Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 18. 11. 2016
konaného dne 10. 11 2016

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

23

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc. MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Ing. Radek Zlesák

 

Schválený program 17. zasedání zastupitelstva města

 1. Rezignace členů OV Stržanov, návrh nových členů osadního výboru
 2. Dotační programy pro sociální oblast
 3. Pověření PO Sociální služby města
 4. Komunitní plán Sociálních služeb
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2016
 6. Návrh na zhodnocení finančních prostředků
 7. Majetkoprávní jednání
 8. Prodej pozemků v lokalitě Klafar III – C1 – ul. Hrnčířská
 9. Návrh zapojení města Žďáru nad Sázavou do MA21
 10. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 21. 9. 2016, 19. 10. 2016
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:475-Hlasováno 10.11.2016 16:18:32
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ondřej Vykoukal

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 17/2016/MST/7

Rezignace členů Osadního výboru Stržanov, návrh nových členů osadního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Osadního výboru Stržanov a vyjadřuje členům osadního výboru poděkování za činnost v osadním výboru.

Zastupitelstvo města se usnáší, že o volbě nových členů Osadního výboru Stržanov bude hlasovat veřejně.

Zastupitelstvo města volí za členy Osadního výboru Stržanov:

paní Martinu Němcovou, předsedkyni,
paní Alenu Zichovou a pana Milana Zicha.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:476-Hlasováno 10.11.2016 16:21:28
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ondřej Vykoukal

 

2. Usn. 17/2016/OS/1

Vyhlášení dotačních programů pro sociální oblast

Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačních programů:

- Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb

- Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti

v předloženém znění.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:477-Hlasováno 10.11.2016 16:24:48
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ondřej Vykoukal

 

3. Usn. 17/2016/OS/9

Pověření PO Sociální služby města

Zastupitelstvo města schvaluje následující usnesení:

Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že prostředky poskytnuté Sociálním službám města Žďár nad Sázavou, p. o., spadají pod Pověření Kraje Vysočina k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Kraji Vysočina (dále jen „Pověření“) pro poskytovatele Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o., IČ: 433 79 168, se sídlem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou, k zajištění dostupnosti sociálních služeb: pečovatelské služby – ID 3612996, denní stacionáře – ID 3255669, domovy pro seniory – ID 3875788, domovy se zvláštním režimem – ID 4016423, azylové domy - ID 9794876 a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – ID 7029718 zařazené v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina, vydaného Krajem Vysočina 29. 12. 2015, s tím, že veřejná finanční podpora přidělená na základě schválení rozpočtu města pro rok 2016 tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Město Žďár nad Sázavou prohlašuje, že se cítí vázáno všemi podmínkami, pravidly a zásadami, jimiž se řídí shora uvedené Pověření.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:478-Hlasováno 10.11.2016 16:29:17
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ondřej Vykoukal

 

4. Usn. 17/2016/OS/10

Komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města se seznámilo s postupem prací na aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou.

Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření platnosti stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 – 2016 i pro rok 2017.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:479-Hlasováno 10.11.2016 16:37:01
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

5. Usn. 17/2016/OF/2

Rozpočtové opatření č. 6/2016

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:480-Hlasováno 10.11.2016 16:53:09
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

6. Usn. 17/2016/OF/3

Návrh na zhodnocení finančních prostředků

Zastupitelstvo města v souladu s návrhem Finančního výboru ukládá vedení města prověřit další možnosti investování finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:481-Hlasováno 10.11.2016 17:04:17
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Josef Klement
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

7. Usn. 17/2016/OP/4

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1363, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1877 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej pozemku p. č. 1364, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1878 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1365, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1879 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639 (dále jen bytové družstvo U kaštanů) za kupní cenu v celkové výši 6.526.477,-- Kč.
Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, jako kupujícím.
Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 29.10.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem U kaštanů, jako budoucím kupujícím.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:482-Hlasováno 10.11.2016 17:07:25
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Lucie Zemanová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1901 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, prodej pozemku p. č. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1900 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a prodej pozemku p. č. 1357, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1899 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Nástavba, družstvo, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 28294076 (dále jen bytové družstvo Nástavba), za kupní cenu v celkové výši 7.073.985 Kč. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, se sídlem Revoluční 1901/54, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28294076, jako kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 24.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Nástavba, jako budoucím kupujícím.      

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:483-Hlasováno 10.11.2016 17:08:00
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 735/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 453 na ulici Purkyňova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, vše v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Purkyňova 5 – zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28292448  (dále jen bytové družstvo Purkyňova 5 - zámek), za kupní cenu v celkové výši 9.201.571 Kč. Zastupitelstvo města dále schvaluje  uzavření Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a bytovým družstvem Bytové družstvo Purkyňova 5 – zámek, družstvo, se sídlem Purkyňova 453/5, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02, IČ 28292448 jako kupujícím.
Kupní smlouva bude uzavřena v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19.9.2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako budoucím prodávajícím a bytovým družstvem Purkyňova 5 - zámek, jako budoucím kupujícím.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:484-Hlasováno 10.11.2016 17:08:36
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti SATT a.s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, a to dle GP č. 4082-44/2016 ze dne 7.7.2016 části z pův. pozemku p. č. 1968 – ostatní plocha, zeleň v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nově oddělené části označené jako p. č. 1968/3 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 49 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému zaplocenému pozemku v areálu firmy v lokalitě ul. Okružní, ZR 3.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 1.100,-- Kč/m2 + DPH

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:485-Hlasováno 10.11.2016 17:10:10
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 8008/1, orná půda ve výměře cca 985 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v rozsahu a umístění tak, jak je uvedeno v mapovém podkladu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto bodu, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, za kupní cenu ve výši 2.152,-- Kč/m2 + platná sazba DPH. Přesná výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. Pozemek je prodáván za účelem výstavby bytového domu v lokalitě „Klafar – II“, který bude postaven v souladu s ÚP, urbanistickou studií a Regulativy pro výstavbu viladomu ul. Sázavská ve Žďáře nad Sázavou. Zastupitelstvo města dále schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:486-Hlasováno 10.11.2016 17:13:51
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- prodej pozemku p. č. 8026/3, orná půda ve výměře 885 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do společného jmění manželů P. a L. P.  za kupní cenu ve výši 1.060,-- Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely P. a L. P. , v předloženém znění
- prodej pozemku p. č. 8033/1, orná půda ve výměře 812 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů M. a P. Š.  za kupní cenu ve výši 1.620,-- Kč/m2 + DPH, za účelem výstavby rodinného domu a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely M. a P.  Š., v předloženém znění

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:487-Hlasováno 10.11.2016 17:16:27
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů L. a Z. Š., a to dle zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 46 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, přilehlé části k p. č. 9461 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 20.700,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:488-Hlasováno 10.11.2016 17:17:39
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. D., ZR 3, a to dle zhotoveného GP č. 4181-123/2016 z pův. pozemku p. č. 9462 nově odděleného pozemku označ. jako p. č. 9462/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 49 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, přilehlé části k p. č. 9455 - zahrada v k. ú. Město Žďár v chatové lokalitě „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k užívanému pozemku.
- za kupní cenu obvyklou ve výši 22.050,-- Kč, tj. 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:489-Hlasováno 10.11.2016 17:18:17
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

i) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 31. 3. 2016 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 – zastavěná plocha a nádvoří – dle GP č. 4051-14/2016 ze dne 23.2.2016 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 – zastav. plocha ve výměře 600 m2 oddělen díl ve výměře 73 m2, nově označen jako p. č. 738/2 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 – zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou s tím, že schvaluje změnu výše kupní ceny, a to namísto původně schváleného prodeje pozemku za kupní cenu obvyklou ve výši celkem 131.400,-- Kč, tj. 1.800,-- Kč/m2 + platná sazba DPH nově takto:
-  za kupní cenu zjištěnou dle ZP ve výši 35.840,-- Kč bez DPH, tj. 490,96 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 43.366,-- Kč včetně DPH, tj. 594,-- Kč/m2 včetně DPH.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:490-Hlasováno 10.11.2016 17:23:36
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Martin Mrkos
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

j) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9035 – orná půda ve výměře 1 113 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření sousedního areálu stávající stavební firmy v průmyslové zóně Jamská.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:491-Hlasováno 10.11.2016 17:25:18
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

k) Zastupitelstvo města nebude projednávat bod 7.k na jednání dnešního zastupitelstva.

Hlasování: Pro 5, proti 5, zdrž. 13 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:492-Hlasováno 10.11.2016 17:36:33
Pro (5):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (5):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý, Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová
Zdržel se (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 8 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:493-Hlasováno 10.11.2016 17:37:24
Pro (13):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 818/4 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár ve výměře cca 900 až 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 818/3 v k. ú. Zámek Žďár (ve spoluvlastnictví fyzických osob) v lokalitě za Pilskou nádrží, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 9, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:494-Hlasováno 10.11.2016 17:37:59
Pro (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bc. Lucie Zemanová
Proti (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (6):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

l) Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nakladače NAR 120P v pořizovací ceně 139.392,- Kč a dále zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Žďár nad Sázavou, jako převodcem a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, se sídlem Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava, jako nabyvatelem, předmětem které je bezúplatný převod nakladače NAR 120P v pořizovací ceně 139.392,- Kč, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:495-Hlasováno 10.11.2016 17:39:53
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

m) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nefunkčního majetku, uvedeného v příloze č. 12, v celkové výši 66.108,-- Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:496-Hlasováno 10.11.2016 17:41:05
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

8. Usn. 17/2016/OP/5

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Klafar III, část C1, ulice Hrnčířská

Zastupitelstvo města s ohledem k malému zájmu prozatím odkládá další prodej pozemků na RD v lokalitě Klafar III.

Zastupitelstvo města ukládá radě města s ohledem k zásadním argumentům potencionálních zájemců přehodnotit umístění bytových domů v přímém sousedství s pozemky pro stavbu RD. Dále zastupitelstvo města ukládá radě města připravit aktualizované regulativy, které budou opatřeny možnými návrhy podoby domků a to včetně cílového řešení celého území této lokality.

Hlasování: Pro 9, proti 13, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:497-Hlasováno 10.11.2016 17:55:21
Pro (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (13):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (1):
MUDr. Radek Černý
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

Zastupitelstvo města schvaluje:

  1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1 – ulice     Hrnčířská v předloženém znění
  2. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

   pozemek p.č. 8026/1, orná půda ve výměře 890 m2
   pozemek p.č. 8027, orná půda ve výměře 876 m2
   pozemek p.č. 8031, orná půda ve výměře 824 m2
   pozemek p.č. 8032, orná půda ve výměře 815 m2
   pozemek p.č. 8035, orná půda ve výměře 810 m2
   pozemek p.č. 8037/5, orná půda ve výměře 774 m2

   v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar III, část C1  – ulice Hrnčířská

  3. Regulativy pro výstavbu rodinného domu Klafar III, část C1 (ul. Hrnčířská) v předloženém znění
Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:498-Hlasováno 10.11.2016 17:56:00
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Bc. Ladislav Bárta
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

9. Usn. 17/2016/STAR/8

Zapojení města Žďár nad Sázavou do MA21

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21).

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:499-Hlasováno 10.11.2016 18:08:53
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

10. Usn. 17/2016/ŠKS/8

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení uvedených dotačních programů pro rok 2017 v předloženém znění:

KULTURA 2017 - 860 tis. Kč
VOLNÝ ČAS 2017 - 290 tis. Kč
SPORT 2017 - 3 700 tis. Kč
ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2017 - 800 tis. Kč
SPORTOVIŠTĚ 2017 - 1 790 tis. Kč
PREZENTACE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU V ZAHRANIČÍ - 120 tis. Kč

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:500-Hlasováno 10.11.2016 18:14:11
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Ing. Rudolf Voráček, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Petr Stoček
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nepřítomen (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v. r.

Ing. Radek  Zlesák v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města