Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 18. 5. 2016
konaného dne 12. 5. 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

Anna Janů, Ing. Vlastimil Forst, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Martin Mrkos

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený program 14. zastupitelstva města:

 1. Veřejnoprávní smlouva – Svaz českých filatelistů           
 2. Udělení ocenění města Žďár n. S.   
 3. Veřejnoprávní smlouva - Spolek SE.S.TA
 4. Účetní závěrka města Žďár n. S. za rok 2015
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2016         
 6. Vyhlášení dotačního programu Podpora prorodinné politiky
 7. Majetkoprávní jednání            
 8. Inventarizace za rok 2015 - vyřazení majetku a odpis pohledávek
 9. Návrh na vydání ÚP města Žďár n. S. opatřením obecné povahy
 10. Různé
Hlasování: Pro 16, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:405-Hlasováno 12.5.2016 16:13:45
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Bc. Ladislav Bárta
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (7):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 14/2016/ŠKS/1

Veřejnoprávní smlouva Svazu českých filatelistů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena mezi Svazem českých filatelistů, z. s. – Klubem filatelistů 06-010 Žďár nad Sázavou a městem Žďár nad Sázavou na organizační zajištění česko-slovenské filatelistické výstavy, ve dnech 2. – 5. 6. 2016 ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:406-Hlasováno 12.5.2016 16:17:51
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

2. Usn. 14/2016/ŠKS/2

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:407-Hlasováno 12.5.2016 16:24:32
Pro (19):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Ing. Rudolf Voráček
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

3. Usn. 14/2016/ŠKS/3

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:408-Hlasováno 12.5.2016 16:27:08
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

4. Usn. 14/2016/OF/5

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2015

Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo všemi počtem 21 hlasů, že účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2015 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
  3. Zprávy interního auditora za rok 2015
  4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení fin. kontroly a interního auditu za rok 2015
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2015

schvaluje.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku    za rok 2015 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých období v souladu s čl. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:409-Hlasováno 12.5.2016 16:30:45
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

5. Usn. 14/2016/OF/6

Rozpočtové opatření č. 3/2016

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:410-Hlasováno 12.5.2016 16:32:47
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

6. Usn. 14/2016/OS/4

Vyhlášení dotačního programu pro podporu prorodinné politiky

Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje dotační program „Dotace pro poskytovatele prorodinných aktivit a služeb“ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:411-Hlasováno 12.5.2016 16:35:10
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

7. Usn. 14/2016/OP/7

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti MTeZ s.r.o. se sídlem Jamská 2358/45, ZR 1, a to dle GP č. 4073-25/2016 ze dne 7. 4. 2016 z části pův. p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 345 m2 nově odděleného pozemku p. č. 5393/3 – trvalý travní porost ve výměře 326 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem přístavby stávajícího výrobního objektu firmy.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 195.600,-- Kč, tj, 600,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:412-Hlasováno 12.5.2016 16:36:23
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. K.V. Nové Město na Moravě, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře cca 2 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru výstavby sídla firmy a dále ZM schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a zřízení předkupního práva, v předloženém znění.
Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za nabídnutou kupní cenu ve výši:
- část pozemku dotčená ochranným pásmem inženýrských sítí ve výši 300,-- Kč/m2 + platná sazba DPH
- ostatní části pozemku vzhledem ke tvaru, členitosti, špatnému přístupu a omezení sítěmi ve výši 400,-- Kč/m2 + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:413-Hlasováno 12.5.2016 16:39:56
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. L.S.  ZR, a to části p. č. 8701/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 1 320 m2 v lokalitě Mělkovice – za kupní cenu ve výši 50.,-- Kč za 1m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár, na LV č. 4787 - za účelem vybudování hřiště pro občany Žďáru nad Sázavou, místní části Mělkovice a zároveň ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:414-Hlasováno 12.5.2016 16:45:29
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. K. Brno (podíl id. ½) a Mgr. I.K. Brno (podíl id. ½), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 155, a to dle návrhu GP č. 206-39/2016 – části z původního pozemku PK 23/3 - nově p. č. 447/3 – orná půda ve výměře 142 m2 v k.ú. Budeč u ZR – za účelem rekonstrukce stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně z místní části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí (využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní cenu ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 10.650,-- Kč a zároveň ZM schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 17, proti 2, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:415-Hlasováno 12.5.2016 16:48:20
Pro (17):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. MVDr. B. V. Benátky nad Jizerou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Budeč, v k. ú. Budeč u ZR, na LV č. 4, a to dle návrhu GP č. 206-39/2016 – část z původního pozemku PK 23/2 - nově p. č. 447/2 – orná půda ve výměře 1 105 m2 a část z původního pozemku PK 29/10 - nově p. č. 472/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 430 m2 v k. ú. Budeč u ZR a dále pozemků p. č. 456 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 1 818 m2, p. č. 457 – orná půda ve výměře 638 m2 a p. č. 473 – trvalý travní porost ve výměře 738 m2 (v celkové výměře 5 729 m2) – vše v k.ú. Budeč u ZR – za účelem rekonstrukce stávajících lesních a polních cest v lokalitě „Vetla“, konkrétně z místní části Žďáru nad Sázavou - Radonín směrem k obci Nové Veselí (využívané rovněž jako trasy pro pěší, případně cyklisty) - za kupní cenu ve výši 75,-- Kč/m2, tj. celkem 429.675,-- Kč a zároveň schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:416-Hlasováno 12.5.2016 16:50:38
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

f) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910358 - D a Dohody o změně smlouvy č. 9255910524 – D, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a Státním fondem rozvoje bydlení, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:417-Hlasováno 12.5.2016 16:52:48
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

g) Zastupitelstvo města schvaluje nevyužití předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku, zřízeného dle kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2012, právní účinky vkladu do KN 18. 12. 2012 pod č.j. V-3753/2012-714, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná. Předkupní právo nebude využito pro prodej pozemku, dle zhotoveného GP č. 3925-198/2015 ze dne 27. 10. 2015, p. č. 9516/20 – trvalý travní porost ve výměře 148 m2v k. ú. Město Žďár (vzniklý z části pův. p. č. 9516/17 – trvalý travní porost ve výměře 4 774 m2 v k. ú. Město Žďár) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 pro společnost VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná v souvislosti s odprodejem výše uvedeného pozemku z vlastnictví VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno Lesná do vlastnictví společnosti VODASERVIS, s.r.o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:418-Hlasováno 12.5.2016 16:53:27
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1952/3 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 42 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží „u SATTu“ v ul. Okružní, ZR 3 – za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. O.B. ZR.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:419-Hlasováno 12.5.2016 17:00:10
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Jaroslav Miklík
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

i) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5323 – orná půda ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vlastnictví sousedních pozemků v lokalitě u rybníka „Horňák“ ul. Jamská, ZR 1 u RD č.p. 322 na p. č. 5324 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 5325 – zahrada a p. č. 5326 – orná půda – na základě žádosti Ing. P.M. ZR.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:420-Hlasováno 12.5.2016 17:03:27
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

8. Usn. 14/2016/OP/8

Inventarizace 2015 – vyřazení majetku a odpis pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 158 923 Kč z účetní a majetkové evidence dle předloženého návrhu
  • Vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 476 280 Kč z účetní evidence dle předloženého návrhu
  • Odpis pohledávek z účetní evidence (trvalé vyřazení) v celkové výši 56 001 Kč dle předloženého návrhu.
  • Odpis a následnou evidenci pohledávek na podrozvahovém účtu v celkové výši 108 435 Kč dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:421-Hlasováno 12.5.2016 17:04:33
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

9. Usn. 14/2016/ORÚP/9

Návrh na vydání Územního plánu Žďár nad Sázavou opatřením obecné povahy

Zastupitelstvo města stahuje projednání bodu 9 Návrh na vydání  Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 12, proti 10, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:422-Hlasováno 12.5.2016 17:53:09
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
Ing. Josef Klement
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

a) Zastupitelstvo města po projednání rozhoduje (podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) o námitkách uplatněných při veřejném projednání a opakovaném veřejném projednání k Územnímu plánu Žďár nad Sázavou dle materiálu příloha 7 a příloha 8.

b) Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání Územního plánu Žďár nad Sázavou dle materiálu příloha 4, příloha 5 a příloha 6.

c) Zastupitelstvo města po projednání vydává Území plán Žďár nad Sázavou po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Územního plánu Žďár nad Sázavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu.

Hlasování: Pro 11, Proti 5, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:423-Hlasováno 12.5.2016 17:54:29
Pro (11):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (7):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Martin Mrkos
Nepřítomen (1):
JUDr. Miloš Jirman

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Herold, v. r.

PhDr. Zdeněk Kulhánek, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města