Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 1. 4. 2015
konaného dne 26. března 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluveni:

JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatelé zápisu: 

Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Schválený program 4 . zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Inventarizace – vyřazení majetku
 3. Dar Římskokatolické farnosti Křižanov
 4. Rozpočtové opatření č. 3
 5. Jednací řád Kontrolního výboru
 6. Vyhlášení programu Ediční činnost 2015
 7. Schválení veřejnoprávní smlouvy o zadávání veřejných zakázek
 8. Projekt Naše nemocnice
 9. Různé
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:194-Hlasováno 26.3.2015 16:17:33
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví L.B. a J.B. ZR,  a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 40 m2 v k. ú. Město Žďár – oplocená část u stávající zahrady p. č. 4951 u RD čp. 1362 na p. č. 4950 v ul. Kavánova  – za účelem zlegalizování stávajícího stavu a dále příkup části p. č. 4669/1 ve výměře 45 m2 – za účelem rozšíření stávající zahrady, mezi stávající zahradou a oplocením hřiště v ul. Kavánova v sídlišti Vodojem, ZR 7 – nově dle GP č. 3818-225/2014 ze dne 24. 11. 2014 pro rozdělení pozemku z pozemku pův. p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha oddělen díl „a“ ve výměře 40 m2 - nově sloučen do pozemku p. č. 4951 – zahrada (nově v celkové výměře 251 m2) a dále z pův. p. č. 4669/1 oddělena část ve výměře 45 m2 nově označena jako p. č. 4669/76 – ost. pl., jiná plocha – vše v k. ú. Město Žďár
- za kupní cenu dle znaleckého posudku za obvyklou cenu nemovitostí stanovenou ve výši 63.750,-- Kč, tj. 750,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:195-Hlasováno 26.3.2015 16:20:11
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu (každý podíl 1/12) k pozemkům ve spoluvlastnictví Z.U. Znojmo a M. U. Třebíč, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p.č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.
- za kupní cenu 262,-- Kč/m2 tj. podíl 1/12 činí cenu v celkové výši 760.193,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:196-Hlasováno 26.3.2015 16:21:20
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

c) Zastupitelstvo města nevyužívá předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví P. S., Dolní Rožínka, postavené na pozemku p.č. 6476 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská, ZR 1) za kupní cenu ve výši 135.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:197-Hlasováno 26.3.2015 16:22:03
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č.j. ÚZSVM/BZR/1225/2015-BZRM, a to k pozemkům p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2 a p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2, oba v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, včetně zavazujících a omezujících podmínek v čl. IV. smlouvy a včetně zřízení věcného práva v čl. V. smlouvy, která bude uzavřena mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako převodcem a městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1 – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:198-Hlasováno 26.3.2015 16:25:12
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Mgr. Karel Herold

 

2. Inventarizace 2014 – vyřazení majetku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

 • vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v celkové částce 321 839,50 Kč z účetní a majetkové evidence
 • vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v celkové částce 499 027,70 Kč z účetní a majetkové evidence
 • vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku v částce 288 103 Kč z účetní evidence.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:199-Hlasováno 26.3.2015 16:32:35
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Bc. Ladislav Bárta
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

3. Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Křižanov

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

 • Poskytnutí daru města Římskokatolické farnosti Křižanov, Benešovo nám. 194, 594 51 Křižanov ve výši 50 tis. Kč na stavbu památníku sv. Zdislavy v Křižanově
 • Darovací smlouvu v předloženém znění
Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:200-Hlasováno 26.3.2015 16:35:08
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Tomáš Martinec
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2015

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 se snížením položky 33.23 Římskokatolická ranost ZR 1 – kostel sv. Prokopova na 75 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 15, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:201-Hlasováno 26.3.2015 16:59:30
Pro (6):
Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení rozpočtového opatření č. 3/2015 mimo změny účelu použití rozpočtové položky 33.23 Římskokatolická farnost ZR 1 – kostel sv. Prokopa.

Hlasování: Pro 10, proti 9, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:202-Hlasováno 26.3.2015 17:00:04
Pro (10):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (9):
MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.

Hlasování: Pro 15, proti 5, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:203-Hlasováno 26.3.2015 17:00:32
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (5):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová
Zdržel se (4):
Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Zdeněk Štursa, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

5. Jednací řád kontrolního výboru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje doplněný Jednací řád kontrolního výboru.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:204-Hlasováno 26.3.2015 17:04:14
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

6. Vyhlášení programu EDIČNÍ ČINNOST 2015

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2015 s objemem finančních prostředků na tento program ve výši 60 000 Kč v souladu s upravenou výzvou (maximální výše příspěvku 30.000 Kč, časový harmonogram realizace od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015) platným statutem Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 12, proti 7, zdrž. 6 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:205-Hlasováno 26.3.2015 17:22:21
Pro (12):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (7):
MUDr. Radek Černý, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (6):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu Ediční činnost 2015 s objemem finančních prostředků na tento program ve výši 60 000 Kč v souladu s upravenou výzvou (maximální výše příspěvku 30.000 Kč ),   platným statutem Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:206-Hlasováno 26.3.2015 17:22:54
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Mgr. Ondřej Vykoukal
Zdržel se (2):
Michal Olšiak, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (0):

 

7. Návrh veřejnoprávní smlouvy o centrálním zadávání veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obce ORP

Zastupitelstvo města schvaluje:

 1. Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce (města, městyse) ve správním obvodu ORP v celém rozsahu působnost podle ustanovení § 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění.
 2. Pověřuje starostu města uzavíráním smluv dle shora uvedeného vzoru.
Hlasování: Pro 23, proti 0 zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:207-Hlasováno 26.3.2015 17:29:02
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

8. Projekt Naše nemocnice

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje projekt Naše nemocnice dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:208-Hlasováno 26.3.2015 17:39:16
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (1):
Jaroslav Miklík
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

9. Různé

Zastupitelstvo města na základě doporučení kontrolního výboru ukládá radě města zapracovat do plánovaného výběrového řízení na údržbu zeleně využití výsledků nově zpracované pasportizace zeleně.

Hlasování: Pro 13 proti 6, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:209-Hlasováno 26.3.2015 18:19:15
Pro (13):
Bc. Ladislav Bárta, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (6):
Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák
Zdržel se (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Anna Janů, Ing. Josef Klement
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

Zastupitelstvo města ukládá radě města, vedení města a příslušným odborům MěÚ v souvislosti s nově plánovanou křižovatkou nově budované propojky na silnici /19 ve směru Žďár nad Sázavou – Mělkovice – Nové Město na Moravě projednat s dotčenými orgány dané investice dopravně-bezpečnostní řešení přejezdu cyklistů ve směru od Žďáru nad Sázavou do místních částí Mělkovice a Veselíčko.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:210-Hlasováno 26.3.2015 18:20:09
Pro (20):
Bc. Ladislav Bárta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Tomáš Martinec, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (3):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
JUDr. Miloš Jirman, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Michal Olšiak, v. r.

Michal Hubert Zrůst, MSc.,  v. r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v.r. Ing. Josef Klement, v.r.

starosta města

místostarosta města