Ustavující zasedání zastupitelstva města

zveřejněno: 14. 10. 2022

Program, materiály a zápis: 1. zasedání zastupitelstva města

 

Zvukové záznamy zasedání:

1.

Určení ověřovatelů zápisu

2.

Určení návrhové komise

3.

Volba členů volební komise, volba předsedy volební komise

4.

Stanovení počtu členů rady města

5. Stanovení počtu místostarostů
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění
7. Volba starosty
8. Volba místostarostů
9. Určení pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
10. Pověření starosty a místostarostů města Žďár nad Sázavou některými úkoly
11. Volba dalších členů rady města
12. Zřízení výborů zastupitelstva města (finanční, kontrolní)
13. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
14. Volba předsedy finančního výboru
15. Volba členů finančního výboru
16. Volba předsedy kontrolního výboru
17. Volba členů kontrolního výboru
18. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
19. Různé
  Celkový zvukový záznam 1. zasedání

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA, v. r. 
 starosta města