Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 3. 12. 2015
konaného dne 26. listopadu 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluveni:

Bc. Lucie Zemanová

 

Ověřovatelé zápisu:  

Mgr. Karel Herold, Michal Olšiak

                                              

Schválený program 9. zasedání zastupitelstva města:

 1. Rozpočtové opatření č. 8
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Změna Zásad transparentnosti města Žďáru nad Sázavou
 4. Dotační programy r. 2016
 5. Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
 6. Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“.
 7. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru
  Zápis ze zasedání finančního výboru
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:319-Hlasováno 26.11.2015 16:20:44
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 9/2015/OF/2

Rozpočtová opatření č. 8/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:320-Hlasováno 26.11.2015 16:23:05
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

2. Usn. 9/2015/OP/3

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočného spolku SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, ZR 4, a to dle GP č. 3876-11/2015 pro oddělení pozemku ze dne 7.7.2015 - z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 11 m2a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 38 m2 - oba oddělené díly nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/6 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 49 m2, který je předmětem převodu – zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou a dále dle návrhu GP č. 3945-43/2015 pro rozdělení pozemku z původního pozemku p. č. 6384 – ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného dílu „a“ ve výměře 47 m2a z p. č. 6386/4 – ostatní plocha, jiná plocha, odděleného dílu „b“ ve výměře 17 m2 - oba nově sloučeny do pozemku p. č. 6386/8 – ostatní plocha, jiná plocha, v celkové výměře 64 m2, který bude rovněž předmětem převodu - zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, vše v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou – celková výměra prodávaných pozemků činí 113 m2 vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 - za účelem rozšíření stávající budovy ČOCHTANKLUBU – potápěči, pobočný spolek SPMS se sídlem Nerudova 2112/12, ZR 4, postavené na p. č. 6385, která slouží pro klubové účely převážně týkající se práce s mládeží
- za kupní cenu obvyklou ve výši 113.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:321-Hlasováno 26.11.2015 16:25:27
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p.F.O. ZR,  a to dle návrhu GP č. 815-64/2015 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 818/4 – orná půda ve výměře 9 367 m2 oddělena část ve výměře 1 000 m2 a nově označena jako p. č. 818/20 – orná půda ve výměře 1 000 m2 v k. ú. Zámek Žďár - zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 – za účelem založení biozahrady a včelaření s tím, že část pozemku dle ÚP určenou pro krajinnou zónu nebude možno oplotit pevným oplocením.
- za kupní cenu ve výši 70,-- Kč/m2, tj. celkem 70.000,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:322-Hlasováno 26.11.2015 16:26:06
Pro (24):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Bc. Ladislav Bárta
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Zdeněk Štursa

 

c) Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu 2c) na příští zasedání zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:323-Hlasováno 26.11.2015 16:30:51
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

d) 1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu parkoviště, uzavřenou mezi p. M. B. Velké Meziříčí, manžely  M.M. a p.L.M. Nížkov a manžely p. L.S.a p. E.S. Velké Meziříčí, jako dárci a městem Žďár nad Sázavou jako obdarovaným, v předloženém znění. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o převodu parkoviště, uzavřenou mezi OK MARKET plus s.r.o., se sídlem nám. Republiky 1487/3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 25530470, jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:324-Hlasováno 26.11.2015 16:31:53
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č.j. ÚZSVM/BZR/5727/2015-BZRM, a to k pozemkům p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 94 m2 a p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 187 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně zavazujících a omezujících podmínek v čl. IV. smlouvy, která bude uzavřena mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům vzniklých po výstavbě zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:325-Hlasováno 26.11.2015 16:32:32
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje nabytí nemovitostí – areál školy na ul. Komenského 8, ZR 3, z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – právo hospodaření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár n. Sáz. do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1217 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 2 437 m2, součástí je stavba č.p. 762 – budova obč. vybavenosti (budova školy, domov mládeže, spojovací krček a stravovací provoz – kuchyně, jídelna a výdejna jídla), pozemek p. č. 1219 – ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha ve výměře 4 045 m2 a p. č. 1220/10 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 (přístupový chodník) – nemovitosti zapsány na LV č. 3842 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár n. Sáz. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši cca 19.120.000,-- Kč. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:326-Hlasováno 26.11.2015 16:35:13
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít předkupní právo města k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4170, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. M.Č. Litava, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6369 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 100.000,-- Kč

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:327-Hlasováno 26.11.2015 16:35:59
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu, sjednaného v Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady, ze dne 13. 12. 2013, na prodej pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6240 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11414, obec Žďár nad Sázavou, uvedeného v čl. V. smlouvy, tj. doby výstavby novostavby objektu původně stanoveného do 31. 12. 2015, a to nově do 31. 12. 2016 – na základě žádosti společnosti POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. se sídlem Oseček 87, 289 41 Poděbrady.

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:328-Hlasováno 26.11.2015 16:36:55
Pro (24):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 9/2015/OP/4

Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 11, proti 14, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:329-Hlasováno 26.11.2015 17:25:33
Pro (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 13, proti 11, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:330-Hlasováno 26.11.2015 17:26:12
Pro (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Radek Zlesák
Proti (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (2):
Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 9/2015/ŠKS/5

Dotační programy pro rok 2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění:

KULTURA 2016 - 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2016 - 200 tis. Kč
SPORT 2016 - 3 500 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 - 1 000 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2016 - 1 790 tis. Kč
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb - 900 tis. Kč
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti - 350 tis. Kč

Hlasování: Pro 11, proti 15, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:331-Hlasováno 26.11.2015 18:02:03
Pro (11):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění:

KULTURA 2016- 1 100 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2016 - 300 tis. Kč
SPORT 2016 - 3 700 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 - 400 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2016 - 1 790 tis. Kč
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb - 900 tis. Kč
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti - 350 tis. Kč

Hlasování: Pro 4, proti 16, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:332-Hlasováno 26.11.2015 18:03:04
Pro (4):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (16):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (6):
Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2016 v předloženém znění:

KULTURA 2016 - 900 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2016 - 200 tis. Kč
SPORT 2016 - 3 500 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2016 - 900 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2016 - 1 790 tis. Kč
Dotace pro poskytovatele sociálních, zdravotních a prorodinných služeb - 900 tis. Kč
Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti - 350 tis. Kč

Hlasování: Pro 24, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:333-Hlasováno 26.11.2015 18:03:41
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Vlastimil Forst
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 9/2015/ŠKS/6

Spádové obvody pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2015 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:334-Hlasováno 26.11.2015 18:15:01
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 9/2015/ŠKS/7

Dodatek č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice „Umění baroka“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování ze dne 7. května 2009 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:335-Hlasováno 26.11.2015 18:19:21
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Herold, v. r.

Michal Olšiak, v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města