Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 21. 3. 2019
konaného dne 14. 3. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Beáta Bílková, Bohumil Trávník

 

Schválený program 4. zasedání zastupitelstva města

 1. Změna č. 1 územního plánu
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Zastupování města v SVK Žďársko
 4. Zastupování města ve spolů. SATT, a.s.
 5. Zhodnocení finančních prostředků FSFP
 6. Finanční vypořádání r. 2018, rozpočtové opatření č. 1
 7. Rozpočtové opatření č. 2
 8. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019
 9. Vyhodnocení DP Kultura 2019
 10. Vyhodnocení DP Sport 2019
 11. MA 21 – ustanovení odpovědného politika
 12. Participativní rozpočet
 13. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018
 14. Různé
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:886-Hlasováno 14.3.2019 16:10:19
Pro (20):
MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 4/2019/ORUP/13

Změna č. 1 ÚP

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pokyny pro přepracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Prověření možnosti zařazení pozemku p. č. 9076 (orná půda) v k. ú. Město Žďár k využití pro zahrádky se zahradními domky, výhradně pro zahrádkaření. V případě kladného výsledku prověření zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (RZ) – rekreace – zahrádkové osady a upravení podmínek využití této zastavitelné plochy s ohledem na ochranu krajinného rázu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:887-Hlasováno 14.3.2019 16:15:18
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

2. Usn. 4/2019/OP/6

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu termínu pro vydání povolení umístění a provedení stavby a termínu pro vydání dokladu o užívání stavby, týkajících se výstavby řadových rodinných domů na ulici Barvířská, lokalita Klafar ve Žďáře nad Sázavou dle záměru č. Z-191/2017-OP a záměru č. Z-1/2018-OP s tím, že povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2019 a doklad o užívání stavby bude vydán nejpozději do 30. 9. 2022.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:888-Hlasováno 14.3.2019 16:17:26
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 2264/5 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 409 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází chodník v majetku města z ul. Wonkova, ZR 1 na ul. Vysocká, ZR 5, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného chodníkem.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/6884/2018 – BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:889-Hlasováno 14.3.2019 16:18:55
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 8605 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 347 m2 v k. ú. Město Žďár, na kterém se nachází veřejná místní komunikace, sloužící jako přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví fyzických osob a zároveň jako cesta pro pěší od autobusové zastávky do Mělkovic – místní části města Žďáru nad Sázavou, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku zastavěného veřejnou místní komunikací.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. ÚZSVM/BZR/76/2019 včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:890-Hlasováno 14.3.2019 16:19:26
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

d)

1.  Zastupitelstvo města ruší původní usnesení ZM ze dne 7. 2. 2019 v tomto znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH

2.  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4417-1/2019 ze dne 1. 2. 2019 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 25 m2, nově označeného jako p. č. 8037/39 – orná půda ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií
- za kupní cenu obvyklou dle ZP stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 Kč/m2 včetně DPH

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:891-Hlasováno 14.3.2019 16:21:29
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

e) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28. 3. 2018, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. L.,bytem 594 44  Radostín nad Oslavou a p. L. S., bytem 594 45 Ostrov nad Oslavou s tím, že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:892-Hlasováno 14.3.2019 16:23:21
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

f) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 195 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 4255 u RD č.p. 2220 na p. č. 4254 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Kosinkova, ZR 7.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:893-Hlasováno 14.3.2019 16:24:41
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

3. Usn. 4/2019/OP/7

Zastupování města ve SVK Žďársko

Zastupitelstvo města rozhoduje hlasovat o personálním obsazení společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513, veřejným hlasováním.

Zastupitelstvo města ruší delegaci panu Mgr. Z. N. k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Zastupitelstvo města deleguje pana Ing. R. Z. k zastupování města Žďáru nad Sázavou na valných hromadách společnosti Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČO 43383513.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:894-Hlasováno 14.3.2019 16:25:57
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

4. Usn. 4/2019/OP/8

Zastupování města ve společnosti SATT a. s.

Zastupitelstvo města:

 1. Rozhoduje, že o návrhu zástupců města ve společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 bude rozhodnuto veřejným hlasováním.
 2. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. R. Z. z funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 3. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana MUDr. J. M. z funkce člena představenstva společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 4. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. odvolat pana Ing. M. M. z funkce člena dozorčí rady společnosti  SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 5. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit Ing. J. K., stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v představenstvu společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 6. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Ing. M. M., ACCA do funkce člena představenstva společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 7. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit zástupce města Žďáru nad Sázavou pana MUDr. R. Č. do funkce člena představenstva společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 8. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana JUDr. M. J., stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 9. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. P. S., stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 10. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. potvrdit pana Ing. V. N., stávajícího zástupce města Žďáru nad Sázavou v dozorčí radě společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
 11. Navrhuje valné hromadě SATT a.s. zvolit  zástupce města Žďáru nad Sázavou pana Mgr. Z. N. do funkce člena dozorčí rady společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:895-Hlasováno 14.3.2019 16:40:51
Pro (18):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

5. Usn. 4/2019/OF/10

Zhodnocení finančních prostředků FSFP

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím Conseq Investment Management, a. s., Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 266 42 671.

Zastupitelstvo města schvaluje možnost ukončení smlouvy s uvedeným správcem dle potřeby rozpočtu města rozhodnutím starosty.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:896-Hlasováno 14.3.2019 16:49:32
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

6. Usn. 4/2019/OF/11

Finanční vypořádání roku 2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Finanční vypořádání roku 2018
  • Rozpočtové opatření č. 1/2019
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:897-Hlasováno 14.3.2019 16:57:51
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 4/2019/OF/12

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:898-Hlasováno 14.3.2019 17:07:25
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 4/2019/ŠKS/1

Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2019

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv z dotačního programu „Sportoviště 2019“ mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu „Sportoviště 2019“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:899-Hlasováno 14.3.2019 17:09:31
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 4/2019/ŠKS/4

Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2019

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“, v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu „KULTURA 2019“ subjektům MgA. J. J., Praha a Přátelům waldorfské pedagogiky, Žďár nad Sázavou dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2019“, předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:900-Hlasováno 14.3.2019 17:33:46
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Karolína Klusáčková, Mgr. Zdeněk Navrátil, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 4/2019/ŠKS/5

Vyhodnocení dotačního programu Sport 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu SPORT 2019 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2019 činnost sportovních oddílů mládeže a subjektům ve výši dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2019 - sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou předkládaného materiálu a schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou s vybranými subjekty uzavřeny, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:901-Hlasováno 14.3.2019 17:36:17
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Vlastimil Forst
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 4/2019/STA/2

MA 21 ustanovení odpovědného politika

Zastupitelstvo města po projednání ustanovuje odpovědného politika pro místní agendu MA21 starostu města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:902-Hlasováno 14.3.2019 17:37:41
Pro (20):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Martin Mrkos, ACCA
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

12. Usn. 4/2019/STA/3

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje začlenění participativní položky do rozpočtu města Žďár nad Sázavou pro rok 2020 do výše max. 600 tis. Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:903-Hlasováno 14.3.2019 17:39:44
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

13. Usn. 4/2019/MP/9

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2018.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:904-Hlasováno 14.3.2019 17:46:00
Pro (24):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

MUDr. Beáta Bílková v. r.

Bohumil Trávník v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města