Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 30. 6. 2015
konaného dne 25. června 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu programu 6. zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu, vyjma navrženého bodu č. 5 – Pravidla ocenění osobností Žďáru nad Sázavou.

 

Schválený program  6. zasedání zastupitelstva města

 1. Destinace Koruna Vysočiny                                        
 2. Majetkoprávní úkony                                       
 3. Závěrečná zpráva UNESCO                                      
 4. Přijetí finančního daru                                                  
 5. Veřejnoprávní smlouva Rada dětí a mládeže   kraje Vysočina
 6. Závěrečný účet města Žďár n. S. za rok 2014                       
 7. Účetní závěrka města Žďár  n .S. za rok 2014                       
 8. Pojištění odpovědnosti zastupitelů města                    
 9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členů ZM           
 10. Rozpočtová opatření č. 5/2015                                   
 11. Rozpočtová opatření č. 6/2015                                   
 12. Projekt Naše nemocnice                                             
 13. VPS na poskytnutí dotace na obnovu kulturních  památek                           
 14. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár n. S.                     
 15. Zápis ze zasedání kontrolního výboru  
 16. Zápis ze zasedání finančního výboru              
 17. Strategie MAS                                                             
 18. Dodatek smlouvy MOS                                               
 19. Různé
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:247-Hlasováno 25.6.2015 16:24:11
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Vladimír Novotný

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Destinace Koruna Vysočiny

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu Koruna Vysočiny v předloženém znění.
  • Vznik Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z. s.

a pověřuje starostu města k účasti na ustavující schůzi Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z. s.

  • Příspěvek ve výši 150 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z. s. z rozpočtu města pro rok 2015 a to po zápisu spolku do spolkového a obchodního rejstříku, a přidělení identifikačního čísla
  • Příspěvek ve výši 150 tis. Kč pro Destinační společnost Koruna Vysočiny, z.s. pro rok 2016, který bude součástí rozpočtu města pro rok 2016.
Hlasování: Pro 18, proti 2, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:248-Hlasováno 25.6.2015 16:38:14
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Tomáš Martinec
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
Ing. Vladimír Novotný

 

2. Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 –ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 8.12.2014, uzavřené mezi prodávajícím - městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - Autobazarem VYSOČINA s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374, 591 01 Žďár n. Sáz. 1, týkající se prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba), v předloženém znění.
Předmětem dodatku je změna termínu pro vydání povolení k provedení stavby, který se prodlužuje nejpozději do 30. 6. 2017 a změna termínu pro dokončení stavby tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2019.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:249-Hlasováno 25.6.2015 16:41:07
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Mgr. Ondřej Vykoukal
Nehlasoval(1):
Jaroslav Miklík
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ 591 01,  IČ 28284551, v předloženém znění. Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p.č.9537/9, orná půda a části pozemku p.č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:250-Hlasováno 25.6.2015 16:50:38
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 3, ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 12. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2009. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ,se sídlem Veselská 13/23, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 26898411, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:251-Hlasováno 25.6.2015 16:53:10
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Josef Klement, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3635, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví  L. V.  Liberec, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 4123 - zastavěná plocha ve výměře 20 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 120.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:252-Hlasováno 25.6.2015 16:55:29
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

3. Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2014.

Zastupitelstvo města po projednání  schvaluje nové znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:253-Hlasováno 25.6.2015 16:57:34
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

4. Přijetí finančního daru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru pro město Žďár nad Sázavou od firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. ve výši 100 000,-Kč na zajištění programu Dne Žďáru, který se konal dne 6. 6. 2015.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi společností firmy Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. a městem Žďár nad Sázavou na zajištění programu Dne Žďáru ve výši 100 000,-Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:254-Hlasováno 25.6.2015 16:58:59
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

5. Veřejnoprávní smlouva Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Radou dětí a mládeže Kraje Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu mládežnických iniciativ v Kraji Vysočina v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:255-Hlasováno 25.6.2015 17:01:26
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

6. Závěrečný účet města Žďár nad Sázavou za rok 2014
Přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Hospodaření města za rok 2014 – Závěrečný účet města bez výhrad.
  • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad.
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:256-Hlasováno 25.6.2015 17:16:30
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

7. Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo počtem 24 hlasů, že účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014 včetně účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2014 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
  3. Zprávy interního auditora za rok 2014
  4. Závěrečná práva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za rok 2014
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2014

 schvaluje.

 

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2014 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s čl. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 ze dne 6. března k zabezpečení požadavku na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:257-Hlasováno 25.6.2015 17:18:19
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

8. Pojištění odpovědnosti zastupitele města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření pojištění odpovědnosti zastupitele města s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 471 16617 s limitem pojistného plnění 10.000.000,-Kč se spoluúčastí 2.500,-Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:258-Hlasováno 25.6.2015 17:40:27
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:259-Hlasováno 25.6.2015 17:42:20
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(1):
Michal Olšiak
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

10. Rozpočtové opatření č. 5/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:260-Hlasováno 25.6.2015 17:54:00
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

11. Rozpočtové opatření č. 6/2015

Zastupitelstvo města vyřazuje bod č. 12 Rozpočtové opatření č. 6/2015 (dle původního programu) z programu jednání.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:261-Hlasováno 25.6.2015 17:56:20
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

12. Projekt „Naše nemocnice“

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí finančního daru na pořízení artroskopické operační věže:

  • TOKOZ a.s., Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou, IČ 25670042
   ve výši 25 tis. Kč.
  • AQUASYS s.r.o. Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, IČ 25344447
   ve výši 25 tis. Kč.
  • KOVO Koukola s.r.o., Mezírka 775/1, Brno, IČ 2697306
   ve výši 40 tis. Kč
  • DEL a.s., Italská 1580/26, Praha 2, IČ 24284734
   ve výši 60 tis. Kč.
  • WOOD SYSTÉM s.r.o., Jana Růžičky 1165/2a, Praha 4 – Kundratice, IČ 26899311
   ve výši 80 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 530 tis. Kč a darovací smlouvu na poskytnutí tohoto finančního daru Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Žďárská 610, Nové Město na Moravě, IČ 842001.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:262-Hlasováno 25.6.2015 18:09:16
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

13. VPS na poskytnutí dotace na obnovu kulturních památek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření:

  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I, Tvrz 12, ZR 1 na obnovu kulturní památky – kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou 1, za účelem výměny elektroměrového rozvaděče navazujících elektroinstalací a akumulačních kamen a obnovy schodiště na kůr,
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování chórových lavic (nábytkové části a plastik) a varhanního nástroje,
  • veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II, Zámek 2/2, ZR 2 na obnovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem sanace poruch konstrukce krovu ochozu a z toho plynoucí obnovy ochozových síní, a dále restaurování nástěnných dekorativních maleb v interiéru, nástěnných a konzolových zrcadlových svícnů, kovaných nástěnných svícnů a závěsných luceren ve tvaru hvězdic.
Hlasování: Pro 18, proti 3, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:263-Hlasováno 25.6.2015 18:10:55
Pro (18):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (3):
Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová
Zdržel se (3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

14. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu územního plánu Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:264-Hlasováno 25.6.2015 18:22:46
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

15. Zápis z kontrolního výboru dne 27. 5. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání  kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015.

Zastupitelstvo města po projednání  ukládá odboru RÚP MěÚ při tvorbě nového územního plánu stanovovat omezení s ohledem na jejich případnou vymahatelnost.

Zastupitelstvo města po projednání ukládá MěÚ zajistit naplnění podmínek uvedených ve smlouvě o nabytí Smeykalovy vily v bodě C na str.4 týkající se především architektonického řešení objektu v součinnosti s Národním památkovým ústavem.

Zastupitelstvo města po projednání ukládá radě města připravit návrh pro naplnění podmínek  závěti o trvalém zpřístupnění sbírky Kosinkových obrazů veřejnosti s případným využitím zbylého finančního jmění pro toto naplnění, a to včetně případného investičního výhledu.

Hlasování: Pro 4, proti 13, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:265-Hlasováno 25.6.2015 19:11:32
Pro (4):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Josef Klement, Ing. Petr Stoček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (13):
MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (7):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání  kontrolního výboru ze dne 27. 5. 2015.

Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení kontrolního výboru ve věci tvorby územního plánu, smlouvy o nabytí Smeykalovy vily a sbírky Kosinkových obrazů a ukládá radě města výše uvedené body projednat a závěry předložit zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:266-Hlasováno 25.6.2015 19:11:58
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

16. Zápis ze zasedání finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:267-Hlasováno 25.6.2015 19:13:34
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Petr Stoček
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

17. Souhlas obce s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2014 – 2020 na svém správním území.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:268-Hlasováno 25.6.2015 19:21:13
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

18. Dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci v projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností Reg.č. CZ 1104/4.1.00/B8.00001

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek Smlouvy o vzájemné spolupráci v projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností, Reg. č. CZ1104/4.1.00/B8.00001 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:269-Hlasováno 25.6.2015 19:32:37
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

19. Různé

Zpracování pasportizace chodníků

Zastupitelstvo města ukládá radě města vytvořit podmínky pro zpracování pasportizace včetně fotodokumentace všech chodníků ve městě Žďár nad Sázavou, po kterých se chodí, po kterých se nechodí a všech stezek a pěšinek, po kterých se chodí a neuklízí se.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:270-Hlasováno 25.6.2015 19:49:27
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (1):
MUDr. Jan Mokříš

 

Organizační začlenění, kompetence a složení komisí, pracovních skupin

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit kompetence, organizační začlenění a složení komisí či pracovních skupin a jejich zveřejnění na internetových stránkách města.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:271-Hlasováno 25.6.2015 19:50:22
Pro (21):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Vyhodnocení členství města ve Sdružení obcí Vysočina

Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit vyhodnocení členství města ve Sdružení obcí Vysočina, a to v termínu před zahájením projednávání rozpočtu města na rok 2016.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:272-Hlasováno 25.6.2015 19:50:57
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

Návrh koncepce řešení vlastního turistického informačního centra

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit návrh koncepce řešení vlastního městského informačního turistického centra, a to v termínu před zahájením projednávání rozpočtu města na rok 2016.

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 14 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:273-Hlasováno 25.6.2015 19:51:36
Pro (10):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
JUDr. Miloš Jirman, Ing. Zdeněk Štursa, Bc. Lucie Zemanová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Jan Mokříš, v. r.

Michal Hubert Zrůst, MSc, v. r. 

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města