Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 8. 12. 2014
konaného dne 4. prosince 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 26

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený program 1. zasedání zastupitelstva města:

  1. Darovací smlouva SATT, a.s.
  2. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
  3. Rozpočtové opatření č. 9
  4. Návrh grantových programů pro rok 2015
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Komunitní plán sociálních služeb
  7. Jednací řád Finančního výboru
  8. Různé
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:136-Hlasováno 4.12.2014 16:23:26
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Darovací smlouva Satt a.s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu města Žďár nad Sázavou a Satt a.s.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:137-Hlasováno 4.12.2014 16:27:51
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

2. Pověření rady města schvalováním rozpočtového opatření

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací. S takto schválenými rozpočtovými opatřeními bude seznámeno zastupitelstvo města na nejbližším zasedání.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:138-Hlasováno 4.12.2014 16:35:51
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 vč. dodatku.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:139-Hlasováno 4.12.2014 16:38:31
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

4. Návrh grantových programů na rok 2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2015 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Źďár nad Sázavou ve výši:

VOLNÝ ČAS 2015 - 500 tis. Kč

KULTURA 2015 - 600 tis. Kč

SPORT 2015 - 3 500 tis. Kč

Hlasování: Pro 15, proti 9, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:140-Hlasováno 4.12.2014 17:10:32
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Zdržel se (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

5. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 1/12) k pozemkům ve vlastnictví pí Hany Jandové, 793 26 Vrbno pod Pradědem, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (výměra celkem 34 818 m2, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

za kupní cenu 262,-- Kč/m2 - podíl 1/12 činí cenu v celkové výši 760.193,-- Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:141-Hlasováno 4.12.2014 17:12:56
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví pí Aleny Vrtílkové, 682 01 Vyškov – za účelem přípravy nové výrobní zóny a pro výstavbu místní propojovací komunikace mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 t.j. za cenu v celkové výši 585.300,-- Kč

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:142-Hlasováno 4.12.2014 17:14:07
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky, 392 01 Soběslav do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2, t.j. za cenu v celkové výši 7.819,-- Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:143-Hlasováno 4.12.2014 17:15:33
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši 73,32 Kč/m2 t.j. za cenu v celkové výši 6.452,-- Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:144-Hlasováno 4.12.2014 17:17:19
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města stahuje tento bod z jednání.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:145-Hlasováno 4.12.2014 17:42:47
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1495/8, ZR 1 a to p. č. 2158/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 114 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9.1.2014 - za dohodnutou kupní cenu za částku ve výši 34.460,-- Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:146-Hlasováno 4.12.2014 17:45:13
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Martin Mrkos
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zastoupená Správou Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  a top. č. 2201/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 5 m2, p. č. 2201/5 – ost. plocha, silnice ve výměře 43 m2, p. č. 2201/6 – ost.plocha, silnice ve výměře 8 m2, p. č. 2201/16 – ost. plocha, silnice ve výměře 11 m2 ap.č. 2201/30 – ost. plocha, silnice ve výměře 62 m2 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:147-Hlasováno 4.12.2014 17:45:47
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod - dar pozemků a to:

p. č. 2201/21 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2, p. č. 2201/31 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 7 m2 a p. č. 3289/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 196 m2 (pozemky města se nachází mezi pozemky ve vlastnictví ČR ve správě ŘSD a pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina, p. č. 3289/3 – část komunikace a část – záliv pro autobusovou zastávku) - z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava a dále pozemku p. č. 2316/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 276 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina Jihlava se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po výstavbě Místní komunikace sídliště Klafar – ul. Dolní, ZR a vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár n. Sáz.“ č.j. SÚ/764/14Ka-6-Souh. ze dne 30. 6. 2014, po vydání souhlasu dotčených vlastníků s rozdělením dotčených pozemků a po následném zápisu změn do katastru nemovitostí dle Kolaudačního souhlasu a GP č. 3532-1465/2013 ze dne 9. 1. 2014.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:148-Hlasováno 4.12.2014 17:46:17
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene – služebnosti mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako vlastníkem a povinným a Městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava - dle GP č. 3796-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 pro vymezení rozsahu VB na části p. č. 2316/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Wonkova, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování přeložky vodovodu v rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní, Žďár n. Sáz. – SO 351 – přeložka vodovodu“ – investor Město Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace přeložky vodovodu ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:149-Hlasováno 4.12.2014 17:47:03
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 1828/2014-SML o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě - stavby mostu na pozemku ve vlastnictví Povodí  Vltavy, s. p. Praha - mezi Povodím Vltavy, státním podnikem se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – dle GP pro vyznačení VB č. 3791-1465/2013 ze dne 22. 9. 2014 na části p. č. 2134/1 - v k. ú. Město Žďár - za účelem existence a provozu mostu přes řeku Sázavu z ul. Dolní, ZR 1 do sídliště Klafar, ZR 3, v rámci stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz.“, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. Města Žďáru nad Sázavou.

Právo odpovídající věcnému břemenu - služebnosti inženýrské sítě – stavby mostu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:150-Hlasováno 4.12.2014 17:47:40
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Michal Olšiak
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 5. 6. 2014 ve věci daru křížů z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, nacházejících se na pozemcích v obci Žďár nad Sázavou v místní části Mělkovice a to takto:

ruší se původní část usnesení:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála, st.,  Mělkovice

nově se schvaluje:
15. kříž č. 15 na pozemku p. č. 8751 v k. ú. Město Žďár – do vlastnictví p. Pavla Krčála, ml.,  Mělkovice

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:151-Hlasováno 4.12.2014 17:57:23
Pro (25):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 do vlastnictví p. Ing. Marka Žáka,  613 00 Brno, za účelem vybudování kioskové trafostanice pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem po umístění kioskové stanice.

- za kupní cenu dle znaleckého posudku a to za cenu obvyklou ve výši 2.200,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 21, proti 3, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:152-Hlasováno 4.12.2014 18:24:14
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (3):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (2):
Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva uzavřené mezi prodávajícím - Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1 ze dne 23. 3. 2011, týkající se odprodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s.r.o. se sídlem dříve Dolní 1726/33, ZR 1, nyní Mělkovice 2374 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba) v předloženém znění.

Dodatek bude uzavřen tak, že původně stanovený termín pro vydání povolení k provedení stavby - bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2014 se nově prodlužuje, tj. do 30.6.2015. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 31. 12. 2017 pod sankcí smluvní pokuty, popř. odstoupení od smlouvy.

- K prodávanému pozemku se zřizuje do doby vydání povolení k trvalému užívání stavby předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

Hlasování: Pro 18, proti 4, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:153-Hlasováno 4.12.2014 18:44:34
Pro (18):
Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák
Zdržel se (3):
Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
JUDr. Miloš Jirman
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

6. Komunitní plán sociálních služeb

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014-2016 a ukládá doplnit radě města  garanta  za jeho naplňování a průběžnou aktualizaci.

Hlasování:  Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:154-Hlasováno 4.12.2014 18:55:31
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

7. Jednací řád Finančního výboru města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád finančního výboru.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:155-Hlasováno 4.12.2014 19:01:22
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Jaromír Brychta
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, v.r.

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Mgr. Zdeněk Navrátil Ing. Josef Klement

starosta města

místostarosta města