Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 10. 9. 2015
konaného dne 3. září 2015

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:   

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.

 

Schválený program 7. zasedání zastupitelstva města

 

 1. Majetkoprávní jednání
 2. Informace o Smeykalově vile a sbírce Kosinkových obrazů
 3. Přijetí úvěru
 4. Rozpočtová opatření č. 6
 5. Kapacita ZŠ Švermova 4
 6. PO Kultura Žďár – Změna zřizovací listiny
 7. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek
 8. Žádosti o změnu ÚP
 9. Zásady transparentnosti
 10. Změna Jednacího řádu ZM
 11. Zápis z kontrolního výboru
 12. Zápis z finančního výboru
 13. Různé
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:274-Hlasováno 3.9.2015 16:20:43
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – části p.č. 2035/3 – orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar ul. Vápenická, ZR 3, a to dle zhotoveného GP č. 3875-10/2015 ze dne 30. 6. 2015 takto:

1. - z části pův. p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře 1 213 m2 odděleného dílu ve výměře 70 m2 - nově označeného jako p. č. 2035/21 – orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví J.M. a J.M., ZR 3 – za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 2010/1
- za kupní cenu ve výši 630,-- Kč/m2, tj. celkem 44.100,-- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve výši 2.000,-- Kč měsíčně

2. - z části pův. p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře 1 213 m2 odděleného dílu ve výměře 115 m2 - nově označeného jako p. č. 2035/22 – orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou do vlastnictví K.S. ZR  - za účelem rozšíření stávající zahrady p. č. 2011/1
- za kupní cenu ve výši 630,-- Kč/m2, tj. celkem 72.450,-- Kč

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:275-Hlasováno 3.9.2015 16:23:28
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár n. Sáz. 2, a to p. č. 75/34 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 25 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho, ZR 2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem realizace vstupního prostoru do budovaného „Interpretačního centra“ včetně uložení sítí v rámci rekonstrukce části areálu v budově bývalého pivovaru a jeho okolí ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. Žďár n. Sáz.
- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 , tj. celkem 10.000,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:276-Hlasováno 3.9.2015 16:24:12
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví  J.K. ZR  a T.V. ZR 6 – podíl id. 1/2, a to pozemku p.č. 6065 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě ul. Haškova 60, ZR 6, pod objektem č.p. 2172– za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti s podanou žádostí na změnu využití objektu pro bydlení
- za kupní cenu ve výši 271.800,-- Kč, tj. 900,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:277-Hlasováno 3.9.2015 16:33:51
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vamafil, s. r. o., se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, a to pozemku p. č. 9513/16 – orná půda ve výměře 4 964 m2 (který vznikl dle GP č. 3799-192/2014 pro rozdělení pozemku ze dne 24. 9. 2014, kdy z pův. p. č. 9513/1 – orná půda v celkové výměře 16 392 m2 byl oddělen díl „a“ ve výměře 2 410 m2 a z pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 8 450 m2 byl oddělen dílu „b“ ve výměře 2 554 m2, když oba takto oddělené díly byly sloučeny do nově vzniklého pozemku p.č. 9513/16, orná půda) a dále prodej pozemku p. č. 9517/8 – travní porost ve výměře 1 068 m2, (který vznikl stejným GP oddělením z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2) – vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 6 032 m2), v lokalitě PZ Jamská, ZR 1
 – za účelem realizace podnikatelského záměru - rozšíření areálu stávající společnosti (přístavba nových výrobních hal)
- za dohodnutou kupní cenu, a to:

- u  pozemků nezatížených ochrannými pásmy inž. sítí ve výši 500,-- Kč/m2
- u  pozemků zatížených ochrannými pásmy inž. sítí ve výši 300,-- Kč/m2

to znamená:

část p. č. 9513/16 ve výměře 4 011 m2 za cenu 500,-- Kč/m2, tj. 2.005.500,-- Kč,
část p. č. 9513/16 ve výměře 298 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 89.400,-- Kč
část p. č. 9513/16 ve výměře 655 m2 za cenu 300,-- Kč/m2, tj. 196.500,-- Kč
celkem pozemek p. č. 9513/16 - 2.291.400,--Kč

p. č. 9517/8 ve výměře 1 068 m2 za cenu 500,-- Kč/m2, tj. 534.000,-- Kč
celková kupní cena - 2.825.400,--Kč  

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:278-Hlasováno 3.9.2015 16:37:47
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Bc. Lucie Zemanová
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Vodaservis, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1, a to pozemku p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 542 m2(který byl GP č. 3799-192/2014 ze dne 24. 9. 2014 pro rozdělení pozemku oddělen z pův. p. č. 9517/5 – travní porost ve výměře 1 728 m2)v k. ú. Město Žďár, v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu společnosti
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2, t.j. celkem ve výši 271.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:279-Hlasováno 3.9.2015 16:38:40
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově, p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – na základě opakovaně podané žádosti - za účelem využití jako louka, zatravněná plocha, navazující na sousedící nemovitosti u RD Stržanov.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:280-Hlasováno 3.9.2015 16:39:19
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Jan Mokříš
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 8010/1 – orná půda ve výměře cca 400 m2 (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření zahrady u novostavby RD č.p. 2506 v k.ú. Město Žďár, ul. K Milířům, ZR 3 v lokalitě Klafar – na základě podané žádosti P.M. ZR  s tím, že území je dle ÚP určené pro umístění veřejné zeleně a pěší trasy podél řeky.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:281-Hlasováno 3.9.2015 16:39:59
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 3277 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 047 m2, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – pod objektem občanské vybavenosti č.p. 1720 (kotelna „Libušín“ ve vlastnictví SATT a.s. Žďár n. Sáz.) v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:282-Hlasováno 3.9.2015 16:40:42
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Josef Klement
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5339 – trvalý travní porost ve výměře 1 405 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 244, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví P.B., Polnička  - za účelem získání pozemku pro připravovanou výstavbu propojovací komunikace z Brněnské ulice na ulici Jamskou ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 421.500,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:283-Hlasováno 3.9.2015 16:41:19
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9026 – orná půda ve výměře 4 354 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3183, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví J.M., ZR  - za účelem získání pozemku pro připravovanou další průmyslovou zónu v lokalitě ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu ve výši 225,-- Kč/m2, tj. celkem za 979.650,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:284-Hlasováno 3.9.2015 16:42:44
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 9014 – orná půda ve výměře 5 392 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3335, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví  J.P. Brno – podíl id. ½ a O.P. Brno – podíl id. ½  - za účelem získání pozemku pro připravovanou další průmyslovou zónu v lokalitě ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1.
- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.617.600,-- Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:285-Hlasováno 3.9.2015 16:43:20
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 5529 – ostatní plocha, silnice ve výměře 10 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8201, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví České dráhy, a.s. se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha - za účelem získání pozemku pro výstavbu komunikace pro pěší a tím zajištění přístupu pro veřejné účely v průmyslové zóně v lokalitě ul. Brněnská - Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1
- za kupní cenu ve výši 4.900,-- Kč, tj. 490,-- Kč/m2  

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:286-Hlasováno 3.9.2015 16:43:53
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Rostislav Dvořák, Bc. Lucie Zemanová
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku z vlastnictví ZO OS KOVO ŽĎAS se sídlem Strojírenská 675/6,  Žďár nad Sázavou 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7866 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11493, pod budovou občanského vybavení č.p. 2038 ve vlastnictví města (hvězdárna) v lokalitě „U viaduktu“ ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku – sjednocení vlastnictví.
- za kupní cenu v celkové výši 1.611,-- Kč, tj. 35,80 Kč/m2

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:287-Hlasováno 3.9.2015 16:45:04
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Rostislav Dvořák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům ve vlastnictví  M.V. Praha 10, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 884 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 180 m2, p. č. 912 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 251 m2 a p. č. 1012 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 141 m2 – podíl id. 1/234, zapsaných na LV č. 967 a dále p. č. 1014/10 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé ve výměře 20 m2 – podíl id. 1/234, zapsaného na LV č. 389 – vše v k. ú. Zámek Žďár, vedeno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, nacházejících se v lokalitě „U staré vápenice“ poblíž rybníku „Dívka“, sloužící jako přístupové komunikace – polní cesty a část potoka, ZR 2 – za účelem navýšení spoluvlastnického podílu města k těmto pozemkům.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:288-Hlasováno 3.9.2015 16:45:41
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města:

- rozhodlo odstoupit od  Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a A.K. 16. 9. 2013 s tím, že vklad práva byl povolen rozhodnutím sp.zn. V-2657/2013-714 a právní účinky vkladu vznikly ke dni 5. 11. 2013
- schvaluje Souhlasné prohlášení, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a A.K., předmětem kterého je zápis pozemku p.č. 7973/6, orná půda, ve výměře 1.040 m2, obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, ve prospěch města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:289-Hlasováno 3.9.2015 16:46:16
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků mezi jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) a  J.K. Praha 2, a to pozemků p. č. 38/8 – lesní pozemek ve výměře 1 116 m2, p. č. 38/11 – lesní pozemek ve výměře 183 m2, p. č. 42/2 – lesní pozemek ve výměře 56 m2a části z pův. p. č. 42/1 – lesní pozemek - dle GP č. 225-160/2015 ze dne 3. 6. 2015 nově odděleného pozemku p. č. 42/3 – lesní pozemek o výměře 1 177 m2 v k. ú. Staré Ransko, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 269 pro obec Krucemburk a k. ú. Staré Ransko v podílovém spoluvlastnictví členských obcí LDO Přibyslav za pozemky p. č. 841/24 – trvalý travní porost o výměře 141 m2 a p. č. 832/1 – lesní pozemek o výměře 4 923 m2, zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 1666 pro obec a k. ú. Ždírec nad Doubravou ve vlastnictví J.K. Praha.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:290-Hlasováno 3.9.2015 16:46:53
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

q) Zastupitelstvo města rozhodlo nevyužít předkupní právo k odkoupení garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4805, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví  L.O. ZR, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6499 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (ulice Jihlavská, ZR 1) za kupní cenu ve výši 130.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:291-Hlasováno 3.9.2015 16:47:33
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

2. Informace o Smeykalově vile a sbírce Kosinkových obrazů

Zastupitelstvo města bylo seznámeno s poskytnutím informace o stavebních úpravách Smeykalovy vily a sbírce Kosinkových obrazů – dědictvím manželů Bödefeldových.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:292-Hlasováno 3.9.2015 16:50:17
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

3. Přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí investičního úvěru od ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou a pověřuje starostu města podpisem smluv.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:293-Hlasováno 3.9.2015 16:55:35
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

4. Rozpočtová opatření č. 6/2015

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:294-Hlasováno 3.9.2015 16:58:39
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

5. Řešení kapacity na ZŠ Švermova 4

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje snížení kapacity žáků Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 880 žáků podle návrhu ředitele školy.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zvýšení kapacity školní výdejny při ZŠ Santiniho a zápis změny do rejstříku škol a školských zařízení s nově stanovenou kapacitou 110 strávníků  podle návrhu ředitele školy.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:295-Hlasováno 3.9.2015 17:15:35
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

6. PO Kultura Žďár – změna zřizovací listiny

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Kultura Žďár v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:296-Hlasováno 3.9.2015 17:17:13
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

7. Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova památek“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:297-Hlasováno 3.9.2015 17:20:48
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

8. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání

- Schvaluje návrh č. 1 – p. Marka Paseky
- Schvaluje návrh č. 2 – p. Jany Michalové

na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:298-Hlasováno 3.9.2015 17:24:28
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

9. Zásady transparentnosti

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění s těmito úpravami:

Hlava 1. Článek B, odst. 2:
Nejméně tři dny před schůzí rady města je na webových stránkách zveřejněn pořad jednání. Ve lhůtě nejméně jednoho dne před schůzí rady města jsou na webových stránkách zveřejněny podklady pro jednání rady města obdobně jako v případě zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města.

Hlava 1. Článek C nově zní:
JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KOMISÍ RADY MĚSTA A PRACOVNÍCH SKUPIN
Hlava 1. Článek C odst. 1:
Ze všech jednání výborů, komisí a pracovních skupin jsou pořizovány zápisy, které jsou ve lhůtě 5 dní ode dne konání příslušného jednání zveřejňovány v příslušné sekci webových stránek města.

Hlasování: Pro 9, proti 5, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:299-Hlasováno 3.9.2015 18:26:28
Pro (9):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (5):
Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Olšiak, Bc. Lucie Zemanová
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Ondřej Vykoukal, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zásady transparentnosti města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění s těmito úpravami:

Hlava 1. Článek C nově zní:
JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, KOMISÍ RADY MĚSTA A PRACOVNÍCH SKUPIN
Hlava 1. Článek C odst. 1:
Ze všech jednání výborů, komisí a pracovních skupin jsou pořizovány zápisy, které jsou ve lhůtě 5 dní ode dne konání příslušného jednání zveřejňovány v příslušné sekci webových stránek města.

Hlasování: Pro 19, proti 2, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:300-Hlasováno 3.9.2015 18:26:53
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Zdeněk Štursa, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (2):
Ing. Rudolf Voráček, Ing. Petr Stoček
Zdržel se (3):
Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Šárka Vidergotová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

10. Změna jednacího řádu ZM

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu Jednacího řádu zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:301-Hlasováno 3.9.2015 18:28:32
Pro (23):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

11. Zápis z kontrolního výboru dne 24. 6. 2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 24. 6. 2015.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:302-Hlasováno 3.9.2015 18:29:47
Pro (22):
Bc. Ladislav Bárta, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

12. Zápis z finančního výboru

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 1. 9. 2015.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:303-Hlasováno 3.9.2015 18:31:27
Pro (24):
Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Anna Janů, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček, Jaroslav Miklík, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Michal Olšiak, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Zdeněk Štursa, Šárka Vidergotová, Mgr. Ondřej Vykoukal, Bc. Lucie Zemanová, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc.
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Jaromír Brychta, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Zlesák, v.r.

Michal Hubert Zrůst, v.r.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města