Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 22. 12. 2014
konaného dne 18. prosince 2014 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Počet přítomných členů zastupitelstva města: 27

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Ladislav Bárta

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:156-Hlasováno 18.12.2014 16:20:25
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Schválený program 2. zasedání zastupitelstva města:

 1. Rozpočtové opatření č. 10/2014
 2. Osadní výbory a zastupování města
 3. Návrh rozpočtu města na rok 2015
 4. Různé
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:157-Hlasováno 18.12.2014 16:21:18
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Rozpočtové opatření č. 10/2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:158-Hlasováno 18.12.2014 16:22:56
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

2. Osadní výbory a zastupování města

Zastupitelstvo města se usnáší, že o níže uvedených personálních otázkách bude hlasovat veřejně.

Zastupitelstvo města po projednání problematiky osadních výborů:

 • Určuje počet členů Osadního výboru Veselíčko: 5 členů
 • Určuje za členy Osadního výboru Veselíčko pana Petra Michala, Miloše Brabce, Jiřího Šímu, Jaroslava Blažíčka
 • Volí předsedu Osadního výboru Veselíčko pana Romana Kalába

 

 • Odvolává členy Osadního výboru Mělkovice pana Zbyňka Brabce, Jakuba Pustinu a Tomáše Vrbase, kteří ukončili činnost.
 • Určuje počet členů Osadního výboru Mělkovice: 5 členů
 • Určuje za členy Osadního výboru Mělkovice pana Jiřího Pavelku, Petra Bloudka, Tomáše Chalupu, paní Zdenku Volavou
 • Volí předsedu Osadního výboru Mělkovice  Ing. Jana Zástěru
 • Vyslovuje poděkování za práci odcházejícím členům osadního výboru.

 

 • Odvolává členy Osadního výboru Stržanov Ing. Petra Brabce a paní Alenu Mittigovou, kteří ukončili činnost.
 • Určuje počet  členů Osadního výboru Stržanov: 5 členů
 • Určuje za členy Osadního výboru Stržanov pana Milana Zicha, Petra Kunce, Paní Alenu Zichovou, Blanku Matulkovou
 • Volí předsedu Osadního výboru Stržanov paní Andreu Kučerovou
 • Vyslovuje poděkování za práci odcházejícím členům osadního výboru

  

 • Odvolává člena Osadního výboru Radonín pana Pavla Mikeše, který ukončil činnost.
 • Určuje počet členů Osadního výboru Radonín: 4 členové
 • Určuje za členy Osadního výboru Radonín pana Václava Babáčka, Stanislava Puchýře, Zdeňka Zikušku
 • Volí předsedu Osadního výboru Radonín pana Lubomíra Mokrého
 • Vyslovuje poděkování za práci odcházejícímu členu osadního výboru.

  

Zastupitelstvo města po projednání problematiky zastupování města:

 •  Schvaluje určeného zastupitele Mgr. Zdeňka Navrátila, který bude spolupracovat s pořizovatelem ve volebním období 2014-2018 v procesu pořizování návrhu a změny územního plánu Žďáru nad Sázavu v souladu s ust .§ 53, odst. 1 zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Ruší pověření ze dne 19.11.2019 Ing. Kamilu Leštinovi, zaměstnanci města Žďár nad Sázavou, k zastupování města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, a to ke dni 31.12.2014.
  Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování  Ing. Kamilu Leštinovi za práci vykonanou pro město Žďár nad Sázavou v Lesním družstvu obcí Přibyslav.
 • Pověřuje starostu města Mgr. Zdeňka Navrátila zastupováním města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, a to s účinností od 1.1.2015.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:159-Hlasováno 18.12.2014 16:29:07
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

3. Návrh rozpočtu města na rok 2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města na rok 2015.

Hlasování: Pro 17, proti 1, zdrž. 9 detail hlasování skrýt
ID:160-Hlasováno 18.12.2014 17:55:50
Pro (17):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Ing. Petr Stoček
Zdržel se (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

           

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč na krytí investičních akcí.

Hlasování: Pro 15, proti 9, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:161-Hlasováno 18.12.2014 17:56:24
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Proti (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, Jaroslav Miklík
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití stávajícího KTK úvěru na krytí investičních výdajů.

Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:162-Hlasováno 18.12.2014 17:56:53
Pro (25):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2015-2019.

Hlasování: Pro 26, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:163-Hlasováno 18.12.2014 17:57:28
Pro (26):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města vyřazuje bod vzetí na vědomí Investičního výhledu na roky 2015 - 2017.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:164-Hlasováno 18.12.2014 18:11:11
Pro (27):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (0):
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ludmila Řezníčková, v.r.

Bc. Ladislav Bárta, v.r.

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.

starosta města

místostarosta města