů Ing. J. a MUDr. J. K. (SJM), ZR  – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/96 – orná půda ve výměře 932 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. Z.W. Újezd – za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.653 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.864.000 Kč včetně DPH
- p. č. 774/97 – orná půda ve výměře 941 m2k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví p. L. K. Svratouch – za kupní cenu ve výši 2.001 Kč/m2 včetně DPH (tj. 1.654 Kč/m2 bez DPH), tj. celkem 1.882.941 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:777-Hlasováno 6.9.2018 17:46:04
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Michal Olšiak
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemkůve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. J. K. Veselíčko, a to dle GP č. 233-89/2018 ze dne 23. 8. 2018 pro vyznačení budovy, vyznačení změny obvodu budovy, rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků: z pův. pozemku p. č. 929/1 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu ve výměře 71 m2, nově označeného jako p. č. 929/12 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 71 m2 a zároveň i odděleného dílu „b“ ve výměře 12 m2, nově sloučeného do p. č. st. 94/1 – zastavěná plocha nově ve výměře 658 m2 a dále z pův. p. č. 1682 – ostatní pl., jiná plocha odděleného dílu ve výměře 23 m2 nově označeného jako p. č. 1682/2 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 23 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 104 m2) – za účelem majetkoprávního vypořádání oploceného pozemku u RD č.p. 52 Veselíčko – část pozemku zastavěna RD, část tvoří přístup, zahrada, dvůr.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 57.805 Kč, tj. 545,33 Kč/m2

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:778-Hlasováno 6.9.2018 17:48:09
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 866-98/2018 ze dne 27. 8. 2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z části pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2 a označeného jako p. č. 570/466 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár, do vlastnictví manželů MVDr. I. A D. H. (SJM), ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku a realizaci výstavby výtahu pro zdravotně postiženého občana u ŘRD č.p. 405 na p. č. 570/286 v k.ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 74, ZR 2
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2 + platná sazba DPH

a dále odprodej navazující části z pův. p. č. 570/433 – ostatní pl., jiná plocha, nově odděleného dílu ve výměře 7 m2, označeného jako p. č. 570/467 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 7 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD č.p. 406 na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Vejmluvova 72, ZR 2 do vlastnictví pí L. A., ZR 2 – za účelem zarovnání pozemku
- za kupní cenu obvyklou ve výši 750 Kč/m2  

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:779-Hlasováno 6.9.2018 17:49:55
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu usnesení ve věci odprodeje pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí A. S. ZR 4, a to dle GP č. 4270-97/2017 pro rozdělení pozemku, kde byl z pův. p. č. 5294 – zahrada oddělen díl „d“ ve výměře 26 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5295 – zahrada, zároveň z pův. p. č. 5295 – zahrada oddělen díl „b“ ve výměře 13 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5294 – zahrada (zůstává v majetku města). Nově tedy p. č. 5295 – zahrada má výměru 85 m2a tato bude předmětem převodu. Dále byl z pův. p. č. 5293 – ostatní plocha, zeleň oddělen díl „e“ ve výměře 142 m2, který byl sloučen do pův. p. č. 5296 - ostatní plocha, ost. komunikace a nově má p. č. 5296 – ostatní plocha, jiná plocha výměru 315 m2 a tato bude rovněž předmětem převodu - celkem tedy pozemky určené k odprodeji p. č. 5295 a p. č. 5296 ve výměře 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u křižovatky ul. Jamská x Novoměstská, ZR 1 – za účelem výstavby RD – za předpokladu splnění stanovených podmínek pro výstavbu RD dle vyhlášeného záměru:

Změna spočívá v tom, že dojde k posunu stavebního pozemku ve výměře 400 m2 pro výstavbu RD blíže ke křižovatce Jamská x Novoměstská, ZR 1, přičemž vznikne proluka v šíři 1,5 m od pozemku p. č. 5297 v k. ú. Město Žďár.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 8. 9. 2017, v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:780-Hlasováno 6.9.2018 17:55:47
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 ma části pozemku p. č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ulice Veselská, do vlastnictví společnosti LENOX INVEST a.s. se sídlem Praha 1, Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1, IČO 26260212 - za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude upřesněna po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 5.600 Kč/m2 bez DPH, tj. za kupní cenu ve výši  6.776 Kč/m2 včetně DPH), celkem ve výši 1.870.176 Kč včetně 21% DPH

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:781-Hlasováno 6.9.2018 17:58:00
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Roman Vorálek
Nehlasoval(2):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vladimír Novotný
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1, IČO 49437054, a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p.č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (zeleň) ve vlastnictví společnosti IWA, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 758/26, Žďár n. Sáz. 1 (v celkové výměře 36 m2) v k. ú. Město Žďár za pozemky oddělené dle GP č. 4344-60/2018 ze dne 13. 6. 2018 z části pozemku pův. p. č. 5547 – ostatní plocha, jiná plocha – nově označ. jako p. č. 5547/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 17 m2 (vjezd do areálu) a dále jako p.č. 5547/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 8 m2(odstavná plocha) v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 25 m2) ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758/26, ZR 1 – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“
- doplatek rozdílu ve výměře 11 m2 směňovaných pozemků hrazený městem Žďár nad Sázavou společnosti IWA s.r.o. činí 288,05 Kč/m2, tj. celkem 3.168,55 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:782-Hlasováno 6.9.2018 17:59:26
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle zhotoveného GP č. 4349-1/2018 ze dne 26. 7. 2018 pro změnu hranice pozemků v k.ú. Město Žďár z pův. p. č. 7271 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 1 m2, dále dílu „g“ ve výměře 20 m2, dále z pův. p. č. 7320 – ostatní plocha zeleň odděleného dílu „c“ ve výměře 21 m2a dílu „e“ ve výměře 6 m2 a z pův. p. č. 7636 – ostatní plocha, silnice odděleného dílu „g“ ve výměře 1 m2, když všechny tyto díly v celkové výměře 49 m2 budou převedeny z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava, za část pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1969, obec Žďár nad Sázavou, a to z pův. p. č. 7322 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, nově dle GP odděleného dílu „b“ ve výměře 5 m2z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit KÚ pro Vysočinu se sídlem Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlavado vlastnictví města Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům před budovou Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1
- rozdíl hodnoty směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 315 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:783-Hlasováno 6.9.2018 18:00:32
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

m) 1. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 9045, orná půda ve výměře 1 949 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o., IČO 26227924, se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou  za cenu ve výši 350 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem 825.401 Kč včetně DPH, za část pozemku p. č. 8037/2, orná půda v celkové výměře 1 196 m2, nově geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4370-95/2018 označenou jako pozemek p. č. 8037/37, orná půda ve výměře 598 m2 a pozemek p. č. 8037/38, orná půda ve výměře 598 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti UNIT INVEST, spol. s r.o. za cenu ve výši 2.152 Kč/m2 bez DPH, což činí celkem  3.114.288 Kč včetně DPH, když rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 2.288.887 Kč včetně DPH bude společností UNIT INVEST s.r.o. doplacen. Zastupitelstvo dále schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností UNIT INVEST, spol. s r.o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:784-Hlasováno 6.9.2018 18:04:16
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to části pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 4366-90/2018 pro rozdělení pozemku cesty z pův. p. č. 9926 – orná půda odděleného dílu ve výměře 503 m2 nově označeného jako p. č. 9926/1 ve výměře 503 m2v k. ú. Město Žďár (bývalá zemědělská cesta, jejíž část je v současné době rozorána v rámci užívání zemědělských pozemků) za část pozemku z pův. p. č. 9927 – orná půda odděleného dílu ve výměře 683 m2, nově označeného jako p. č. 9927/2 ve výměře 683 m2(využívaného v současnosti jako cesta, která vede přímo z křižovatky - rozcestí lesních cest v lokalitě „Vetla“) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3140, obec Žďár nad Sázavou, ve spoluvlastnictví Ing. R. D. Opočnice (podíl id. ½) a pí J. S. Počítky (podíl id. ½) – vše v lokalitě „Vetla“
- doplatek rozdílu ve výměře směňovaných pozemků hrazený městem činí 27.000 Kč.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:785-Hlasováno 6.9.2018 18:06:15
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4515, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví Ing. Z. Š. ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6591 - zastavěná plocha ve výměře 18 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:786-Hlasováno 6.9.2018 18:07:08
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

p) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 3211 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby garáže pro osobní automobil navazující na řadu stávajících garáží v lokalitě ul. Vysocká, ZR 5 – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:787-Hlasováno 6.9.2018 18:10:06
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (6):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Roman Vorálek
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

q) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 5333/2 – trvalý travní porost ve výměře cca 40 m2 a p. č. 5334/1 – trvalý travní porost ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření stávající přilehlé zahrady p. č. 5334/3 u RD č.p. 2294/43 v ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:788-Hlasováno 6.9.2018 18:11:06
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

r) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143 ve výměře 331 m2, jehož součásti je stavba RD č.p. 659, popř. pozemku p. č. 1144 – zahrada ve výměře 567 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dr. Drože, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu – na základě podané žádosti.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:789-Hlasováno 6.9.2018 18:13:38
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 30/2018/RgM/10

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizační složky Regionální muzeum Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 12, proti 1, zdrž. 13 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:790-Hlasováno 6.9.2018 19:13:00
Pro (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (13):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Roman Vorálek, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 30/2018/MST/7

Dohoda o vzájemné spolupráci

1. Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení č.j. 12/2016/MST/6 ze dne 25.2.2016 v části výše procentního plnění a tím i výše finančních prostředků, poskytnutých městem na výstavbu tělocvičny pro Gymnázium Žďár nad Sázavou a Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou s tím, že výše 37 % , tj. podíl až do výše 15 mil. Kč se mění na 33 %, tj. podíl až do výše 23 mil. Kč, a to z důvodu navýšení předpokládaných nákladů na výstavbu tělocvičny.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci, která bude uzavřena mezi Krajem Vysočina, IČO 708 907 49, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:791-Hlasováno 6.9.2018 19:19:59
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(1):
Mgr. Roman Vorálek
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 30/2018/Pol./11

Nákup panoramatického RTG, návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 600.000,- Kč se splatností do 31.12.2019 Poliklinice Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:792-Hlasováno 6.9.2018 19:29:40
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 30/2018/POMŠ/12

PO MŠ Žďár nad Sázavou – návratná finanční výpomoc

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dohodu o návratné finanční výpomoci pro PO MŠ dle předloženého návrhu (příloha č. 1).

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:793-Hlasováno 6.9.2018 19:32:55
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 30/2018/OF/4

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 vč. poskytnutí návratné finanční výpomoci PO MŠ a vč. dodatku.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:794-Hlasováno 6.9.2018 19:36:50
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Roman Vorálek, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Augustýn v. r.

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města