Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 29. 10. 2015
konaného dne 22. října 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, Ing. Vlastimil Forst

 

Ověřovatelé zápisu: 

Anna Janů, Ing. Rudolf Voráček

 

Schválený program 8. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní jednání                                    
 2. Odpis nedobytných pohledávek                  
 3. Terénní program          
 4. Rozpočtové opatření č. 7                               
 5. Zápis ze zasedání kontrolního výboru        
 6. Zápis ze zasedání finančního výboru         
 7. Různé
  Termíny schůzí rady města v r. 2016
  Termíny zasedání zastupitelstva města v r. 2016
  Klub zastupitelstva města 5. 11. 2015
     - Strategický plán rozvoje města
     - Pravidla ocenění osobností Žďáru nad Sázavou
     - Prezentace možných změn Žďárského zpravodaje od r. 2016
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:304-Hlasováno 22.10.2015 16:16:22
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 8/2015/OP/4

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Petrast, a.s. se sídlem nám. Republiky 383/44, ZR 1, a to p. č. 3188 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových garáží v ul. Vysocká, ZR 1, zapsaného na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby v souvislosti s následným odkupem garáže, nacházející se na tomto pozemku od stávajícího vlastníka.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.800,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:305-Hlasováno 22.10.2015 16:17:51
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu a odprodej pozemků s doplatkem rozdílu hodnoty, a to dle zhotoveného GP č. 3866-36/2015 ze dne 10. 9. 2015 takto: z původního pozemku p. č. 186/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 480 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 10 m2, z pův. pozemku p. č. 600 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 154 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 3 m2 a z pův. pozemku p. č. 603 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 160 m2 oddělen díl „c“ ve výměře 12 m2 a tyto díly nově označeny jako p. č. 603/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 a dále z pův. pozemku p. č. 630 - ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 709 m2 oddělen díl ve výměře 2 m2 - nově označen jako p. č. 630/2 – ost. pl., ost. komunikace – celkem 27 m2 pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví  O. a Z. P.  (SJM),  ZR  - za část dle GP z původního pozemku p.č. 604 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 219 m2 odděleného dílu ve výměře 4 m2 nově označeného jako p. č. 604/2 - zastavěná plocha, zbořeniště ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4580, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví O. a Z. P. (SJM), ZR  - do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
– za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům, související s opravou plotu u RD ul. Veselská č.p. 37/50, ZR 1 (po úpravě a vykácení zeleně v městském parku „U Ivana“).
- vše za kupní cenu obvyklou ve výši 800,-- Kč/m2
- Rozdíl mezi hodnotou směňovaných pozemků za cenu obvyklou činí částku ve výši 18.400,-- Kč, která bude manžely P. městu doplacena.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:306-Hlasováno 22.10.2015 16:18:28
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K., ZR  – podíl id. 1/2 a  T. V. ZR  – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:307-Hlasováno 22.10.2015 16:19:07
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí – dar pozemků ve vlastnictví ČR a ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 805-209/2014 ze dne 18. 12. 2014, z části původního pozemku p. č. 75/22 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 405 m2 (ve vlastnictví ŘSD ČR) nově oddělených dílů „e“ ve výměře 27 m2, „f“ ve výměře 6 m2, „g“ ve výměře 16 m2, „h“ ve výměře 13 m2, „i“ ve výměře 15 m2, „j“ ve výměře 8 m2, „k“ ve výměře 7 m2, „l“ ve výměře 20 m2, „m“ ve výměře 19 m2 a „n“ ve výměře 8 m2 - v celkové výměře 139 m2, nově sloučených do pozemku p. č. 360/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům a v souvislosti se zápisem stavby do katastru nemovitostí, po realizaci stavby města „Stavební úpravy chodníku – ul. Bezručova ve Žďáře nad Sázavou“, spočívající ve stavebních úpravách (rekonstrukci) povrchu stávajícího chodníku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:308-Hlasováno 22.10.2015 16:19:42
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. - na části p. č. 68 – zastavěná plocha, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 601, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování stavby „Základní škola Žďár nad Sázavou, Zámek Žďár č.p. 4, STL plynovodní přípojka, odběrné plynové zařízení“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynovodní přípojky ve prospěch oprávněného.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:309-Hlasováno 22.10.2015 16:20:21
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupeným Krajským pozemkovým úřadem pro kraj Vysočina se sídlem Fritzova 4, 586 01 Jihlava – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad - na části p. č. 6993 – trvalý travní porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – Radonín STL plynovod vč. 19 ks plynovodních přípojek pro RD“ v celkové délce 60,6 m v k. ú. Město Žďár, část Radonín, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce stavby plynárenského zařízení ve prospěch oprávněného
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 7.320,-- Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:310-Hlasováno 22.10.2015 16:20:55
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi  J. H. ZR  – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemcích ve vlastnictví J. H. ZR  - na částech p. č. 76/3 a 79/3 – oba ostatní plocha, zeleň, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 598, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:311-Hlasováno 22.10.2015 16:21:33
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi  L. S. Vatín . – jako povinným a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve vlastnictví  L. S. Vatín  - na části p. č. 76/5 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 1072, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně sloupu VO v rámci stavby „Přechod pro chodce, autobusová zastávka, ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:312-Hlasováno 22.10.2015 16:22:11
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi I. M., ZR  a  B. V. Chotěboř – jako povinnými a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným, a to na pozemku ve spoluvlastnictví I. M., ZR  (podíl id. 19/24) a B. V., Chotěboř (podíl id. 5/24) - na části p. č. 730 – trvalý travnatý porost, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště  Žďár nad Sázavou na LV č. 923, obec Žďár nad Sázavou,  k. ú. Zámek Žďár - za účelem umístění nového podzemního vedení VO včetně stávajícího sloupu VO v rámci stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce podzemního vedení VO včetně sloupu VO ve prospěch oprávněného, v předloženém znění.
Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:313-Hlasováno 22.10.2015 16:22:47
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Michal Olšiak

 

2. Usn. 8/2015/OP/5

Odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Převod nedobytných pohledávek na podrozvahový účet v částce 148 000 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 1)
  • Odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence města Žďár nad Sázavou v částce  190 312,88 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 2a, 2b)

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:314-Hlasováno 22.10.2015 16:24:58
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

3. Usn. 8/2015/OS/3

Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotací v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:315-Hlasováno 22.10.2015 16:27:53
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 8/2015/OF/2

Rozpočtové opatření č. 7/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:316-Hlasováno 22.10.2015 16:30:29
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Michal Olšiak
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 8/2015/KV/1

Zápis z kontrolního výboru dne 23. 9. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 23. 9. 2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:317-Hlasováno 22.10.2015 16:31:22
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 8/2015/FV/6

Zápis ze zasedání finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 20. 10. 2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:318-Hlasováno 22.10.2015 16:34:06
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Anna Janů, v. r.

Ing. Rudolf Voráček, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města